Gemeente heeft geen beleid" Voorhof-noord: 21 woningwetwoningen eidsé agenda Inspraak van bewoners woningen Patrimonium in modern jasje gestoken STAD EN RAND Bewoners Voorsehotense Essenlaan bezorgd over veiligheid industrie-terrein VOORSCHOTEN - 't Gelukt ons maar niet om met de ge meente in gesprek te komen." Aan het woord is de heer W. H. Wijckerheld Bisdom tijdens een gesprek van de bewo ners van de Essenlaan met de raadsleden drs. H. van Wijk en mr. J. Goosens. De bewoners van de laan direct naast het industriecomplex "Rouwkooplaan" zijn ongerust en teleurgesteld over het beleid dat de gemeente nalaat of gewoon niet heeft omtrent dit gebied. Aan het begin van het industriecomplex staat het centrale magazijn van Hulshoff Woninginrichting B.V. Dit magazijn is het voorbeeld hoe het allemaal wel kan zijn: schone indu strie met normale brandpreventie en in het bezit van de nodige vergun ningen. Achter dit magazijn is gevestigd DEMAG. De bewoners maak ten in 1973 bezwaar tegen het laten proefdraaien van compressoren en het ontbreken van hinderwetvergunningen. Op 2 november 1973 krijgen de bewoners een brief ondertekend door burgemeester dr. J. van der Haar met de mededeling dat het bedrijf opgeheven wordt binnen enige maanden en het weinig zin heeft alsnog de vergunningen te onderzoe ken. Het bedrijf is thans in 1977 nog steeds gevestigd op dezelfde plaats, maar heeft tevens een deel van het gebouw onderverhuurd aan Hol landse Betonik, een dakbedekkingsbedrijf. Enige maanden geleden heeft DEMAG zelf een verzoek ingediend voor de nodige hinderwet vergunningen ter voorkoming van ernstige moeilijkheden met de be woners. Verzameling Achter DEMAG is in de loop der jaren een verzameling van bedrijfjes ontstaan, die de gedeeltelijk stenen en houten ruimten zelf hebben uit gebreid. Zelfs de brandgangen zijn verdwenen en de opslagplaatsen liepen tot aan de stenen afscheidingsmuur van de tuinen van de Es senlaan. De vijf bedrijven die door de laatste brand totaal afgebrand zijn, waren in de loop der jaren door uitbreidingen, die zelf gedaan werden, volledig aan elkaar gebouwd. De schaarse open ruimte werd benut als opsla- plaats. Thans is al bekend dat alle uitbreidingen zonder bouwvergun ning zijn verricht. Op 24 augustus van dit jaar hebben de bewoners de Voorsehotense brandweer in kennis gesteld van het gevaar dat o.a. de brandgangen gebruikt werden voor uitbreiding van de bedrijfsge bouwen. De heer Wijckersheld Bisdom heeft op verzoek van de bewoners de cor respondentie gevoerd. De beide raadsleden waren enigszins verbijsterd toen zij alle correspondentie zagen. Alle brieven dragen als aanhef: "Aan het bestuur van de gemeente Voor schoten" en alle brieven zijn beantwoord door burgemeester J. van der Haar zonder dat de gemeenteraad ooit kennis kreeg van de inhoud. Volgens de letter van de wet is dat mogelijk, de beide raadsleden ad viseerden de bewoners in het vervolg te schrijven naar "De gemeente raad van Voorschoten". Of zoals drs. Van Wijk opmerkte: "Misschien is het nog beter gebruik te maken van het plakbord bij Albert Heyn, dan lezen de echtgenoten van de raadsleden "het" en dan komt het wel verder". Waardering Met heel veel nadruk willen de bewoners nogmaals verklaren dat zij de grootst mogelijke waardering hebben voor de brandweer en de politie. Deze mensen werden tijden de brand geconfronteerd met de meest krankzinnige situaties. Een brandkraan onder vaten met dieselolie en een sloot die afgedamd was. Aan het begin van de Essenlaan is een opstelplaats voor een brandweerauto. Deze auto kan dan water halen uit de brede sloot. Dat werd ook tijdens de laatste brand gedaan. Binnen de korste tijd spoot de brandweer modder en vissen, want de sloot was aan beide zijden afgedamd in verband met het bouwrijp maken van een stuk grond. Over de nazorg na de brand zijn de bewoners allerminst te spreken. Het Indiase textielbedrijf heeft niets opgeruimd. Eerst werd er nog een brandkast gevonden en thans lopen gelegenheids voddenrapers kleding en koperen sierstukken op te graven. Ze vinden ook nog regelmatig betaalcheques, die zomaar tussen de brokstukken liggen. Normale veiligheid "Wij zijn niet tegen het industriecentrum, wij willen alleen normale veilig heid. Wat bij Hulshoff kan moet overal ook kunnen, wij zijn steeds met een kluitje in het het riet gestuurd. Het is de tweede grote brand sedert er woningen staan. Na de brand bij de lakfabriek "Nefaboline" werd ver zekerd dat er geen opslagplaatsen meer zouden komen van brandbare stoffen, die niet goed beveiligd zouden zijn. Thans liggen er duidelijk voor iedereen op de plek waar twee jaar geleden een gebouw van de "Nefaboline" afbrandde, vaten met brandstof. "We hadden toch wel verwacht dat we de burgemeester hier hadden gezien. Hij is niet tijdens en niet na de brand geweest. Wel de wethouders en enige raadsleden. Het lijkt wel of wij door het gemeentebestuur alleen maar als lastig worden gezien." Een uitlating van een van de dames welke gedeeld wordt door de hele Essenlaan. Drs. Van Wijk deed de toezegging dat hij zou proberen commissie voor algemene zaken probe ren bij elkaar te roepen. Dat is gelukt, want gisteravond kwam deze commissie bijeen. JOOP PEETERS Raadsleden Van Wijk en Gossens: Textielbedrijf heeft niets opgeruimd In plantsoen Leidse beroofd van f 1000,- 03LEIDEN-Een 30-jarige Leidse huisvrouw is gisterochtend op brute wijze van haar handtas met ruim duizend gulden beroofd. De vrouw liep met haar dochtertje in het Plantsoen toen zij plotseling van achteren door een tot nog toe onbekend gebleven jongeman werd vastgegrepen. De overvaller drukte de vrouw tegen de grond en rukte haar de tas uit de hand. Hij ging er daarna met een fiets snel van door. Van de overvaller wiens leeftijd tussen de twintig en dertig jaar moet zijn is slechts een vaag signalement bekend. De tas be vatte behalve het geldsbedrag van ruim duizend gulden een sigaret tenaansteker een legitimatiebe wijs van de PTT en wat toiletar tikelen. Beroemde Misdaadverhalen, sa mengesteld door Ab Visser. Uitge verij Elsevier Nederland B.V., Am sterdam f24,50. In de schaduw van het Winterpa leis, Rusland op weg naar de Re volutie 1825-1917, door Edward Crankshaw. Uitgeverij Elsevier Nederland, B.V., Amsterdam f39,50. Zelfvertrouwen, handleiding voor succes in het leven, door Dr. Robert Sharpe en David Lewis. Uitgeverij Elsevier Nederland B.V., Am sterdam, 24,50. LEIDERDORP - Sinds gis teravond weten de bewo ners van de Leiderdorpse Kervelstraat zich verzekerd van een meter tuin in de lengte méér. Toen de bewo ners hun huis „van de teke ning af' kochten hadden zij het idee, een huis te kopen met een behoorlijke hoeveelheid tuin. Eenmaal opgeleverd bleken de huizen echter niet volledig aan de tekening te voldoen. Door het bouwen van een zogenaamde „car port" vielen de tuinen aanzienlijk kleiner uit dan verwacht. Om aan de begrijpelijke bezwaren van de bewoners hiertegen tegemoet te komen besloot de raad in zijn ver gadering de bewoners een strook grond van 1 m^ter breed te verko pen, aangrenzend aan de tuinen. Niet „om niet", zoals Ker- veltuinbewoner Lugthart de raadsleden aan het begin van de vergadering suggereerde, maar voor een bedrag van 110 gulden per m2. „Terecht", vond Reugebrink (CGP). „Door die extra grond krijgen de bewoners een vermeer dering yan hun vermogen. Daar moet een normale vergoeding te genover staan". Woningen in Voorhof waren in deze raadsvergadering meermalen on derwerp van discussie. In Voor hof-noord wil de Algemene wo ningbouwvereniging Leiderdorp 21 woningen beschikbaar stellen voor verkoop in de beschutte sfeer. •De woningbouwvereniging wil de voorlichting over woningen beper ken tot de eigen leden. „Begrij pelijk", vindt wethouder Drenth, „deze woningen gaan van het totale pakket aan woningen van de wo ningbouwvereniging af. Logisch dat zij er dan in de eerste plaats ei gen leden in wil hebben. Maar ik denk niet, dat ze daarmee vol ko men en dan moet er ook voorlich ting daarbuiten worden gegeven". Subsidie Na twee keer uitstellen kwam de restauratie van Achthovenerweg 9-11 nu dan toch aan de orde. Al in 1975 was de heer Gerritsen subsidie voor de restauratie van dit pand toegezegd. Hiertoe werd dan ook besloten. Maar tevens is vast gelegd, dat dergelijke subsidies in het vervolg aan voorwaarden ge bonden moeten worden. De eige naar van een monument, die voor de restauratie hiervan van de ge meente subsidie heeft ontvangen, zal 5 jaar lang verplicht zijn deze subsidie terug te betalen als hij het monument verkoopt. Elk jaar wordt het terug te betalen bedrag met éénvijfde verminderd. Voorhof in aanbouw, nog steeds onderwerp van gesprek Hondenbelasting Het overgrote deel van de vergade ring werd aan fihancièle zaken ge wijd. Om het gat in de begroting te dichten wordt jaarlijks een bedrag van 100.000 gulden bezuinigd. Be- zemer (PvdA) stemde wel met dit voor 1977 geldende voorstel in, maar vond het jammer dat er geen bezuinigingsvoorstellen van be leidsmatige aard werden gedaan. Uit alle besproken geldkwesties twee grepen: de hondenbelasting wordt 59,80 per jaar, het reini- Hoge geldboete voor chauffeur DEN HAAG - De Haagse recht bank heeft een 21-jarige beton- vlechter in Den Haag veroordeeld tot 750 gulden boete en voorwaar delijk twee maanden gevangenis straf met een proeftijd van twee jaar, wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld. Met de door hem bestuurde auto reed verdachte te Oegstgeest met een snelheid van 90 km over een kruispunt aan de Warmonder- weg-Kempenaerstraat. Hier ver leende hij geen voorrang. De andere autobestuurder zou met grote snelheid hebben gereden, zo dat verdachte een misrekening had gemaakt toen hij in de veronder stelling verkeerde, dat hij nog wel over kon steken. Kledingbeurs De UW-afdeling Oegstgeest organiseert weer een kleding beurs. Moderne, schone en niet versleten winterkleding voor kinderen van 1 tot 14 jaar en ski- of schaatskleding kan worden ingeleverd bij het ge meentecentrum aan de Lijtweg en wel morgen van 10 tot 16 uur. Kopers kunnen in het gemeentecentrum terecht van 19 uur tot 21.15 uur en don derdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt de volg nummers om te gaan kopen af halen van 18.30 uur. Verdere inlichtingen bij 151475 of 153212. Theosofie Belangstellenden in de theosofie en leden van de Leid- sche loge der Theosofische Vereniging kunnen vanavond vanaf 20.00 uur genieten van een lezing door ir. H. J. G. Klinkert. Hij spreekt over de "Mens, afkomst en toekomst". De bijeenkomst vindt plaats in het logegebouw aan de Steen- schuur 4 tot 6. Rozekruisers Twee andere lezingen wor den georganiseerd door het Rozekruisersgenootschap. Vanavond wordt verteld over de "Eeuwige Wording" en vol gende week dinsdag hoopt men te praten over de grond stellingen der Rozekruisers. Beide avonden worden gehou den in het gebouw Korte Mare 4 in Leiden. Begin 20.00 uur. Benthuizen Vanavond begint in Be nthuizen een EHBO-cursus. verder inlichtingen hierover kunnen verkregen worden bij mevrouw Pos, Dreef 7, telefoon 079-313712 of mevrouw M. C. v. Beusekom 079-313390 Duitsland Professor H. W. van der Dunk, hoogleraar in de ge schiedenis van de 20e eeuw aan de universiteit van Utrecht houdt vanavond vanaf 19.30 uur en volgende week dins dagavond een historische in leiding over Duitslands positie in Europa. De rede wordt uit gesproken in zaal X van het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden. Ballonvaarster De bekende ballonvaarster Nini Boesman houdt morgen vroeg om tien uur in het NPB- gebouw aan de Lange Kerk- dam te Wassenaar een lezing voor de Wassenaarse afdeling van de Nederlandse Vereni gingen van Huisvrouwen. Verder zal zij ook nog films vertonen van ballonvaarten over de Alpen en boven Enge land. Zionisme Het Palestina-comité Lei den geeft in het kader van een serie informatie-avonden woensdag inlichtingen over de geschiedenis van het Zionisme en het ontstaan van het Pales tijnse probleem. Deze avond vindt plaats in de Troef aan het Noordeinde (voormalig Mari necomplex). Begonnen wordt om 20.00 uur. Inlichtingen 071-153674. Bloemenschikken Diezelfde dag op hetzelfde tijdstip begint het bloemen schikken in de Romanuszaal. Dit wordt georganiseerd door de Belangengroep al leenstaanden Leiden en om streken. 19 Oktober houdt de zelfde club een bustocht door het Hollandse landschap. Deelnemers krijgen een win- termaalti jd voorgeschoteld. 23 Oktober wordt er gebowled in Noordwijk. Groene cursus Iedereen die zijn kennis over de natuur wil vergroten kan terecht bij de groene cur sus van de IVN-afdeling Lei den. Er worden lessen gegeven over paddestoelen, vogeltrek, insecten enz. De cursus wordt gegeven in vier op zichzelf staande blokken. Het eerste blok begint morgen. Opgeven met een briefkaartje bij Hans Borsje, Joseph Haydnlaan 53 in Leiden. LEIDERDORP - 'Als we een Raad van Toezicht instellen die niets an ders mag doen dan de begrotingen van woningstichting "Patrimo nium" goedkeuren maken we de bewoners blij met een volstrekt dode mus". Deze opmerking van CPG'er Reugebrink was de inlei ding tot een lange discussie in de gisteravond gehouden raadsverga dering in Leiderdorp over Raad van Toezicht ja of nee. Na lang wachten waren eindelijk gegevens op tafel gekomen over de klachten van de bewoners van Pa trimonium over hun huizen. Klach ten, die voornamelijk zijn te wijten aan gebrek aan wooncomfort. Volgens het gemeentebestuur zijn deze klachten nauwelijks aan het stichtingsbestuur verwijtbaar: dit bestuur is beslist niet te weinig ac tief geweest en heeft gedaan wat het kon, binnen het raam van de beperkte financiële mogelijk heden. Maar waar nodig wat aan gedaan moet worden, is het gebrek aan controle op wat de stichting doet door gemeentebestuur en bewo ners, evenals het overleg tussen bewoners en stichtingsbestuur. Hiervoor wordt de Raad van Toe zicht, die in 1934 werd ingesteld uit de oude doos gehaald en van een nieuw jasje voorzien, om een goede overlegstructuur te worden tussen de bewoners en woningstichting. "Dat kan nooit", vond het meren deel van de raad. "De statuten van de woningstichting, volgens welke die Raad van Toezicht moet wer ken, stammen uit een geheel an dere tijd, toen er nog volstrekt an dere ideeën leefden over inspraak van bewoners". DINSDAG 11 OKTOBER 1977 Dinsdag Gerard Brandtstraat 6, informatieavond Baha'i gem., 20 uur. Nieuwe Rijn 20a, vrouwencafé, 21-01.00 Troef, Noordeinde 2a, koken, 18 uur, druktechnieken, Engels, brugdiploma verplegende en verzorgende beroepen, 20 uur, jazzballet, 21 uur. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, yoga, zelf kleren maken, jazzballet, foto/film club, tekenen en schilderen, alle groe pen vanaf 20 uur. 't Breehys, Breestraat 19, kleiclub, 16 uur, volksdansgroep, 19 uur, Repelsteel tje geopend van 14-17 uur. Korte Mare 4, lezing Rozekruisers ge nootschap, 20 uur. LAK-Theater, "De fluwelen trom" en "Het betoverde kussen", twee moderne Nóh-spelen van Yukio Mishima, een LAK-produktie, 20.15 uur. Leidse Schouwburg, "Bitter lemon", komedie van Dimitri Frenkel Frank, 20.15 uur. Vredeskerk, lezing "Leiden een last en een lust", 20 uur. Stadhuis, commissie interne organisatie en beheer, 20 uur, voorlichtingsavond over Turfmarktbrug, 20 uur. Zevensprong, Bernhardkade, bewo nersvergadering over Sophiastraat- Noord, 20 uur. Catena, Kolfmakersteeg, staatssecreta ris Klein, 20.30 uur. Gemeentehuis Leiderdorp, bege leidingscommissie Buitenhof, 20 uur Gemeentehuis Voorschoten, c algemene zaken, 20 uur. Gemeentehuis Wassen, financiën, 20 uur. Woensdag Kennedylaan 11, Oegstgeest, infor matieavond Baha'i gem., 20 uur. Volkshuis, informatie en inschrijving kinderclubs, 14 uur. Vijfhovenhuis, Hoflaan 169, spreekuur alg. Ned. Invalidenbond, do. van 9-11 Witte Poortkazerne, Noordeinde 2, tel 120833, adviescentrum voor werklozen, do. van 10.30-12.30 uur. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, kin dervolksdansgroep (6-12 jaar), 14-16 uur, volksdansen, zeefdrukken, jazz ballet, gitaarcursus, goochelen, pot tenbakken, tekenen en schilderen, alle groepen vanaf 20 uur. 't Breehuys, Breestraat 19, gitaarclub, 15.30 uur, vegetaries eethuis, 18 uur, creatieve werkavond, koffiebar, 20 uur, gespreksgroep Praxi, 20.30 uur. Vredeskerk, lezing Oud-Leiden, 10 uur. Stadhuis, gemeenteraad, 19.30 uur. Gemeentehuis Leiderdorp, schoolraad, 20 uur. kle- Donderdag Pieterskerkhof 19, Architectenburo, gratis advies, 20-21 uur, telefoon 142771. Nieuwe Rijn 20a, werkgroep homofilie, open-café avond, 21-24 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreekuur Alg. Ned. Invalidenbond, 19-20 uur. Troef, Noordeinde 2a, Nederlands voor buitenlanders, 19.30 uur, project Leiden, handenarbeid, 20 uur. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, sport- cafe, toneelworkshop, gitaarcursus, Go, alle groepen vanaf 20 uur. 't Breehuys, Breestraat 19, keramiekcur- sus, 19.30 uur, tapdansgroep, koffiebar, 20 uur. Maar je kan die Raad voorlopig wel zien als een verzoeningscommissie tussen bewoners en stichtingsbe stuur", vindt Gordijn (D'66/PPR). "Als dit zaakje dan weer tot rust is gekomen kunnen we gaan zoeken naar een modernere vorm van overleg". Reugebrink wil de Raad eigenlijk maar liever laten voor wat hij is en in plaats daarvan een bewoners commissie instellen. "We moeten er voor zorgen dat de inspraak van de bewoners op een goede manier tot zijn recht komt". De bewoners hadden aan het begin van de vergadering via de heer van der Vlies al laten weten, dat zij geen bezwaar hadden tegen een raad van Toezicht zoals door het gemeente bestuur werd voorgesteld (1 bewo ner, 1 raadslid, 1 van de commissa rissen van de Algemene Woning bouwvereniging Leiderdorp). Om dat de commissaris al uit PvdA- kring zou komen stelden de bewo ners voor het raadslid uit de WD- fractie te benoemen, en wel bij voorkeur WD'er Stuivenberg. Maar dat ging niet zo door. Op voor stel van Bezemer (PvdA) gaat de Raad van Toezicht uit 1 bewoner en twee raadsleden bestaan: Stuiven berg, maar met hem een PvdA'er zullen er deel van uitmaken, Wil- lems. Namens de bewoners komt Van der Vlies in de Raad. De Raad van Toezicht komt er dus toch. Maar het is wel de bedoeling, dat deze raad in feite niets anders is dan een wegvoorbereider voor een bewonerscommissie. Want daar wil iedereen dan uiteindelijk toch naar toe. Clubgebouw Swift, Trompstraat, a hchtingsavond over huren, 20 uur. Gemeentehuis Leiderdorp, i financiën, 20 uur. Sportzaal Op Dreef, Leiderdorp, oprich ting carnavalsvereniging, 20-11 uur. Scheppingskerk, kinderspeel goedbeurs, Leiderdorp, 13.30-16 uur. Gemeentehuis Oegstgeest, gemeente raad, 20 uur." Gemeentecentrum Oegstgeest, kle dingbeurs, 10-12 uur. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de reiio Leiden wordt waargenomen van vrijdag 7 oktober tot 14 oktober door Doeza Apotheek, Doezastraat 31, tel., 121313; Apotheek Van Breest Smallenburg, Loevestein 6, Leiderdorp 89000. Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en woe. van 10-12.30 uur, ma. di. en do. van 18.30-20.30 uur. Van Hogendorpstraat 36, geopend ma. van 19-21 uur. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur, Kooi: Driftstraat 49a, di 10.30-11.30 uur, Morskwartier. Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan, tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuinstadwyk: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Man doodgereden onder invloed van drank: twee maanden cel VOORSCHOTEN/DEN HAAG - Wegens veroorzaken van dood door schuld, terwijl hij onder invloed van drank verkeerde, veroordeelde de Haagse rechtbank een 41-jarige lasser uit Voorschoten tot twee maanden gevangenisstraf en drie jaar intrekking van het rijbewijs. Met de door hem bestuurde auto veroorzaakte verdachte op de Haagweg bij Leiden een frontale botsing met een tegenligger. De vader van de bestuurder van die auto werd zo zwaar gewond dat hij kort daarop aan de gevolgen over leed. Verdachte is reeds eerder we gens besturen van een auto onder invloed van drank verkerend, ver oordeeld. Verdachte had een voor hem rij dende autobus ingehaald en als ge volg van een flauwe bocht in de weg de tegenligger niet gezien. LËIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor: Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-20.00 u. 'Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek -071-210221. Kwartaalabonnement -40,45 Kwartaalabonnement per post58,30 Jaarabonnement150,30 Jqaraborlhement per post 221,70 Losse nummers 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 2