Geneesmiddelen uit eigen land in Derde Wereld kantonrechter Met een mond vol Jerry Elvin Conferentie over edelstenen "Ik rijd nu op wat ik maar vinden kan Regeling voor bijbanen Uw macaroni is verkikkerd op wijting op z'n Italiaans. DINSDAG 11 OKTOBER 1977 LEIDEN - Negendertig specialis ten op het gebied van edelstenen nemen deel aan de zestiende Inter national Genimologacal Con ference, die van maandag jl. tot en met donderdag 13 oktober in Den Haag en Leiden 'wordt gehouden. De deelnemers - wetenschappers en handelaars - zijn afkomstig uit zestien landen in vier werelddelen. Het programma bestaat o.m. uit een bezoek aan de Leidse universiteit, het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, een receptie door de Federatie Goud en Zilver en een Nederlandse diamantavond op Kasteel Oud-Wassenaar. De gemmologie (wetenschap die zich bezighoudt met edelstenen) heeft kort geleden in Nederland er kenning gekregen door de instel ling van een bijzondere leerstoel aan de Leidse universiteit, waarop onlangs prof. dr. P. C. Zwaan, ^dsssrsss neralogie, benoemd is. De organisatoren van het symposium in Leiden v.r.n.l.: drs.H.Siwon.dr. F.C. Fischer,dr.R. Verpoorteenprof. Aanzet in Leiden voor onderzoek en gebruik natuurlijke stoffen in ontwikkelingslanden Besluiten Leidse raad LEIDEN - De Leidse gemeente raad heeft gisteravond besloten drie gymnastieklokalen te bou wen aan de Opaalstraat en aan het Regenboogpad voor het lager on derwijs en aan de Kagerstraat voor de Louise de Coligny-scholen- gemeenschap. De totale kosten be dragen ruim 2.9 miljoen; drie noodvaklokalen te bodwen voor de Louise de Coligny- scholengemeenschap. De kosten: 400.000 gulden; de Stadspoldermolen, die aan de Slaaghsloot staat, te restaureren. De kosten van het restauratieplan bedragen drie ton; ook te restaureren het Schapen poortje gelegen aan de Langebrug 24(11.000) de 4de Bin- i 33 330.000 verbouwing tussen de nummers 22 en de woningen aó nenvesteracht 9. 27 Een restauratie uit te voeren aar Zuidsingel ge legen Wijnbrug (ƒ250.000) en de over de Steenschuur gelegen Nieuwsteegbrug 650.000). de bovenbouw van de Koornbrug te restaureren (kosten: 593.500 gulden, waarvan 135.000 voor rekening van de gemeente); tijdens de werkzaamheden zullen de marktlieden van de brug een plaatsje krijgen tussen de andere marktlieden. twee historische waterpompen naast de Hooglandse kerk voor een bedrag van 25.000 gulden een op knapbeurt te geven. LEIDEN - Ze wilden elkaar niet begrijpen. Rechter De Koningh in zijn zwarte toga hoog achter de tafel, als onafhankelijk rech ter: "Ik kan toch als rechter niet ingaan op eigen interpretaties die mensen aan de weg geven Ik heb me te houden aan de be staande wet, dat is nou eenmaal zo Als die wet u niet zint moet u niet hier zijn, dan moet u een kamerlid te pakken zien te krijgen." Student V., ook in. het zwart, maar een eind lager, staande aan het hekje. Hij had gefietst zonder voor-en achterlicht, door het rode licht en had bovendien toen hij aangehouden werd een verkeerde naam opgegeven. "Die wet is er, ja dat weet ik, maar die moet toch op een be paalde manier geïnterpreteerd worden. Als we de wet zon dermeer overal naar de letter gaan toepassendan is het einde zoek. Ik was toen ik daar fietste geen gevaar voor mezelf of voor het verkeer, want de .weg was goed verlicht en er was eenrich tingverkeer. Ik wist dat het licht op groen zou springen als ik nog maar net op de zebra raas, want ik ken die situatie daar. En de politieagent had mfe al gezegd dat het rode licht uit het proces verbaal zou blijven." De officier van justitie"Maar meneer V., u begrijpt toch wel dat toen u eenmaal een ver keerde naa m had opgegeveil, de politie alles tot in de puntjes heeft genoteerd .ïvan t dat is nog het ergste van alles. Het is te ho pen dat er niemand is met die naam, anders krijgt die nog grote moeilijkheden." V.: "Nee. die is al twintig jaar dood." Of ficier: "Dat is dan nog het enige sympathieke in deze zaak, dat u niet iemand genomen heeft die nog leeft." De student kon praten wat hij wilde, maar de oren van de rechter zaten dichtf 120,- boete kreeg V., waarvan 75,- voor het opgeven van de valse naam. "Hoe kan ik dat meteeit omzet ten in gevangenisstraf?", vroeg V. "Daar zou ik nog maar even mee wachten, pas als er geen verhaal op u blijk{ te zijn, als er dus geen spullen van u verkocht kunnen worden, dan zult u kunnen zitten. Over zes weken krijgt u een kaartje, dan hebt u vast dat geld wel", zei de rech ter. "Ik heb niet eens een fiets, er zijn al drie fietsen van me ge stolen, ik vind het het niet waard om zelf een fiets te kopen, ik rijd nu op wat ik maar vin den kan, en of er dan licht op zit of niet is niet meer belangrijk.Ik heb niet eens een fiets, laat staan geld om een boete te betalen". De heer v. V. was aangehouden toen hij bij mist zonder groot licht reed. De man zelf dacht ze ker te weten dat hij wel met groot licht had gereden, maar dat hij misschien per ongeluk met zijn arm het knopje had aangeraakt, waardoor de stadslichten weer waren gaan branden. Als verzachtende om standigheid voerde hij voor de kantonrechter a'an dat hij des tijds pilletjes moest slikken, waarop stond: 'deze medicijnen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden'. Geschrokken veerde de rechter op: Dat moet u hier niet zeggen meneer, dat is een verzwarende omstandig heid". De officier wees v. V. nog wel op zijn verantwoordelijk heid, maar liet het niet meetel len voor zijn eis: 50,-. Rechter De Koningh"Ik heb wel eens een beetje last van doofheid. Dat heb ik dan nu ook maar en zal u conform de eis veroordelen. Maar wanneer ik het wel zou hebben gehoord, meneer v. V., dan was de boete het dubbele geweest. Dus zegt u voortaan niet meer zulke domme dingen!" Een Marokkaanse meneer had in de kofferruimte van zijn auto een schaap vervoerd naar het abattoir. Erger was dat het dier daarbij pijn leed en nauwelijks ruimte had om adem te halen. De man kreeg een boete van 50,- waarbij rekening was gehouden met het verschil in op vattingen tussen Marokko en Nederland. Rechter Van Dijke: "En zeg het ook tegen uw col lega's, want het komt vrij veel voor de laatste tijd." "Ik had eigenlijk gerekend op vrij spraak", zei de man die zijn auto op de stoep voor zijn zaak geparkeerd had. In de auto za ten waardevolle antieke klok ken en sieraden, en daar wilde hij toen hij even in de zaak moest zijn een oogje op houden. "Ik wilde de criminele neigin gen van de mensen onderdruk ken door de auto niet onbeheerd op de parkeerplaats te laten. Anders had er misschien over een poosje hier iemand gestaan omdat hij een antieke klok uit een auto gestolen had. Ik had de auto ook op de straat kunnen zetten dat mag daar wel, maar dan had er geen andere auto meer langs gekund". Zijn menslievende bedoelingen sloe gen bij de rechter en de officier van justitie niet aan MARGA WUIS LEIDEN - „Er is nu een enorme hoeveelheid kennis aan wezig en dat is met name voor de ontwikkelingslanden van groot belang. Het verkrijgen van geneesmiddelen is daar een enorm probleem, alleen al vanwege de hoge kosten. Als je een recept krijgt en dat kost honderd gulden, dan slaan we hier al steil achterover. Kun je nagaan hoe dat in de Derde Wereld moet zijn". De Leidse straatzanger Lampie is voor een onbepaalde periode op de fiets naar Frankrijk vertrokken. De lezers van deze krant houdt hij regelmatig op de hoogte van zijn avonturen in het zuiden. Was hij in het vorige verhaal nog niet verder gekomen dan Amsterdam (Noord-Holland), thans is Lam pie België en Luxemburg al lang gepasseerd. Niet ongeschokt overigens, want na Luik heeft de nieuwe remversnellingsnaaf op zijn fiets het bege ven. In een flitsende afdaling remde Lampie iets te plotseling. Een fietsenmaker negen kilometer zuidelijker zorgde voor reparatie. Bij een optreden in een café die avond vlogen Lampie de briefjes van honderd franc om de oren. Liftend heeft Lampie vervolgens zijn weg naar Luxemburg gevonden. Een kortstondig optreden daar, en toen, op weg naar Frankrijk. LEIDEN - Het restauratiewerk van de stichting Diogenes begint op merkelijke vormen aan te nemen: Na de oplevering van panden aan de Lokhorststraat en op de hoek Ho- gewoerd kon gisteren de sleutel worden gegeven aan de nieuwe be woners van het herstelde huis Lan gebrug 44. De foto toont links de tev reden voorzitter van Diogenes mr. Krantz en rechts de nieuwe be woonster mevr. Stroomer-van Wijk. Precies tussen hen in is nog te her kennen de voor het ingrijpende werk verantwoordelijke architect Hofman. f)e restauratie heeft rond de twee ton gekost en het vijf ruime kamers tellende huis moet nu een hüur opbrengen van ongeveer 750 gulden. Architect Hofman is inmiddels vb or Diogenes alweer bezig met restau ratieplannen voor een naast dit pand in de Wolsteeg gelegen Feest bij TOG LEIDEN - In de nieuwe biljartzaal van café 't Centrum, voorheen Van Weizen aan de Nieuwe Beesten markt is gisteravond de heer Van Beek een gouden speld aangebo den, omdat hij dertig jaar pen ningmeester is geweest van de bil jartvereniging TOG (Tot Ons Ge noegen). Deze vereniging vierde tevens feest, omdat het café van "kas telein" Visser, waar TOG al vijftien jaar speelt, nu over een represen tatieve biljartzaal beschikt. Na 837 km fietsen ben ik in Dyon aangeland en heb gisteravond in het duister, bergopwaarts een prachtig plekje gevonden, heerlijk geslapen en ma mijn ontbijt schrijf ik dit verhaal met uitzicht over heel Dyon. Gelukkig kon ik gisteren goed op straat spelen (slechts af en toe onderbroken door optochten en volksdansers, vanwege de wijn feesten). De lange weg tussen Na ncy en Dyon kostte me vijf dagen en bijna al mijn centen, want ver dienen was onderweg nauwelijks mogelijk. In Nancy daarentegen ging alles goed met de gitaar. Direct bij aan komst trof ik op een plein een men senmenigte en een reclamekara vaan met een podium. Het bleek een competitie voor amateurzan gers te zijn, door een krant en een aperitief-fabrikant georganiseerd. Ik sprak één der organisatoren aan en ze vonden het wel leuk als ik de volgende dag in Toul, twintig kilo meter westwaarts ook in de show komen spelen. Dus aanvaardde ik de volgende ochtend de moei lijke weg naar Toul. Met mijn „convoi-exceptionel" kom ik aanscheuren, veel bekijks, zoals altijd. Er wordt omgeroepen dat de kandidaten voor het zang- gebeuren zich links van de Per- nod-mobile (een gigantische als rij dend café gebouwde vrachtwagen) moeten melden. In den beginne snapt niemand er iets van, maar gelukkig krijg ik de man te pakken met wie ik de avond tevoren in Na ncy sprak. Een handdruk, wat Frans onder elkaar en ik kan wach ten tot de dorpsbewoners uitge zongen zijn. Als niet-dorpsbewoner en vanwege het feit dat ik „profes sional" ben, val ik buiten de com petitie. Jongens, kleine meisjes, huisvrouwen, zichtbaar zenuwach tig en met een groot nummer om de hals, staan al klaar. Nummer 1 staat naast het podium - een half uur te vroeg nog. (Toen nummer 16 was uitgezongen stond hij nóg op de zelfde plaats te bibberen!). Met een sneltreinvaart worden de kandidaten opgeroepen, aange hoord en afgevoerd. Sommigen proberen mooi te zingen en komen langzaam op gang, zodat de drum mer van de begeleidingsgroep zich danig verveelt. Meestal is het dan de bassist die stiekem het tempo opvoert. Als de zaak dan eindelijk op gang komt en het hoogtepunt nadert, blijkt dat vaak te hoog voor de goedwillende kandidaten. Een mooi meisje doet het slimmer, ze zingt een wat ruig nummer dat di rect swingt en minder hoge eisen aan de toonvorming stelt. Vlak daarna weer iemand die het publiek op de hand krijgt. De dorpsgek waarschijnlijk. Zijn vreemde lied, dat nogal bibberend en zwevend gebracht wordt, is ge heel overeenkomstig zijn verschij ning. De beweging van zijn benen is door nog geen enkele rock-en roll ster geëvenaard volgens mij. In tegen stelling tot bij het lied van het swingende meisje kan de band hier geen touw aan vast te knopen, laat staan noten of ritme. Alles wat er gezongen wordt is (op voornoemde dorpsgek na) bekend en op het „My way" van de laatste kandidaat na in het Frans. Maar liefst drie keer wordt er „Comme une enfant" ge zongen. Het lied komt de muzikan ten de strot uit. Het wordt ook geen winnend lied. De winnaars zijn een man met een operastem en voor noemde vertolker van „My way". Nu ik. Speciale aankondiging, de band een beetje voorgelicht over wat komen zou, een grapje met „Comme une enfant" en daar ging ik met mijn „Just like a dream". Volgens mij een van mijn betere nummers. Maar waarom moet ik ook altijd zo moeilijk doen! In het begin ging alles best aardig met de vier geroutineerde muzikanten, Dr. R. Verpoorte is een van de or ganisatoren van een symposium over „Ontwikkelingssamen werking op het gebied van onder zoek en gebruikt van ter plaatse aanwezige grondstoffen voor ge neesmiddelen in de Derde Wereld", dat a.s. donderdag en vrijdag in Leiden wordt gehouden. Het is het vierde, internationale symposium in successie dat handelt over far- macoguosie en natuurstofchemie. Deftige namen voor de wetenschap die zich bezighoudt met het bestu deren van natuurlijke stoffen met een geneeskrachtige werking. In de Derde Wereld wordt dit soort stoffen veelal gebruikt als genees middel. Synthetische geneesmid delen zijn er niet af nauwelijks te krijgen. Ze moet worden geïmpor teerd uit het rijke westen, dat uiter aard ook op het gebied van de ge- neesmiddelen-produktie het mo nopolie heeft. Dat houdt dus in dat ze voor de Derde Wereld te duur zijn. Bovendien is het nog maar de vraag of die geneesmiddelen in de ontwikkelingslanden wel zullen voldoen. In veel van die landen lijdt de bevolking immers aan onder voeding en zullen de geneesmid delen uit de welvarende landen hun doel voorbij schieten. Wat de natuurlijke stoffen met een geneeskrachtige werking betreft zitten de anden in de Derde Wereld overigens al evenmin op rozen. Volgens prof. dr. A. Baerheim Svendsen, voorzitter van de vak groep farmacognosie aan de Leidse universiteit, is tot dusver maar vijf tot zes procent alle plantaardige stoffen wetenschappelijk onder zocht En het is niet bekend wat er in de Derde Wereld voor de rest aan natuurlijke stoffen gebruikt is en vooral wat er op een verantwoorde manier van kan worden gebruikt. maar vreemd genoeg begreep men niets van het ingelaste stukje rock-en roll. Alles bleef op één ak koord hangen en leek meer op soul. Nu ken ik weinig goede blanke soulmuziek en dit was dan ook niks. Het publiek was het er duide lijk ook niet mee eens en ik stond met een mond vol Jerry Lee Elvin. Gelukkig lukte het om zonder nog ernstiger kleerscheuren op het ori gineel terug te komen, na veel ge brom in mijn versterker, die niet tegen mijn gitaar kon. Het slot was gelukkig weer om aan te horen. De avond wordt besloten met een zekere Jean Louis Still, een regio naal idool, die zijn teksten op de organiserende maatschappijen af stuurde: „L'est Republicain" (een krant) en Pernod, ofwel Pastis 51. Waar ik die avond erg veel van heb gedronken. LAMPIE Voorstellen Het uiteindelijke doel van het in Leiden te houden symposium is om aan deze betrekkelijk uitzichtloze situatie in de ontwikkelingslanden een eind te maken. Daartoe zullen deskundigen - onder wie drie ver tegenwoordigers uit de ontwik kelingslanden Madagascar, Indo nesië en India - tot concrete voor stellen proberen te komen Aan de ene kant moet het gebruik van na tuurlijke stoffen uit de eigen omge ving in de ontwikkelingslanden worden bevorderd. En aan de an dere kant moet de produktie van plantaardige stoffen die bruikbaar zijn als geneesmiddel, op gang worden gebracht. Daar is, zo rede neren de organisatoren, zowel een medische als sociaal en econo misch belang (werkgelegenheid bijv.) mee gediend. „De mensen van het platteland in die ontwik kelingslanden", zegt dr. Verpoorte, „moeten toegang krijgen tot ge neeskrachtige stoffen uit hun eigen omgeving". Er zijn tal van geneesmiddelen die als model een natuurstof hebben. Morfine is er een goed voorbeeld van. De vraag of men voor dit soort geneesmiddelen natuurlijke stof fen moet gebruiken is evenwel een politieke en economische vraag. Tot nu toe heeft het rijke westen de synthetische geneesmiddelenp- roduktie in handen. De landen in de Derde Wereld wordt deze genees middelen opgedrongen, ofschoon zij zelf vermoedelijk een schat aan natuurlijke stoffen in huis hebben waarmee geneesmiddelen kunnen worden gemaakt. Het probleem is alleeen dat de kennis daarvoor ont breekt. Nederland wil nu die kennis gaan leveren. Volgens de organisatoren van het symposium zal dat „mul tidisciplinair" moeten gebeuren. Anders gezegd: er zullen niet alleen wetenschappers van de vakgroep farmacognosie naar de Derde We reld moeten worden afgevaardigd, maar ook biologen (voor het onder zoeken van planten), farmacologen (voor het beproeven van de ge neeskrachtige werking), land bouwdeskundigen (voor het kwe ken van geneeskrachtige planten) en cultureel anthropologen (voor het bestuderen van de bestaande culturen en het bevorderen van de communicatie). Demissionair minister van ontwik kelingssamenwerking heeft in middels financiël steun verstrekt voor het ontwikkelen van een stra tegie, die tot deze daadwerkelijke steun aan de ontwikkelingslanden moet leiden. Fantasie Om het gebruik van natuurlijke stoffen voor geneesmiddelen tot ontwikkeling te brengen, zal er in elk geval nog een hoop werk moe ten worden verzet. In totaal zijn er zo'n slordige 4000.000 plantsoorten bekend en daarvan is, zoals gezegd, nog maar vijf tot zes procent (che misch) onderzocht De produktie van synthetische geneesmiddelen ligt nog ver voorop. Prof. Baerheim Svendsen heeft evenwel goede hoop. „De fantasie van de mens is groot. Maar de fantasie van de na tuur is veel groter", zegt hij. WIM WIRTZ LEIDEN - Leidse gemeenteraadsleden die benoemd zijn in gemeen schappelijke regelingen tussen verscheidene gemeenten zullen in het ver volg de vergoeding die ze daarvoor ontvangen niet meer volledig in eigen zak mogen steken. Van de vergoedingen zal een bedrag tot maximaal twintig procent van de raadsledenvergoeding worden ingehouden en ge stort in de kas van de gemeente. Het percentage van twintig procent is aangehouden, omdat het rijk dat als maximum beschouwt. Buiten rege ling vallen de kosten die een gemeenteraadslid vergoed krijgt voor de reis en een eventueel verblijf. Ook voor de burgemeester en de wethouders zal een vrijwel gelijkluidende regel van kracht worden. Al twijfelden ver schillende raadsleden er gisteravond aan of de gemeente wel over het inkomen van de burgemeester kan beslissen. WD'er Schouten vreesde dat dit onderdeel van de beslissing wel eens vernietigd zou kunnen wor den door de provincie of het rijk. ADVERTENTIE Of het nu een schaal aardappelen is of een schaal rijst. Macaroni of aardappelpuree... Zo gauw ze kennis hebben gemaakt met vis is er geen houden meer aan. Toscaanse makreel of makreel in 't groen. Gebakken schelvisfilet met gember of wijtin: Doe meer met vis, omdat Produktschap voor Vis en Visprodukten, J; op z'n Italiaans. Kabeljauwfilets a la douce France of makreel Hawaii. Gekookte schelvisrolletjes met peterseliesaus of gegrilde schol... Tja, als ze eenmaal verkikkerd zijn op vis, dan is er geen houden meer aan. En geef ze eens ongelijk. 't zo lekker is. fsf iat 2b, Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 15