Capaciteit voor transplantaties nieren te Hein Gemeente moet krakers eruit flikkeren... Voor Koppelstein en Boekhorst nu nog geen toewijzingsnormen Honrprijzen van nieawe woningen Sophiastraat en omgeving bekend minims Deel van de Morsweg krijgt nieuw profiel LEIDEN - De gemiddelde huurprijs voor de nieuw te bou wen woningen in de Sophia- straat-noord en omgeving komt op 380 gulden te liggen, uitgaande van een oplevering van de wonin gen in 1980. Het bedrag dat de be woners werkelijk zullen moeten betalen, ligt veel lager. De eerste jaren kunnen ze op een huurge- wenningsbijdrage rekenen en bo vendien ontvangen ze huursub sidie, al naar gelang hun inkomen. De eerste becijferingen wijzen uit dat de bedragen, die de bewoners zullen moeten betalen, kunnen va riëren van 85.50 tot 340 gulden per maand. Deze huurbedragen zijn het resul taat van het overleg dat door de bewonerscommissie Sophia- straat-noord en wethouder Ver boom met het^ ministerie van Volkshuisvesting is gevoerd. In de Sophiastraat en omgeving wor den, als de bewoners de plannen goedkeuren, 195 woningen ge sloopt om plaats te maken voor 92 nieuwe woningen. De te slopen woningen waar het hier om gaat zijn de zg. "platte dakenwonin gen". Wethouder Verboom toonde zich tevreden met de huur, zoals die door het ministerie is vast gesteld. "Het is niet iets waar we ons voor hoeven te schamen," inte gendeel, ik ben er bijzonder inge nomen mee". i De bewoners zelf moeten hun me ning nog geven. Zij kunnen dat volgende week doen op bijeen komsten, die door de bewoners commissie worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is volgende week dinsdagmiddag in clubhuis de Zevensprong (Bernhardkade) voor de oudere bewoners. Aan vang twee uur. Dezelfde dag is er 's avonds in de Zevensprong om acht uur een bijeenkomst voor de ove rige bewoners, behalve de bewo-, ners van de wisselwoningen: zij worden donderdag 13 oktober om acht uur 's avonds verwacht in het clubgebouw van Swift aan de Vanhuisweg. a alles aan all®5 teer los'- nenlenlijro- Chemische Fabr.'Schiedam' 010-26.4 UJMTb'inaa oor„ en laai nooit meer^ I Een 2-komponer Directeur van Eurotransplant: meer nieren dan we kunnen transplanteren LEIDEN - "We hebben meer nieren beschikbaar dan we kunnen transplanteren. Dat is dit jaar wel erg duidelijk geworden. We hebben dus te weinig operatiecapaciteit. Wat Door dat betreft doet zich een soortgelijke situatie voor als in de Wjm Wirtz hartchirurgie. Eerlijk gezegd hopen we wel een beetje dat ook de nierpatiënten net als de hartpatiënten bij de over- - heid voor een grotere capaciteit zullen gaan pleiten". Dat zegt drs. Bemhard Cohen, di- recteur van de Stichting Euro- transplant in Leiden, een week na dat er in Leiden een internationaal congres werd gehouden ter gele genheid van het tienjarig bestaan van Eurotransplant. In de achterliggende tien jaar is er bij de stichting op tal van punten vooruitgang geboekt. Zo werden er elk jaar meer niertransplantaties verricht en steeg ook de overle vingskans van de nierpatiënt na de transplantatie. Maar volgens drs. Cohen blijft de situatie voor Eurotransplant voor lopig nog zorgelijk. Het tekort aan donoren is weer groter geworden, patiënten die voor een transplanta tie in aanmerking komen, moeten soms rekenen op een wachttijd van twee jaar, en het probleem van te weinig operatiecapaciteit is sinds kort levensgroot aanwezig. Zevende centrum Nederland heeft zes transplan tatiecentra, namelijk in Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen. Er zijn plannen in de maak om een ze vende centrum op te richten in Maastricht. Daaruit blijkt volgens drs. Cohen de welwillendheid van de centrale overheid om de pro blemen op het gebied van de niertransplantaties mee te helpen oplossen. Alleen vraagt hij zich wel af in hoeverre dat zevende centrum tegemoet zal komen aan het nij pende tekort aan operatiecapaci teit. Op het ogenblik worden er in Ne derland per jaar 180 niertrans plantaties uitgevoerd. Daarvan neemt Leiden er 50 voor z'n reke ning. Wil men de behoefte echter kunnen dekken, dan zullen er jaar lijks zeker 400 transplantaties moe ten worden verricht. Dat aantal wordt nu in ongeveer een halfjaar bereikt door de vier landen die on der de vlag van. Eurotransplant sa menwerken, namelijk Oostenrijk, België, West-Duitsland en Neder land. Vorig jaar werden er in deze landen in het eerste halfjaar 349 transplantaties met succes uitge voerd, het afgelopen halfjaar waren het er 404, een stijging van 16 pro cent. Het aantal donoren steeg in Drs. Cohen: hopen op patiënten. die tijd van 3,11 naar 344 (11 pro cent). Gedurende het eerste halfjaar viel er een flinke stijging waar te nemen in het aantal nieren dat in Neder land en West-Duitsland voor trans plantatiedoeleinden beschikbaar kwam, resp. 48 en 15 procent. Daar entegen daalden de cijfers in Oos tenrijk (14 procent) en in België (met 25 procent!). "Wat de organisatie en de trans plantaties betreft", stelt Cohen tev reden vast, "gaat het in Nederland verdomd goed. En gelukkig is er nog steeds een stijging in het aantal nieren dat we krijgen. Maar", zo laat hij er relativerend op volgen, "die cijfers staan in geen verhouding tot het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat". Afstand overbruggen Nog enkele cijfers: in de afgelopen tien jaar zijn bijna 4000 nieren on der supervisie van Eurotransplant getransplanteerd, ongeveer 1700 patiënten staan nu op de wachtlijst. Binnen afzienbare tijd, zo verwach ten Cohen en de aan Euro transplant verbonden arts dr. G. G. Persijn, zal het aantal patiënten dat jaarlijks op de wachtlijst prijkt, evenals het aantal jaarlijks uit te voeren transplantaties, stabiel zijn. Het komt er dan op aan de afstand tussen beide aantallen te overbrug gen. Nauwere samenwerking met de zusterorganisaties in Frankrijk, Grooi-Brittannië, Scandinavië en Oost-Europa - om dat streven in houd te geven - zit er volgens Per sijn voorlopig nog niet in. "Wij gaan ervan uit datje bij een pool van 4000 mensen de grootste kans hebt op een goede donor-ontvanger com binatie (waarbij de weefsel- kenmerken van de donor zeg maar gelijk zijn aan die van de patiënt die de nier krijgt red.). Zo'n pool zou den we misschien kunnen bereiken wanneer ook deze landen bij ons gebied zouden komen. Maar daar voelen ze niet zoveel voor. De be kende politieke redenen, die je wel vaker tegenkomt in de gezond heidszorg, prestige ook wel. Aan de andere kant moet ik zeggen, dat we met deze landen op het ogenblik een goede samenwerking hebben op het gebied van uitwisseling van nieren", Goede argumenten Inmiddels, zo menen Cohen en Persijn, zijn er ten opzichte van de nierdialyse (waarbij de nierpatiënt wordt "gespoeld" aan de kunstnier) erg goede argumenten om het aan tal niertransplantaties drastisch op te voeren. Niet alleen is de overle vingskans na een transplantatie (meer dan 90 procent) ongeveer hetzelfde als bij de dialyse, ook de kosten spelen een belangrijke rol. Zo kost de kunstnier per jaar 80.000 gulden, terwijl met een niertrans plantatie in het eerste jaar 70.000 gulden gemoeid is en in het tweede jaar 7.000 gulden. Niet onbelangrijk daarbij is dat de patiënt bij een nierdialyse regelma tig aan de kunstnier moet gaan lig gen, terwijl hij/zij na een transplan tatie definitief van dit soort pro blemen verlost kan zijn. "Ik heb een keer iemand gespro ken", vertelt Cohen, "die doodsbe nauwd was voor een niertrans plantatie. Uiteindelijk stemde hij erin toe. Na die transplantatie knapte hij helemaal op. Hij voelde zich niet moe meer, en hij kon weer normaal aan het werk. Na enige tijd bleek de getransplanteerde nier toch niet goed te functioneren. Hij moest toen voor de tweede keer ge transplanteerd worden. Hij wilde toen direct. Want hij zei: "ik heb me nog nooit zo fijn gevoeld als in die korte tijd dat ik die getransplan teerde nier had"." gen en wisselwoningen, die al aan een ander waren toegewe zen, er acuut worden uitgezet. Is er van toewijzing aan een ander nog geen sprake geweest, dan volgt de ontruiming pas na een geding. Bij het kraken van par ticuliere woningen heeft de gemeente tot nu toe nimmer in gegrepen, maar dat overgelaten aan de huiseigenaars. Ver boom: "Ook deze man (Di Singh) moet een advocaat in de armen nemen en een kort ge ding aanspannen. Dat hoeft helemaal niet lang te duren". De commissie was met deze houding echter allerminst tev reden en bleef aandringen op gemeentelijk ingrijpen. In de manege De krakers hebben de woning in bezit genomen, toen zij door de sloop van de panden aan de Morssingel zonder woonruimte kwamen te zitten. Zij wisten op dat moment niet dat Di Singh het huisje aan de Vestestraat had gekocht. Nu ze het wel we ten, voelen ze er vooralsnog niet voor om het huisje te verlaten. "Het is een vervelende situatie, voor Di Singh, maar ook voor ons. Er is hier sprake van twee groepen, die in de mangel zit ten: alleenstaanden en buiten landse werknemers. Maar Di Singh heeft nog een dak boven zijn hoofd. En wij niet. De ge meente heeft niets voor ons ge daan. Tijdens de Morssingelaf faire hebben Verboom en Dek ker duidelijk laten weten, dat ze niets voor ons willen zoeken. En om zelf iets te vinden: dat is bijna onmogelijk met de huidige kamernood. Er zijn nog steeds vroegere Morssingelbe woners dakloos". Raadsleden op de bres voor gast arbeider LEIDEN - Het college van B en W zal vrijdag bespreken of het kan bewerkstelligen dat de In dische gastarbeider Di Smgh alsnog zijn huisje in de Veste straat kan betrekken. Op ver zoek van de raadscommissie voor volkshuisvesting zal wet houder Verboom deze kwestie in de vergadering van het col lege aan de orde stellen. Di Singh kwam anderhalve week geleden tot de ontdekking dat. het huis, dat hij onlangs voor zestigduizend gulden ge kocht had, maar nog niet be woonde, was gekraakt door drie ex-bewoners van de Morssin gel. Het huis dat zij daar be woonden, is door de gemeente gesloopt. Di Singh woonde tot nu toe alleen in Leiden - waar hij ook werkt - op een kamer, maar had nu zijn vrouw bericht dat ze uit India kon overkomen, omdat hij een huis gekocht had. Toen hij dat huisje - twee ka mers - aan de Vestestraat on langs wilde betreden, merkte hij dat het gekraakt was. Pogin gen om de krakers met geweld uit het huis te krijgen misluk ten; de politie greep in en ver wijderde een Haagse knok ploeg. Vervolgens zocht de In diër contact met de burger raadsman, die zich inmiddels tot de raadscommissie van Volkshuisvesting heeft ge wend. In de commissie bleek gisteravond duidelijk de wens te leven om Di Singh te helpen. Van alle kanten werd er bij wet houder Verboom op aange drongen: door Duivesteijn (PvdA); "De gemeente moet die krakers eruit flikkeren en dat niet aan knokploegen overla ten". Door Ham (CDA): "Het is ongehoord wat hier gebeurd is. De politie had meteen moeten ingrijpen". Door Langerak (VVD): "De gemeente moet desnoods een kort geding tegen de krakers aanspannen. En de mogelijkheid van een strafp rocedure bekijken". Door Beijen (PPR/D'66): "De ge meente moet een actieve rol spelen". En door Van der Meij (SGP/gPV): "Eigenlijk zou de zaak vanavond (dus gister avond - red.) rechtgetrokken moeten worden". Huiverig Wethouder Verboom toont zich echter vooralsnog huiverig voor een gemeentelijk ingrijpen, waarover hij een negatief advies heeft gehad van de chef van het Bureau Huisvesting, Dekker. Volgens hem is er sprake van een juridisch gecompliceerd probleem. De gemeente volgt tot nu toe als gedragslijn dat krakers van woningwetwonin- LEIDEN - Bij de herbestrating, die dit jaar zal worden uitgevoerd krijgt de Morsweg, van Rijn- zichtbrug tot Lage Morsweg, een ander profiel. De gemeente heeft inmiddels een plan aan de bewo ners gepresenteerd. Een van de bedoelingen is het doorgaand verkeer ir> de Morsweg zoveel mogelijk te weren. De kruispunten Morsweg/Rijnzicht- straat en Morsweg/Lage Morsweg zullen zodanig worden ingedeeld dat de aangrenzende weggedeelten onaantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Om het snelle rijden tegen te gaan, wordt de Mor sweg ter hoogte van de Pretorius- straat versmald. Ter hoogte van de De Wetstraat, Reitzstraat én Peto- riusstraat wordt het trottoir van de Morsweg door middel van een ver laagde band verlengd. Op twee punten in de Morsweg wordt een straatverharding aangebracht van een ander materiaal en in een ander profiel. Het zebfapad bij de Prinses Beatrixschool wordt beter zicht baar gemaakt, het aangrenzende trottoir wordt er verbreed en met paaltjes gemarkeerd. Overeen komstig de wensen van bewoners en bedrijven zal er straks niet meer uitsluitend aan één zijde van de straat kunnen worden geparkeerd, maar afwisselend aan beide zijden. De stoep aan de "oneven" zijde van de straat wordt iets verbreed. Be drijven krijgen her en der aparte laad- en loszcmes. LEIDEN - Voor de premiekoop woningen en de woningen in de be schutte sfeer die in Boekhorst en Koppelstein worden gebouwd, zullen voorlopig nog geen difini- tieve toewijzingsnormen worden vastgesteld. De adviescommissié inzake het huisvestingsvraagstuk slaagde er gisteravond niet in om de discussie daarover af te ronden en een advies aan het college van B en W te formuleren. "We moeten er nog maar eens over praten"', concludeerde wethouder Verboom, nadat in de vergadering was gebleken dat ér nogal ver schillend wordt gedacht over de toewijzingsnormen. Met de vast stelling daarvan zal nu waar schijnlijk worden gewacht tot er meer duidelijkheid bestaat over de vraag welke mensen hebben ge reageerd op de mogelijkheid om in te schrijven voor een woning in Boekhorst en Koppelstein en wie moeten verkopen aan een geregi streerd woningzoekende of een daarrftee gelijkgestelde. Onrechtvaardig De commissie was het er in ieder geval over eens dat het maximum van 350 gulden bruto huur te laag was. Het PvdA-raadslid Duives teijn: "Dat is onrechtvaardig voor de jonge gezinnen, die aangewezen waren op duurdere woningen". Voorbeelden daarvan: de flats in de Merenwijk. Volgens de commissie zou de maximale huurprijs op de huurprijsgrens moeten worden ge steld: 470 gulden. Het VVD-raads- lid Langerak viel vooral over de voorwaarde dat de bewoner van een particuliere eigenaar slechts voorrang zou kunnen krijgen, als vaststaat dat de woning die hij ach ter zou laten weer verhuurd wordt (en niet verkocht). "Een hele kwa lijke zaak", zei Langerak. Voorzit ter Coster van woningbouwvereni ging De Goede Woning, die namens de woningbouwcorporaties in de commissie zit, sloot zich bij Lan gerak aan: "Een particulier mag niet het slachtoffer worden van zijn huisbaas" Wethouder Verboom stelde zich op het standpunt dat ook de woningen in Boekhorst en Koppelstein er primair zijn om degenen "die niet Of nauwelijks een woning hebben, te helpen", in welke mening l>ij werd bijgevallen door het PSP- raadslid Hilda Passchier. "Ik zal er alles aan doen om de doorstroming te bevorderen", zei Verboom. Duivesteijn deed het voorstel om in concrete percentages aan te geven hoeveel woningen voor welke groeperingen toegewezen zouden kunnen worden: vijftig procent van de woningen voor degenen die een goedkope huurwoning achterlaten, veertig procent voor degenen, die een duurdere huurwoning achter laten en tien procent voor de aan staand huwenden of degenen die economisch aan Leiden gebonden zijn. "Over de percentages is te twisten, maar in ieder geval is er dan voor de partners (de gemeente en de bouwers) duidelijkheid", zei Duivesteijn. "Daarnaast moet na tuurlijk ieder geval individueel be keken worden". Hij wilde geen on derscheid maken tussen het ach terlaten van een woningwetwoning of een particuliere huurwoning. CDA-raadslid Ham toonde zich eveneens voorstander van het vast stellen van dergelijke percentages, maar dan als duidelijk is welke groeperingen zich hebben aange meld voor Koppelstein en Boek horst. Wethouder Verboom kapte de discussie tenslotte af. "We ko-, men er nog wel op terug". Friese staart- en stoeltjes- klokken, Zaanse- en Schippert jesklokken. Div. stijlklokken, moderne schoorsteen- en wandklokken. Interessante collecties antieke klokken. Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig Het kruispunt MorswegIRijnzichtstraatdat zodanig zal worden gepro fileerd, dat de Morsweg onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer wordt. Intussen klagen bewoners van de Morsweg er nog steeds over dat nog altijd vrachtauto's door de straat rijden, hoewel dit verboden is. Het zelfde euvel doet'zich voor op de Damlaan. Voor de vrachtauto's is de Plesmanlaan als alternatieve route ter beschikking. straks, wanneer medio november de inschrijvingsformulieren moe ten worden ingevuld, nog steeds belangstelling hebben. Ter tafel lag gisteravond wel een ambtelijk voorstel van het Bureau Huisvesting, waarin er voor werd gepleit om een aantal groepen voorrang te geven bij de toewijzing. De chef van het bureau, Dekker, noemde met name bewoners, die een huurwoning van een woning bouwvereniging achterlaten met een maximale huur van 350 gulden bruto per maand; alsmede bewo ners, een particuliere huurwoning achterlaten met een zelfde maximale huurprijs en onder de voorwaarde dat vaststaat dat de particuliere woning weer zal wor den verhuurd; tenslotte degenen, die in het bezit zijn van een ur- gentiebewijs van Bureau Huisves ting en mocht zo'n iemand eige naar/bewoner van zijn huidige wo ning zijn, dan zou hij deze woning

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3