"Man op de foto lijkt niet op Menten" Emigranten in Canada zeer gewaardeerd Vijfjaar geëist voor doodsteken van vriendin BUITOTil Metro in Amsterdam gaat rijden na woelige ontstaans geschiedenis Wassenaarse getuige-deskundige: Ma "Honing niet aanprijzen als geneesmiddel" 'KOSTEN COMMISSIE-DONNER VOOR KONINGSHUIS' DINSDAG 11 OKTOBER 1977 BINNENLAND PAGINA 7 OTTAWA (ANP) - De Nederlandse emigranten in Canada worden door de Canadezen erg gewaar deerd en hebben een goede naam. Deze goede naam danken zij mede aan de eerste na-oorlogse emigranten. Bovendien wordt het erg op prijs gesteld, dat de Ne derlanders niet, zoals sommige andere nationaliteiten, op een kluitje bij elkaar zijn blijven zit ten. Ook is bijna iedere emigrant 1 Canadees geworden. Dit meent de Nederlandse land bouw- en emigratieattaché bij de Nederlandse ambassade in Ot tawa, de heer F .Jensma, op grond van zijn ervaringen in Canada. De wat hij noemde „middenmoot" heeft het over het algemeen goed gedaanTot nu toe kan het aantal Nederlanders, dat sinds de be vrijding naar Canada is geëmig reerd op ongeveer 185.000 worden gesteld. Topjaar was 1952 toen 21.000 Nederlanders naar Ca nada gingen. Sindsdien is het aantal geleidelijk afgenomen en de laatste jaren emigreerden niet meer dan twee tot drieduizend landgenoten. De heer Jensma schatte, dat het ge tal dit jaar nog wel wat lager zal komen te liggen, omdat Canada, waar het economisch ook niet al lemaal meer van een leien dakje loopt.de toelatingseisen heeft ver scherpt. „Voelt men voor emigratie dan kan men het beste eens naar Canada gaan, poolshoogte nemen en din gen, die in het land geregeld kun nen worden, zoals bijv. een werk- geversverklaring, ter plaatse re gelen. Men moet dan wel weer naar ons land terug, omdat toela ting niet in Canadag kan worden aangevraagd". De emigratieattaché hoort maar weinig klachten over de Neder landers. Het tempo ligt in Ca nada vrij hoog en als je voor jezelf wilt beginnen, dan moet je de handen uit de mouwen steken. Het is een misvatting te veronder stellen, dat er alleen maar boeren naar Canada zijn gegaan of nog gaan. In de beginjaren van de na-oorlogse emigratie (voor de oorlog trokken ook al Neder landers naar Canada) waren het overwegend mensen uit de land bouw, die naar Canada emig reerden. Daar het veelal grote gezinnen wa ren, die de oversteek waagden, konden de meeste van de kinde ren elders gaan werken, bijv. in fabrieken. Vader en moeder be heerden de boerderij, maar wat het gezin verdiende kwam in een pot en het was vaak na enkele ja ren al mogelijk de boerderij vol ledig in bezit te krijgen en/of land bij te kopen. Op het ogenblik gaat het niet meer zo gemakkelijk. Men heeft tegen woordig een andere instelling en bovendien zijn de grondprijzen enorm gestegen. Wil men nu be ginnen dan heeft men handenvol geld nodig en is het rendement uit een dergelijke investering dik wijls lager dan uit andere beleg gingen. Bovendien speelt de in flatie ook in Canada een rol. jttn 1975 hadden 100 landbouwers interesse voor emigratie en het ging daarbij niet alleen om Ca nada. Vorig jaar waren het er 130 en voor dit jaar wordt hun aantal op 200 geschat, aldus de Neder landse emigratiedienst, die eind september de half miljoenste na oorlogse emigrant heeft zien ver trekken. Behalve in Canada be vinden zich 145.000 Nederlandse emigranten in Australië, Ver enigde Staten 86.000, Zuid- Afrika 45.000, Nieuw-Zeeland 30.000, Brazilië 7.000 en overige landen 7.000. AMSTERDAM (SP) - "Je hoeft helemaal geen deskundige te zijn om te zien dat de man op de foto niet lijkt op Pieter Menten". Daar komt het verhaal op neer van de Wassenaarse arts mevrouw M. Sickesz, die zich gespecialiseerd heeft in de osteopathie (het beendergestel). Zij had zich uit eigen be weging gemeld als getuige-deskundige voor de verdedi ging. "Niet omdat ik medelijden heb met de heer Menten, want die ken ik niet eens", aldus haar verklaring, "maar uit verontwaardiging over de ontzettende hetze tegen hem". ten' over de hulzen die gevonden zijn in de massagraven van Pod- horodce en Urycz hadden zij hun mening gegeven. Die kwamen ze voor de rechtbank persoonlijk toe lichten. De twee deskundigen wa-- ren het met elkaar eens. Hun rap port was op vijf punten afwijkend van dat van de Russische experts. Zo konden zij, anders dan de Rus sen, niet zeggen uit welk type vuurwapen de gevonden hulzen afkomstig waren. Ook achtten zij het onwaarschijnlijk dat de execu ties waren voltrokken door middel van een pistoolmitrailleur die met een driepotige steun op een tafeltje had gestaan. Getuigen hadden dat verklaard. Voorts leek het hen nauwelijks mogelijk dat er, in te genstelling met enkele verklarin gen, mensen waren doodgeschoten met een enkel nekschot. "Daar is toch wel enige ervaring voor no dig", zo was hun mening. Rechtbankpresident mr. Schröeder las verder een verkla ring voor van de Duitse Lotte Brandt. Zij had Pieter Menten vorig jaar zomer geschreven dat hij om streeks de 26e augustus 1941 in Be rlijn was geweest, waar zij de 28e augustus in een bar hun éénjarige vriendschap hadden gevierd. Zoals bekend wordt Menten er onder meer van verdacht dat hij op 27 augustus 1941 betrokken is ge weest bij de massa-executie in Urycz. "Kort voordat ze die brief schreef heeft ze u bezocht in uw villa in Blaricum, "merkte de pre sident naar aanleiding van die ver klaring op. Maar daar wist Menten niets meer van. Door een misverstand heeft Pieter Menten geprofiteerd van een ex tra-bezoekregeling. Zijn vrouw heeft hem tijdens het lopende pro ces vaker kunnen bezoeken dan normaal is bij gedetineerden. Dat heeft prof. mr. de Gaay Fortman, minister van justitie ad interim, la ten weten in antwoord op vragen van de socialistische Kamerleden Kosto en Molleman en het liberale Kamerlid Geurtsen. Volgens de minister heeft men aangenomen dat de toestemming voor het bezoek, dat voor één dag geldig was, ook voor de overige zit tingsdagen gold. Bij de nog ko mende zittingen van de Bijzondere strafkamer van de Amsterdamse rechtbank zal er nu nauwlettend op worden toegezien dat Menten niet vaker bezoek krijgt dan andere ge detineerden. ém&F s, P' Zij betoogde aan de hand van bo venstaande uit 1941 daterende foto, waarop Pieter Menten in Duits uni form zou zijn afgebeeld, dat er geen sprake kan zijn van gelijkenis. Gis teren vertelde ze de Bijzondere strafkamer van de Amsterdamse rechtbank: "De verhoudingen in het gezicht kloppen niet, en ook zijn oren en zijn neus zijn duidelijk anders. De man in het uniform is te jong voor een 42-jarige. Ook het postuur van de geüniformeerde lijkt me te slank". Officier van justitie mr. J. A. Habe- rmehl stelde daar tegenover dat zelfs een goede vriendin van Men ten hem op die foto had herkend. Vlak voor mevrouw Sickesz had de rechtbank de heer A. Norbart (52) gehoord, tegenwoordig de Neder landse consul-generaal in Ham burg. Ten tijde van het bezoek van de delegatie van de Nederlandse justitie aan Rusland was hij ver bonden aan de ambassade in Mos kou. Zijn bijdrage aan de zaak- Menten was, samengevat, deze: "Kort voor het bezoek van de Ne derlandse delegatie werd er in de Russische pers een uitvoerige hetze tegen Menten gevoerd. De getuigen konden dus geen ander standpunt innemen dan hen van officiële zijde werd ingegeven". Tijdens de ochtendzitting werden twee ballistische deskundigen ge hoord, de heer C. van Brakel van het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk, en de heer K. Görlitz, pas gepensioneerd ambtenaar van het Ministerie van Defensie. De eerste kwam voor het openbaar minis terie, de tweede op verzoek van de verdediging. Aan de hand van Russische rappor- bijna 1 miljoen aan prijzen Zareksa, de bekende fabrikante van kreatie- ve handwerken, stelt voor de goede oplos sers ruim 300 smyrna knoop kussenpakket ten beschikbaar, kom pleet met stramien, wol en werkbeschrij ving. Winkelwaarde van 35.25. tJ).v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten AMSTERDAM (ANP)- Dc officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam mr. L. de Beaufort heeft gisteren wegens zware mis handeling met de dood als gevolg een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen de 35-jarige Franklin Winston H. uit Amsterdam. Hij wordt ervan beschuldigd op 9 juni van dit jaar zijn vriendin Margot Abdulhak met messteken om het leven te hebben gebracht en haar pleegvader A. Ranjeet ernstig te hebben verwond. Franklin die sinds zes jaar met zijn vriendin een verhouding had ontdekte op die avond dat zij niet zoals hij verondersteld had in een bejaardentehuis werkte maar in een bordeel Toen zij hem verze kerde dit ook met groot genoegen te doen begon Franklin klappen uit te delen. Enkele jaren tevoren had het Am sterdamse hof hem wegens mis handeling van Margot een straf van 12 weken opgelegd benevens een tweejarig verbod om met zijn geliefde contact te zoeken Sinds kort was het paar 'een nieuw le ven begonnen'. Margot haalde eerste versterking in de vorm van haar pleegvader A. Ranjeet en wees Franklin daarop het gat van de deur. Een verbe ten worsteling volgde waarbij Ranjeet een stofzuiger Margot een limonadefles en Franklin een mes als wapen hanteerde. Toen Margot de fles op zijn hoofd kapot sloeg was er volgens Fran klin een rood waas voor zijn ogen gekomen waarop hij in het wilde weg op het tweetal had ingesto ken. Ranjeet herstelde na een operatie op het nippertje van een steek in zijn buik Margot was al dood toen de politie arriveerde. De kans dat Franklin iets dergelijks in soortgelijke omstandigheden weer zal doen werd zeer groot ge noemd in het psychiatrisch rap port dat aandrong op korte vrij heidsstraf met psychiatrische begeleiding. Uitspraak 24 ok tober. AMSTERDAM (SP) - Honing mag niet worden aangeprezen als be strijder van kwalen en ziekten. Deze manier van reclame maken is schadelijk voor patiënten, omdat die mogelijk honingprodukten gaan gebruiken in plaats van door de arts voorgeschreven medi cijnen. Deze klacht van de Alme lose huidarts dr. H. Heijmans over een voorlichtingskrant van ho- ninghandel Holland B.V. is giste ren door de Reclame Code Com missie gegrond verklaard. Bovendien .krijgt de honinghandel de hoofdinspecteur van de volks gezondheid op het dak, omdat sommige produkten zodanig waren aangeprezen als waren ze verpakte geneesmiddelen. En die mogen niet zomaar op de markt worden gebracht. Dr. Heijmans had zich er aan ge stoord dat een stuifmeelkuur werd aangeboden als bestrijder van in gewandsstoornissen, stoornissen van de prostaat en in sommige ge vallen suikerziekten. Ook zou de honing uitstekend helpen tegen bloedarmoede, hart- en vaatziekten en nervositeit. IJSSELMUIDEN - Dit bleef er over van de auto die gisteren op een spoorwegovergang in IJs- selmuiden in botsing 'kwam met de trein Zwolle-KampenTwee mannen, twee vrouwen en twee kinderen, allen uit Turkije af komstig, kwamen bij het ongeval om het leven.De bestuurder heeft volgens de rijkspolitie de trein vermoedelijk niet zien aanko- De slachtoffers zijn: de 31-jarige O. Özdürmusdiens 33-jarige vrouw Aysil, hun 8-jarige zoon Bulent, hun vier maanden oude zoon Serdan, de 40-jarige M. Yasar en diens 36-jarige echtgenote K. Yasar Yakar. Zij woonden in Zwolle. Naast de onbeveiligde overweg waar het ongeluk gebeurde is een nieuwe weg aangelegd waar men op het ogenblik van het ongeluk doende was een beveiligde over weg te installeren. Dit is ver moedelijk de reden waarom het zestal gebruik maakte van de oude weg. Een aanwezige ambtenaar van de spoorwegpolitie hoorde de trein een fluitsignaal geven maar de auto bleef langzaam over de overweg tijden. De wagen werd middenin geraakt. Het wrak van de auto werd vierhonderd meter door de trein meegesleurd. E$n van de slachtoffers werd hal verwege naar buiten geslingerd. De materiële schade die bij het on geluk werd aangericht is volgens de spoorwegen erg beperkt geble ven. Men had slechts een halfuur nodig om het baanvak vrij te krijgen. ADVERTENTIE bijna 1 miljoen aan prijzen DEN HAAG (SP) - Het PSP-Ka- merlid Van der Lek vindt dat de kosten van het onderzoek van de commissie van drie, onder leiding van Donner, geboekt moeten wor den op de begroting van het Huis der Koningin. Deze vierhonderdduizend gulden moeten volgens Van der Lek over geheveld worden van de begroting van Algemene Zaken naar die van het Huis der Koningin. Hij heeft daartoe een initiatief-wet bij de Kamer ingediend. De commissie-Donner onderzocht of prins Bernhard zich in het verle den schuldig heeft gemaakt aan laakbare handelingen bij het be vorderen van de Nederlandse han delsbelangen. De naam van de prins werd indertijd door de Ame rikaanse commissie-Church ge noemd in verband met steekpen ningen die gegeven zouden zijn door de Amerikaanse vliegtuigfab riek Lockheed. Volgens Van der Lek zou voor geen andere Nederlander in een derge lijk geval een bijzondere commissie zijn ingesteld. Daarom moeten de kosten worden overgeheveld naar de begroting van het Huis der Ko ningin. In het Buitoni prijspakket een aantal echte Italiaanse specialiteiten zoals Meiba Toast, Ravioli, Macaroni en Spaghetti. Daarnaast enkele produkten die Buitoni in Nederland importeert, zoals Princes Rode Zalm en Sunsip Vruchten limonade.Tezamen liefst 15 delicatessen, met een waarde van f42,50. t.b.v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten Journalisten konden gisteren meemaken. AMSTERDAM (ANP) - Aanstaande zaterdag is het zover. Dan zal prinses Beatrix in aanwezigheid ,van 1200 gasten de Am sterdamse metro in ge bruik stellen. Voorlopig rijden de treinen alleen nog tussen de Bijlmer meer en het Weesper- plein. In 1980 wordt de lijn tot het Centraal Sta tion doorgetrokken. In de afgelopen tien jaar heeft een steeds groter wordende controverse tussen voor- en tegenstanders van de Metro zijn ontstaansgeschiedenis begeleid. Tegenstanders be toogden, dat een onder grondse in Amsterdam niet te exploiteren zou zijn en zou leiden tot city-vorming en af braak van woningen in de stad. De voorstanders zeiden, dat de bewoners van de Bij lmer en Holendrecht door de Metro weer "dichter" bij de stad zouden komen. Het ver voeren van grote aantallen passagiers onder de grond in de binnenstad zou de ver keersopstoppingen in het centrum helpen bestrijden. In de Bijlmermeer liggen nu twee metrolijnen, die vlak ten zuiden van Duivendrecht samenkomen en dan als één lijn doorgaan naar het Wees- perplein. Even voorbij het Amstelstation begint het on dergrondse traject naar het centrum. De oostelijke tak in de Bijlmer heeft zijn begin punt op het station Gaasper- plas, de westelijke op het sta tion Holendrecht. De rijtijden naar het Weesperplein zijn respectievelijk 15 en 13 minu ten. Dit met inbegrip van het stoppen op de stations. Deze stops duren 15 tot 20 secon den, wat volgens het Ge meente Vervoerbedrijf in de praktijk meer dan voldoende is gebleken. Het GVB heeft voor de Metro thans 240 mensen in dienst. Onder hen ruim honderd mannen en vrouwen, die af wisselend al bestuurder en stationsbeambte zullen wer ken. Sinds eind augustus, toen hun opleiding was vol tooid, rijden zij volgens dienstregeling proef met de Metrotreinen. "Over het ma terieel zijn zij zeer en thousiast", vertelt een GVB-woordvoerder. "De treinen rijden eigenlijk te goed om er veel ervaring mee op te doen". Op beide takken van het stads- spoor zal een 10-minuten- dienst worden gereden, in de spitstijden een dienst van 7'fe minuut. Dit betekent in de praktijk, dat er op de gecom bineerde lijn Duiven- drecht-Weesperplein in beide richtingen elke vijf minuten en in de spits elk 3 Va minuut een trein rijdt. Als er in 1980 de laatste hand aan de verbinding wordt ge legd, zal er volgens de jongste herbegroting van, de ge meente ruim een miljard gul den (inclusief treinen en bij komende werken) aan het traject van achttien kilometer zijp besteed. Dit is vier maal het bedrag, dat het gemeen tebestuur in zijn voorstel van april 1968 raamde. In dat jaar nam de raad het principebe sluit in de stad een Metronet aan te leggen. Van Oost naar West en van Noord naar Zuid. De eerste tak zou de Oostlijn worden. "De aanlegkosten zijn geraamd op 250 miljoen: met de aanleg kan in 1969 een begin worden gemaakt en de lijn zou voltooid kunnen zijn in 1975, zo lieten B en W de raad in 1968 weten. Het pakte allemaal anders uit. Het prin cipebesluit van 1968 werd in het voorjaar van 1975 inge trokken: alleen de Oostlijn zou worden afgemaakt. De aanleg hiervan begon of ficieel 27 augustus 1970. De toenmalige staatssecretaris van verkeer en waterstaat, M. J. Keyzer, sloeg toen de eerste damwandpaal in de bouwput op het Rhijnspoorplein. Met de bouw was de gemeente raad drie maanden eerder ak koord gegaan, waarbij tevens een krediet van 405 miljoen gulden werd verleend. Bo vendien stelde de raad onder meer 80 miljoen gulden be schikbaar voor het om- hoogbrengen van de spoor banen in de Bijlmer. Het Rijk had inmiddels een bijdrage van 195 miljoen gulden toege zegd, te verdelen over de ja ren 1970 tot 1976. Eind 1972 bleek echter bij een herbegroting, dat de Oostlijn 815 miljoen zou gaan kosten. De oorspronkelijke raming was te globaal geweest, zei den B en W. Bovendien waren er bij de bouw tegenslagen opgetreden. Eind 1975 ver hoogde de regering de rijks bijdrage tot 383 miljoen. Het grootste gedeelte daarvan was bedoeld als aanpassing proefritje in de metro aan de gestegen prijzen: "Het is de inflatie in de afgelopen zeven jaar, die voor het groot ste deel de kostenoverschrij- dingen heeft veroorzaakt. De reële overschrijding ligt tus sen de 20 en 25 procent. Dat is niet ongewoon bij projecten als deze", stelt ir. L. F. Dam mers, hoofd van het Metro bouwbureau van het GVB. De bouw van de Oostlijn stuitte in de loop der jaren op steeds meer verzet. Onder meer groepen bewoners van de Nieuwmarktbuurt eisten, dat de gemeente zou afzien van de aanleg van het trace Wa- terlooplein-Centraal Station door hun wijk. De Hoofdste delijke Partij van de Arbeid verlangde al in mei 1973 dat de Metro bij het Waterloo- plein zou eindigen. Daarmee keerde het gewest zich tegen zijn partijgenoot wethouder Han Lammers van publieke werken en tegen het grootste deel van de Amsterdamse raadsfractie. Dit stemde tij dens een woelige raadsverga dering in juni 1973 met het CDA en de CPN vóór afbouw van de Metro door de Nieuwmarktbuurt. Samen waren zij goed voor 26 stemmen. Kabouters, WD en vier PvdA-raadsleden stemden tegen (18 stemmen). De woordvoerder van die laatste groep PvdA-raadsle den, de huidige wethouder van verkeer Pitt Treumann, noemde de Metro een "misin- vestering" omdat volgens hem maar relatief weinig mensen van het stadsspoor gebruik zouden maken. Toen in november 1974 de raad met 25 stemmen vóór en 19 tegen het groene licht gaf om met de sloop van huizen in de Nieuwmarktbuurt te begin nen, laaide het verzet daar op. Na inleidende schermutse lingen eind 1974, drongen 24 maart 1975 honderden poli tiemannen de zwaar gebar ricadeerde huizen aan de Rechtboomsloot en de Las- tageweg binnen. De rellen die daarop volgden duurden de hele dag. Er werd opnieuw op grote schaal gevochten toen de politie 8 april een tweede serie huizen aan de Lastage- weg ontruimde. Eerder, op 14 februari 1975, ontdekte de politie een bom bij een Metrostation in de Bijlmer. Enige rechts georiënteerde -activisten wer den, verdacht van het plaat sen van het projectiel gearre steerd. Maar B en W, met uit zondering van wethouder Roel van Duijn, reageerden met een verklaring waarin zij de "sfeer van terreur", uit geoefend door een beweging van "niet autochtone bewo ners van de Nieuwmarkt buurt", verantwoordelijk stelde voor de mislukte bo maanslag. Onmiddellijk spanden de ac tiegroepen in de Nieuwmarktbuurt een kort geding aan tegen de ge meente. De rechter eiste daarop van het college dat zij de verdenking die was gela den op de actiegroepen, zou wegnemen. De Nieuwmarkt-affaire kostte verkeerswethouder Huib Riethof (PSP) zijn zetel. Het gewest Amsterdam van zijn partij liet hem vallen, omdat hij in november 1974 tegen uitstel van de sloop voor de Metro in de Nieuwmarkt buurt stemde. De motie voor uitstel was ingediend door Pitt Treumann, die in april 1975 Riethofs opvolger werd. In de Nieuwmarktbuurt is in augustus van het vorig jaar begonnen met woningbouw op het Metrotracé. Vlak ten noorden van de buurt, bij het Centraal Station, zal volgens verwachting in 1980 de laatste hand aan de zo omstreden ondergrondse worden ge legd. Het Gemeente Vervoer Bedrijf hoopt van dit jaar af elke dag 25.000 Metroreizi gers te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 7