Goed verliezen is voor velen nog erg moeilijk Best: show staat voorop VRIJ-UIT Vrij Spasski verslaat Timman Ajacied Ruud Krol nog niet geheel fit DINSDAG 11 OKTOBER 1977 Winkelhaak ln wat voetbaltrainers na afloop van wedstrijden te zeggen heb ben, zit zelden nog iets zinnigs. Zelfs na de meest luizige wed strijden roepen trainers nog zonder tot in hun nek te kleuren dat de ploeg de opdracht goed heeft uitgevoerd"Zelf voor de pot blijven hangen wordt min of meer als grootmeesterlijke strategie afgeschilderd, gaan de tegenstanders daartoe over dan heten het hangbroeken of angsthazen. Er zijn natuurlijk ook goede, in tegere trainers - ik zal het niet ontkennen Maar ik heb door de jaren heen zoveel gelieg, ge draai en gezever van de heren gehoord en gelezen dat ik er de oorschelpen en de oogleden voor pbog te sluiten. Niet altijd lukt dat. Gisteren las ik in de krant het commentaar van de trainer van zondagkampioen Rheden, ene heer Zweers, na de beker wedstrijd Excelsior-Rheden Om die opmerkingen kun je niet heen. De amateurploeg werd in die partij onder de grasmat gestopt (5-0). En kreeg bovendien twee gele kaarten en een rode te incasseren. Niet mis. Je weet dan meteen wat de trainer van de verliezende club niet zal doen: de hand in eigen boezem steken. Hij zal niet zeg gen: we speelden als soepballen Want in onze sportmaat- schappij behoort verliezen al niet meer tot het spel. De enige ontsnapping aan de realiteit Door Ruud Paauw leidt via de arbiter. Als je die nu maar (figuurlijk) flink voor de bast ramt, haalt dat de aan dacht wat af van die geweldige nederlaag. De bewuste wedstrijd werd geleid door Ruud Klint, een man van Surinaamse afkomst. Trainer Zweers: "Ik ben niet voor ras sendiscriminatie, maar weetje wat het met die gekleurde jon gens is. Als je dit soort mensen onder je hebt, kruipen ze voor je door het stof, staan ze boven je, nou berg je dan maar. Een klein amateur club je pakken, dat kan zo iemand" enz. enz. Ja, vriendenverliezen is en blijft moeilijk. Sommigen krijgen er zelfs een winkelhaak van in hun hersens. Onderzoek In de VS. hebben wetenschappers nagegaan wat het kijken naar American football (een soort rugby) voor invloed op de toe schouwer heeft. De geleerden zijn niet eensgezind in de con clusie van het onderzoek. De ene zegt: door te kijken naar dat sportieve geweld raakt de toe schouwer zijn agressie kwijt. De ander is van oordeel: een rugby-fan is na het bekijken van een wedstrijd vlugger ge neigd zijn vrouw te slaan. Een hoogleraar aan de universi teit van Kentucky is van me ning dat voor zenuwlijders het bezoeken van een rugbywed strijd „een veel krachtiger the rapeutische uitwerking heeft dan zes maanden behandeling door deskundigen" Ach, denk ik dan, voor zenuw lijders zal het wellicht wel goed zijn, maar hoe zit het met niet- zenuwlijders? Een andere wetenschapper ziet de heilzame werking van het kijken naar rugby in het feit dat je als toeschouwer lucht kunt geven aan je emoties. >fJe kunt dingen doen in een rugby-stadion die je niet op straat kunt doen". Nou, is dat wel zo? Breng de situa tie nu eens over naar Europese toestanden en vervang rugby door voetbal Dan krijg ik bij dat tuig van Manchester nu juist de indruk dat ze op straat de dingen ondernemen die ze kennelijk niet in een voetbal stadion kunnen doen. Dit zijn natuurlijk uiterst on-we- tenschappelijke opmerkingen. Maar ik zit er wel mee. Brief Attente lezertjes van de sportrub- riek zullen zich herinneren dat deze krant al twee keer het nogal rauwe optreden van Frans v. d. Veen ...geciteerd... spelers en publiek van zater dageersteklasser Kozakken Boys in Werkendam aan de orde heeft gesteld. Het betrof hier de partijen Ko zakken Boys-Quick Boys en Ko zakken Boys-Noordwijk. Van het bestuur van de Wer- kendamse voetbalvereniging ontvingen wij eind vorige week de volgende brief: "Mijne heren, Met verontwaardiging kennis genomen hebbende van het ver slag van de wedstrijd Kozak ken Boys-Noordwijk door uw verslaggever Ptiul de Tombe, in uw blad van maandag 26 sep tember, hebben wij u enige vra gen te stellen. 1Zien wij het juist dat een ver slaggeverobjectief moet zijn als hij een verslag maakt? 2) Is het juist dat een krant sug gesties doet aan bepaalde clubs t.o.v. onze vereniging om een brief te schrijven aan de KNVB? 3) Moet een verslaggever zich niet beter laten informeren t.a.v. de ligging van een bepaalde plaats alvorens hij iets schrijft over een isolering? 4) Had hij dan ook niet moeten vermelden de opmerkingen van de neutrale grensrechters na afloop in onze bestuurskamer t.a.v. het feit wie er nu eigenlijk wel de aanstichters waren? 5) Vindt u niet dat uw verslag gever onze vereniging op deze manier in discrediet brengt? 6) Heeft hij ook geconstateerd wat de spelers van Noordwijk na afloop in onze kleedkamer heb ben achtergelaten? (Flesjes op de grond kapot gegooid en de banken schots en scheef gezet). Het zijn zo maar enkele vragen waar wij toch graag in uw krant een rectificatie voor zou den zien opgenomen. Hoogachtend, Namens het bestuur van Koz. Boys J.H. Ippel, voorzitter. Een copie van dit schrijven is ge zonden naar de KNVB en naar Noordwijk.' Alleen vragen kunnen natuurlijk nooit leiden tot een rectificatie. Dat moet het bestuur van Ko zakken Boys nou toch wel we ten. Slechts feiten kunnen dat, maar die voeren de Wer kendammers helaas niet aan. Antwoorden Op elke vraag past een antwoord. Dus daar gaan we. 1) Een verslaggever moet probe ren objectief te zijn. Zeker, maar het zal nooit meer kunnen zijn dan een poging daartoe. Het is een mens nu eenmaal niet gegeven over zijn eigen schaduw heen te springen. Sommige mensen houden een journalist pas voor objectief als hij zijn ogen voor sommige ge beurtenissen dichtsmeert met een zekere substantieDat is na tuurlijk een misverstand. 2) Deze krant suggereerde niets. Zij liet alleen de Noordwijkse speler Frans v.d. Veen aan het woord die wèl vond dat zijn ploeg en Quick Boys een brief naar de KNVB moesten zenden. 3) Tja, ligt Werkendam nou geïsoleerd of niet? Een blik op de kaart en een blik ter plekke doen vermoeden dat het dorp er wat eenzaampjes bij ligt. Maar het is inderdaad mogelijk dat het héél bijzondere banden met de wereld onderhoudt. 4) Een verslaggever moet in de eerste plaats weergeven wat hij zelf ziet. De rest kan, mag, is soms nuttig, maar hoeft niet per 5) Oorzaak en gevolg niet om draaien a.u.b. Als een vereni ging zich niet al te netjes ge draagt, moet ze niet tegen de man die het constateert roepen dat hij haar in discrediet brengt. 6) Als de spelers van Noordwijk in de kleedkamer flesjes expres kapot hebben gegooid dan ver dienen zij daarvoor een schrobbering. Het geeft inder daad geen pas zo te reageren. Dat over die scheefgezette ban ken doet me een beetje dreinerig Antwoordjes Ik had eerlijk gezegd een wat royalere brief van het bestuur van Kozakken Boys verwacht. Niet alleen met vragen, maar ook met wat antwoordjes. Bij voorbeeld op de vraag waarom Quick Boys toen het in Wer kendam het veld betrad door een niet gering deel vande Ko zakken-schare zeer langdurig met de kreet "viezerikken, viezerikken, viezerikken" werd verwelkomd. En waarom het bestuur daar via de microfoon niets tegen ondernam.Zo heb ik ibel meer vragen, maar ik ga ze niet stellen, want ik vind dat er nu meer dan genoeg aandacht aan deze kwestie is besteed. BELFAST - Ernst Happel had zich een beter vertrek kun nen voorstellen. Zélf om vijf uur 's morgens in Athene opgestaan, arriveerde de Nederlandse bondscoach-interim ondanks een oponthoud in Frankfurt nog net op tijd op Schiphol om met Oranje naar Belfast te vliegen. Wie schetst zijn verbazing, dat hij slechts Jan Huybrechts aan de balie van Martin Air aantrof. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling, zo vertelde de secretaris be taald voetbal van de KNVB, dat Jo- han Cruijff vanuit Spanje naar Londen in z'n eentje naar Belfast zou vliegen. Maar nadat men in Zeist lucht had gekregen van de zo veelste langzaam-aan-actie van het computerpersoneel op Heathrow, werd het draaiboek veranderd. Grote Johan zou van Barcelona naar Brussel vliegen en vervolgens met een gereedstaande taxi naar Schiphol worden gebracht. Het Oranje-gezelschap zou in afwach ting van diens komst niet om twaalf uur maar om half drie naar Noord- Ierland vertrekken. Het enige ver velende was dat men Ernst Happel, die Panathinaikos in Athene voor zijn Belgische superieuren bespio neerde, niet meer kon waarschu wen. Een weinig florissant begin van Oranje's trip naar Belfast. Hap- pels gezicht zakte nog meer toen Jan Zwartkruis hem van de bles sures van Johan Neeskens en Jan van Beveren vertelde. Toen vervol gens ook nog eens bleek dat Happel zijn trainingsschoenen in Brugge had laten liggen (Adidas-chef Hen- nie Warmenhoven versierde op Schiphol snel een paar nieuwe) en dat Johan Cruijff om twee uur nog altijd niet aanwezig was, werd de Oostenrijker ongeduldig. Toen kon men hem waarachtig horen mop peren dat het gekkenwerk is dat een heel gezelschap volwassen mannen uren aan één stuk op één speler moet wachten. Het gezel schap had zich zelfs reeds in het toestel begeven toen de langver wachte om vijf over half drie ar riveerde en zich met een droge plof naast Henk Zon (met de niet meer herkiesbare Stoop namens het sec- tiebestuur betaald voetbal aanwe zig) liet neervallen. Om kwart voor drie draaide het Martin Air-toestel toch nog de vertrekbaan op. Humeur Wie Happel kent, weet dat een der gelijke organisatie hem niet zint. Zijn humeur was er dan ook naar. Dus verzette hij zich met alle macht tegen het beleggen van een pers conferentie en vertelde hij dat er niet eerder dan vlak voor de wed strijd een opstelling wordt vrijge geven. Happel: "Ik hoor net dat Krol, Suurbier, Jansen, Willy van de Kerkhof, Treytel en Van Hanegem zich gisteren in Zeist door de medi sche staf hebben moeten laten be handelen. Ik kan dus nog niets zeg gen. Jongbloed of Treytel? Ik weet het niet. Nóg niet. Aanvankelijk kreeg ik slechte rapporten binnen over Jongbloed - hij was toen net bij Roda JC - maar inmiddels is daar verandering in gekomen. Ik kan ook nog niets zeggen over een dis cussie met Johan Cruijff. Ik heb je verleden week gezegd dat ik hem zou aanspreken over Argentinië, maar daar is tot op heden, zoals je begrijpen zult, weinig van geko men". Eindelijk was hij daar dan: Johan Cruijff. Zelfs Happel kon opgelucht'lachen. De super-star zelf liet weten dat hij nog altijd weinig voor een Zuida merikaans avontuur voelt. Tegen een Noordierse reporten "Die wed strijd van morgen is minder be langrijk dan die tegen België op 26 oktober. Als we kunnen winnen dan doen we dat, maar een gelijk spel tegen jullie zou geen ramp zijn". Johnny Rep, gaf als zijn mening dat Johan Cruijff wel gek zou zijn als hij naar Argentinië zou gaan. Rep: "Wat heeft Johan er te winnen? Niets. Iedereen zou tegen hem spelen, iedereen zou pogen hem in elkaar te schoppen. Louter en al leen om te kunnen zeggen dat-ie Cruijff heeft uitgeschakeld. En voor het geld hoeft hij het niet te doen. Daarom heeft hij ook dat aanbod van de New York Cosmos afgeslagen". Zien Vooralsnog denkt Ernst Happel daar heel anders over. Hij: "We zullen zien. Het is nog lang niet zo ver. Veel dichterbij is de wedstrijd tegen de Noordieren. En vervol gens komt België. Met Brugge krijg ik bovendien met Panathinaikos te maken. En daar moet je niet ge makkelijk over denken. Ik heb ze nu gezien. Ach, als voetbalelftal ben ik niet bang voor ze. Maar wat er allemaal omheen zit, 50.000 gil lende supporters, het is nog een graadje erger dan in Zuid-Amerika, waar ik zelf menigmaal heb ge speeld. Die wedstrijd tegen Olym- piakos? Gestaakt bij een 2-1 stand voor Panathinaikos. Beide ploegen hadden toen nog acht spelers over. Liefst vier rode kaarten werden er uitgedeeld. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik troost ze echter met de gedachte dat we straks in Athene een betere scheidsrechter zullen hebben dan deze Griek". Nog geen opstelling dus van Oranje? Happel: "De routine ver dient tegen Noord-Ierland nog de voorkeur. Het is geen vriend schappelijk duel maar een kwalifi catiewedstrijd. Daarom heb ik af gezien van Ling en Brandts. Na al die blessures ga ik de zaak nu eerst op een rijtje zetten". Zwartkruis, peinzend: "Maar niet al te lang mogen we ook niet meer wachten met de nieuwe generatie. Ik denk ook aan Pierre Vermeulen. Maar dat hoeft ook niet. Normaal gesproken moet je er van uitgaan dat het grootste deel van de 22 na men, die we vorige week pu bliceerden, meegaat naar Argenti- En hijzelf? Gaat Zwartkruis wel mee naar Argentinië, Ernst Hap- pels verklaring dat hij er geen be zwaar tegen heeft om de legerkapi- tein mee te nemen? Hij: "Alleen als ze het me vragen. En als Happel me zou vragen om mee te gaan. Kijk, ik heb ervaring met dit soort langdu rige voetbaltoernooien. Ik weet dat na twee weken onvermijdelijk de verveling om de hoek komt slui pen". Happel weer: "Het resultaat straks hangt voor een belangrijk deel af van de sfeer. Als die goed is, vallen de resultaten goed uit. In november wordt het tijd om te gaan praten wie er mee gaan. Met iedereen, met Krol ook en misschien met Cruijff'. Inspraak? Happel: "Tot op zekere hoogte wel ja. Ik heb me wel eens anders over inspraak uitgelaten. Maar voor een dergelijk toernooi moet je alle meningen op je laten afkomen". BELFAST - Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Daarom legde hij onlangs een aanbod om voor 24.000 dollar een paar zaal voetbalwedstrijden in Canada te komen spelen, naast zich neer. De Londense tweede divisieclub Ful- ham heeft het enkel en alleen aan voorzitter Tony Trinder te danken dat "Georgie" zich af en toe nog een beetje op het veld uitslooft. Best: "Tony was vroeger een tv- komiek en ik zie veel overeen komst tussen hem en mij. Daarom ben ik op basis van een gentle man-agreement met Fulham in zee gegaan. Boetes kunnen ze me daardoor niet geven en daarom voel ik me happy". Zo "happy" dat Best, die binnenkort een boeit gaat schrijven ("Ik ga alle trainers, ar biters en officials die het me moei lijk hebben gemaakt daarin noe men") weer plezier heeft in voetballen. Vandaar ook dat hij voor het duel Noord Ierland-Ne- derland stelt: "Laten we er een fijn kijkstuk van maken. De mensen zullen het op prijs stellen de grote Johan Cruijff aan het werk te zien. De uitslag is ondergeschikt aan de show. Als we daarvan uitgaah doen we morgen iets goeds". AMSTERDAM - In Amsterdam is gisteren de Elsevier-schaaktwee- kamp tussen Jan Timman en ex- wereldkampioen Boris Spasski be gonnen. De bedoeling van deze korte match over zes partijen (prij zengeld 14.000,-) is om Spasski een laatste praktische warming-up te geven voor hij op 15 november tegen Kortsjnoj moet aantreden in de finale van de kandidaten matches. Dat Spasski zijn belang rijkste openingsnieuwtjes niet zou tonen bleek gisteren. Hij wikkelde een Siciliaan af volgens het boekje en greep de winst door een fout van Timman in het eindspel. Gevraagd over zijn kansen tegen zijn vervaarlijke tegenstander merkte Spasski op: "Viktor is nu ogenschijnlijk dol van woede op mij. Dat heeft hij nou eenmaal no dig, hij moet razend kunnen zijn op zijn tegenstander, dan pas kan hij schaken. Maar ik zelf kan alleen maar lachen, om hem en om de si tuatie. Ik weet zeker dat ik tegen Kortsjnoj niet kan verliezen: geen kwestie van. We hebben al eens een soortgelijke match gespeeld in Rusland, en daarin had hij geen schijn van kans. Sindsdien is mijn lijn omhoog gegaan en zijn lijn naar beneden. Dat weet Viktor net zo goed als ik. Alleen, ik ben een tijdje uit het gezicht verdwenen, terwijl alle aandacht op hem gericht was. Hij stond een tijdlang sterk in de belangstelling, ik freewheelde zo'n beetje aan de zijlijn en vandaar dat de mensen mij nu een outsider noemen. Maar dat neemt niet weg, dat ik nu in Frankrijk de innerlijke rust en de harmonie met mijn om geving heb gevonden die voor mij onontbeerlijk zijn om goed te spe len. Ik heb alleen maar vriende lijke, lieve mensen om me heen; ik word nergens toe gedwongen, ik leef onbekommerd als Mustafa. Mijn lichamelijke conditie is met sprongen vooruit gegaan: gezonde berglucht, tuinieren, tennissen, veel met mijn vrouw op stap. Dat alles heeft tot gevolg, dat ik scha ken weer leuk en interessant ben gaan vinden. Kortsjnoj heeft tegen stand en haat nodig, ik werk in vriendschap. We zullen straks wel zien wiens concept het beste is". PAARDENSPORT - In het Noordhollandse 't Zand is de 4-ja- rige draver Opium met Siem Hart man als rijder Nederlands draf kampioen korte baan geworden. Bij de pikeurs nam Ruud Pools het kampioenschap van zijn broer Harry over. VOETBAL - De tweede beslis singswedstrijd om de eerste pe- riodetitel in de eerste divisie tussen MW en PEC Zwolle zal op woensdag <9 november in het Nij meegse Goffertstadion worden ge speeld. BELFAST - Ruud Krol is de enige van de zes spelers van het Nederlandse elftal, die in het KNVB-sportcentrum door bondsarts Frits Kessel zijn onderzocht, die niet geheel fit aan de reis naar Noord-Ierland is begonnen. "Hij heeft neg last van zijn dijbeenblessure", verklaarde de bondsarts gisteravond in het fraai gelegen Culloden hotel, op zo'n vijftien kilometer van de Noordierse hoofdstad in County Down. "Laat ik zeggen hij is voor 80 procent fit. Dat houdt in dat Krol kan spelen. Of hij het einde van de ontmoeting haalt kan ik niet zeggen. Het al dan niet opstellen van Krol is nu een zaak van de voetbaltechnici. De vraag is: kies je voor Krol die 80 procent is, of voor een ander wel geheel fitte speler, waardoor er mogelijk; wat rust uit de verdediging verdwijnt". f/*r e&j ve (3ROTB STEJZ Q£ CROYTF V/W OSSU«/< eo wjce OMöÊV/W<3-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 11