Politie meent pyromaan op spoor te zijn Liever sporthal dan dorpscentrum "BOERHAAVE" NU OVER IN ANDERE HANDEN Plannen Kaag-pont: omhoog, fietsvervoer autotarief gratis NA VIJFDE BRAND, VANMORGEN IN LISSESE SCHOOL: DINSDAG II OKTOBER 1977 Etablissement na vier generaties-Paardekooper verkocht Na bijna veertig jaar achter de tap te hebben gestaan, neemt Willem Kerkvliet aan de andere kant van de bar plaats. Hij heeft zijn restaurant "Boerhaave" in Voorhout definitief overgedragen aan Henk Veenhof (achter de tap). VOORHOUT - Het moet een vreemde gewaarwor ding zijn om na veertig jaar een restaurant te hebben beheerd, zelf aan de bar te gaan zitten. Willem Kerkvliet, bijna zeven tig jaar oudoverkwam dit nu hij er (na in totaal ruim hon- ach- te hebben ges definitief een streep onder zette en zijn bekende etablis sement "Boerhaave' in Voor hout overdroeg aan het Am sterdamse echtpaar Henk en Tonny Veenhof. Portret Gelegen aan de Herenstraat, vlak bij het geboortehuis van Herman Boerhaave, herin nert niet alleen de naam aan deze beroemde Voorhouter, maar ook het fraaie portret dat boven de deur van het res taurant hangt. Dit portret werd ooit getekend door een 12-jarige leerling van de Bisschoppelijke Nij verheidsschool, die het aan de gemeente Voorhout ten ge schenke bood. Toen Willem Kerkvliet en zijn echtgenote in 1939 restaurant Boerhaave overnamen, verhuisde het portret van het gemeentehuis naar het restaurant, waar het werd aangeboden aan Kerk vliet, die het nu op zijn beurt weer overdroeg aan de nieuwe eigenaar. Het is er niet meer weg te denken en hoort evengoed bij het restau rant als de naam. Aan restaurant Boerhaave wa ren tot vorige week de namen Paardekooper en Van Steyn onverbrekelijk verbonden. Cees Paardekooper, de schoonvader van Willem Kerkvliet en de zoon van de stichter van het toenmalige logement, mocht het bedrijf niet langer uitoefenen toen hij gemeenteontvanger van Voorhout werd, omdat het in die functie verboden was om ijbaan te hebben, kooper, zelf getrouwd met een meisje Van Steyn, deed het bedrijf toen over aan zijn zwager Jan van Steyn, die op zijn beurt weer met een zuster van Paardekooper was getrouwd. Al jong weduwe geworden, heeft mevrouw Van Steyn-Paardekooper ja renlang het bedrijf alleen be heerd. Met haar zeven kinderen woonde zij boven de zaak, lot zij een paar huizen vérdeï (waar nu het warenhuis De Groot is gevestigd) een kruidenierswinkel annex slij terij begon. In 1937 werd deze weer overgenomen door een Paardekooper, de vrouw van Willem Kerkvliet. In 1939 kwam dit echtpaar terug in Boerhaave (vroeger "cafe Paardekooper")waar mev rouw Kerkvliet ook was gebo ren. Tot 1950 werd dit ook nog beheerd als hotel, maar toen het echtpaar na verloop werd gezegend met acht kinderen had het de ruimte hard nodig voor eigen gebruik. Later werd het bedrijf toch weer uitgebreid met een disco-bar. Keuken In al die jaren heeft mevrouw Kerkvliet nooit stilgezeten. Niet alleen beheerde zij de winkel, die nog lang werd aangehouden, maar ook ver zorgde zij de keuken van het restaurant. Tot voor kort zat zij vaak nog hele dagen aard appelen te schillen en groente schoon te maken voor de keu ken. "Die mensen moeten hier met ontzettend veel plezier ge werkt hebbenmeent opvol ger Veenhof "anders hou je dat beslist geen veertig jaar vol". Met veel enthousiasme stort Henk Veebhof zich nu zelf in zijn nieuwe horeca- loopbaan, daarbij terzijde gestaan door zijn vrouw lonny, die evenals mevrouw Kerkvliet gewend is om in deze zaak van haar man de handen uit de mouwen te ste ken. Het echtpaar Veenhof had ja renlang in Amsterdam een slagerijdie zij op een gegeven moment verruilden voor een snack-bar in Amsterdam- Noord. Ondertussen behaalde Henk het horeca-vakdiploma, waarbij Tonny vaak de toe loop in de zaak moest verwer ken en voor het huishouden en de (vijf) kinderen zorgde. Veel zal er in Boerhaave onder de nieuwe leiding niet veran deren. Het voltallig personeel blijft er werken en evenals vroeger blijft de mogelijkheid om er partijen, diners en ver gaderingen te houden. Wel hoopt Henk er over niet al te lange tijd weer een biljart te kunnen installeren. De disco-bar, waarvan de in gang aan de Prof. Aalbe- rslaan is, hoopt hij geleidelijk aan te kunnen ombuigen in de richting van een "praathuis", waardoor ook de wat oudere Voorhouters zich er beter thuis zullen voelen. "Door het vo lume een beetje terug te draaien ontstaat al een an dere atmosfeer, waarbij de bezoekers zich toch prettigei zullen voelen", meent hij. LISSE - Opnieuw zijn de inwoners van Lisse opgeschrikt door een geval van brandstichting. Vanmorgen vroeg werd vuur ontdekt in de christelijke basisschool aan de Broekweg. De rijkspolitie in Lisse twijfelt er niet aan, of ook deze brand is aangestoken door de pyromaan, die inmiddels al vijf keer heeft toegeslagen. Concert voor orgel-fonds NIEUW VENNEP - De hervormde kerk in Nieuw Vennep is dringend aan een nieuw orgel toe. Ten bate van het orgelfonds zal daarom morgenavond (woensdag) een con cert in de kerk worden gegeven, waaraan koren en solisten mede werking verlenen. Het geheel staat onder leiding van dirigente W. van Eldik. Medewerkenden zijn het christelijk gemengd koor "Wijdt Hem Uw Lied", het Gereformeerd Kerk koor, het Hervormd Kerkkoor, het roomskatholiek kerkkoor en het gemengd koor "Excelsior". Onder de solisten bevindt zich ook plaatsgenote Ina Meenderinck- Kulk (trompet). Het concert begint om half acht. De toegang is vrij, maar wel zal voor het orgelfonds worden gecol lecteerd. Tien mille voor North a NOORDWIJKERHOUT - De eerste fancy-fair van handbalver eniging Northa uit Noordwijker- hout heeft netto zo'n 10.000 gulden opgebracht. De bijeengebrachte De rijkspolitie meent nu echter te weten wie de dader is. Opperwachtmeester An- HF HNHj Sneewend0*" dh°t b' ver?luglJ>g der weg van het Lissese korps rijkspolitie verklaarde vanmorgen tegenover één van Y .S: au« üMIÊlSmI kort te dekkenen voorset betelen onze verslaggevers dat mogelijk vandaag nog een arrestatie zou plaatsvinden. De brand in de basisschool aan de Broekweg bleef beperkt tot de keuken, dankzij het Van de huur van de Pennmgssport- gens werd brand gesticht in het sneI!e alarm van een naar zijn werk gaande Lissenaar die het vuur ontdekte. hal aan de Zeestraat. Poelhuys. Dat binnenbrandje De brand in de christelijk nationale school met de Bijbel aan de Broekweg ontstond vanmorgen rond kwart voor vijf. De dader had zich toegang tot het gebouw verschaft door het inslaan van een ruit. Gewaarschuwd De brand ontstond in de keuken van de basisschool en werd ont dekt door een omwonende, die rond de klok van kwart voor vijf naar zijn werk ging. Hij waar schuwde terstond politie en brandweer, die binnen enkele minuten ter plaatse waren. Dankzij het snelle reageren van de brandweer kon nog geen kwar tier later het sein "brand mees ter" worden gegeven. De schade kon daardoor beperkt blijven tot ongeveer 30.000 gulden. De les lokalen waren slechts aangesla gen door de rook, terwijl ook een aantal lokalen blank stonden. De politie leek de dader vanmorgen op het spoor. Nadat de pyromaan brand had gesticht in het Poelhuys, was er al sprake van poging dat de dader nog maar zou hoeven te doen om voor de bijl te gaan. Pas nu na de brand in de basisschool aan de Broekweg meent de politie over genoeg be wijzen tegen de dader te be schikken. Diens arrestatie werd in de loop van deze dag verwacht, of anders morgen. De schade die de Lissese brand stichter in de gemeente heeft aangericht in openbare gebou wen loopt in de honderdduizen den guldens. De serie brandstich tingen begon ongeveer een half jaar geleden met een brieven- busbrand in het gemeentehuis, al snel gevolgd door een felle brand in het creatief centrum "Har- lekino" aan de Bondstraat. Het grootste spektakelstuk van de pyromaan was ongetwijfeld de brandstichting in Qbus, dat enige weken voordat het officieel zou worden geopend tot op de grond toe afbrandde. Enkele maanden daarvoor hadden Lissenaren vele tienduizenden guldens bijeenge bracht om de inrichting van het gebouw te bekostigen. Vervol- richtte slechts geringe schade De basisschool aan de Broekweg in Lisse is waarschijnlijk de laatste brandstichting op het lijstje van de pyromaan, tenminste als de politie haar zin krijgt. De heer Everaarts, hoofd van de school: "Ik heb altijd wel ge vreesd dat gesticht de schoonmaak van de lokalen. Het hoofd van de school wil daar voor een aantal ouders in schakelen en als het vuil moeilijk te verwijderen is een schoon- maakbé^lrijf. Voorlopig gokt hij erop dat donderdagochtend de lessen weer kunnen worden voortgezet. school brand Vanaf de buitenkant van de school worden, maar ik is overigens weinig te zien. Alleen vermoed dat alle schoolhoofden in Lisse daarvoor wel bang zijn geweest. De christelijke school i makkelijke prooi voor de Inbraak terwijl van de weg af niet gezien kan worden wat er aan de zij- en achterkant van het gebouw ge beurt vanwege de bomen en struiken daar". De scholieren hoeven pas don derdag weer te verschijnen op school. Zodra als de Lissese re cherche het onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft afge rond, zal begonnen worden met WETHOUDER NOORDWIJKERHOUT: NOORDWIJKERHOUT-Er bestaat een reële kans dat de gemeente Noordwijkerhout er bekend of TbetdeTaken^oir- over anderhalf Jaar een -eenvoudige sporthal bij heeft. Binnen het college van bur gemeester en wethouders wordt regelmatig gesproken over de bouw van een sporthal. gebroken bij Kamsteeg en werd een ruit ingegooid bij AKO-elek- tronisch bedrijf aan de Kanaal- werpen zijn ontvreemd. De re cherche onderzoekt nog of de Concrete plannen bestaan echter OQr> Q nog niet. Het gemeentebestuur iets hebben uit te staan met de brandstichting in de basisschool aan de Broekweg. ALKEMADE/KAAG - Het gemeentebestuur van Alke made wil de pontveertarieven voor auto's en vrachtauto's naar Kaageiland ruim twee keer zo duur maken. Voetgan gers en fietsers zouden dan gratis overtocht krijgen. Dit plan is om een efficiëntere afre kening voor de veerlieden mogelijk te maken, met behoud van de huidige inkomsten. De incasseer- kaartjesverkoop af en kan de incas seerder verdwijnen. Deze bespa ring in personeelskosten kan ech ter niet de huidige inkomsten op der, die momenteel naast de peil houden als in de voorgestelde schipper dienst doet, zou dan kun nen vervallen. De schipper hoeft in de voorgestelde regeling met nooit dubbeld zouden worden. Gespro- meer dan vier automobilisten tege- ken wordt van "een benodigde op- lijk af te rekenen. Die afrekening brengst van 275.000 gulden", die de zal overigens niet, zoals in de pontpassagiers-en straks alleen de huidige opzet, geschieden bij het automobilisten - moeten neertel- verlaten van Kaageiland, maar bij len. Uitgaande van het gemiddelde de overtocht naar het eiland toe. aantal auto's dat jaarlijks van het B en W van Alkemade denken op veer gebruik maakt berekende het deze wijze te komen tot een zo ef- gemeentebestuur zo de volgende fectief mogelijke controle op het fi- tarieven: personenauto's 4,50 per Tien-rittenkaarten gaan voor per sonenauto's 34,50 kosten (is 15,25) en voor vrachtauto's 75,- (is 33,75). Maandabonnementen zouden op 88,- voor personen auto's (is 38,50) en op 200,- voor vrachtauto's (is 90,-) komen. Het gaat allemaal nog om een ont- werp-voorstel, dat op 28 november de raad zal komen. Voordat komt zal de raad op 28 november wel moeten beslissen over een voorstel om de huidige ponttarie ven met 6,5 procent te verhogen, in afwachting van de eventuele nieuwe regeling. Intussen hebben alle gebeurtenis sen sinds de arrestatie van de acht pontbazen een halfjaar geleden, op een definitief voorstel komt willen verdenking van verduistering van W de mening van de dorpsraad pontgelden, niet veel meer dan kri- nanciëel gebeuren bij Kaagpont. Door de voetgangers en fietsers gratis overgang te verlenen valt verreweg het grootste deel van de retour (is 2,-zonder inzittenden e 4,25 met drie inzittenden); vrachtauto's 10,- per retour (is 4,50 zonder en 5,25 met drie in zittenden inclusief één bijrijder). Kaag afwachten. Ook met de ge meente Haarlemmermeer, die momenteel een afkoopsom betaald voor de overzet van Buitenkaag- bewoners. moet worden overlegd. Omdat de Buitenkagers voorna melijk als voetganger overvaren en er dus geen afkoopsom meer te be dingen zou zijn wil Alkemade straks graag een bijdrage in het ex ploitatietekort van Haarlem mermeer krijgen. Voordat er een definitief voorstel tiek geoogst. Het instellen van een incasseerder in september (die de gemeente weer wil afschaffen) was reden progressief Alkemade (PvdA, PPR en D'66) om de gemeente een kat te geven. In het blad 'Paniek' schrijft progressief Alkemade dat "B en W blijkbaar eindelijk wijs zijn gewor den door in te zien dat de acht gearresteerde veerlieden jarenlang met een tekort aan mankracht heb ben moeten werken waardoor, ge zien de soms overstelpende drukte, afrekenen niet mogelijk was". wacht eerst de wensen van de verschillende raadsfracties af. Die wensen zullen worden uitge sproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting van 1978. In Noordwijkerhout zelf gaan overigens steeds meer stemmen op om spoedig te ko men tot de bouw van een sport hal. Bollenschuren De meeste zaalsportactiviteiten in Noordwijkerhout hebben plaats in bollenschuren, maar daaraan lijkt nu een einde te komen. De bollenschuur van de firma Pen- nings zal volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid definitief haar deuren sluiten, omdat het bedrijf van de firma verplaatst wordt. Enige jaren geleden was er nog sprake van dat de grond van Pennings een recreatieve be stemming zou krijgen, maar daarvan is volgens wethouder Heemskerk van de gemeente Noordwijkerhout nu geen sprake meer. De grond blijft de agrari sche bestemming behoilcfen. het nieuwe foorstel De hal van Pennings wordt nog tot en met mei van het volgend jaar gebruikt door handbalvereniging Northa, die de hal beheert. Northa verhuurt weer aan zaal voetballers en tennissers. De exploitatiekosten, die rusten op de "schouders" van de hand balvereniging Northa, bedragen ongeveer 60.000 gulden per jaar. Een gedeelte van die kosten krijgt de vereniging terug van de zaalvoetballers en de tennissers. De huur bedraagt ongeveer 35 gulden per uur. Indien de hal van Pennings niet wordt overgenomen door een bollenboer die eveneens genegen is de sportverenigingen onder dak te verschaffen, zullen die verenigingen voor sep tember/oktober van het volgend jaar een ander onderdak moeten hebben gevonden. De hoop van de verenigingen is nog gevestigd op de nieuwbouw van de firma Frijlink uit Sassenheim. Het bedrijf wil aan de 's Graven- damseweg/Leeweg een grote bollenhal bouwen en de directie van het bedrijf wil ten behoeve van pen gunstige exploitatie tij dens de wintermaanden zaalsporten toestaan. Maar vol gens wethouder Heemskerk is dat vooralsnog uitgesloten. "We hebben inderdaad bekeken of sportactiviteiten in deze nieuwe bollenhal kunnen worden ont plooid. De gevaarlijke verkeers situatie laat echter niet toe dat jonge en wat oudere kinderen daarlangs moeten om sport te beoefenen. Dat is duidelijk vast gelegd in de vergunning die de firma Frijlink uit Sassenheim krijgt", aldus de Noordwijker- houtse politicus. Gemeenschapshuis De Noordwijkerhoutse sporthal kwam voor het eerst duidelijk naar voren in het voorontwerp streekplan Zuid-Holland. De al gemene mening in Noordwijker hout is dat het dan nog wel zo'n jaar of drie kan duren voordat die hal er is. Wethouder Heemskerk meent dat het zeer goed mogelijk is dat een eenvoudige sporthal over anderhalf jaar gerealiseerd "Naar mijn mening, en dat is niet de mening van het gehele college, hebben we geen behoefte aan een gemeenschapshuis in Noordwij kerhout, maar aan een sporthal. Een sporthal zonder franje zal overigens een niet onaanzienlijk exploitatietekort geven op de gemeentebegroting van zo'n tweehonderdduizend gulden per jaar. Maar als er duidelijk be hoefte is en de inwoners van Noordwijkerhout zo'n hal willen hebben, dan moeten we daar niet voor terugschrikken", zo meent Heemskerk. Het college wil eerst de gemeente raad peilen over een sporthal. De plannen spelen thans nog bin nenskamers. De realisering van een grote gymnastiekhal zou overigens een mooie afronding zijn van het programma dat bij de komst van burgemeester Bosma - zo'n acht jaar geleden - werd op gesteld. Mogelijk wordt de hal nog gerealiseerd voordat bur gemeester Bosma over ruim een jaar met pensioen gaat. Pot Indien wethouder Heemskerk zijn zin krijgt en er komt geen ge meenschapshuis in Noordwij kerhout, dan komen gelden be schikbaar voor de bouw van een sporthal. De pot gemeen schapsvoorzieningen van de ge meente bevat op dit moment 2,5 miljoen gulden, onder meer te verdelen over een gemeen schapshuis in Noordwijkerhout en De Zilk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 20