Pianist Andor Földes opent meesterserie (§ud 91 DINSDAG 11 OKTOBER 11)77 VARIA PAGINA 21 In 1971 maakte de heer X te Y, directeur van een muziekschool voor de rechter bezwaar tegen het blijven voeren van zijn achter naam door zijn gewezen eerste echtgenote, die pianolerares was. Dit schiep verwarring met de tweede mevrouw X, eveneens pianolerares. De eerste mevrouw X wonHet is het eerste en tot gis teren enige geval van een gerech telijke klacht tegen het voortzet ten van 's mans geslachtsnaam door een gewezen echtgenote. Het tweede diende maandagmiddag voor de raadkamer in Am sterdam, waar Albert Carel Wil link het verzoekschrift indiende om Mathilde Maria Theodora Willink (meisjesnaam De Doelder) de bevoegdheid te ont nemen nog langer de geslachts naam Willink te voeren. Ik mocht er, als journalist, helaas niet bij zijn in de raadkamer, die altijd besloten schijnt te zijn (Ca rel Willink was er niet, Mathilde wel, in volle opmaak en in een ex travagant gouden gewaad dat zij, sinds zij er in Dronten een opening mee verrichtte, haar "drontosaura" noemt), maar na afloop heb ik wel de beide pleitre des van de advocaten mr. A. M. Vreeswijk (voor Willink) en mr.J. C. J. Wouters (voor Mathilde) meegekregen. Samengevat komt het er op neer dat de raadsman van Carel Willink stelt: "De naam Willink en zijn geloof waardigheid als serieus beeldend kunstenaar in de kunstwereld zijn wel degelijk aangetast door de malle fratsen en stunts van Mathilde",en verzoeker biedt aan het bewijs daarvan te leveren door het horen van kunstkenners en andere kunstadepten. De raadsman van Mathilde stelt dat er geen verband blijkt tussen de publiciteit van Mathilde en TMIFilL schade aan de zijde van Willink, en meent dat de samenleving (sinds 1962) enhet huwelijk sinds 1969) voor beide partijen in hoge mate inspirerend is geweest. "Willink bevond zich in 1962 in een dieptepunt van zijn kun stenaarsbestaan. Na de ontmoe ting met Mathilde zijn zijn ar tistieke prestaties tot grote hoogte gestegen. Dat Mathilde hem daarbij de inspiratie verschaft heeft,blijkt onder meer uit het feit dat op diverse schilderijen van Willink Mathilde voorkomt"Na afloop van de zitting vertelde Mathilde dat de kunstverzame laar Brons alle Mathilde-schilde- rijen bij andere verzamelaars heeft opgekocht en nu een hele "Mathilde-kamer" van Willink bezit). Willinks advocaat betoogt dat dit (dieptepunt, inspiratie) beslist niet waar is, en verwijst daar voor naar de uitgave "Willink" uit 1973. Ik heb dit boek ook nog even doorgekeken, en inderdaad is er geen duidelijk breukpunt in aantallen tentoonstellingen van en publikaties over Willink met het jaar 1962 als draaipunt. Mat hilde stelt dat zij al voor en tij dens het huwelijk met Willink on der de naam Mathilde Willink in Nederland en daarbuiten grote bekendheid heeft gekregen,en dat haar bekendheid onder die naam een zelfstandige betekenis heeft, terwijl zij die bekendheid niet heeft als Mathilde de Doelder. Willink heeft mij gemaakt tot wie ik ben", betoogt zij. Maar Willinks advocaat stelt daartegenover: "Dit is wel enigs zins het geval geweest: de publici- teitszucht en extravagantie van Mathilde zijn echter vooral geëscaleerd toen partijen al niet meer bij elkaar waren en hun huwelijk nog slechts "op papier" bestond". Mathildes advocaat antwoordt hierop: "Mathilde wil best toege ven dat haar gedrag, kleding en in het algemeen haar leefwijze afwijken van wat men de bur gerlijke norm zou kunnen noe men. Dat geldt trouwens voor Willink even zeer. Van doorslag gevende betekenis is echter dat Mathilde ook tijdens het huwelijk met Willink zo was, sterker nog, zij is zo in het proces van weder zijdse inspiratie gemaakt door Willink. Deze kan daaraan dan ook niet het recht ontlenen om haar te verbieden zijn geslachts naam te voeren". Tikkeltje Tot zover deze summiere samen vatting. Toen de raadsman van Mathilde aanvoerde dat Willink erkende dat hij haar gemaakt had tot wat zij was, verzachtte Willinks raadsman dit tot "een tikkeltje"waarop de vrouwelijke rechter corrigerend "meer dan een tikkeltje" zei. Volgens haar is Mathilde dus blijkbaar "meer dan een tikkeltje" het kunstwerk van Willink, en iedereen die Walt Disney's "Fantasia" heeft gezien, weet hoe het met tovenaarsleer lingen uit de hand kan lopen. Na de zitting, op de gang, gaf iede reen elkaar hartelijk de hand. Willinks advocaat, mr. Vrees wijk, aarzelde even met de naamgeving toen hij Mathilde de hand schudde, waarop ze zei: "zegt u maar Mathilde Willink". Hij wilde zich echter liever tot "Mathilde" beperken NICO SCHEEPMAKER Don Quichotte' bij 'Imperium' LEIDEN - Miguel de Cervantes "Don Quichotte" behoort nog steeds tot de meesterwerken van de wereldliteratuur. Bij "Imperium" heeft men het boek gelezen en herlezen om het vervolgens als leidraad te gebruiken bij een improvisa- tiespel. dat onder leiding van Rein Edzard tot stand is geko men. Het is een mengeling ge worden van zowel spel als zang en dans. Deze op "de ridder van de droevige figuur" gebaseerde produktie wordt na een proefvoorstelling op vrijdag avond a.s. zaterdagavond 15 ok tober in première gebracht in het Micro-theater aan de Veste- straat. Er zijn daarna tot en met 17 december gedurende elke vrijdag- en zaterdagavond voorstellingen. LEIDEN - Het eerste concert van de Meesterserie van K. en O. in het nieuwe gebouw wordt op vrijdag avond in de Stadsgehoorzaal gege ven door het Amsterdams Phil- harmonisch Orkest. Het orkest, dat onlangs van een uitgebreide tournee door Rusland is terugge keerd, staat onder leiding van de vaste dirigent, Anton Kersjes. Het concert begint met hetconcert voor twee violen en orkest van Vi valdi. Solisten zijn de violisten Ro nald Masin en Robin Alleson. Daarna volgt een uitvoering van het eerste pianoconcert, opus 15 van Joh. Brahms. Solist bij dit piano concert is de befaamde Hongaarse pianist Andor Földes. Met de derde symfonie van Glazounov wordt de avond besloten. Het concert is toegankelijk zowel voor inschrijvers als niet-inschrij- Ex Animo met Jahreszeiten geeft dinsdagavond 25 oktober in de Stadsgehoorzaal een uit voering van "Die Jahreszeiten" van Joseph Haydn. Met dit con cert wordt het feit herdacht dat Herman de Wolff vijftig jaar di rigent is. Medewerking wordt verleend door Karin Ostar (sop raan), Chris van Woerkom (te nor), Marco Bakker (bas) en Ada van der Bent (clavecimbel). bronsplastieken, José Calsina - tekenin gen en etsen. Geopend tot 16 nov., vr., zat. en zo., van 14-18 uur (andere dagen na tel. afspraak). GÖerie De Oude Rijn, Oude Rijn 40. Tentoonstelling Paul Sehro-Biltgen - olieverfschilderijen. Geopend tot 26 okt., woe. t/m zat. van 12-17 uur, do. ook van 19-21 uur. Galerie Kerkdam, Lange Kerkdam 113, Wassenaar. Tentoonstelling Poek Buurman - olieverfschilderijen, Ian La wrence - zilverwerk. Geopend woe. t/m ;De Lakenhal, Oude Singel 28-32. Ten toonstelling Herman Gordijn - schilderi jen. Geopend van 9 sept. t/m 23 okt., dag. ••van 10-17 uur, zo. van 13-17 uur (3 okt«s van 10-12 uiir). Vliegertentoonstelling tot en met lb ok- Rijksmuseum van Oudheden (Rapen burg 28) Werkd. 10 uur voorm.-5»uur nam. zondag 1-5 uur nam. Academiegebouw, Rapenburg 73. Ten toonstelling Bruno J. de Klerk - schilde rijen en tekeningen. Geopend van 26 sept. tot 14 okt. dag. van 9-18 uur en 19- 22 uur (zat. en zo. gesloten) Museum voor Volkenkunde, Steens traat 1. Tentoonstelling „Taal en teken binnen Chinese muren". Geopend ma t/m za van 10-17 uur, zon- en feestdagen van 13-17 uur. tot 15 februari 1978. LAK-foyer, Levendaal 150. Tentoon stelling Bill Potter - tekeningen. Geopend t/'m 14 okt., ma. t/m vrij. van tober. Tentoonstelling Marijke Raaymakers - wandkleden en etsen, Margreet Huis man - keramiek, Nico Los - collages. Geopend do t/m zo. van 10-17 uur woe van 20-22 uur, t/m 16 okt. Galerie van der Vlist, Botermarkt 3. Tentoonstelling Maud Muller Massis - wandkleden, Rie Bouters - ikonen en schilderijen, Ineke van dijk - brons - en chamotte plastieken. Geopend van 2 okt. t/m 5 nov., di. t/m za. van 10-17 uur, do. tot 21 uur. 1CI/IVÏ 11 Oktober 1977 Honderd jaar geleden stond in de krant: - De 700 kanonnen van allerlei kaliber, die Rusland bij Krupp besteld heeft, moeten volgens de "Daily News" in April 1878 ge reed zijn en in deze bestelling ziet dit blad het bewijs dat ook de Russische regeering gaat in zien. dat haar uit Russische werkplaatsen afkomstig ge schut tegen de Krupp-kanonnen der Turken niet opgewassen is. Hetzelfde blad meldt, dat de Russen den 4den Kiziltepe inslo ten. Moechtar Pasja, zij tie ver binding met Kars bedreigd ziende, wierp zich met 20 batal jons op het Russische centrum. De Turken werden door een vreeselijk artillerie-vuur ont vangen en tot Soubaton terug geworpen. Zij sloegen in wan orde op de vlucht. VijftiQ jaar geleden: - Zondag heeft er aan de Grieksch-Bu Igaarsche grens een botsing plaats gehad tusschen Grieksche gendarmerie en ben den van Bulgaarsche Komi- tadsji's. Na een vuurgevecht van een uur bij het dorp Gor- nitsjovo in het district Fiorina werd de bende op Bulgaarsch gebied teruggedreven, onder achterlating van twee dooden. De Bidgaarsche ministerraad heeft besloten krachtige stappen tegen de Macedonische revolu tionairen te ondernemen, o.m. door het afkondigen van den staat van beleg in het district Petits-Dzjoenaga en het ontbin den van alle Macedonische or ganisaties. Op deze wijze wil de Bulgaarsche regeering een con flict voorkomen, dat. door het opereeren van rebellen vanaf haar grondgebied, allerminst denkbeeldig is geworden. - In een proces te Hanau tegen een schoorsteenvegerdie door slordigheid een brand had ver oorzaakt, waarbij tal van hui zen en schuren in een dorp bij Fulda in asch werden gelegd, is gebleken, dat de dorpsb randweer in volmaakten staat van dronkenschap gepoogd heeft den brand te blusschen. De brand werd tenslotte gebluscht door stoomspuiten uit Fulda. (KLEINE VAART) Antares 10 20 o Ouessant nr Antwerpen, Breeveertien 9 te Rotterdam, Breezand 10 Str. van Messina nr Run-f Caravelle 7 vn Rotterdam nr Ipswich, Concordia 8 vn Rotterdam nr Casa- Cornelia-B-1 10 ten anker Panamaka- Cornelis Broere 10 vn Rotterdam nr Isle of Grain, Corrie Broere 9 vn Rotterdam nr Li- Dutch Faith 10 w H.v.H. nr Rotterdam, Dutch Glory 8 vn Rotterdam nr Im- mingham, Edda 9 te Rotterdam, Elisabeth Broere 8 vn Rotterdam nr Tees, Elisabeth Holwerda 10 60 w Kp. Mata- Finlandia 8 v ;rdam nr Colchester, Mare Novum 9 vn Rotterdam nr Ham burg, Pallas 8 vn Rotterdam nr Hamburg, Tycha 7 vn Rotterdam nr Koping. (GROTE VAART) Aalsum 10 200 z Adelaide nr Noumea, Achilles 10 te Matarani, Acmaea 8 v Rotterdam nr Teesport, Acteon pass 10 Timor nr Townsville, Aludra pass 10 Fernande de Noronha nr Rio de Janeiro, Amstelburcht 10 15 nw Muscat nr Suez, Aristoteles 7 te Kingston, Atlantic Star 9 v Rotterdam nr Bremer- Atys 9 10 z Singapore nr Djakarta, Banggai 9 v Zanzibar nr Colombo, Begonia 10 v Jeddah nr Hodeidah, lulu. Cinulia 9 te Curacao. Diogenes 9 v Iquiquie nr Antwerpen, Eemsborg 8 10 n Wangeroog nr Valvik, Esso Europoort 9 150 zw Bissau nr Wil helmshaven, Flevoland 10 te Willemstad verw., Ganymedes 12 te Le Havre verw., Gooiland 8 v Hamburg nr Brake, Grotedijk 9 v Tampico nr Tampa, Hermes 8 v Paramaribo nr Kingston, Hollandia 9 v Sto Tomas de Castilla nr Porto Cortes, Ilias 8 v Rotterdam nr Hamburg, Jason 10 100 nw Alexandria nr Liver- Kermia 8 v Stanlow nr Shellhaven, Madison Lloyd pass 10 Finisterre nr Rot terdam, Nedlloyd Korea 9 v Manzanillo nr Aca- pulco, Nedlloyd Merwe 10 in Straat Bba el Mandeb nr Karachi, Nedlloyd Niger 8 v Rotterdam nr Lon den, Nedlloyd Willemskerk 10 te Lissabon, Nedlloyd Wissekerk 10 te Hamburg, Niso 8 te Rotterdam. Obelix 9 v San Francisco nr Perz. Golf, Palamedes 8 v Lake Charles nr Kings- Pericles 9180 z Azoren nr Port au Prince, Straat Clement 10 te Dunedin verw., Straat Franklin 10 250 zzo Noumea nr Bislig Bay, Straat Lagos 10 120 nw Cooktown nr Brisbane, Straat Nagoya 7 220 ono Durban nr Sin- Ulysses 7 v Barbados nr Port of Spain, Zwijndrecht 10 225 no Halmahera nr Weipa. PANDA EN DE DEUGZ1ENER Panda stapte beteuterd uit zijn auto en keek in de motorruimte, die vol losse onderdeeltjes lag. ,&ah mompelde hij boos. „Wat een misselijke streek van de garage! Gisteren hebben ze hem nog nageke ken - en toen ik 'm ophaaldezeiden ze dat hij helemaal in orde was. Maar het lijkt wel nergens naar!" Gelukkig stond even verderop een telefooncel - en hij besloot om ae garage meteen te bellen. ,JPanda hier!" riep hij in het toestel. ,M'n auto deed „boem!" En nu is hij stuk .Nee,geen lekke band. Het was de motor! De toeter en de draden en .en alles!" Hop Hep had nog nooit een telefooncel gezien, en hij stapte uit om zo'n huisje eens van dichtbij te bekijken. Maar daar kreeg hij geen gelegenheid toe, want nog voordat hij er was, zakte het gebouwtje krakend en knarsend in elkaar LUXOR" "De graaf van Monte Cristo", dag. 2.30, 7.00 en. 9.15 uur, zo. 2.00, 4 30 uur enz 12 jaar STUDIO: "Cria cuervos", dag 2 30,7 00 en 9 15 uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jaar. CAMERA: "Casa blanca", dag. 7.00 en 9.30 uur. 12 jaar. Kindermatinee: „Lieverdjes uit Amsterdam", za. en woc. 2.30 uur, zo. 2.00 en 4.15 uur. Nachtvoor stelling: "King, Queen, Knives", vr. en za 12.00 uur. 16 jaar. LIDO 1 "Soldaat van Oranje", dag. 2.30, Ongévallendienst «ekenhuizen Leiden Ongeéallendienst elke.dag Academisch Ziekenhuis behalve %'^n dinsdag 1.100 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- penhuis) en van vrijdag 13 00 uur lot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). 1.00 t 16 ja; LIDO 2: "A fistfull of dollars", dag. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur. 16 jaar. LIDO 3: "Turks Fruit", dag. 7.00 en 9.15 uur, 16 jaar. Kindermatinee "Donald Duck goes West", za., zo. en woe. 2.30 uur, zo. ook 4.45 uur. TRIANON: "De twee missionarissen", dag. 2.30. 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4 30 uur. 12 jaar. REX "De genieters", dag. 2 30. 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. Kin dermatinee: "Piraten van het Schatei- land", za. en woe. 2.30 uur. Nachtvoor stelling: "Bedhostessen", vr. en za. 11.30 Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbc/oekuui 13.45-14 30 uur. Avondbezoekuur 18 ;)Ö-19 30 uur KirT- derafdelingdagelijksan 14 00-19 OOuur alleen voor ouders zondag 14 00-15 00 uur voor overige familieleden Kinderen beneden 14 jaar hebben geen toegang op df kinderafdeling Sint Elizabeth-ziekenhuis: 3e KLASSE. Volwassenen dagelyks 30-19.3(11 jber^ van rruddag- en avondbezoek b*. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18 Ze KLASSE: Volwassenen dagelyks v 11.15-1-2 80 uuren van 14.00-14.45 uur vgn 18 30-19.30 uur. Kraamafdeling:dag van 11.15-12 OOuur talleen voor echtgenoot) van 15 00-16.00 uur en van 18 30-19.30 uur Babyshow laatste kwartier van middag-en avond- Aeademisch-Ziekenhuis Voor alle patiënten i beha Ire kinderen zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag 14 15-1500 uur. 18 30-19 30 uur. Voor de preinaturenafdeling gelden dt volgende bezoekuren talleen voor ou dersi ijdup Maan di 18.30-18.-f5 ui Zaterdag en zondag 14 45 15 00 uur. lopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. Bezoektijden K\ndèrkliniek: Dagelijks: 15 00-15 45 uur. 18.30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag 14 15-15 00 uur 18:30-19 00 uur. Alpnen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11 -11 30; 13 30 14 15 en 18 30-19.30 uur; 3e klas 13.30- 14 15 en 18.30-19 DO uur; Kraamafd^ling 13.30-14 15 uur alieen voor echtgenoten 19»20 uur; Kinderafdeling 15-15.30 uur alleen voor ouders 18-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg •verkeer van en naar Schiphol kunnen dag "en nacht \yorden gemeld bij het in- forfnatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020*175000). De avonturen van Jommeke jj |j|" AARDAPPEL KOEKJES Kook 1 kg aardap pelen goed gaar en stamp ze Fijn. Roer ze met 1 ei, 4 eetl melk, zout, peper en een snufje nootmuskaat tot een vrij stijve pu ree. Snipper een flinke ui en fruit de snippers met 2 theel. kerrie in weinig bo ter licht goudgeel. Meng er - van het vuur af - 100 g Fijn gesneden gekookte ham door, 1 eetlepel versgehakte peter selie en eventueel nog wat verse kervel, als u dit krijgen kunt. Roer dit mengsel door de puree en kneed er platte ronde koeken van, met een middellijn van onge veer 5 cm en een dikte van 2 cm. Be stuif ze met bloem en bak ze in heet spek vet snel aan beide zijden goudbruin. WINA BORN AA/A TOOL HEEFT /HM/DDEIG DE Z/LVE&GOLF BE EE/KT.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 21