Atletiekbaan in Leidse Hout met kunststof-laag Woningbouw op plaats overdekte Onwens komt weer in raad Subsidieverlening door rijk lijkt veel op lotto ALLE GELDZAKEN Krediet van acht ton Kuijers leidt VVD-fractie Rijndijkstraat krijgt nieuw openbaar riool WETHOUDER WAAL: Puur gemakkelijk, al uw geldzaken in één hand. Sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Voor alles kunt u terecht bij de Spaarbank op maar liefst 80 kantoren .waar men u met goede raad en snelle service steeds van dienst is. LEIDSE SPAARBANK DINSDAG 11 OKTOBER 1977 LEIDEN - De Leidse raad heeft gisteravond een krediet van acht ton beschikbaar gesteld voor de verbetering van de atletiekbaan in de Leidse Hout. De bestaande baan zal worden uitgebreid tot een lengte van vierhonderd meter. Bovendien zullen de lichtmasten worden verplaatst en zal het middenterrein worden verbeterd. CDA-er Bosch diende gisteravond mede namens PvdA-er Duivesteijn en WD-er Elzenga met succes een voorstel in waarin gepleit werd voor de aanleg van een kunststof bovenlaag.op de atletiekbaan, ook als de kos ten daarvan iets meer zouden bedragen dan de nu beschikbaar gestelde acht ton. CDA-er Bosch: ,,De atletiekbaan verkeert op het ogenblik in een zeer slechte conditie. De afgelopen jaren was er geen geld voor onderhoud beschikbaar en daardoor is de zaak ernstig verwaarloosd. Daaraan komt nu gelukkig een einde". Volgens Bosch moet in elk geval niet worden teruggevallen op een half- verharde toplaag. „Dat zou misschien iets goedkoper kunnen zijn in aanleg, maar de onderhoudskosten zijn veel hoger". H ij wees erop dat de baan zeer intensief gebruikt wordt, onder meer voor alle sportdagep van Leidse scholen Wat de slechte conditie van de kleedkamers betreft vond hij jammer dat daaraan 20.000 a 30.000 gulden zal worden uitgege- Het is een bodemloze put. aldus Bosch, die ervoor pleitte in de begroting van 1978 gelden uit te trekken voor een nieuwe kleedkameraccommoda tie in de Leidse Hout. PPR-D'66-raadslid Vah Oosten was niet direct overtuigd van de noodzaak van een kunststofoplaag op de atletiekbaan. „In Leiden hoeft echt geen super-sintelbaan te komen. We moeten een baan aanleggen voor de recreatieve atletiek en uitsluitend voor de Leidse behoefte". Samen met zijn partijgenoot Beijen stemde hij tegen het voorstel van Bosch en de verlenging van het krediet. Vier sportvelden In de Kleine Cronesteinse Polder langs de Rijksweg 4 zullen vier sportvel den worden aangelegd. De Leidse raad stelde daarovoor gisteravond een bedrag van bijna 1,3 miljoen gulden beschikbaar. De aanleg van de velden past in de recreatieve opzet die de polder volgens de onlangs gepublicieerde nota Vlietpark moet krijegen. De aanleg van de sportvelden vormt een eerste aanzet, die gevolgd zal worden door de aanleg van een recreatiepark met fiets- en wandelpaden en speelweiden. SCA-er Bleijie wond zich in de raad gisteravond aanvankelijk nogal op, dat aan de Kleine Cronesteinse Polder zomaar een recreatieve bestemming was gegeven. Hij vreesde dat - er gezien de beperkte ruimte waarover Leiden nog beschikt - onvoldoende grond zou overschieten voor be- drijfs- en industrieterreinen. Wethouder Waal hield hem echter voor, dat zeker niet de bedoeling is dat zowel de Kleine Cronesteinse Polder als de Roomburgerpolder en de Oostvlietpolder geheel bestemd zullen wor den voor de recreatie. Met name in Roomburg wordèn mogelijkheden opengehouden voor even tuele vestiging van bedrijven. De vraag hoeveel nieuwe bedrijfster reinen er moeten komen en op welke plaats wordt op het ogenblik onderzocht door een speciale daarvoor geformeerde werkgroep. In tweede instantie zei Bleijie het eens te zijn met de nu gekozen bestem ming. Wel wilde hij een motie indienen waarin voor 1 januari 1978 een nota over het economisch beleid in Leiden wordt gevraagd. Op verzoek van burgemeester Vis zal deze motie eerst aan de orde worden gesteld in de vergadering van de commissie economische aangelegen heden, die volgende week dinsdag de nota Vlietpark behandelt. LEIDEN - Cor Elzenga is niet lan ger de fractievoorzitter van de WD in de Leidse gemeenteraad. Die taa*k werd vanaf gisteravond ver vuld door Fred Kuijers (foto bo ven). Burgemeester Vis deelde de raad gisteravond mee. dat de heer Elzenga zich als fractieleider heeft teruggetrokken in verband met zijn drukke baan en de werkzaamheden die hij verricht binnen de Stichting Onder Eigen Dak. Deze stichting bereidt de bouw voor van een serie premiekoopwoningen in het plan Koppelstein, liggend in het Morskwartier. Elzenga blijft wel gewoon deel uitmaken van de WD-fractie in de raad. LEIDEN - Vier ton stelde de Leidse raad gisteravond be schikbaar voor het maken van een openbaar riool in de Rijndijkstraat. Tegen het voorstel stemde alleen CDA'er Vink. Hij vond dat de noodzaak hiervan onvol doende onderzocht was. Verder constateerde hij, dat de be woners voor aansluiting een vrij grote uitgave moeten doen. Wel er kende hij dat er op het ogenblik sprake is van een onhoudbare toe- Vink vond dat de bewoners van gemeentewege geïnformeerd zou den" moeten worden over de subsi diemogelijkheden voor het maken van een aansluiting op het nieuwe riool. Bovendien zou de gemeente kosteloze medewerking moeten verlenen bij het aanvragen van zo'n subsidie. PPR/D'66-raadslid Beijen wees op de vrijwel identieke problemen die er bestaan met de aanleg van een riolering in de Voorstraat. Desge vraagd zegde wethouder Verboom toe, dat de soepele regeling die voor de Voorstraat zal worden toegepas ook zal worden gehanteerd in Rijndijkstraat. Die soepelheid eruit bestaan dat alleen dan plicht zal worden tot het maken van een aansluiting op de nieuwe riole ring, wanneer de bestaande afvoe ren niet meer goed functioneren LEIDEN - De Indische gastar beider Di Singh kan weer la chen. Gisteren kon hij eindelijk weer in zijn huisje aan de Veste- straat, dat ruim twee weken geleden door een drietal ex- Morssingelbewoners werd ge kraakt. Jk kan weer eens lekker eten" zegt Di Singh, „en goed slapen". Vandaag of morgen komt zijn vrouw uit India op Schiphol aan. Dan kunnen ze gaan bouwen aan hun toekomst in Nederland Di Singh werkt bij Fasson en woonde tot voor kort op een ka mer van de Stichting Huisves ting Werkende Jongeren aan de Boerhaavelaan. Nadat.de kra kers het pand onder dreiging van een kort geding hadden verlatenging Di Singh gisteren meteen aan het werk. Er viel veel op te ruimen, maar met be hulp van een paar buurvrou wen waren de talloze bierflesjes en andere rommel snel verwij derd. Ook de schilder kwam (zie foto) om een paar nieuwe ruitjes in te zetten LEIDEN - De kwestie rondom de ontslagen Groenoordhal-direc- teur Daey Ouwens zal op korte termijn opnieuw in de Leidse raad en de betrokken commissie wor den besproken. Dit naar aanlei ding van het beroep dat het col lege van B. en W. heeft ingesteld tegen de beslissing van de amb tenarenrechter. Dit rechtcollege besloot om de ontslagverlening van de directeur Daey Ouwens te vernietigen. WD'er Wessels - na een weken lange afwezigheid weer present in de raad met forse snor - vond dat een tekortkoming van het college was dat dit punt niet direct op de raadsagenda was geplaatst maar slechts als ingekomen stuk. "Dat u binnen de daarvoor gestelde ter mijn in beroep bent gegaan is al leszins verantwoord", aldus Wes sels. "Maar u had gezien de hele voor geschiedenis moeten begrijpen, dat de raad daarover van gedach ten wil wisselen. De kwestie zal nu aanstaande maandag aan de orde komen in de gemeentelijke com missie voor algemene en be stuurlijke aangelegenheden en vermoedelijk een week later in de Leidse raad. Herbestratingen LEIDEN - De afdeling bestratin gen van de dienst gemeentewerken begint nog voor het einde van dit jaar met herbestratingen in de vol gende straten: Mariënpoelstraat (tussen Rijnsburgerweg en Eymer- spoelstraat). Houtlaan, Van Swietenstraat, Eijmerspoelstraat, Merelstraat, Robijnstraat (gedeel telijk), Ververstraat, Ververplein, Paramaribostraat en Corantijn- straat. Vandaag zou begonnen worden met herbestrating van de Margriet straat, die nu voor alle verkeer be halve voetgangers afgesloten is. Naar verwachting zullen de werk zaamheden ongeveer drie weken duren. Meer Leids nieuws op pagina 15 TENNIS - De Argentijns* nisser Güillermo Vilas geworden van het internationale tennistoernooi in Teheran. Vilas versloeg in de finale de Amerikaan Eddie Dibbs met 6-2 en 6-4. Jimmy Connors heeft het toernooi in Ha- wai gewonnen. ADVERTENTIE Vink (CDA) tegen LEIDEN - Het subsidiebeleid van het rijk voor walmuren en riole ringen heeft veel weg van de lot toballetjes op zondagavond. Je weet nooit welk cijfer erop staat en ook de volgorde is steeds weer een verrassing. En omdat herstel van de walmuren en vernieuwing van de rioleringen staat of valt met subsidiëring hopen we in de nabije toekomst meer informatie te krijgen over die subsidiëring. Die ontboezeming kwam van wet houder Waal gisteravond in de Leidse raad nadat WD-er Kuijers er op had gewezen dat er een vrij ingrijpende verkeers chaos in het centrum van de stad is ontstaan doordat op diverse plaatsen tegelijk werkzaamhe den worden uitgevoerd. Ook CDA-er Ham wees op de nood zaak om voor dergelijke ingrij pende werkzaamheden een fa- senplan op te stellen, zodat de uitvoering ervan beter gecoördi neerd verloopt. terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zodat ook daar duidelijk wordt aan welke werkzaamheden de gemeente Leiden de hoogste prioriteit toe kent. Wethouder Waal kwam tegemoet aan de wens van VVD-er Kuijers om de Breestraat-commissie die goede diensten heeft bewezen tijdens de rioleringswerkzaam heden in deze winkelstraat, te handhaven als een kanaal voor wederzijdse informatie bij pro jecten als herstel van walmuren en aanleg van nieuwe rioleringen. zes miljoen Overigens ging de Leidse raad gis teravond zonder hoofdelijke stemming akkoord met het ver lenen van een krediet van ruim zes miljoen gulden voor het ver nieuwen van de walmuren langs de Botermarkt, de Vismarkt, de Aalmarkt en de Boommarkt als mede het maken van een nieuwe riolering en het restaureren van de fontein op de Vismarkt. De raad besloot ook eenaanvullend krediet van ruim vijf miljoen be schikbaar te stellen voor een reeks andere walmuren- en riole ringswerkzaamheden in het ge bied binnen de singels. Die aan vulling was nodig omdat de uit voering daarvan enkele jaren is vertraagd en de kosten inmiddels flink zijn gestegen CDA-er Ham constateerde aanvan kelijk dat het college niet al te veel haast had gemaakt met de plannen waarvoor al in 1973 een krediet van 4,5 miljoen be schikbaar was gesteld. Hij kwam op die beschuldiging terug, nadat wethouder Waal had uiteengezet, dat het niet de gemeente was die vertraging heeft veroorzaakt maar de subsidie-perikelen bij het rijk. Zo is.lange tijd onzeker geweest of het rijk wel een subsi die zou geven en zo ja, uit welk potje dat zou moeten komen. ADVERTENTIE LEIDEN - Tussen directeur Van der Tang van het zwembad De Over dekte in de Haarlemmerstraat, de firma Noorlander en de gemeente is in principe overeenstemming over een transactie waardoor woning bouw op de plaats vanhet zwembad mogelijk wordt. Met het geld van de interim-saldoregeling (een extra bijdrage van het rijk voor stads vernieuwing) zal de gemeente het zwembad kopen, waarna de grond in erfpacht naar Noorlander gaat. Deze Leiderdorpse bouwer wil ter plekke twintig appartementen neerzetten, maar moet over dit bouwplan nog overleg plegen met de projectgroep Maredorp. Omdat de projectgroep de bouw van eenge zinswoningen voorstaat is te ver wachten dat er de nodige oppositie zal zijn tegen Noorlanders voorne men om voor één- en twee-persoons huishoudens in de premiesector aan deslag te gaan.Bij de bouwerhoopt men dat uiteindelijk een comp romis uit de bus zal komen. Noorlander heeft een optie op De Overdekte maar zal die overdoen aan de gemeente, want alleen met financiële steun van de overheid is woningbouw ter plekke te verwe zenlijken. Een eerder plan van Noorlander om een winkelpassage in het geheel op te nemen, waardoor de exploitatie minder problemen zou opleveren, stuitte op verzet van de gemeente. Daar wil men tenslotte het aantal winkels beperken. Bij het huidige plan heeft de ont werper rekening gehouden met de uitbreiding van het binnenterrein in de richting van de Pelikaan straat. Het opmerkelijke van het plan is dat de appartementen niet gestapeld zijn (zoals een flat) maar naast elkaar gedacht (zoals bij rijt jeshuizen). Rond binnentuinen zijn de huisjes van vijf bij vijf meter aan elkaar geschakeld. Op de begane grond bevindt zich de keuken met een berging. Op de eerste verdie ping een woonkamer. Onder de kap op de tweede verdieping bevindt zich de slaapkamer met douchecel en een klein balkon, een zoge naamde loggia. Aan de zijde van de Oude Vest be hoort nog een groot monumentaal pand tot het complex van de Over dekte. Na restauratie wil Noorlan der hier negen zg. Van Dam-units woon/slaapkamerkeuken, douche) voor bijvoorbeeld wer kendejongeren inrichten; daarvoor zou dan nog een stichting of wo ningbouwvereniging gevonden moeten worden om de exploitatie op zich te nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3