LEIDSCH DAGBLAD KONINGIN AARZELT Werkgevers „Bij staken niet praten Nog grotere ramp dreigt in N.-Italië w» boe m vandaag Koffie en thee goedkoper Kruispunt Bleiswijk bezet randstad Leidse gastarbeider kan huisje betrekken Koppeling in de ruimte mislukt Sanders wint 30 mille MAANDAG 10 OKTOBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 35367 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AMSTERDAM (ANP) - De kof fie wordt morgen gemiddeld 45 cent per pak van 250 gram goedkoper. Met deze verlaging lopen de branders weer voor uit op de daling van de koffiep rijzen op de wereldmarkt, zoals die in de verkoopprijzen tot uitdrukking komen, aldus de Vereniging van Neder landse Koffiebranders en Theepakkers. Ook de theeprijzen worden verlaagd en wel met 5 cent per 100 gram thee resp. per doos theezakjes. DEN HAAG (SP/ANP) - Koningin Juliana heeft meer tijd nodig dan ge bruikelijk is voor het aan wijzen van een man of een vrouw, die de vastgelopen kabinetsformatie weer vlot moet trekken. Vanmiddag heeft zij nog om wat nader advies gevraagd. Daartoe ontving zij achter eenvolgens in paleis Huis ten Bosch in Den Haag de voorzitters van de tweede- kamerfracties van de PvdA, het CDA en D'66, de heren Van Thijn, Van Agt en Ter louw. Zij aarzelde toen nog steeds over de mogelijke oplossin gen, die haar door de frac tieleiders waren aanbevo len. drs. J. M. den Uyl aanwijzen om als formateur nu eindelijk een ka binet van PvdA, CDA en D'66 te maken; een informateur uit PvdA-kring (dr. I. Samkalden?) aanwijzen om de problemen rond het depar tement van Justitie op te lossen; een informateur uit de kring van het CDA (mr. Y. Scholten?) laten nagaan of er nog een PvdA/CDA/D'66-kabinet, een CDA-minderheidskabinet of een meerderheidskabinet van CDA en WD inzit. De koningin heeft het weekeinde zitten aankijken tegen vier advie zen van de fractieleiders van PvdA, CDA, D'66 en WD. Alleen die van PvdA en D'66 wijzen in dezelfde richting: Den Uyl formateur. CDA- fractieleider Van Agt heeft met zijn advies uitdrukkelijk de deur opengezet naar de WD. Wiegel ad viseerde echter niet een CDA- WD-kabinet te proberen. Zijn ad vies behelsde de vorming van een nationaal kabinet, waarin alle vier partijen zijn vertegenwoordigd. De demissionaire minister van Fi nanciën, dr. W. F. Duisenberg op perde nog de mogelijkheid om het huidige kabinet-Den Uyl nog min stens een half jaar te laten zitten en dan in het voorjaar van 1978 nieuwe verkiezingen te houden. Fractie leider Van Thijn van de PvdA noemde dit echter "niet verant woord" en "belachelijk". (Zie verder pagina 5) Industriebond NVV boos over uitgelekt rapport UTRECHT (ANP) - "Werkgevers moeten niet onderhandelen met vakorganisaties zolang er sprake is van stakingsdreiging of van een staking". Dit staat te lezen in een strikt vertrouwelijk rapport van de gezamenlijke werkgevers dat handelt over de stakingen in februari. De Industriebond NVV heeft hier de hand op weten te leggen en publiceert grote delen van het rapport in het bondsblad "Wik". Het World Star ten nistoernooi heeft één posi tieve zaak opgeleverd: de ra zendsnelle doorbraak van nationaal kampioen Louk Sanders (foto). De 27-jarige Leidenaar had in de week dat hij met de professionals optrok zoveel geleerd dat hij zelfs de derde plaats greep met het daaraan verbonden prijzengeld van dertigdui zend gulden. Een bedrag dat hij kon innen dankzij een zege op de omstreden Chi leen Fillol. „Ik wist dat het zou lukken", zei Sanders zelf. „Als ik een paar maanden met deze jongens zou kunnen meedraaien zou ik twee klassen beter spelen". Ook de nationale bekerstrijd van de KNVB stond bol van de verrassingen. Vier van de acht amateurclubs overleef den de eerste ronde, waarbij (uiteraard bijna) ook weer IJsselmeervogels. Jaan de Graaf was weer eens de smaakmaker van de zater dag-eersteklasser. De be geerde spits bezorgde zijn ploeg op de valreep de zege op Heerenveen. Ook op regionaal niveau werd er „voor de beker" ge speeld Alleen ama teurhoofdklasser UVS kwam De Industriebond noemt deze pas sage uit het rapport "verbijste rend". Zij geeft volgens de bond blijk van het feit „dat de werkge vers nog steeds niet snappen dat vakorganisaties democratische verenigingen zijn, waarin de leden beslissen. Ook over het beëindigen van een staking". De werkgeverseis „niet onderhan delen bij staking" noemt de bond „volkomen dwaas" en gaat voorbij aan de democratische tradities in de vakbeweging. Uit het werkge versrapport blijkt zo meldt WIK, dat unaniem door de werkgevers was besloten dit voorjaar niet tot korte gedingen over te gaan, indien het tot stakingen zou komen. „Het vermoeden bestaat dat het hier uit gesproken stakingsverbod hoogstens de tegenstellingen op de spits heeft gedreven. In ieder geval is duidelijk dat de vakorganisaties door een verbod niet zijn afge schrikt om ook elders stakingen te organiseren", zo staat in de nota van de werkgevers. Aanbevelingen In die nota wordt ook gezegd dat „op een enkele uitzondering niet de indruk bestaat dat de vakbonden de onderhandelingen ingingen met de voorop gezette bedoeling het tot een conflict te laten komen en het overleg zo snel mogelijk te laten af breken". Enkele aanbevelingen die de werk geversorganisaties in het rapport aan hun leden doen zijn: zorgen dat voorzieningen zijn getroffen om de produktie te kunnen voortzetten, belangrijke documenten uit het gebouw brengen, ervoor zorgen dat een adres beschikbaar is van waar uit zo nodig gewerkt kan worden als de toegang tot het bedrijf is af gesloten, afspraken met leveran ciers en afnemers maken en voor zieningen treffen om hen zo lang en zo goed mogelijk van produkten te voorzien en tenslotte vaststellen wie de contacten met de pers on derhoudt. Zonnige perioden Overwegend droog weer met in de nacht en ochtend hier en daar mistban ken. Overdag flinke zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Minima rond 6 graden. Maxima ongeveer 16 graden. (Opgemaakt om 11.15 uur) 11 OKTOBER Zon op: 6.57 uur; onder: 17.55 uur. Maan op: 4.58 uur; onder: 17.10 uur. Hoogwater in Katwijk om 1.52 en 14.13 uur, laagwater om 10.07 en 22.22 uur. Discussiestuk Nederlands grootste werkgevers organisatie, het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen (VNO), zegt naar aanleiding van de pu- blikatie door de Industriebond NW: "Het is een zuiver discussies tuk, waarin staat wat er goed en wat er verkeerd is gegaan tijdens de ac ties van begin dit jaar. Uiteraard met het doel om er lering uit te trekken. Maar het is onzin om ervan uit te gaan dat we Uit zouden zijn op een conflict met de bonden." Het rapport is opgesteld door een werkgroep uit de top van de werk geversorganisaties en kwam al midden juli van dit jaar gereed. Volgens een woordvoerder van het VNO is de rapportage ook van be lang in verband met eventuele ontwikkelingen rond het stakings recht. uitzendbureau voor direct industrie werk zie onze personeelsadvertentie elders in dit blad BLEISWIJK (SP) - Enkele honder den inwoners van het Zuidhol landse dorp Bleiswijk hebben vanmorgen ruim een uur lang het kruispunt van de Hoekeindseweg en de Provinciale Weg bezet ge houden Ze zetten daarmee kracht bij hun eis voor een verkeerslich teninstallatie op dit naar hun mening gevaarlijke kruispunt. Aanleiding tot de bezetting was een verkeersongeval met fatale af loop op het kruispunt. Vrijdag werd de 12-jarige Floris Sebas- tiaan Vrijling aangereden door een vrachtauto toen hij met zijn fiets het kruispunt overstak. Dit jaar zijn er al vier ongelukken geweest, waarvan één, dat van vrijdag, met dodelijke afloop. Krakers ontruimen pand LEIDEN - De Indische buiten landse werknemer Di Singh kan zijn huisje aan de Leidse Veste- straat betrekken. De krakers hebben het ontruimd. Zij hebben niet de uitspraak afgewacht van het kort geding dat tegen hen was aangespannen en vanochtend in Den Haag diende. De krakers hadden een brief naar de rechtbank gestuurd, waarin zij melden dat ze het pand vandaag zouden verlaten. Rond het mid daguur was het inderdaad onbe woond; de krakers hadden het nieuwe slot dat ze op de voordeur hadden laten zetter) meegeno men en in het huis de nodige rommel achtergelaten. Op de vloer lagen her en der bierflessen verspreid en op de muur hadden de krakers enige teksten geschreven, zoals „Wel come to your lovenest", kenne lijk bedoeld voor Di Singh, die vandaag meteen in het huis zal trekken. Zijn vrouw haalt hij deze week af van Schiphol. Waarschijnlijk morgen al zal de vice-president van de Haagse rechtbank, mr. Lycklama, for meel toch een uitspraak doen in het kort geding dat namens Di Singh door de Leidse advocaat mr. Teekens jr. tegen de krakers was aangespannen. Zij trokken ruim twee weken geleden in het huisje aan de Vestestraat, dat naar later bleek kort daarvoor door Di Singh gekocht was, nadat het enkele maanden leeg had ge staan. De krakers waren afkom stig van de gesloopte huizen aan de Morssingel. Een deputatie van de actievoerders, die naar het gemeentehuis ging werd op haar wenken bediend: de plaatselijke overheid bleef op de hoogte van een toezegging van de provincie dat er nog dit jaar ver keerslichten komen. Toen dat kwam vast te staan werd de be zetting, die geen grote opstoppin gen veroorzaakte, prompt beëindigd. De bezetting van het kruispunt heeft niet tot grote opstoppingen geleid. MOSKOU - De Russische kos monauten Vladimir Kovalenok en Valery Rioemen, die gisteren met de Sojoez-25 waren gelanceerd, ke ren voortijdig naar de aarde terug. Volgens radio-Moskou is vanoch tend vroeg gebleken dat een kop peling tussen de ruimtecapsule en het eerder in een baan om de aarde gebrachte ruimtelaboratorium Saljoet-6 niet mogelijk is. Naar het Russische radiostation meldde, was de Sojoez-25 de Sal- joettotop 120 meter genaderd, toen zich niet nader omschreven moei- TURIJN - Meteorologen hebben voorspeld dat het noorden van Italië ook de komende dagen nog te lijden zal hebben van onge kend hevige regenval. Deze heeft de afgelopen vijf da gen al geleid tot overstro- PIL NIET ZONDER RISICO'S LONDEN - Vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar moeten voorzichtig zijn met het gebruik van de pil, omdat dit middel hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Dit blijkt uit een Brits onderzoek dat is gepubliceerd in "The Lancet", een gezaghebbend Engels medisch tijdschrift. Ook worden rokende vrouwen tus sen de 30 en 35 jaar die langer dan vijf jaar de pil gebruiken aangera den eens naar de huisarts te gaan voor controle. Want dan zou het ri sico voor hart- en vaatziekten nog groter zijn. Op 46.000 onderzochte vrouwen bleken er bij gebruiksters en ex- gebruiksters van de pil 24 fatale hartkwalen voor te komen en 5 bij niet gebruiksters. Voor onder de 30 jaar is geen extra t gebleken. Nederzetting op de Jordaanoever 20 PAGINA'S uit in een competitieduel. De Leidse ploeg won, al kwam de zege van 2-0 bij Uniias meer tot stand door de zwakte van de Gorkummers dan door de kracht van het Désar-team. Joop Zoetemelk houdt de vorm van het na-seizoen vast. In Lausanne won hij de tijdrit voor de derde keer in successie. PAGINA'S 9-16 Duisenberg stelt verkiezin gen volgend jaar voor PAGINA 5 Extreme vleugel van ETA stelt zichzelf verantwoorde lijk voor drie moorden in Spanje PAfïTNA 7 mingen en daarmee gepaard gaande ongemakken. Als gevolg daarvan verloren minstens 15 personen het leven. Gevreesd wordt voor nog meer slachtoffers wanneer ook de Po, buiten haar oevers treedt. De ramp heeft inmiddels al duizenden dak loos gemaakt en materiële schade ter waarde van miljoenen guldens aangericht. Op vele plaatsen zijn wegen en spoorlijnen vernield en ook de communicatie per draad is groten deels verstoord. Het ergst getroffen is Alessandria, ten zuiden van Tu rijn waar overstromingen de elek triciteitsvoorziening volledig ont regelden. toegevoegd dat de twee kosmonau ten zich nu klaar maakten voor de ALKMAAR-Beeld van de drukte bij het stadio'a van AZ' 67 in Alkmaar, terugkeer naar de aarde. "Het r vanmorgen de voorverkoop van kaartjes voor de Europa-Cupwed- ruimtestation Saljoet-6 vervolgt zijn vlucht", aldus radio-Moskou. TEL AVIV - Israël heeft vandaag een nieuwe Joodse nederzetting op de bezette westelijke Jordaa noever gesticht. De helft van de nieuwe nederzetting, Kefar Ruth, ligtop Arabisch gebied dat in 1967 lykheden voordeden. Hieraan werd. door Israé, werd bezet Df. jsraêli. strijd tegen het Spaanse Barcelona is begonnen. sche regering had vorige week al hiertoe besloten. De volgende week zou er nog een nederzetting worden gevestigd op Arabisch ge bied. 4 weken iang i LEIDSCH Mi DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga liever niet over 1 nacht ijs en wil het Leldsch Dagblad eerst 4 weken voor half geld en dan kunt U Inij aansluitend als abonnee noteren O Ik beefit meteen e •bonnee noteren e de krant gratis Naam Adres Woonplaats Glronr. Hokje aankruisen en bon Ingevuld in een op zonder postzegel opsturen naar: Leldsch Dagblad Antwoordnummer 214 3 bus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1