Dierenpark wil "vondeling" niet in Waddenzee terugzetten Handel blijft zitten met inruilwagens President Amin liet Brit met hamer doodslaan Ligplaats bedreigd Gros van leerlingen wild-enthousiast PAGINA 4 VARIA DINSDAG 11 OKTOBER 1977 door Hermanvan Amsterdam Tips voor deze rubriek kunt U elke morgert tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 38. U mag ook schrijven. Zeehonden-werkgroep boos op "Wassenaar' De werkgroep Zeehond van de Nederlandse Waddenvereniging gaat alles in het werk stellen om van de directie van het Wassenaarse dieren park gedaan te krijgen dat het zeehondje dat daar als "vondeling" is opgenomen wordt afge staan. Het eén jaar oude diertje, dal een paar dagen geleden ern stig verzwakt werd aangetrof fen op het strand van Scheve- ningen en via tussenkomst van de politie uiteindelijk in Wassenaar belandde, zou moeten verhuizen naar het Friese Pieterburen, waar zich een speciaal opvangcentrum en tevens doorgangshuis voor "aan wal geraakte" zeehon den- bevindt. Telefoontjes Na het bekend worden van het tweede tehuis van het zeeh ondje heeft het telefoontjes geregend van mensen die vinden dat het diertje, als dat enigszins mogelijk is, weer te rug moet worden gezet in de Waddenzee (waar het ook vandaan komt) en dat het be slist niet gedoemd mag zijn tot een permanent verblijf in een dierenpark. Toch ziet het daar wel naar uit. De twee dierenartsen Van Gooi en Krol doen momen teel hun best het zeehondje, dat met een ernstige dar minfectie in de ziekenboeg van het dierenhospitaal is op genomen, in leven te houden. Zodra de kritieke fase voorbij is is het de bedoeling dat de zeehond naar de direntuin- vijver verhuist, om daar een negen jaar oude soortgenoot gezelschapte gaan houden. Zoals ik al eerder in deze rub riek meldde ligt de eigenaar van de jachthaven Noord- wijk, Kadee uit Wassenaar, in de clinch met de gemeente Neordwijk, die weigert om een bouwvergunning te ver lenen voor de verbouw van het („onrendabele") jacht haven-restaurant tot wo ning. Gevolg daarvan is al geweest dat Kadee de toevoer van water en elektriciteit heeft laten stopzetten, zodat alle leden van de jachthaven nu zonder zitten. En die groep hangt nog meer boven het hoofd, als de ge meente niet snel haar stand punt wijzigt. De Leidse ad vocaat Teekens heeft dat B en W van Noordwijk schrif telijk laten weten. Hij schrijft: „Wanneer mijn cliënte het restaurant niet mag ombouwen tot woning, is zij genoodzaakt de ex ploitatie op korte termijn te staken. Dit zou betekenen dat de havenmeester moet worden ontslagen. Al dege nen die een ligplaats bij de jachthaven hebben, ontvan gen dan een mededeling dat zulks niet gecontinueerd kan worden". „Wanneer u bedenkt, dat 90 tot 95 procent van degenen die daar een ligplaats hebben voor hun boot, burgers van de gemeente Noordwijk zijn, springt ook het grote belang dat de gemeente Noordwijk daarbij heeft, in het oog", al dus de advocaat van Kadee. Het 1 jaar oude zeehondje dat vorige week in Scheveningen op het strand werd gevonden is nu inzet van een getouwtrek tussen Dierenpark Wassenaar en een Fries zeehonden-centrum, dat het diertje terug wil brengen naar zee Volgens directeur Louman is de kans nihil dat de aan het Was senaarse dierenpark overge dragen zeehond na behande ling weer in de Waddenzee wordt gezel. Hij zegt: "Onze ervaring is dat een zeehond in gevangenschap, zoals nu, binnen een paar weken tijd tam is. Terug in zee zou een wisse dood betekenen. Hij kan dan niet meer voor zich zelf zorgen". Een argument waarover men zich in Pieterburen enorm kan opwinden. Lenie 't Hart, belast met de dagelijkse lei ding van het centrum: "Dat slaat natuurlijk nergens op. In de afgelopen zes jaar heb ik met mijn medewerkers al zo'n zestig aangespoelde zeehon den na behandeling weer in zee teruggezet en ze hebben zich steeds weer weten aan te passen. Dat hebben we kun nen controleren. Wat nu in Wassenaar gebeurt zou eigenlijk niet moeten mogen. De zeehond is een be schermde diersoort. In de Waddenzee leven er nog maar krap 200. Dan is elke zeehond Eigenlijk zouden de Neder landse dierentuinen zelf wijzer moeten ,zijn en elke zeehond die ze krijgen aange boden direct doorsturen naar Pieterburen, waar alles is af gestemd op de terugkeer naar zee van de zeehonden. Artis "Ik snap het wel: zo'n zeldzaam jong zeehondje in je dieren tuin trekt bezoekers. Dat de zeehondenstand daardoor ernstig gevaar loopt wordt dan al te gemakkelijk verge ten". Lenie 't Hart, lid van de werk groep Zeehond, zegt nog niet zo lang geleden met dieren park-directeur Louman een gesprek te hebben gehad over zeehonden. "Hij heeft toen beloofd dat hij er geen meer zou opnemen, maar in een voorkomend ge val naar ons zou verwijzen. Ik heb mij er in de afgelopen da gen enorm over opgewonden dat hij die toezegging niet is nagekomen. En hij kwam nog wel zo positief op mij over". "Ik hoop dat hij alsnog zijn woord gestand doet. Ik heb nu ook de medewerking van de marine. Als Louman toe stemt, is er binnen een uur een helikopter de lucht in die het zeehondje in Wassenaar ophaalt. Het dierenpark, dat heb ik ook tegen Louman gezegd, krijgt tot de laatste cent vergoed wat men tot nu toe aan medi sche verzorging en voedsel aan het zeehondje is kwijt- geweest. Elk moment van de dag willen we naar Wassenaar komen, al is het midden in de nacht". "Te enthousiast" Het transport naar Friesland zit er niet in. Louman zegt zich geen afspraak over het niet meer opnemen van zeehon den te kunnen herinneren. "Mevrouw 't Hart loopt wat al te enthousiast van stapel", zegt hij. "Het is natuurlijk wel lof felijk dat ze zich zo voor de zeehond inzet, maar ik be twijfel of dat ook altijd in het belang van dit dier is. Ze heeft er inderdaad al zo'n zestig naar zee teruggebracht maar ze heeft vergeten te vertellen dat er daar veel van na enige tijd dood zijn aangespoeld. Dat is andere praat". Gif-golf "En moeten al die zeehonden zonodig in dat stukje Waddenzee vertoeven. Zo veilig is het daar ook weer niet. Er hoeft maar een keer een gifgolf over ze heen te spoelen en er is er niet één meer. Dan zijn ze in een dierentuin een stuk beter af'. fa e *ysjL. Voor de laatste maal de dagmavo voor volwassenen aan het Leidse Noordeinde. Zoals ik vorige week schreef voelde de overgrote meerderheid van de bijna 200 leerlingen zich danig in de wiek geschoten door wat mede-leerlingen aan negatiefs over hun school in deze rubriek te berde hadden gebracht. Om te bewijzen dat "dat kleine groepje" eigenlijk geen recht van oordelen had, werd op de school spontaan een handtekeningenac tie op touw gezet waarvan ik gisteren via een leerlingendelegatie (twee rap van de tongriem gesneden eerste klas-dames) het resul taat officieel ter hand kreeg gesteld. Een klein toespraakje, de overhandiging en weer snel terug naar de schoolbanken. Van de in totaal 196 leerlingen zetten 136 hun handtekening, soms met een toevoeging zoals "zeer dankbaar en tevreden" en "wild- enthousiast". En dat gold dan niet de strekking van "het negatieve verhaal over de moeder-mavo", maar de sfeer en entourage op school. Zeven velletjes handtekeningen dus en dat zouden er nog meer worden maar, zo staat in de begeleidingsbrief, "er waren ver schillende leerlingen deze week afwezig, 'n paar waren er neutraal en één klas heeft geweigerd te tekenen uit sympathie voor Elly Stenten". Zij werd er op school boos voor aangekeken dat ze in deze rubriek had verkondigd datje van ijzer moet zijn om op een 3-jarige dag mavo het leertempo te kunnen volhouden. En Elly had het nog wel positief bedoeld. In haar klas had men in elk geval begrip voor haar uitlating. Vandaar dat er niet werd getekend. Met het zetten van een handtekening hebben tenminste 138 leerlin gen duidelijk willen maken dat ze het dagmavo-onderwijs aan het Noordeinde nemen zoals het wordt opgediend. Mét of zónder slecht zittende tafeltjes en stoelen, mét of zónder veel huiswerk. Want ze zijn nog "wild-enthousiast". Iedereen wil „nieuw" rijden LEIDEN - Een groot aantal auto dealers zal mogelijk dit jaar nog in financiële moeilijkheden komen. De grote belangstelling voor nieuwe auto's en juist zeer geringe interesse voor tweedehands, maakt dat veel dealers een grote voorraad inruilwagens hebben staan. Auto's, die feitelijk hun winst of nog meer vormen, maar die ze niet zo snel weer kunnen slijten. Vooral be drijven met weinig eigen geld, dreigen het moeilijk te krijgen ol zijn de afgelopen maanden al vol ledig door de bank of importeur overgenomen. De Bovag constateerde begin augustus al, dat er grote voorraden gebruikte auto's bij zowel de dealers als de tweedehandshandel bestaan. Er was toen enige verwar ring ontstaan, door berichten dat tweedehands wagens hierdoor ook wel goedkoper zouden worden. "Vooralsnog zit dat er echter niet in", zeggen de betrokkenen. De handel heeft in deze wagens geïnvesteerd, eraan vertimmerd en moet er ook nog garantie op geven, zodat men liever nog even de kat uit de boom kijkt en afwacht. Wel is het zo, dat wie nu zijn wagen verkoopt er rekening mee moet houden een veel lagere inruilprijs te krijgen. De handel is voorzichtig geworden en met name de dealers hebben het liefst dat de klant probeert z'n wa gen particulier te verkopen. Het hoofd-verkoop van een grote Citroendealer zegt: "Normaal heb je in het voorjaar een behoorlijke stijging van de verkoop van twee dehands auto's. Dit jaar is dat pas erg laat gekomen en veel minder gebleven dan voorgaande jaren. Het gevolg is dat veel dealers nog met oude voorraden zitten. Vooral auto's van zo'n 2,3 en 4 jaar oud, die blijven staan. Dat is die midden groep, waar je als dealer in verhou ding ook het meeste geld voor moet betalen". De heer Stapper van de BO VAG, de bond van garagehouders, zegt dat het marktmechanisme verstoord is. Hij: ,,Er is een onverklaarbare voorkeur van het publiek voor een nieuwe auto. De cijfers van de RAI gaven die tendens al aan". Evenals de genoemde dealers meent de heer Stapper, dat het pu bliek tegenwoordig bewuster een auto koopt. De mensen lezen meer 'óuto-tests en vinden factoren als veiligheid ook erg belangrijk. Men geeft liever wat meer geld uit en koopt een nieuwe auto of een wat duurdere wagen. Elk jaar is er zo'n inzinking op het gebied van de tweedehandshandel, maar de voor- ,raad gebruikte auto's is dit keer wel opmerkelijk. Het bedrag voor in ruilauto's daalt". Toch verwacht de heer Stapper mettertijd wel weer een grote belangstelling voor de tweedehands auto. „Ik denk aan de tweede auto in het gezin, voor de vrouw". Financiering Vrijwel alle bij de autohandel be trokkenen. menen dat de gestegen belangstelling voor nieuw is te danken aan de gemakkelijke finan ciering. Woordvoerders van finan cieringsmaatschappijen ontken nen dit echter. „Wij stellen nog pre cies dezelfde eisen als in het verle den. Er zijn tegenwoordig wel veel importeurs, die zelf financieren, maar ik neem aan dat men ook daar toch de minimale eisen hanteert", aldus een woordvoerder van de Amro-bank. „Wij hebben inder daad ook gemerkt, dat iedereen in eens nieuw wil kopen. En een nieuwe wagen gefinancierd krijgen, gaat wel eenvoudiger. Een occasion vinden we niet zo gewel dig leuk". Voorlopig lijkt de consument met z'n inruilauto zelf financieel het slachtoffer te worden van die enorme drang naar nieuw. Dat is nu eenmaal de wet van vraag en aan bod. De autohandel kijkt de kat uit de boom, maar de eerste adverten ties van occasions tegen extra lage prijzen wegens de grote voorraden zijn al geplaatst. Want ook dat is ëen kwestie van vraag en aanbod. "Veel dealers staan onder een enorme druk van de importeur. Je moet nieuwe wagens afzetten. Daar is ook alles op ingesteld. Je contrac ten, je personeel, werkplaats, omzet van onderdelen en accessoires. Om dus maar nieuwe auto's te verko pen, zijn veel te hoge bedragen voor de inruilwagens gegeven. Dat geeft nu problemen. Normaal verkoopt de dealer immers weer veel van die inruil aan de tweedehandshandel. maar die heeft nu ook niet zo veel belangstelling. Die willen alleen de wagens, die we zelf ook wel weer makkelijk kwijt raken. Auto's van pakweg anderhalfjaaroud, met een gunstige kilometerstand. Een auto met zo'n 60.000 of 70.000 op de tel ler. wil men niet meer. Daar is men angstig voor, terwijl dat toch nog erg goede auto's kunnen zijn. Wij moeten onze klanten daarom te genwoordig echt veel minder inruil geven, dan de mensen verwach ten." Oostblokauto's Wat ook erg telt is wat voor merk auto men aan te bieden heeft. Met de Japanse auto's valt het allemaal nogal mee, omdat die erg populair zijn. Maar wie een Lelijke Eend of Simca 1000, of 1100 wil verkopen, kan de dagwaarde wel uit z'n hoofd laten. Om maar niet te spreken van auto's, uit het Oostblok, want die zijn helemaal niet meer in trek-. De Citroën-dealer: "Wij zijn in het voorjaar al erg voorzichtig geweest. Dat heeft ons ongetwijfeld orders gekost. Mensen die elders een ho gere prijs voor hun inruilwagen kregen, maar die bedrijven die te grote concessies hebben gedaan, zitten nu met problemen". Ook andere dealers laten dergelijke geluiden horen. Een Volkswagen vertegenwoordiger: "De voorraden gaan onrustbarende vormen aan nemen. Er zijn collega's die nu al desnoods maar wat verlies op de in ruilauto nemen. Vooral zij die mer ken voeren, die momenteel niet zo goed lopen". NAIROBI - Robert Scanion, vier maanden geleden in Oeganda gearresteerd, omdat hij voor zijn geboorteland Engeland zou heb ben gespioneerd, is op 14 sep tember in een gevangenis van Kampala vermoord met een voor hamer, aldus een ooggetuige. Door Paul Martin „The Observer" Een dag of veertien geleden meldde radio-Oeganda dat de zakenman Scanion, vroeger een vriend van president Amin, uit de gevangenis was gehaald door „Britse im perialistische agenten". De Oegan- dese regering was daarom „niet langer verantwoordelijk voor- zijn welzijn". Deze aankondiging leek -al ver dacht veel op de wijze waarop Oeganda de zaak van mevrouw Bloch heeft behandeld. De joodse vrouw was tijdens de gijzeling op het vliegveld Entebbe naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd ze volgens ooggetuigen weg gesleept door speciale troepen van Amin en vervolgens vermoord. Ra dio-Oeganda hield het er echter op dat Dora Bloch door de Israëlische reddingsactie op Entebbe was be vrijd. De ooggetuige van Scanlons dood, een Oegandees die hem dagelijks had gezien, vertelde ons dat de za kenman en vier anderen uit hun cellen waren gehaald in een ge heime gevangenis bij het centrum van de hoofdstad Kampala. In een gang die ook van buiten het com plex af is te zien, werden ze met een moker in elkaar geslagen. De lijken werden op een gereedstaande vrachtwagen geladen. De gezichten waren zo verminkt, dat herkenning niet meer mogelijk was. Een andere informant vertelde ons, dat hij op diezelfde 14 september het lijk van een blanke man met ernstig hoofdletsel had gezien in een militair ziekenhuis aan de rand van de stad. Hem was toen verteld dat het Scanion was. Volgens onze bron hiéld majoor Fa- rouk van Amins gevreesde moordsquadron persoonlijk toe zicht bij de slachtpartij. Deze een heid, het „Staats Onderzoek Depwrtement", staat onder direct bevel van president Idi Amin. Ook Dora Bloch werd door mensen van deze eenheid uit het'ziekenhuis- gehaald. Robert Scanion werkte als han delaar in motoren al dertien jaar in Kampala. In 1975 nam hij de Oegandese nationaliteit aan. Hal verwege datzelfde jaar behoorde hij tot de groep Britten die president Amin op een draagstoel door de straten van Kampala droeg naar de openingszitting van dé bijeen komst van de Organisatie van Afri kaanse Eenheid. Zeven Kenianen die vorige maand uit de zelfde gevangenis zijn ont snapt, zeggen dat zij in een cel zaten naast een blanke, van wie ze de naam niet kenden. Ze wisten sle- chos dat hij werkte voor Cooper Motors, een van Scanlons op drachtgevers. De man-had hun ge vraagd voor hem te bidden, omdat hij verwachtte niet levend het ge bouw te zullen verlaten. Het Westduitse danspaar Gerd en Helga Weisenberg in actie tijdens de wereld kampioenschappen ballroom- dansen die in Tokio werden ge houden. In de afdeling La tijns-Amerikaans behaalde dit paar een vierde plaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 4