Nieuwe LSB-praeses Modderman alleen overgangsiiguur Godyla met veel moeite langs Oegstgeest: 6-5 Missionarissen blijven liever op eigen post Geref. jongerensynode in Dordrecht geopend Dorpskerk Leiderdorp is nu af DINSDAG 11 OKTOBER 1977 LEIDEN - Voor de buitenstaander lijkt het erop, dat de Leidse schaakbond een onbekende buitenstaander als de nieuwe voorzitter heeft binnengehaald. Niets is minder waar. Hagenaar A. E. J. Modderman mag dan al 21 jaar geleden Leiden hebben verlaten, maar hij staat al vanaf 1953 opde lijst van leden van verdiensten van de LSB, ter wijl Modderman in de periode tussen 1941 en 1956, op het voorzitterschap na, alle bestuursfuncties binnen die bond heeft bekleed. Na de eerste Leidse periode zette hij zich invoordeschaaksportinde Residentie en daar is hij onder meer zeven jaar voorzitter van de Haagse schaakbond geweest. Toen hij ech ter een aantal weken geleden be merkte, dat de LSB voorzitterloos Arbiter "redt" Rudie Koopmans ROTTERDAM - De Friese mid dengewicht Rudie Koopmans is na zijn partij tegen de Braziliaan Juarez de Lima nog steeds onge slagen. Nadat Koopmans uitste kend van start was gegaan en met linkse stopstoten een enorme pun- tenvoorsprong had opgebouwd, had hij in de laatste ronde moeite om op zijn benen te staan, zonder dat hij door de Lima echt geraakt was. Als een dronkaard stond Koopmans toen op zijn benen te tollen en mocht tenslotte van geluk spreken, dat arbiter Schulein in de laatste twee ronden steeds volko men onnodig ingreep en Koop mans daarmee redde. zou blijven, omdat niemand zich geroepen voelde die bestuurlijke taak op zich te nemen, "greep" hij "In een onbewaakt ogenblik heb ik de Leidse schaakbond toen een brief geschreven: "Als ik kan hel pen wil ik het graag doen." Want ik volgde het Leidse schaken nog op de voet en kon niet verkroppen dat er geen voorzitter voor de bonde gevonden kon worden. Ik heb in mijn brief toen echter wel gesteld dat ik eerst met de voorzitters van de Leidse schaakclubs wilde spre ken, voordat ik een eventueel voor zitterschap zou aanvaarden. Dat is uiteindelijk gebeurd en dat gesprek is goed verlopen en sinds twee we ken ben ik dan de voorzitter." Modderman: "Het is natuurlijk geen ideale situatie, zoals het tot nu toe gegaan is. Vele, voor het voor zitterschap in aanmerking ko mende mensen, zagen de functie niet zitten, omdat er veel tijd mee gemoeid is. Vroeger was het een erebaantje, dat is niet meer zo. Nu moet je een soort manager zijn om de zaken te kunnen runnen. Ik heb gelukkig een vrij beroep (belas tingadviseur) en ik ben dit jaar 65 geworden, zodat ik het met mijn werk wat rustiger aan kan doen en wat meer tijd vrij kan maken voor de Leidse schaakbond." Modderman denkt zo'n driejaar de voorzittershamer van de LSB te hanteren. Leeftijd en gezondheid beletten hem een langere periode te "zitten". "Ik zie mezelf als een overgangsfiguur. In die driejaar zal ik zoeken naar een geschikte kerel, die mij kan opvolgen. Maar dan moet ik eerst alle poppetjes van de clubs leren kennen. Bovendien moet je zeker op mijn leeftijd, niet langer op één stoel blijven zitten. •Ook aan mijn gezondheid denk ik dan. Die is nu nog goed, dat wil ik zo houden. Consequentie van dit alles is wel dat er niet veel aan lange ter mijn-visie gedaan zal worden. Daar is overigens ook weinig tijd voor, want volgend jaar staat het vijf tigjarig jubileum voor de deur en dat vraagt aan organisatie ook veel aandacht." Ondanks de langdurige afwezig heid van een voorzitter heeft de Leidse schaakbond daar niet erg onder geleden. Modderman: "Uit gesprekken met de andere be stuursleden heb ik begrepen dat er door de afwezigheid van een voor zitter alleen een coördinerende functie ontbrak. Dat was toch een gemis en daarom beschouw ik die taak, naast het zoeken naar een op volger, als de belangrijkste. Geluk kig ben ik niet clubgebonden-en kan ik in mijn bestuurswerk boven alle partijen staan." Modderman weidt tenslotte nog even uit over het peil van het he dendaagse schaken; de voordelen en de nadelen in vergelijking met vroeger. "Het is natuurlijk prachtig dat we in ons kleine kikkerlandje per jaar een groot aantal internatio nale toernooien hebben, waarin de schaakelite van de wereld speelt. Zulke evenementen komen het schaken alleen maar ten goede. Het hedendaagse schaakpeil staat op een hoog niveau en dat is hier vooral door het wereldkampioen schap van dr. Max Euwe gekomen. Toen is het allemaal wat gaan uit dijen. Aan de andere kant als je het titelgevecht van Euwe met Alje- chin vergelijkt met dat van Karpov en Kortsjnoj of Spasski dan is de band tussen alle schakers en bij voorbeeld een Karpov niet ver sterkt. Bij Euwe-Aljechin hebben indertijd alle schakers met dubbel tjes het prijzenbedrag bijeenge bracht, dat gaf een grote voldoe ning. Nu staan er grote bedrijven. de belangrijkste taken is het z gemeenten, provincies of overhe den in de voorste rij om de kosten op zich te nemen. Toch zie ik het schaken alleen nog maar omhoog gaan met Karpov weer als de we reldkampioen. Een prachtvent is dat. Laat zich niet leiden door het geld, zoals vroeger wel regelmatig met werelkampioenen gebeurde. Die kozen de dure toernooien uit waarin ze een behoorlijke kans maakten om te winnen. Karpov niet. Die speelt ieder groot toernooi en maakt daarmee zijn titel waar." WALTER OOMEN ANDERE SELECTIEPROCEDURE DEN HAAG - De selectieproce dure voor de komende grote inter nationale schaatstoernooien wijkt voor het komende seizoen af van de tot dusver gebruikelijke. Het Ne derlands kampioenschap op 18 en 19 februari (waarschijnlijk in Eindhoven) geldt alleen nog als schifting voor de WK van al- lrounders en dames resp. op 25 en 26 februari in Göteborg en 4 en 5 maart in Helsinki. Alleen de num mers één en twee zijn zeker van uit zending. Voor de selectie voor het eerste titeltoernooi: het EK al- lrounders (28, 29 januari, Oslo) gel den wedstrijden in Inzeil, Madonna di Campiglio en Innsbruck. De schaatsbond vaardigt naar die duels de kernploeg af, aangevuld met rijders die zich in het voor seizoen in de kijker hebben gere den. De selectie voor het WK sprint (11 en 12 februari, Lake Placid) vindt plaats tijdens sprintduels op 21 en 22 februari in Den Haag. De eerste drie kwalificeren zich. LEIDEN - Gisteravond zijn er in de hoofdklasse zaalvoetbal twee wed strijden gespeeld. Godyla won met 6-5 van Oegstgeest. Glasbergen de B. boekte een overwinning tegen van Gerven de J. Godyla Utd-Oegstgeest 6-5 (3-3) Wisselvalligheid was troef gister avond in de Lisser THB-hal. Zowel Godyla sis Oegstgeest namen voortdurend het initiatief, waar door er voor de toeschouwers een attractieve wedstrijd ontstond. Oegstgeest, dat vorige week nog zo verrassend van Swift't W. won, was in de beginfase de gevaarlijkse ploeg. Godyla nam echter de lei ding. Ruud van der Voort knalde van dichtbij raak. Binnen enkele minuten stond Oegstgeest echter voor. De bij Rijnsburgse Boys voetballende Ge Perfors buitte twee dekkingsfouten van de Lis- senaren behendig uit. Na die ver kregen voorsprong vond Oegstgeest het noodzakelijk een wat verdedigende speelwijze te hanteren. Het pakte totaal verkeerd uit. Godyla boog de achterstand via doelpunten van Gerard van Beek en Ruud van der Voort om in een 3-2 voorsprong. Gé Perfors schoot de ploegen via een penalty (een overtreding van keeper Willem van Harskamp) weer naast elkaar. Daarna kwam Godyla op 4-3 'dankzij Gerard van Beek met een keihard schot. Het gaf Godyla ge noeg zelfvertrouwen om de score via doelpunten van Ruud van der Voort en Gerard van Beek tot 6-3 op te schroeven. Oegstgeest bleek ech ter over een sterke eindsprint te be schikken. Ron van der Kolk en Gé Perfors brachten de spanning weer geheel terug. Godyla liet zich de buit echter niet meer ontglippen. Glasbergen de B.-Van Gerven de J. 4-2 (0-0) Hoewel de uitslag anders doet vermoeden heeft Glasbergen bijzonder veel moeite gehad om Van Gerven een overwinning af te dwingen. Twee minuten voor het eindsignaal kende de wedstrijd nog een stand van 2-2. Wil Groenendijk en Anne Ouwersloot wisten de 'overwinning voor Glasbergen nog juist veilig te stellen. De Rijnsbur gers konden vooral in de eerste helft .geên antwoord vinden op het bijzonder defensieve spelletje van Van Gerven. Het eerste doelpunt viel dan ook na de doelwisseling. Piet Haasnoot opende de score voor Glasbergen. Vijf minuten later was de stand alweer gelijk door een doelpunt van Jack van Ruyten. De zelfde speler liet halverwege de tweede helft zelfs 1-2 aantekenen. Piet Haasnoot bracht beide ploe gen weer op gelijke voet. In die stand leek geen verandering meer te komen, totdat Glasbergen even voor tijd de strijd toch nog besliste. Programma Voor morgenavond zijn er in de Groenoordhal de volgende wed strijden vastgesteld: 20.00 uur Swift't W.-Van der Plas; 21.00 uur Zwaanvogels-LDWS. ROB ONDERWATER Delfts Punch uit de zorgen HAARLEM - De Delftse bas ketbalclub Punch is voorlopig uit de zorgen. De club, die zijn sponsor kwijtraakte en daardoor gevaar liep om niet meer in competitieverband uit te kunnen komen, is inmiddels gered door een geldschieter, die zich niet verder bekend wil maken. Het bestuur van Punch heeft daarop besloten om aan de com petitie deel te nemen. De Delftse club zal daarbij eveneens nog heel wat moeilijkheden ondervinden, want momenteel zijn er slechts zes spelers beschikbaar. Met dit zestal start Punch op 22 oktober de com petitie tegen P/Leiden. Wat zou u eerst aanpakken als u werd benoemd tot pastor of pastoraal werker in een Neder landse parochie? Op deze vraag hebben 55 mis sionarissen-op-vakantie in het bisdom Den Bosch vrijmoedig geantwoord, schriftelijk en op een ontmoetingsdag met het Bossche missiecentrum. De meesten zouden op zoek gaan naar mensen die te active ren zijn voor vorming van kleine gemeenschappen, die samen niet alleen overleggen, maar ook bidden en doen. Uit deze kernen komen volgens hen de leiders van de gemeen schap voort. Erg belangrijk vinden zij ook de gemeen schapsvorming die geworteld is in een diep geloof in Jezus Christus. De missionarissen zouden niet onbesuisd te werk gaan. Eerst eens rustig de kat uit de boom kijken en vooral veel luisteren. met name op huisbezoek. Op grond van hun ervaringen in de missie zouden zij de leken veel nadrukkelijker inschakelen in het pastorale gebeuren, met name in basisgemeenschappen en wijkgroepjes. Via deze kleine groepjes zou een uitweg gevonden kunnen worden uit een aantal tekorten die de kerk van Nederland vertoont, zoals te weinig aandacht voor zieken en huisbezoek, een grote af stand tussen pastores en paro chianen, te kille eucharistievie ringen en te weinig invloed van Vrijblijvend Een aantal vraagt zich af, of vele groepsge sprekken en pastorale gesprek ken niet te vrijblijvend zijn, zonder directe stimulans voor de taken van de deelnemers. De tamelijk individualistische mentaliteit hier is volgens hen nogal verschillend van die in de derde wereld, waarin veel na druk wordt gelegd op het ge meenschappelijke. Opvallend is het algemene ver langen een team te vormen, een gelovige, biddende, werkende gemeenschap, levend volgens een nieuwe stijl. Een aantal wil de pastorie een nuttige be stemming geven om zelf heel eenvoudig te gaan wonen. "Ons huis zou als pastorie een open huis zonder wachtkamer moe ten zijn, waar ieder kan bin nenlopen en zich thuis voelen". Overigens zijn maar weinig missionarissen van plan, terug te komen naar Nederland. Mgr. Bluyssen, de bisschop van Den Bosch, zei hun, dat ze van harte welkom zijn, maar hij liet daarop onmiddellijk volgen: "Blijf zo lang mogelijk in uw ei gen werk. Wij in Nederland hebben nog geen groot tekort. Wel een tekort aan jonge men sen en jongere pastores". De van de NCR V-radio (Plein Publiek) bekende Wika van Ginkel spreekt vanavond om 8 uur in de Dorpskerk te Leiderdorp over "De bijbel is je eigen boek", dit in het kader van de nationale bijbelweek. Combo en koor van de plaatselijke rk parochie „De Menswording" verlenen medewerking. In Wassenaar is gisteren, ook ter gelegenheid van de bijbelweek, in de Jozefkerk aan de Van Cranen- burchlaan de bijbeltentoonstelling "Het boek dat blijft" geopend. Ze duurt tot vrijdag 14 oktober om 12 uur en is elke dag open van 10 tot 12, 2 tot 5 en 7 tot half 10 's avonds. Vrijdagavond 14 oktober om 8 uur is er in deze kerk een "open gesprek rondom de bijbel" en de week word't zondagavond om 7 uur geslo ten meteen oecumenische dienst in de Zijllaankerk met ds. G. C. van der Kamp, gereformeerd predi kant, als liturg en pastoor J. F. Steenman, vice-voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken, als preker. Met een kerkdienst is zaterdag te Dordrecht de gereformeerde "jongerensynode", onder aan zienlijke belangstelling, geopend. Bedoeling van dit initiatief: iets te doen aan de toenemende ver vreemding van de kerk (diue de taal van de jonge ren niet meer spreekt) door in de echte synode onder jongeren levende standpunten te gaan ver tolken. De dienst, die ook werd bijge woond door het bestuur en heel wat leden van de generale synode, had tot thema "Geloofsgemeenschap kan beter" waarover ds. Frans Boer uit Zoetermeer mediteerde. Na afloop zei synodepraeses ds. C. Mak uit Hengelo, dat hij het ini tiatief aanvankelijk niet zo erg had zien zitten. Hij vroeg zich toen af: is het werken op het plaatselijke vlak niet belangrijker? En: zullen de jongeren niet verdrinken in de sy nodale papieren en structuren en er alleen maar frustraties van over houden? Maar langzamerhand werd hij toch enthousiaster. Want een synode kan niet zonder meele ven en kritiek. Een en ander is er genoeg van wijze ouderen, maar waarom zouden jongeren niet wijzer kunnen zijn? Daarom is er bij ons als synode sympathie en zullen we jullie steunen, zei hij. Beraad Een paar kritische notities wilde hij wel kwijt. Ter voorkoming van misverstand zou hij liever van ,jongerenberaad" dan van "jon gerensynode" willen spreken. "Jullie willen toch alleen jongeren- stemmen doorgeven en geen be leidsorgaan zijn?" Verder vond hij dat de jeugdinbreng voortaan vroeger in de synode moet arrive ren dan nu, vlak voor een synode week. De synodale techniek eist dat nu eenmaal. Met een woord van bemoediging om vol te houden, en het advies zeker in het begin niet te veel te willen, besloot ds. Mak zijn toespraak. De elf jongeren, die werkgroepen uit de diverse regio's vertegen woordigen (enkele ontbreken nog), gingen geanimeerd aan de slag om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de belangrijkste agendapunten die deze week bij de generale synode aan de orde ko men. Om elkaar sneller te leren kennen deden ze ook een rollen spel. Tot voorzitter werd Lenie Groene- veld gekozen, huisvrouw uit Vries (Drenthe), die actief is in het jon gerenpastoraat. Als vaste verte genwoordiger naar de generale sy- .node werden aangewezen Leo Euser (20) uit Zwijndrecht, student in de economie, en Henri van der Veen (27) uit Rotterdam, een voor de verpleging afgekeurde, nu werkloze jongere. LEIDERDORP - Het meubilair van de uit 1620 daterende Dorps kerk in Leiderdorp is vorige week gecompleteerd met een zeven- tiendeeeuwse preekstoel uit het Noordhollandse Opmeer, met bij behorend "doophek", en een geres taureerde luifelbank, die vroeger ook in de kerk heeft gestaan. De plaatsing van een en ander ver anderde ook de opstelling van de stoelen, die eerst alle in één richting stonden, met het gezicht naar de achtermuur van de kerk, maar nu in drie groepen zijn geplaatst met preekstoel, doopvont en tafel als centraal punt. Zondagmorgen werd deze vol tooiing van de kerkrestauratie ge vierd. Kerkvoogdijvoorzitter Van Vliet gaf vooraf een historische toelich ting en een verklaring van de nu definitief geworden inrichting van de kerk, en ds. Knorth legde in zijn preek verband tussen de functie van een kerkgebouw en de beteke nis van de bijbel voor persoon en samenleving, dit met het oog op de gisteren begonnen nationale bij belweek. Ook de architect van de restauratie, de heer Van der Sterre, woonde de dienst bij. Vrijdag 14 oktober komt de heer J. G. Fijnvandraat uit Leeuwarden naar Leiden om in de Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat de vraag aan de orde te stellen of de kerk het voor het zeggen heeft. Deze voor dracht, die om 8 uur begint, maakt deel uit van de cyclus "De toekomst van de christenheid". Van kwart voor 8 af is er samenzang. qt Op zondag 30 oktober zal in de Grote Kerk te Rijnsburg met een "feestelijke avonddienst" worden herdacht, dat vierhonderd jaar ge leden de eerste predikant in dit dorp werd bevestigd. De beide her vormde predikanten, ds. Van den Bogerd en ds. Van Niel, zullen in deze dienst, waaraan het kerkoor medewerking verleent, voorgaan. Ds. J. Hoogenkamp, hervormd predikant te Burum en Munneke- zijl, is volgende week maandag vee rtig jaar predikant. Van 1970 tot 1975 was hu in Voorhout werk zaam. In die tijd bekleedde hij ook het voorzitterschap van de Raad voor de Zending van de Hervormde Kerk. Vrouwenbeweging Met ruim honderd deelnemers heeft de afdeling Leiden van de rk Vrouwenbeweging zondagmorgen in het Antonius-clubhuis het der tigjarig bestaan herdacht. Mej. A. Neyenhuis, die al 25 jaar de beurs van de afdeling beheert, liet ons we ten, dat het een onvergetelijke morgen is geworden. Die begon met een gezongen la- tijnse mis met pastoor Vreeburg van de Lodewijksparochie als voorganger. Uiteraard vond ieder het heel fijn, dat ook de voorzitster van het eerste uur, mevrouw Van Oyen, aanwezig was. Maar er waren nog zestien leden die de afdeling van het begin af trouw zijn geble ven. Zij kregen allemaal een bloemstukje. De in het zilver jubi lerende penningmeesteresse werd verrast met een stofzuiger, een wandbord en bloemen. De geschenkenstroom ging toen nog even door, want alle wijkleid- sters van de afdeling konden een nieuwe armband aan de pols schui ven, en aan het eind van het feeste lijke samenzijn kreeg ieder lid eén presentje mee naar huis. Met ge noegen keken de dames naar dia's van een Maria-genade-oord en luisterden zij naar een goed eigen tijds stukje muziek van een combo uit Woubrugge. Morgen begint de Unie van Bap tistengemeenten in ons land, waarbij 79 plaatselijke gemeenten zijn aangesloten met ruim 11.000 leden, in Hoensbroek haar jaar lijkse algemene vergadering. Deze zal drie dagen duren. De afgevaar digden zullen een beslissing moe ten nemen over de voorgenomen bouw van een conferentiecentrum in Bosch en Duin (Utrecht). Onder het motto "Sterven of werven" zal de algemene vergadering ook van gedachten wisselen over de evan gelisatie. De Nederlandse baptisten - een geloofsgemeenschap die de kin derdoop afwijst en de doop van gelovigen voorstaat - behoren tot de weinige kerken in ons land wier ledental nog altijd toeneemt. De laatst gestichte gemeente is die te Emmeloord. Mormonen De Mormonen („Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen") zijn in Eindhoven met kerkbouw begonnen. Zaterdag werd de eerste spade daarvoor ge zet en het gebouw moet in juni vol gend jaar klaar zijn. De kosten be dragen bijna 1 miljoen gulden. Tien procent daarvan brengen de 300 le den zelf op. De rest komt uit een internationaal fonds. De Mormonen in Leiden en omge ving hebben ook bouwplannen. Dat centrum komt op een terrein aan de Brahmslaan (Zuid-West), waar 1100 vierkante meter voor dit doel is gereserveerd. Beroepingswerk: Geref. Kerken - aangenomen naar H. I. Ambacht a. j. kampherbeek Makkum, de be noeming door de stichting Intra murale (binnen de inrichting) Geestelijke Verzorging te Alkmaar tot geestelijk verzorger in een drietal tehuizen J. van der Molen Hellevoetsluis. Geref. Kerken Vrijgemaakt: aangenomen naar Blija-Holwerd (Fr.) kandidaat W. Tiekstra Groningen, bedankt voor Meppel en Hardenberg S. Cnossen Spakenburg. Synode-applaus voor jongeren LUNTEREN - Bij de opening van de voortgezette synode van de Ge reformeerde Kerken, gisteren in Lunteren, wilde voorzitter ds. C. Mak het misverstand wegnemen dat de synode een soort parlement zou zijn. Niets is minder waar, zei hij. Het gaat erom, dat ervaren en wijze mensen samen proberen te ontdekken, wat de wil van de Heer De synode begroette de afgevaar digden van de zaterdag in Dord recht begonnen "jongerensynode" met applaus. Steeds zal een verte genwoordiging van de jongeren op de zittingen present zijn. Ds. C. van den Berg te Aalten werd in het dagelijks bestuur (modera- men) van de generale synode geko zen, in de plaats van de overleden ds. H. van Benthem. De synode keurde het beleid van curatoren van de theologische ho geschool in Kampen goed. al werd wel geconstateerd dat bij alle voor delen van het toegenomen aantal studenten de eenheid van onder wijs wat op de tocht is komen te staan. Het karakter van de school is daarbij echter niet in het geding. Uiterlijk aan het eind van het cur susjaar krijgt prof. dr. J. L. Koole (67), meer dan 20 jaar hoogleraar in de oudtestamentische vakken, emeritaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 13