Nobelprijzen voor de vrede voor Ierse vrouwen en Amnesty Daj an blijft afwijzend deelneming van PLO over 'MATIG BEWAPENING' NAAST HET NIEUWS Owen legt in Moskon de nadruk op mensenrechten Bondsrepubliek verspert aantal grensovergangen Vredesprijs van 1976 nu toegekend Portugese minister stapt op DINSDAG 11 OKTOBER 1977 Corrigan nam nadat zij van de schrik be komen was gisteren stralend gelukwensen in ontvangst. Rechts Betty Williams in Londen nog onkundig van het feit dat haar beweging de Nobelprijs voor de vrede had ontvangen. OSLO, NOORWEGEN (Reuter/UPI/AFP) - Het Noorse Nobelcomité heeft gisteren de internationale hulporgani satie voor gevangenen "Amnesty International" in Londen de vredesprijs voor 1977 toegekend en, met terugwerkende kracht, de Nobelprijs voor de vrede van 1976 aan de bewe ging "Vrouwen voor vrede" van Mairead Corrigan en Betty Williams in Noord-Ierland. TOEN AL Uit een bus die 80 jaar geleden was gemetseld in een gedenksteen in Hong Kong zijn enkele dagbladen en vijf zilveren munten tevoor schijn gekomen zo hebben functionarissen van het oudheidkundig museum bekendgemaakt. Op de voorpagina van een van de zes dagbladen prijkten de koersen van 12 soorten opium. In de tijd dat het blad gedrukt werd gebruikte Engeland Hong Kong als doorvoerhaven voor grote hoeveelheden opium bestemd voor China. GEZEGEND BEN JE Een Argentijnse vrouw van 34 jaar die al 11 kinderen had heeft er zondag een drieling bijgekregen zo is gisteren bekend geworden in Buenos Aires. De drieling - allen meisjes - meisjes- en de moeder maken het goed. CONGRES OVER RUIMTEVAART Franse en Russische wetenschapsmensen hebben gisteren een con gres over de samenwerking bij ruimtevaart-projecten tussen de twee landen geopend. Het congres zal een week duren. De organisatie is in handen van het Franse centrum voor ruimtevaart-onderzoek (SNES) en de „Inter-Cosmos"-raad van de Russische academie van weten schappen. In juni van dit jaar werd voor de derde keer een Franse satelliet door de Russen gelanceerd. De Signe-3 werd succesvol in een baan om de aarde gebracht. ONTSNAPT TE PAARD De Zwitserse politie heeft gisteren bekendgemaakt dat een gevang ene in Biberist ontsnapt is. Hij zag een paard in een aangrenzende wei, sprong erop en gaf de achtervolgende cipiers het nakijken. Van de man noch het paard waarvan de waarde op ruim 10.000 gulden wordt geschat is tot dusver een spoor gevonden. KONINKLIJKE LIFT Bij een motorrijder die langs een uitvalsweg bij Madrid zonder be nzine was komen te staan stopte al gauw een door solidariteit gedre ven andere motorrijder die hem achterop meenam naar een benzi nestation. Toen de man met de panne zijn vriendelijke mede-motorrijder die hem achterop meenam naar een benzinestation, wilde bedanken zette deze zijn helm af en tevoorschijn kwam Juan Carlos de 39-jarige koning van Spanje die op zijn stalen ros nog even gauw incognito een rondje had gedraaid. i Amnesty International neemt de felicitat\ de voormalige Zweedse premier In de verantwoording voor het toe kennen van de prijs van '77 aan Amnesty International stond dat deze organisatie zich inzet voor het beschermen van de waarde van de menselijke persoon "in een tijd van Marokko heeft nieuw kabinet RABAT (AFP) - De Marokkaanse premier Ahmed Osman heeft gis termiddag zijn nieuwe regering voorgesteld aan koning Hassan de tweede. Tot de dertig kabinetsle den behoren acht leden van de "Is- tiqlal" en vier leden van de "Volks beweging". De nieuwe regering werd gevormd naar aanleiding van de verkiezin gen in juni van dit jaar. In het kabi net zitten 17 onafhankelijken, die de meerderheid in het parlement bezitten en de politiek van koning Hassan steunen. De linkse partijen, de "Socialisti sche Unie van Volkskrachten" (USPF) en de "Nationale Unie van Volkskrachten" (UNPF) zijn in de nieuwe regering niet vertegen woordigd. MOSKOU (Reuter) - De Britse mi nister van Buitenlandse Zaken, David Owen, heeft gisteren in Mos kou verklaard, dat de ontspanning kan worden geschaad als de rege ringen niet de mensenrechten van hun burgers beschermen. Owen sprak op een lunch die zijn Sovjet-collega, Andrei Gromyko, hem aanbood. De Britse minister kwam zondag in Moskou aan voor een bezoek van drie dagen. "De betrekkingen tussen regerin gen zijn van groot belang, maar dat geldt ook voor de relaties tussen Britse en Sovjet-burgers. Als wij als regeringen niet tegemoet komen aan de menselijke verlangens, ge voelens en rechten van onze bur gers, dan verzwakken wij het stre ven naar vergroting van het weder zijds begrip, dat in de afgelopen ja ren in het ontspanningsproces is opgebouwd", aldus de Britse mi nister. Vorige week lieten westelijke afge vaardigden naar de conferentie over de Europese veiligheid en sa menwerking in Belgrado soortge lijke waarschuwingen horen. Ver tegenwoordigers van communisti sche landen stelden echter dat kri tiek op de behandeling van dissi denten en aspirant-landverhuizers neerkomt op inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden, waardoor de ontspanning in gevaar wordt gebracht. toenemende verruwing en inter nationalisering van geweld, terreur en foltering". De organisatie, aldus de verant woording, heeft degenen die van wege hun ras, godsdienst of poli tieke overtuiging gevangen zijn ge zet, haar praktische, menselijke, humanitaire en onpartijdige hulp verleend. Amnesty International krijgt ruim driehonderdvijftigduizend gulden. De ruim driehonderdduizend gul den van de vredesprijs voor '76 zijn voor de beweging van de 33-jarige mevrouw Williams en de 32-jarige mevrouw Corrigan. Goed initiatief In de verantwoording bij deze toe kenning staat dat "vrouwen voor vrede" een initiatief is "dat de weg heeft gebaand voor energieke te genstand tegen geweld en machtsmisbruik, die in brede lagen van de bevolking opgeld deed". De Noordierse vredesbeweging was in 1976 al voor de Nobelprijs voor de vrede voorgedragen. In plaats van de Nobelprijs kreeg zij de "vredesprijs van het Noorse volk". De vrouwenbeweging werd pas vo rig jaar eerst goed in het buitenland bekend, toen zij zowel in Ulster als in Engeland, grote vredesbijeen komsten belegde. Er namen 50.000 mensen aan deel. De IRA veroor deelde de beweging als een organi satie van collaborateurs, oppor tunisten en huichelaars. Het Noorse Nobelcomité deed de bekendmaking over de toekenning van de prijzen voor '76 en '77 verge zeld gaan van de opmerking dat 1977 het jaar is van de politieke ge vangenen en dat Alfred Nobel, de springstof-industrieel die hem in stelde, had bepaald dat de vredesp rijs moest worden toegekend aan degenen die zich in het bijzonder hebben ingespannen voor vrede en broederschap. De voorzitter van Amnesty International, de 35-jarige Zweedse journalist Thomas Ham- marberg, zei in een commentaar dat de 168.000 leden in 107 landen tel- lende organisatie, het geld zou ge bruiken om haar werk in de derde wereld uit te breiden. Huilend Miss Corrigan in Belfast begon te huilen toen zij vernam dat zij en mevrouw Williams de Nobelprijs voor de vrede van '76 hadden ge kregen. Tussen snikken door zei ze: "Het is overweldigend. Het is een gewel dige aanmoediging voor ons en ons werk. Ik neem de prijs aan namens allen in de wereld, vooral in Noord-Ierland, die zo met inzet van hun hele persoon hebben geijverd had kunnen krijgen omdat zij pas officieel bestond nadat voorstellen toekenning binnen hadden i nog ijveren voor vrede' Miss Corrigan vervolgde nadat zij zichzelf weer in de hand had: "Er moeten zijn. waren er zoveel die de prijs meer verdienden dan wij dat de verras sing des te groter was. Ik kan mij slechts nederig voelen. Het is een grote eer en een geweldige verant woordelijkheid jegens de wereld, vrede 1976 is toegekend aan Betty die wij moeten bewijzen dat wij de Williams en Mairead Corrigan van Protest Het Ierland comité protesteert er tegen dat de Nobelprijs strijd kunnen Desgevraagd verklaarde de direc- Noord-Ierland de Noordierse vredesbeweging. De vredesbeweging heeft de afkeuring geweld nooit gericht tegen het i het Noorse Nobelinstituut, geweld van het Britse leger en de Tim Greve, dat de Noordierse desbeweging de prijs vorig jaar niet land comité. Noordierse politie, zo zegt het Ier- AKEN-HEERLEN (ANP/DPA)-De Westduitse grensbewakings- dienst heeft een onbewaakte grensovergangen tussen russen, de Bondsrepubliek en Nederland versperd met brokken steen, dwars over de weg geplaatgj^ voertuigen dan wel grote met zand gevulde containers. Vol gens het Westduitse persbureau DPA is dit met name gebeurd in het bosrijke grensgebied met België. Nederlandse douanefunctionaris sen in Heerlen hebben desge vraagd bevestigd dat ook een aantal grensovergangen in Lim burg op deze manier zijn gebar ricadeerd. Daarbij gaat het om landweggetjes veelal gebruikt door landbouwers die aan beide zijden van de grens landerijen hebben. Volgens DPA is niets meegedeeld over de reden van deze maatre gel. Ook is niet bekend of de ver sperringen tijdelijk dan wel per manent zijn. De betreffende grensovergangen kunnen nu nog alleen worden gepasseerd dooi voetgangers en fietsers, mits i speciaal pasje. LISSABON (Reuter/UPI/AFP) - De Portugese minister van Buitenlandse Zaken Jose Medeiros Ferreira heeft gisteren ontslag ge nomen, zo heeft een woordvoerder van de minister bekendgemaakt. Premier Mario Soares heeft het ontslag aanvaard en zal tydelijk de functie waarnemen, aldus de zegs- Een reden voor het ontslag van Fer reira werd niet gegeven. De minis ter is het tweede lid van §oares' so cialistische minderheidskabinet dat zich daaruit terugtrekt. Vorige maand stapte de staatssecretaris voor economische planning, Ma nuel Silva op omdat de bezuini gingsmaatregelen die Soares on langs nam,.in strijd waren met het door de regering beloofde "socialis tische programma". VERENIGDE NATIES, NEW YORK (UPI/AFP) - "Wij zijn bereid in Genève zonder voorwaarden vooraf te onderhandelen over alle zaken die aan de orde ko men binnen het kader van resolutie 242 van de Ver enigde Naties. Dat sluit de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO en de oprich ting van een Palestijnse staat uit, want daar rept de resolutie niet over", zo heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Mosje Dajan gisteren gezegd op een persconferentie in New York. Als de Arabieren vasthouden aan een vertegenwoordiging van de PLO in Genève, dan zal de Ge- neefse conferentie niet plaatsvinden, aldus Dajan. Pales- tijnen die op de westelijke Jor- daanoever of in de strook van Gaza wonen, en de bevolking daar vertegenwoordigen, zijn voor Israël acceptabel. Maar Is raël wil niet aan de onderhan delingstafel zitten met Pales- tijnen uit Syrië of Jordanië, of met Palestijnen die tot de PLO behoren. Wel liet Dajan de deur op een kier, door de al eerder gedane Israëli sche suggestie te herhalen dat de geloofsbrieven .van de Pales tijnen in een pan-Arabische dele gatie niet onder het vergrootglas gelegd zullen worden om moge lijke PLO-sympathieën te ontwa- De voorzitters van de Geneefse conferentie (de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie) hebben niet de bevoegdheid nieuwe deelne mers uit te nodigen zonder toe stemming van alle betrokken partijen, zo meende Dajan. Als nieuwe deelnemer wil Israël eventueel wel Libanon aanvaar den, als dat land daar prijs op stelt. Dajan herhaalde met klem dat Is raël de vorming van een Pales tijnse staat categorisch blijft af wijzen. "Er is geen plaats tussen de rivier de Jordaan en Israël. Hij vond dat de Palestijnen hun na tionale aspiraties maar binnen de staat Jordanië moeten verwe zenlijken. De Israëlische minister wees erop dat de Arabische lan den zelf geen werk hebben ge maakt van de oprichting van een Palestijnse staat op de westelijke Jordaanoever toen ze er tussen 1948 en 1967, de kans toe hadden. Later zei Dajan in een rede voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties dat de onder handelingen in Genève op bilate rale basis gevoerd moeten wor den, met Egypte, Syrië en Jor danië afzonderlijk. Evenals de Verenigde Staten beschouwt Is raël de resoluties 242 en 338 van de veiligheidsraad als de enige basis voor een vredesregeling. De onderhandelingen moeten leiden tot werkelijke, doelmatige vre desverdragen met juridisch bin dende verplichtingen, daaronder* begrepen het aangaan van di plomatieke betrekkingen tussen Israël en de Arabische landen, al dus Dajan. d< Russen in Belgrado: BELGRADO (UPI/DPA) - Tijdens de Europese veiligheidsconferen tie in Belgrado heeft de Sovjet-Unie gisteren een verbod voorgesteld op wapens die de "nucleaire drempel verlagen", een duidelijke verwij zing naar de neutronenbom. De Russische delegatieleider Joeli Vo- rontsov herhaalde eerdere voor stellen om de bestaande militaire bondgenootschappen niet uit te breiden, en wederzijds te verklaren dat men niet als eerste kernwapens zal gebruiken. Vorontsov sprak op de eerste dag van de plenaire zittin gen achter gesloten deuren van de conferentie, die moet nagaan in hoeverre de slotacte van de con ferentie in Helsinki, van 1975, in praktijk is gebracht. "Hoe kunnen we in ernst spreken over de verwezenlijking van de rechten van de mens, terwijl oor logsvoorbereidingen het grond recht van de mens op leven bedrei gen?", zo vroeg Vorontsov. Terwijl de Westerse landen in hun con ferentiebij dragen blijven hameren op de kwestie van de mensenrech ten, legt de Sovjet-Unie steeds de nadruk op ontwapenings vraagstukken. Vorontsov be schuldigde de NAVO-landen van opvoering van de bewapening en de militaire uitgaven, verwijzend naar de NAVO-afspraak dat de jaarlijkse defensieuitgaven ver hoogd zullen worden met drie pro cent. Het Pact van Warschau, aldus de Russische delegatieleider, heeft zijn troepen in centraal Europa niet versterkt. Hij vroeg NAVO niet wilde instemmen met een vermindering of een bevriezing van de troepensterkte. De militaire voorbereidingen ondermijnen vol gens hem de ontwikkeling van de betrekkingen op andere gebieden. Zeven sprekers van NAVO-landen wezen de Russische voorstellen af, en verklaarden dat ontwapening niet tot de onderwerpen van de Europese veiligheidsconferentie behoort. De Britten kenschetsten de mensenrechten als "de ziel van de ontspanning", en stelden zich op het standpunt dat schendingen van de mensenrechten op grond van de slotacte van Helsinki tot "legitiem onderwerp van internationale dis cussie" zijn geworden, waarbij geen sprake is van inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Voorzover bekend gaat het wat Ne derland betreft alleen om gren sovergangen in Zuid-Limburg. Navraag bij een aantal grenspos ten in de provincies Groningen, Drente en Gelderland leerde dat men daar van versperringen van onbewaakte grensovergangen niets heeft bemerkt. Een woordvoerder van het minis terie zei desgevraagd van deze Westduitse maatregel niets af te weten.-, Ondanks de toenemende druk om tot een beslissing in de zaak - Schleyer te komen zal de West duitse regering haar huidige koers in deze zaak niet wijzigen. In Westduitse regeringskringen legde men er gisteren de nadruk op dat de bondsregering en de veiligheidsautoriteiten niet van plan zijn af te wijken van hun 'voorzichtige en consequente koers'. Gisteren stuurde de Westduitse re gering de als bemiddelaar optre dende Geneefse advocaat Denis Payot een nieuwe 'belangrijke mededeling' bestemd voor het commando-Siegfried Hausner dat de Westduitse werkgevers voorzitter al vijf weken op een onbekende plaats vasthoudt. Met hun bericht voor de ontvoer ders reageerde de Westduitse veiligheidsdienst op de in'het af gelopen weekeinde aan buiten landse kranten en persbureaus gezonden brief van Schleyer aan zijn vrouw. Daarin dringt de ont voerde werkgeversvoorzitter bij de Bondsregering op een spoedige beslissing aan en geeft te verstaan dat hij overeenkom stig de eis van zijn ontvoerders graag zou worden uitgewisseld tegen elf gevangen zittende leden van de Baader-Meinhofgroep. Inmiddels heeft bondskanselier Helmut Schmidt zijn groep ad viseurs voor deze zaak weer bij eengeroepen. Over de inhoud van het jongste bericht van de West duitse regering aan de ontvoer ders is niets onthuld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 9