FNV blijft bij gestelde eisen Personeel van Gevato kan vleesbedrijf voortzetten tpp fcSn Staking bij KSH OPEC-LANDEN WILLEN GROTERE ROL IN CHEMIE DINSDAG 11 OKTOBER 1977 FOXHOL (ANP) - In overleg met het personeel hebben de gekozen leden Van de ondernemingsraad van het aardappelmeelbedrijf van KSH in Foxhol het werk vanmor gen tussen 10 en 12 uur stil gelegd. Dit omdat de raad van bestuur van het KSH-concern niet is ingegaan op het verzoek van de gekozen le den van de ondernemingsraad na dere gegevens beschikbaar te stel len. De centrale ondernemingsraad van het concern wil deze gegevens hebben om de noodzaak van de herstructurering van het bedrijf te kunnen beoordelen, maar weigert geheimhouding ervan. DRIEBERGEN (ANP)-Een deel van het personeel van het vlees verwerkende bedrijf Gevato in Driebergen kan ,het bedrijf voortzetten. Dit dankzij een overheidssteun van in totaal 1.75 miljoen gulden. De steun is verleend op basis van een plan dat het personeel van Gevato heeft opgesteld. Het gaat om 1.5 miljoen aayi achtergestelde leningen en ,250.000 gulden voor de opvang van de eerste aanloopverliezen. Het bedrijf in Driebergen zal worden voortgezet door 135 werknemers. Nu zijn het er nog 260. Zij die moeten afvloeien kunnen gebruik maken van de regelingen die daarvoor zijn opgesteld. Behalve de overheidssteun van in totaal 1.75 miljoen gulden, krijgt het personeel ook een kre diet van de AMRO-bank van twee miljoen gulden. Dit onder voorwaarde, dat er nog meer fi nancier ders worden gevonden. Het personeel hoopt die te vijl den door het uitgeven van cer tificaten. Het zusterbedrijf van Gevato, Van Zadelhoff in Doetïnchem, ■heeft van de overheid te horen gekregen dat zijn steunaanvrage van 700.000 gulden is afgewezenHet 75 man tellende personeel heeft iminister van der Stee (Land bouw) in een telegram haar ver ontwaardiging over dit besluit kenbaar gemaakt. De werkne mers zijn teleurgesteld omdat in eerdere instantie ambtenaren van het ministerie volgens hen toezeggingen hebben gedaan Het personeel van Gevato gaat met het beschikbare geld voor anderhalf miljoen gulden de gebouwen en terreinen over ne men van de huidige eigenaar, het Deense bedrijf Plumrose. Voor dat bedrag krijgen d,e, werknemers ook de aandelen Voor de in de fabriek aanwezige machines en instrumenten moe ten de werknemers een half mil joen op tafel brengen. Negen maanden hebben de werknemers van Gevato op dit ministerieel uitsluitsel moeten wachten. Op 13 januari van dit jaar deelde Plumrose mee, dat zij niet veel heil meer zag in een voortzetting van het bedrijf, dat toen nog ruim driehonderd per soneelsleden telde. Plumrose meldde het collectief ontslag aan voor het personeel, dat d.aarop onder leiding van de ondernemingsraad en met steun van de betrokken vak bonden, de Voedingsbonden FNV, de Unie BLHP en de Ne derlandse Centrale voor Hoger Personeel (NCHP) begon te strijden voor het behoud van het bedrijf. WENEN (AP) - De secretaris-gene raal Van de OPEC (de olie exporte rende landen), Ali Jaidah, heeft gis teren in zijn openingstoespraak voor een driedaagse stu diebijeenkomst van de leden van deze organisatie in Wenen gezegd dat de olie-exporterende landen druk moeten uitoefenen om een grotere rol te spelen in de olieraf- finage en de petrochemische indu strie. De studiebijeenkomst heeft als on derwerp de ïol van de nationale oliemaatschappijen van de OPEC lidstaten. Jaidah merkte hierover op dat nationalisatie van westerse ondernemingen "op zichzelf on voldoende is. We kunnen ons een voudigweg niet tevreden stellen met de rol van producent van na tuurlijke hulpbronnen". Michel T. Halbouty, een oliedes- kundige uit Texas, heeft in zijn toe spraak het vraagstuk dat door Jaidah aan de orde was gesteld ge deeltelijk beantwoord. Voor hem is het duidelijk dat de westerse oliemaatschappijen nog steeds de belangrijkste rol moeten spelen om Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur F Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Frankfort Innsbrück Klagenfurt Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Oslo Stockholm Wenen Zürich Casa Blanca Istanbul New York Tel-c onbew. 16 4 5 iwaar bew. 13 4 0.1 half bew. 25 17 0 licht bew. 22 12 0 geh. bew. 16 11 6 mist 19 5 0 mist 15 7 1 licht bew. 14 8 0 onbew. 14 4 0 regen - - 5 regen -- - 16 half bew. 22 12 0 onbew. 16 8 11 half bew. 15 5 0 mist 14 4 1 onbew. 19 5 0 mist 26 14 0 onbew. 22 2 0 zwaar bew. 13 8 16 half bew. 20 14 5 onbew. 13 9 0.4 mist 23 14 3 mist 13 7 11 half bew. 22 17 0 :waar bew. 20 15 0 onbew. -- - - regen 26 21 0.1 de toekomstige olieleveranties veilig te stellen. De staatsoliemaatschappijen in het Midden-Oosten zouden volgens de Amerikaanse deskundige mis schien in staat moeten worden geacht de grote olievoorraden die, naar men aanneemt nog moeten bestaan, te ontdekken. "Maar de wereld als geheel beschikt niet over de tijd die nodig is om te wachten totdat de daarvoor benodigde ken nis is overgedragen of tot wasdom is gekomen", aldus Halbouty. Verder waarschuwden Halbouty en Weldon Kruger, de vice-presi dent van Exxon, dat onderzoek naar olievelden in moeilijke gebie den zoals de Noordpool en in diepe kustwateren slechts dan zal wor den verricht als er geld mee te ver dienen valt door de oliemaat schappijen. De secretaris-generaal van de OPEC, Jaidah, klaagde over de buitensporig hoge prijzen die de westerse oliemaatschappijen vra gen voor hun technologie en zei dat technologische kennis slechts "knarsetandend" afgestaan werd. De OPEC landen produceren de helft van de olie in de wereld, aldus Jaidah, maar bezitten slechts 3,2 procent van de petrochemische in dustrie en slechts drie procent van de olie van de OPEC landen wordt in Arabische tankerschepen ver voerd. "Onze lidstaten moeten een collectieve strategie aannemen om ons doel te bereiken", aldus Jaidah. De verwachting dat de OPEC lid staten deze studiebijeenkomst zouden aangrijpen om de olieprijzen voor 1978 vast te stellen is verdwenen toen de minister voor Oliezaken van Aboe Dhabi, en de directeur voor internationale zaken van de Iraanse staatsoliemaat schappij, zich op het laatste mo ment voor de bijeenkomst terug trokken. Boeken duurder DEN HAAG (ANP) - Uitgevers hebben toestemming gekregen hun boekenprijzen in het alge meen met 3,5 procent te verhogen. De boekhandel mag de win kelprijs aan de stijging van de uit- geversprijs aanpassen. De toestemming tot prijsverho ging is verleend op grond van kos tenstijgingen, die ook in andere sectoren voor doorberekening in aanmerking komen, in de periode 1 september 1976 - 1 september 1977. Bij deze kostenstijgingen gaat het voor circa 3/5 om de kos ten van papier, drukken, zetten en binden en voor ca. 2/5 om overige kosten. r r~ "~7 Prijscompensatie Aardgas niet duurder AMSTERDAM (SP/ANP) - De Federatie Nederlandse Vakbeweging wil dat de doorsnee-werknemer er met zijn salaris 28.600 in 1977) komend jaar niet in koopkracht op achteruit gaat. Om dat te bereiken moet volgens de Hij zei dat de werkgevers bin- vroegde uittreding FNV de prijscompensatie in 1978 nenkort gehandhaafd blijven, mag de 63- ei jarigen in alle bedrijfstakken; i 64- plande prijsverhoging het de werkgevers niet bereid zijn de aardgas niet doorgaan, moet iede- destijds in het Haagse protocol ge- reen een belastingverlaging van 200 maakte afspraken over de relatie gulden per jaar krijgen, en moeten winst-werk na te komen en ten aan- de sociale premies voor de werk- zien hiervan de zaken op de lange nemers omlaag. baan willen schuiven, dan kunnen Daarnaast zou de inflatie-correctie er wellicht weer moeilijkheden (het door de staat terugbetalen van worden verwacht als bij de feb- door de geldontwaarding teveel in- ruari-stakingen begin dit jaar, zo geleverde loon- en inkomstenbe- lieten Kok en zijn collega-be lasting) niet door moeten gaan - al- stuurder Frans Drabbe door dus het FNV. Andere eisen van de schemeren, federatie van NW en NKV (met ruim één miljoen aangesloten le- Kok zei de operatie die de FNV den), die gisteravond werden ge- heeft uitgestippeld met de belas- t als invoering van het betaalde ver lof, dat moet dienen tot vergroting van kennis en vakbekwaamheid; afspraken tot het invoeren van deeltijdarbeid (parttimers); het schrappen van artikelen in de CAO's, die discriminerend zijn een onderneming in beginsel verbieden om gebruik te maken van werknemers, die bemiddeld zijn door uitzendbureaus. Andere afspraken die de FNV met de werkgevers gemaakt wil zien be treffen het tijdig verstrekken van informatie over de investeringen, per jaar worden verlengd tot 25 werknemersin 1979 en volgende ja-_^ de wijze van opvulling van door werkdagen, en het minimum-loon moet sneller stijgen dan de overige inkomens. Met het uitvoeren zouden moeten bezuren, als een blijvende zaak. "De operatie die wij voorstellen heeft deze FNV-verlangens is in totaal duidelijk tot doel de koopkracht te bedrag van 2,5 miljard gulden handhaven en tegelijk de grote ver- loeid. schillen in inkomens aan te pak- rnaast zou ook de regering nog ken", aldus Kok. uitgebreid pakket van maatre- Opvallend is dat de FNV de prijs- gelen moeten treffen om de werk- compensatie volledig wil laten gel gelegenheid te bevorderen", aldus den tot degenen met een bruto- FNV-voorzitter Wim Kok gister- jaarinkomen van omstreeks 50.000 avond bij de toelichting op de ont- gulden. Voor de hogere inkomens werp-nota arbeidsvoorwaar- zouden speciale afspraken ge- denbeleid in 1978, waarop de bij het maakt kunnen worden. Voornaam- ging en werkgevers. De FNV-eisen randeren van de koopkracht tot en zullen in onderhandelingen per be- met het zogeheten modale inko- drijfstak worden besproken, omdat 28.600 gulden per jaar, a centraal akkoord de hand van werkgeversmaatrege- niet aanwezig lijkt. Kok zei verder dat de FNV werkgevers op zeer korte termijn len (prijscompensatie) heidsmaatregelen (verlaging so ciale werknemerspremies en belas- De bewoners van dit flatgebouw in Gelsenkirchen in het Ruhrgebied hebben geen verwarmingsproblemen. West- Duitsland heeft de kolenproduktie weer opgevoerd om even tuele energieproblemen de baas te kunnen. De voorlopige voorraad is 30 miljoen ton. Een deel hiervan is naast het flatgebouw opgestapeld. wil weten of ze bereid zijn concrete tingmaatregelen). afspraken te maken over de kwes- Daarnaast stelt de FNV niét de eis tie winst-werk en met name over de dat hier bovenop het reële loon vraag of ze mee willen werken aan omhoog moet; die wens heeft men het tot stand komen van arbeids- geschrapt met het oog op de slechte plaatsenovereenkomsten. Kok zei economische vooruitzichten. Al- dat de werkgevers in de Stichting leen als overheid en werkgevers er van de Arbeid zich tot nog toe ui- niet in zouden slagen het door- terst negatief tegenover deze zaken snee-inkomen onaagetast te laten, hebben opgesteld. Hij zei ook dat behoudt de FNV zich de vrijheid de FNV niet bereid is om over de voor om "aanvullende loonmaatre- materiële kant van de arbeids- gelen" te bepleiten, voorwaarden te gaan praten, zo Verder laat de FNV de nadruk val- lang volstrekt onduidelijk is hoe de len op de zogeheten inmateriële werkgevers over immateriële za- verlangens, die bestaan uit: ken als die arbeidsplaatsen over- per bedrijfstak of onderneming eenkomsten denken. „Wij zullen .treffen van regelingen met betrek- het antwoord onze vragen aldus Kok. king tot de werkgelegenheid c ontwikkeling daarvan; een stelsel van vrijwillige Kaasmarkt Bodegraven, Aanvoer 45 partijen. Prijzen in guldens per kg: le en extra kw. 7,50-7,90, 2e kw. 7,25-7,49 en zware kw. 8,50. De handel was goed. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling 10-10-77 - Andijvie 28-47, hoere- kool 54, snijbonen 2,00-2,20, sperziebo nen 2,10-3,00, groene kool 41, spitskool 47-55, bospeen II 49-87, waspeen AI 3,20-3,90, All 3,20-3,40, BI 3,20-5,80, Bil 2,40-2,80, Cl 4,50-5,10, CII 2,30-4,70, breekpeen 2,30-5,10, radys 24, koolrabi 32, selderij 28-29, knolselderij 28, sla na tuur I 28, spinazie 99, uien 9-41, krul- peterselie 24, bloemkool 6 per vak I 1.02-1,38. II 33-96, C per vak I 68-1,25, Aanvoer waspeen 95 ton, 2000 bos bos peen, 9100 stuks bloemkolen. LEIDEN - Veemarkt. Dinsdag werden 3185 dieren aangevoerd. In totaal is deze week een aanvoer geweest van 5531 die ren. Gespecificeerd als volgt: 225 slacht- runderen, 327 gebruiksvee, 131 gras kalveren, 1233 nuchtere kalven veulens/pony's, 344 varkens, 680 scha pen of lammèren en 230 bokken of gei- De prijsnoteringen van de slachtrunde- ren waren hetzelfde als gisteren. De nuchtere slachtkalveren stegen van 1,25 tot 2,00 en de slachtzeugen van 2,80 tot 2,95 (beiden per kg levend gewicht). De prijzen van het gebruiksvee waren als volgt Melk- en kalfkoeien 1775 tot 2775, varekoeien van 1250 tot 2150,- nuchtere kalveren rood 360 tot 550, graskalveren van 575 tot 1025, fok of mesterij (zwart) van 260 tot 475, schapen van 180 tot 220, lammeren van 175 tot 225, veulens/ponv's van 200 tot 60Q,- gei ten van 20 tot 85. Toelichtingen: Slachtrunderen, aanvoer redelijk, handel vlot, prijzen als maan dag; kalf- en melkkoeien aanvoer matig, handel matig, prijzen stabiel; varekoeien aanvoer matig, handel rustig, prijzen hoger; graskalveren, aanvoer ruim, han del rustig, pi-ijzen stabiel; nuchtere kal veren aanvoer redelijk, handel rustig, prijzen stabiel; paarden/pony's aanvoer redelijk, handel stug, prijzen stabiel; varkens aanvoer normaal, handel rustig, prijzen iets lager; schapen en lammeren aanvoer redelijk, handel ruim, prijzen stabiel; geiten aanvoer ruim, handel ma tig en prijzen stabiel. Veiling Flora Rijnsburg 10/10 alstroemeria 33, anjer gr. bl. 26, anjer tros 25, aster bos 1.05, goudsbloem 37, chry sant tros jr. 56, chrysant tros jr 2.18, chry sant gepl. jr. 26, chrys. tr. nc. kas 1.93, chrys. gep. nc kas 45, chrys. tr. nc buit 1.61, chrys. gepn. buit 40, dahlia 13, droogbloemen onb. 69, droogbloemen bew. 63, eikeblad 77, euphorbia 24, freesia dubbel 14, freesia enkel 12, ge- rbera 18, gladiolen 14, glad. colvillei 12, glad. nanus 17, pampasgras 46, gyp- sophila 5.56, iris 11, vuurpijl 11, lelie tak 26, liatris 14, molucella 1.83, nerine 28, imp-aryer gr. bl. 18, imp-mimosa 2.40, imp-orchidee tak 82, imp-protea 1.06,' imp-strelitzia 2.35, imp-strelit-blad 1.19, imp-diversen 1.16, omithogalum 7, phlox 1.55, physalis 2.09, rozen gr. bl. 32, rozen kl. bl. 21, statice 1.00, tulpen 21, zinnia 15, snijbloemen 12, snijbloemen 1.00, diversen 30 Veiling Aalsmeer 10/10: Anjers. William sim 16-45, Rose s. 16-44, White s. 12-38, G.J. s. 18-38, Charmeur 32-55, Arthur s. 32-47, Shocking sim 31, Keeferss. 34, Or chid Beauty 28-57, Yellow sim 22-48, Tangerine 22-50, Vertakte anjers 10-51. Rozen gr.bl. Baccara 40-110, Bridal pink 26-38. Carina 29-42, Jofitali 30-37, Red Succes 46-75, Dr. Verhage 25-76, Nordia 28-52, Peer Gynt 45-120, P. Sensation 37-64, Sonia 17-86, Alva 32-40, Super Star 60-73, Ilona 31-74, White Master P. 63- 105, Geh. Duisberg 21-35, Jelico 34-61, G. Fantasy 23-32, Diana 41-67, La minuette 30-67, Shocking Blue 16-42, Roklea 25- 35, Tubantia 44-84, Carlita 26-53, Lara 35-61, Lucretia 22-48, Lifirane 23-38, Fiorella 20-26, Visa 60-77, White Week end 47-77. Rozen kl.bl. Carol 17-32, Co- ronette 18-34, Evergold 16-28, Gina 24-34, Jack Frost 17-36, Marimba 15-27, Jaquar 32-55, Gabriële 26-48, Miss ellen 21-40, Motrea 17-46, Annabelle 21-35, Belinda 19-46, Yellow Belinda 16-17, Ester Ofa- nm 18-28, R. Garnette 15-28, Roswytha 10-13, Spanish sun 15-18, Rubinette 28- 43, Fantasia 30-49, Mercedes 34-74, Gol den Times 32-62, Teach Inn 27-38. Di verse bloemen Alstroemeria 20-90, Ant- hurium 135-295, Calla 80-105, Chrysan ten gr. 75-90, jaarrond 45-71, tros 145-255, Cyclamenbloemen 155, Euphorbia ful- gens 30-125, Freesia enkel 18-28. beidstijdverkorting ontstane a tures, uitbreiding van de werkgele genheid voor ouders, jongere en gehandicapte werknemers en ga randeren van werk aan werklozen die ten behoeve van hen juist zijn omgeschoold. Korter werken, vervroegd met pen sioen gaan en langere vakanties dragen er toe bij dat de hoeveelheid beschikbaar werk over meer men sen verdeeld kan worden. De FNV zegt er in de ontwerp-nota rekening mee tè houden dat speciale eisen op het gebied van de arbeidstijdver korting betaald zullen moeten worden uit het geld dat de werk nemers in de vorm van prijscom pensatie krijgen uitgekeerd. FNV-voorzitter Wim Kok zegt er van uit te gaan dat het minimum loon volgend jaar tussen de 4 en 4,5 procent omhoog gaat, terwijl de overige lonen 2,1 procent stijgen. Naar het oordeel van het FNV moet de leeftijdsgrens voor het uitbeta len van het minimum-loon volgend jaar naar 22 jaar worden verlaagd. Beursoverzicht Markt was vriendelijk AMSTERDAM - De beurs gaf van daag voor de internationale fond sen wat hogere koersen te zien. Het aanbod leek wat te zijn verminderd en enige vraag krikte het koerspeil wat op. Na de openingsprijzen nam de vraag verder toe waardoor de note ringen nog verder konden oplopen. Akzo steeg 0,70 tot 27,-, Philips was 0,30 hoger op 26,60 en Uni lever was 0,40 hoger op 126,90. Kon. Olie noteerde midden beurs 138,- waarmee een vooruitgang van 0,80 werd bereikt. Hoogovens begon 0,70 hoger maar ging onder invloed van dekkingsaankopen verder omhoog tot 28,20 waarmee een winst van 1,40 werd bereikt. Heineken liet het echter opnieuw afweten. Voortdurend aanbod blijft hier de koers drukken en na een opening op 107,50 liep de prijs snel terug tot 106,- een verlies van 2,-. Men krijgt op de beurs steeds meer de indruk dat het dran kenconcern in het per 1 september afgesloten boekjaar niet zo floris sant heeft gedraaid als in het voor gaande boekjaar. De slechte zomer in grote delen van Europa en de moeilijkheden in de frisdranke nindustrie hebben de resultaten van Heinekën wellicht onguns'tig beinvloed, aldus de beurs. DINSDAG 11 OKTOBER AKZO 20 ABN f 100 AMRO 20 Deli-Mij 75 Dordtsche 20 Dordtsche Pr. Heineken 25 Heineken H. 25 H.A.L. Hold 100 Hoogov. 20 HVA-Mijen eert. KNSM cert f 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 NedLloyd 50 Ommeren Cert. Philips 10 Robeco 50 Rolinco 50 Unilever 20 174.1 171.1 108.5 102 115.8 26.7 47.1 ACF Ahog-BOB Ahold AMAS AMEV Amfas 88,6 88.5 Asd. Droogd. 67 69.5 Asd. Rijtuig. 201 201 Aniem Nat. 23,3 23.3 koersen Ant. Brouw. 206 206 heden Ant. Verf 162 162 Arnh. Schbw. 55 56.5 Asselberg 415 470 26.6 Ass. St. R'dam 88,8 89.1 322.5 AUDET 399 397 67.5 Ant. Ind. Rt. 1540 1540 117 Ballast-N. 111 112 175.2 BAM 72 71.2 173.2 Batenburg 342 342 107.5 Beek, van 73 73 100.8 Beers 79 80 115.2 Begemann 89,5 89.5 27.5 Bergoss 63,2 62.1 47.1 Berkel P. 93 95 82 1 Bydenst. C. 314 310 116.5 Boer Druk. 169,8 169.6 137.8 Bols 67 67.4 94.5 Borsumij W. 134 134 105 Bos Kalis 120 122 141 26.5 182 128 126.6 Braat Bouw 245 244 Bredero VG 1225 1200 1220 1190 Bredero VB 272 273 id. cert. 265 t 266 137.8 Buhrm. Tett. 69.8 69.5 38.5 Calvé-D cert. 175.5 179 98 id. 6 pet. cert. 1420 - 7.8 Centr. Suik. 72.4 72 67.8 id. cert. 72.4 72 Cetoco id. cert. Chamotte Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Dorp en Co. Dr.Ov.Hout Droge Duiker App. Econosto Elsevier id. cert. EMBA Enks Fokker Ford Auto Fr.Gr.Hyp. Furness Gamma H. id. 4 pet. PW Gel.Delft c. Gelder eert. Geld. Tram Gerofabr. Giessen Gist Broc. id. eert. Goudsmit Grasso Grofsmed. Hagemeijer Hero Cons. Heybroek mf, 1 8 Naarden Naeff 34 73,8 33.3 73.8 Nat.Grondb. 47 46.6 NBM-Bouw 25,5 25.5 Hoek's Mach. Nedap. 275 270 231.8 230 61 60 Ned. Bontw. 126,5 125.2 232.8 230.5 Holec 124,2 125 Ned. Crediet 50,9 50.9 22.1 22.5 Holl. Beton 93 93.8 Ned. Dagbl. 239,6 239.9 28.6 28.6 Hunter D. 27 27.2 id.cert. 599 600 860 880 ICU 86,7 86.9 NMB 179,7 179.7 48.2 49.5 IHC Holland 16,3 15.8 Ned. Scheepshyp 165 167 48 48.2 Ind. Maatsch. 180 178 Netam 50 51 134.5 135.2 IBB Kondor 71.2 Nierstrasz 890 880 290 291 Interlas 60 60 Norit 90 91 1160 1155 1 Internatio M. 42,8 43.8 Nutricia GB 44,5 45.5 178 178.5 Inventum 584 576 Nutricia VB 44 45 34.6 34.6 Kempen Beg. 80 80.5 Nijverdal 31 31.5 227.5 Key Houth. Oce.v. d. Gr. 144 146 226 226.5 Kiene S. 215 216 OGEM Hold. 27,5 26.7 159 161 Kloos 140 Orenstein 229 232 115 115.8 Kluwer 77,1 - 77 Otra 114 116.2 80 80 KBB - 75 Oving-D-S 93 94 22.6 22.8 id. cert. 73,8 73.9 Pakhoek H 61.6 61.5 590 595 id. 6 cum. id. cert. 60.5 60.1 116 117 Kon. Ned. Pap. 37 36.2 Palembang 75.5 75.5 62.fi 62.5 Krasnapolsky 108 106.2 Palthe 42.2 42.5 30,5 31 KSH 9,2 8.6 Philips 15,5 15.3 Kwatta 16,8 17.4 Pont Hout 206 206.5 176,5 175.5 Porcel. Fles 104 104 25,5 25.1 Landre Gl. Proost Br. 163 165 400 405 154,5 155.5 Rademakers 260 260 52,1 52.1 Leids.Wol 317 316 Reesink 160 160.5 145 146 Macintosh 52,5 52.5 Reeuwijk 58 55 41,2 41.5 Maxw. Petr. 155,7 156.3 Reiss en Co. 146 146 41,2 41.5 Meneba 43 43.3 RIVA 305 305.5 125,6 120.5 Metaverpa 2050 2050 303 303.5 96,5 94 MHV A'dam 49 50 Rohte Jisk - 49.5 82,5 82.4 Moeara En. 294 295 Rommelholl. 285 286 83,2 83 id. 1-10 3655 3680 Rijn-Schelde 62 62 95 94 id. 1-4 780 780 Sanders 71.5 - Mijnb.W. 515 510 Sarakreek 56.5. 56.8 Sehev.Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb.Bnk Smit Internat. Stevin Gr. Stoomsp. Tw. Tab.Ind.Phil. Telegraaf Tilb.Hyp.bk. Tilb.Watert. Tw.Kabelf. Ubbink Unikap Unil. cert, id. 7 pet. id. 6 pet. v.d.Vliet-W. Veneta Ver.Glansf. VMF Stork Ver.Uitg.mij. Verto cert. Vezelverw. Vihamij Butt. VRG Gem. Bez. Wegener C. id. cert. Wessanen c. W.U.Hyp. Wolsp. Ede Wyers Wijk en Her. 47.5 97.2 16.7 115 63.8 49.5 56.8 56.8 64.3 Beleggings Inst. Alg. Fondsenb. America Fnd. Asd. Belegg. D. Binn.Belf.VG B.O.G. Breevast C on verto Dutch Int. Eur. Pr. Inv. Goldmines Holland F. IKA Belegg. Interbonds Leveraged Obam Rorento Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-Invest. Wereldhaven Concentra Europafonds Eurunion •Finance-U. Unifonds Chemical F. Col.Growth Dreyfus F. Fidelty F. Investors M. Japan Fund Lehman Corp. Madison F. Manhattan Massachus. Oppenheimer Technology Value Line Vance, Sand. 98.20 97 83 832 113.9 /Ij-2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 19