LEIDSCH DAGBLAD Weer 2 informateurs Tsjechisch vliegtuig gekaapt Sojoez te veel -25 gebruikte brandstof Koningin wil VVD niet Verdam (CDA) en Vrolijk (PvdA) vandaag ""Uitblijven van vredesregeling betekent oorlog VORSTIN NEEMT BESLUIT: Eigenaar hapt niet usaals mode Aanzien Ierse vredesbeweging aan het tanen HUUR) DINSDAG 11 OKTOBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 35368 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN FRANKFORT (ANP) - Vanochtend is een Tsje- choslowaaks passgiers- vliegtuig gekaapt. Het is geland op het vliegveld van Frankfort. De kaping zou hebben plaatsge- had op de route Karlovy Vary-Praag. Het vliegtuig is een Yak 40 van Sovjetrussische ma kelij, bestemd voor korte afstand. Er zouden 26 personen aan boord zijn. De Tsjech landde zonder dat de luchthaven toestemming had ge geven. Het vliegtuig werd ver volgens naar een voorterrein van het vliegveld gedirigeerd waar het tot dit moment staat zonder dat de kapers contact met de ver keerstoren hebben opgenomen om hun èisen kenbaar te maken. Toen de Yak 40 boven Tsjecho- Slowakije werd gedwongen naar West-Duitsland te vliegen was eerst München als bestemming gekozen. Om onbekende reden werd de koers gewijzigd en koos het Frankfort als landingsplaats. Het vliegveld van Praag heeft in middels bevestigd dat een toestel van de Tsjechoslowaakse lucht vaartmaatschappij CSA is ge kaapt. Op de luchthaven is een "crisisstaf' bijeengekomen, die permanent met Frankfort in ver binding staat. Kritiek uit de liberale kring CAPELLE AAN DEN IJSSEL(SP) - Binnen de WD is kritiek op de rol die koningin Juliana speelt bij de kabinetsformatie. Er gaan stemmen op in deze partij die haar nauwelijks bedekt be schuldigen van partijdigheid. De Koningin zou alles in 't werk stellen om een kabinet met de WD erin te voorkomen. De bepaald niet als een anti-royalist bekend staande liberaal mr. Harm van Riel heeft deze kritiek gisteravond verwoord op een po litieke bijeenkomst van zijn partij in Capelle aan den IJssel. „Er zijn in ons land krachten aan het werk", zei hij, „die koste wat kost een kabinet van socialisten en confessionelen aan de macht willen hebben. En persoonlijk sluit ik niet uit dat deze krachten ook op paleis Soestdijk huizen". Mr. Van Riel haalde ook een "voor zichtig geformuleerde" uitspraak van zijn partijgenote het Tweede Kamerlid mevrouw mr. E. Ve der-Smit aan: „De WD kan nog zoveel zetels winnen als ze wil, haar mening is bij de kabinets formatie nauwelijks gevraagd. Telkens wanneer de eindeloos lijkende formatiebesprekingen vastliepen werd er een formateur ingeschakeld om CDA en PvdA weer tot elkaar te brengen. Tot tweemaal toe moest er een CDA-figuur komen om de gere zen tegenstellingen te helpen overbruggen. Eerst over de ver- mogensaanwasdeling, later over de abortus. Ik kan niet anders zeggen dan dat de indruk is ge wekt dat de koningin regelrecht op dit eindresultaat heeft aange stuurd", aldus het liberale Ka merlid. ROTTERDAM (SP) - In de Rot terdamse haven heeft de douane op 22 september aan boord van het m.s. Dueneck 870 kilo hasj afkomstig uit Libanon gevonden. De hasj zat in een container, die vanuit Beiroet verscheept moest worden naar Antwerpen. In de container za ten twaalf kratten, waarvan er tien volgestouwd waren met hasjiesj en twee met oosterse kunstvoorwerpen. De vangst is nu pas bekend gemaakt, omdat de politie ach ter de identiteit van de op drachtgever wilde komen. De container werd daartoe, nadat de hasj eruit was verwijderd naar Antwerpen getranspor teerd, waar wekenlang is ge wacht op het verschijnen van de man. Deze had echter kennelijk lont geroken en bleef weg. Prof. PJ. Verdam. Betty Williams en Mairead Corrigan (rechts) van de Noordierse Vredesbeweging kregen gisteren te horen dat hun organisatie de Nobel prijs voor de Vrede voor 1976 is toegekend. Amnesty In ternational kreeg dezelfde prijs voor 1977 22 PAGINA'S "Hedda Gabler zou mijn vriendin niet zijn PAGINA 5 "De man op die foto kan Menten niet zijn" PAGINA 7 Nederlands elftal moest lang wachten op de grote Johan PAGINA 11 Geneesmiddelen uit eigen land in Derde Wereld PAGINA 15 FNV blijft bij eisen: vol ledige prijscompensatie en aardgas niet duurder PAGINA 19 Motor botst met tractor: twee doden ■MAASBRACHT (ANP) - Een mo- torrijder en zijn duopassagiere zijn vannacht omgekomen bij een on geluk op de oude rijksweg Sit- tard-Roermond. De motorrijder, de 26-jarige C. J. Doorman uit Roermond reed ter hoogte van Maasbracht op tegen een overste kende tractor met aanhanger. De man was op slag dood. Achterop de motor zat de 20-jarige M. H. Richter uit Echt. Zij overleed op weg naar het ziekenhuis. Volgens de rijkspolitie in Roermond heeft de motorrijder het oranje zwaai licht op de tractor waarschijnlijk te laat gezien. De motor kwam terecht op de trekboom tussen tractor en aanhanger. DEN HAAG (SP) - Koningin Juliana heeft van- President Sadat: middag de knoop doorgehakt. Zij stuurt weer twee informateurs in het veld om de vastgelopen formatie van een tweede kabinet-Den Uyl vlot te trekken. Het zijn informateurs van ver schillende politieke huize: de Zuidhollandse commissaris van de Koningin, mr. M. Vrolijk (PvdA) en zijn Utrechtse collega, mr. P.J. Verdam. (CDA). Oud minister Verdam en Vrolijk zijn beiden mi nister geweest in het kabinet- Cals-Vondeling. Zij krijgen de op dracht om de zetelverdeling tus sen PvdA, CDA en D'66 te regelen. Nog steeds staan twee mogelijke verdeelsleutels ter discussie: acht PvdA-ministers, zeven van het CDA en één van D'66 of: zeven PvdA-ministers, zeven van het CDA en twee van D'66. Ook een ze- ven-zeven-één-verdeling is nog mogelijk. Altijd Den Uyl In alle gevallen wordt de post van minister-president toebedeeld aan PvdA-leider drs. J.M. den Uyl. MOSKOU (AFP) - Het ruimtevaartuig Sojoez-25 heeft teveel brandstof ge bruikt bij de nadering van het ruimtestation Saljoet-6 en daarom moest de koppe ling worden afgezegd, aldus de Prawda van vandaag. Er staat niet bij of dat gekomen is door slecht manoeuvreren van de bemanning of door een technisch mankement. De eerste fase verliep normaal. De ras op 7 uur in de och tend Russische tijd begonnen toen de Sojoez 18 maal rond de aarde was gedraaid en zich boven de Middellandse Zee bevond, onge veer 2.500 meter van de Saljoet-6. De motor werd toen aangezet om de Sojoez af te remmen. Beide ruimtevaarders, Wladimir Kovalenko en Valery Rjoemin wa ren toen „zeer opgewonden" en Meer wind Vannacht van het westen uit toene mende bewolking en overdag nu en dan regen. Tot matig of krachtig aanwak kerende wind, eerst zuidelijk, later ruimend naar zuidwest. Minimum temperaturen rond 9 graden, maxima circa 16 graden. (Opgemaakt om 11.15 uur) 12 OKTOBER Zon op: 6.59 uur; onder: 17.53 uur. Maan op: 6.14 uur; onder: 17.37 uur. Hoogwater te Katwijk te 2.29 en 14.49 uur; laagw ater te 10.46 en 23.04 uur. Vrij op z'n "engels" gekleed in de countrylook-stijl Met een origineel Viyella-shirt van zuiver wol katoen. Er is een tweed-pantalon bij in precies de goede kleur En draag daar zo'n fijne trui van Alan Paine bij. Veel draag-gerief voor gemakkelijke uren .MELDHOVEN O MSHIONS Winkelcentrum "Lange Voort" Irislaan 53, telefoon 071-151658 Oegstgeest „spraken veel sneller dan nor maal", aldus de Prawda. De Sojoez-25 was boven de Zwarte Zee nog slechts 240 meter van het ruimtestation verwijderd toen de instrumenten aan boord en de con troletoestellen op aarde nog alles als normaal aanwezen, vervolgt de Prawda. Daarna wordt het blad minder pre cies. Het schrijft dat er „moeilijke, bewogen minuten" volgden en dat „in de kosmos altijd iets i ziens kan gebeuren". Waarschijnlijk meer loon voor DEN HAAG (SP)- De kans is groot dat alle - ongeveer 300 - langge straften in ons land een hogere dagbeloning krijgen. Verwacht wordt dat minister De Gaay Fort man (Justitie) deze week hiertoe zal besluiten. Op het ministerie van Financiën bestudeert men nog of de financiële consequenties aan vaardbaar zijn. Opel Rekord modellen van het type 1977 nü met kortingen tot 2.500,- Uw voordelige Opel-dealer Het Motorhuis Wij van Waals- komen door een langdurige ervaring dikwijls tot een specialisatie. Voor mij is dat de mantelafdeling. De vele klanten die mij daarvan kennen hebben wij het makkelijker gemaakt. Zij hoeven niet meer de trap op. Wij ontvangen U nu graag op onze parterre. Mej.C.v d.Drift manteldeskundige. CAIRO (UPI) - Wanneer de huidige pogingen om een definitieve vredesregeling voor het Midden-Oosten te bewerkstelligen, geen vruchten afwerpen, zal Egypte een „onvermijdelij ke" oorlog beginnen tegen Israël. Cairo zal daarbij gesteund worden door andere Arabische staten, in het bijzonder door Saoedi-Arabië. Dit heeft de Egyptische president Anwar Sadat verklaard in een toe spraak tot de „opperste gerech telijke raad" van het land. Volgens de president worden de betrekkingen tussen Egypte en de andere Arabische staten steeds be ter en steunen al deze landen het Egyptische beleid. Deze politiek is erop gericht een vredesregeling te bereiken en, als dit niet mogelijk is om over te gaan tot een „onvermij delijke oorlog". Niettemin verklaarde Sadat voor dien alles in het werk te zullen stel len om een rechtvaardige vrede te bereiken, „gebaseerd op de ont ruiming van de bezette Arabische gebieden en het herstel van de Pa lestijnse rechten". Wat de Sovjet-Unie betreft meende de president dat dit land zich nog Toekomst Ypenburg als militair vliegveld onzeker DEN HAAG (SP) - De toekomst van Ypenburg als militair vliegveld is onzeker. Minister Stemerdink van Defensie heeft dit laten door schemeren in antwoord op schrif telijke vragen van de Tweede-Ka merleden Van der Sanden en Van Dam (beiden CDA). De^Kamerleden haakten met hun vragen in op een uitlating van de Zuidhollandse gedeputeerde ir N. Buijsert. Deze liet in augustus in het openbaar weten, dat Ypenburg zijn militaire functie in de toekomst zal verliezen. Stemerdink spreekt deze medede ling niet tegen. Wel wijst hij erop, dat de plannen in die richting niet rond zijn. steeds onbuigzaam opstelt tegen over Egypte. Hij doelde hiermee op het Russische wapenembargo te gen Cairo en op de Russische ver langens dat Egypte onmiddellijk zijn schulden aan de Sovjet-Unie terugbetaalt. Vanwege deze houding, aldus Sa dat, heeft Egypte de export van ka toen naar de Sovjet-Unie gestaakt periode van 10 jaar. met recht van koop BELFAST (AP) - De toekenning van de Nobelprijs voor vrede aan Betty Williams (34) en Mairead Corrigan (32), de oprichtsters van de Noord ierse Vredesbeweging, heeft de beweging nieuw leven in geblazen. Maar vele deskun digen zijn van mening dat ook de onderlinge verdeeld heid en de jaloezie die de be weging in de vijftien maan den van haar bestaan heeft gekenmerkt, er door aange moedigd zouden kunnen worden. De Nobelprijs heeft een bittere waarheid onderstreept: vredesbeweging geniet n populariteit en aanzien in buitenland dan in Noord- Ierland zelf. In eigen land is hun leiderschap aan kritiek onderhevighoudt de vredesbeweging zich bezig met interne ideologische twis ten, en neemt het aantal voor standers ervan af. De enorme stuwkracht die de geboorte van de beweging heeft gekenmerkt is meer dan een jaar later wat uitgeblust. Men begon op 10 augustus 1976 en de directe stimulans voor de beweging was moord op drie jonge katho lieke kinderen in Belfast. Die gebeurtenis veroorzaakte t vloedgolf van emoties die duizenden protestanten katholieken in Noord-lerland met elkaar verzoende. "Wij hebben het geweld niet werkelijk kunnen uitroeien en de sectegeest is zo goed als on aangetast", aldus één van de activisten van de vredes beweging. "Maar we moeten wel doorgaan omdat het enige alternatief is dat het geweld doorgaat". De dames Williams en Corrigan werden tijdens hun wereld reis als sterren ontvangen door radio en televisie. In Noord-lerland werden zij van beschuldigd dat zij me tijd in het buitenland be steedden dan in Noord-ler land zelf. Maar er is meer. Mevrouw Williams is katholiek evenals de twee andere leids ters van de Vredesbeweging Dit heeft geleid tot een zeker wantrouwen onder de miljoen protestanten in Noord-ler land. Maar ondanks alle bezwaren kan een ding niet worden ont kend: de Noordierse vredes beweging heeft meer succes behaald dan welke andere pacifistische groepering ook om de vijandigheid tussen ka tholieken en protestanten te verminderen. x 4 weken lang het LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS ik ga liever niet over 1 nacht ijs en wil hel Leidsch Dagblad eerat 4 weken voor half geld en dan kunt U mij aansluitend als abonnee noteren U) Ik beslis meteen en U kunt mij m.l.v. heden als abonnee noteren en Ik krijg dan de eerste 2 weken de krant gratis Naam Adres Woonplaats Gironr. Hok|e aankruisen en bon ingevuld in een open envelop zonder postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad Antwoordnummer 214 L«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1