Dreigende taferelen in Yestestraat "Klikspaan" dancing voor homofielen Bij kraakpand Hutspotten doen wel mee aan de taptoe MODELWONING - (OENSDAG 28 SEPTEMBER 1977 ieze week van wethouder Tesselaar het discussiestuk strafyijkraden in de bus, met het verzoek om over dit stuk voor missl januari van het komend jaar een advies uit te brengen. aanepaartoe zijn voorlopig aangezocht alle wijk- en buurtco- tnité's, alle scholen en hun besturen, het Leids City Cen trum, de Stichting Leidse Binnenstad, de Kamer van Koophandel en instellingen als Culturele Raad, Welzijns- raad en Leidse Jeugd Aktie. )ur^Iet discussiestuk is het resultaat 1. van het overleg dat gedurende ruim ïofilieen jaar in de door de gemeente raad ingestelde werkgroep wijk- sew®raden is gevoerd. Die werkgroep P-Wd opgericht nadat in de ge- nder|neenteraac' een was aange- hafiomen (ingediend door PvdA-frac- tieleider Meijer), waarin een onder- '.30-Jfeoek werd bepleit naar de moge- rieb^ykheid om een experiment met een wijkraad te starten. Zodra de °"^reacties zijn binnengekomen en een definitief voorstel daartoe door zanfle gemeenteraad is aangenomen, lur. zal met zo'n experiment worden ordfcegonnen. De jaarlijkse kosten die zorgen dergelijke proef met zich mee Jn' gprengt, worden voorlopig geraamd isie ruim twee ton. |d 2?n het nu verschenen discussiestuk wordt een aantal suggesties aan de eentfiand gedaan over hoe zo'n wijk raad in Leiden er uit zou moeten zien, op welke manier de verkiezin- gen moeten worden gehouden en eindiwat voor taken en bevoegdheden teüie raad zou moeten krijgen. Uit gangspunt bij het instellen van wijkraden hier en ook in andere jgfgriaatsen in het land, is de gedachte dat de burger een grotere vinger in de pap moet worden gegund, waar het gaat om beslissingen die hem sterk raken. BirSimpel voorbeeld is het asfalteren 48.(^an een straat, waardoor verkeer ogere snelheden kan bereiken, maar de leefbaarheid achteruit kan gaan. Door de activiteiten van buurt- en wijkcomité's is duidelijk geworden dat burgers graag willen meepraten en meebesluiten als dergelijke beslissingen aan de orde zijn. Probleem daarbij is natuurlijk nog steeds dat wijkcomité's in veel ge vallen sléchts de actie als middel kunnen hanteren om ongenoegen duidelijk te maken en dat inspraak van bewoners in voor hen belang rijke besluiten in de huidige situa tie nog immer als een gunst en niet als een plicht van de overheid wordt ervaren. Door het instellen van een wijkraad met duidelijke bevoegdheden zou het mogelijk kunnen worden dat de stem van de wijk- en buurtcomité's niet langer verloren gaat. Zeven gebieden In het discussiestuk wordt uitge gaan van een verdeling van de stad in zeven gebieden (Centrum, Noord, Rodenburg, Zuid-West, Mors, Boerhaave en Merenwijk). Deze indeling is voorgesteld door het gemeentelijk bureau sociogra fie dat getracht heeft om zoveel mogelijk combinaties te vormen van gebieden met gelijke pro blematiek. Zoals gezegd beperkt de discussie zich nu nog tot mogelijkheden en is lad bedacht Moeten er algemene verkiezingen komen of moet er een vertegenwoordiging komen met het districtensysteem als uitgangspunt (met die laatste mogelijkheid is in Nederland nauwelijks of geen ervaring) Wat zijn de uiteindelijke bevoegdheden die de wijkraad krijgt, met andere woorden of er welke zaken mag de wijkraad bindend besluiten ne men? In hoeverre krijgt de wijk raad zelf personeel en in hoeverre moet men werken met specialisten van het stadhuis? Krijgt de ge meenteraad de bevoegdheid om eenmaal door de wijkraad geno men besluiten te niet te doen, om dat ze strijdig zouden zijn met het beleid dat de gemeente wil voeren? Het zijn allemaal nog onbeant woorde vragen. Een belangrijk probleem wordt in de discussienota bij wijze van voorbeeld al aangesneden. Een wijkraad zou in principe best grote invloed mogen hebben op de te nemen verkeersmaatregelen in het betrokken gebied. Maar geldt dat ook voor een eventueel te realise ren wijkraad in het centrum, waar, zo wordt in de nota aangegeven, verkeersmaatregelen gevolgen hebben voor in veel gevallen het overgrote deel van de rest van de stad. Probleem is ook nog hoe de be roepsmogelijkheid tegen door de wijkraad genomen beslissingen moet worden georganiseerd. Voor burgers die nu bezwaren hebben tegen een besluit van de gemeente raad is er de commissie voor be roepschriften. Komt er straks voor een wijkraad ook zo'n commissie of Wethouder Tesselaar: moet het beroep tegen de wijkraad bij de gemeenteraad worden aange tekend? Allemaal tamelijk ingewikkelde kwesties, waarin uiteraard ook weer niet voorbij kan worden ge gaan aan hetgeen de gemeentewet voorschrijft. Geld niet vèor 1979 Uit bovenstaande en ook uit de dis cussies die in de werkgroep zijn ge voerd kan worden afgeleid dat met het bereiken van eensgezindheid over de vorm waarin het experi ment moet worden begonnen nog wel enige tijd heen zal gaan. Wet houder Tesselaar zelf ziet de reali sering van het experiment niet eer der dan in '7y, temeer daar de beno digde twee ton niet op de begroting voor het komend jaar is opgeno men en er vermoedelijk zeker niet voor '79 financiële ruimte voor vrij gemaakt kan worden. Zeker is wel dat bij het instellen van een wijkraad ook een eva luatiecommissie wordt geïnstal leerd, die na een jaar met een rap port moet komen over r adviseren gen die in de eerste periode zijn op gedaan. Zeker is ook dat het col lege, die met de inhoud van het stuk akkoord is gegaan, er weinig voor voelt om de experimentele wijk raad meteen al ruimte tot eigen be sluiten te geven. Dat zou betekenen dat er in het eerste jaar voor de wijk die wordt uitgekozen (een beslis sing is nog niet genomen, wijk comité's kunnen zich voor het ex periment aanmelden), niet meer opzit dan slechts adviseren over voorstellen die B. en W. doen. Dat betekent dat B. en W. zo'n ad vies in principe weer naast zich neer kunnen leggen, een situatie die bijvoorbeeld nu aan de orde is bij de Adviesraad voor de Bin nenstad. Ook zo'n adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeenteraad, maar dat in het verleden geregeld op de achterste benen ging staan omdat betrokken wethouders zich van de uitgebrachte adviezen weinig aantrokken. Een situatie die veel wijkcomité's ertoe zal aanzet ten om in hun advies over het dis cussiestuk te pleiten voor directe bevoegdheden voor de wijkraad, ook in het eerste jaar. LEIDEN - Bij een kraakpand in de Vestestraat hebben zich maandagavond enige wildwest-achtige taferelen voorge daan. Vijftien a twintig met ijzeren staven en bijlen gewa pende mannen wilden op gewelddadige wijze de krakers, die vroeger aan de Morssingel hebben gewoond, uit het huis zetten. Enige ruiten snuivelden daarbij en ook de deur moest het ontgelden. Tot persoonlijk letsel kwam het niet, omdat de krakers zich op een gegeven moment zogenaamd „overgaven". Zij vertelden de mannen dat ze een busje gingen halen, om hun spullen in op te bergen. In werkelijkheid waarschuwden ze toen de politie, die bijzonder snel ter plaatse was en zeven man meenam naar het bureau. Volgens de krakers waren hun „bedreigers" uit Den Haag afkomstig, afgaande op het dialect dat ze spraken. Later op de avond verscheen andermaal een groep van vijf man bij het kraakpand. Tot gewelddadig heid kwam het toen niet. Het kraakpand is eigendom van een Hagenaar, die het via een makelaar aan een groep Indische mensen uit Hazerswoude wil verkopen. Het pand heeft drie maanden leeg gestaan. De Indiërs hebben vorige week enkele malen een bezoek gebracht aan het kraakpand en daarbij eveneens een dreigende houding jegens de kra kers aangenomen. Ook een vertegenwoordiger van de makelaar is lang sgekomen. De krakers hebben de Haagse eigenaar van het pand een brief gestuurd waarin zij een voorstel doen om de woning tijdelijk van hem te huren. Inmiddels hebben zij het pand van binnen stevig gebarricadeerd. Gisteren is de wijkagent zich van het één en ander op de hoogte komèn stellen. LEIDEN - "Iedere jongen die met Jl7i,een andere jongen wil dansen moet eDdaarvoor naar Den Haag of Am sterdam. In Leiden is daar nog steeds geen gelegenheid voor. Ze rK komen dan meestal eerst hier, maar >udfna een tijdje zijn ze het zitten hier [5 opzat. Dan moeten ze later op de >0.ooavond, met meestal al wat op, nog naar een andere stad. Als je dat ziet, weetje dat er hier wat moet gebeu- j. ren. Er is grote behoefte aan, van daar die bar-dancing van mij". doro Henk van Putten opent vanavond in het voormalige Doelenhuisje aan de gelijknamige steeg samen met 071-1 zijn vriend Peter een dancing voor ;der, homofielen, „klikspaan" gaat zijn ver. nieuwe zaak heten. Het café dat hij ruim een jaar geleden aan de Lan- gebrug overnam, na definitief een punt te hebben gezet achter zijn den, sPeelgoedwinkel aan de Janvos- angl sensteeg, heet ook zo. Henk weet lareuit eigen ervaring dat het voor ho- idagmofielen nog steeds moeilijk uit gaan is in Leiden. "Zelf moest ik ook altijd naar Den Haag. Daar zijn wel dancings en nachtclubs. Daar ontmoette ik jaren geleden eens een jongen met moeilijkheden. Ik heb met hem gepraat, kwam daar door ook in contact met het COC in Den Haag en kwam er achter dat er in Leiden niets was. Met een paar andere mensen heb ik toen de Leidse Werkgroep Homofilie opge zet, als afdeling van het COC". Gevolg van die oprichting was ook „Miks", de sociëteit voor homofie len die wekelijks in het Kreatief Sentrum van toen werd gehouden. Later verhuisde "Miks" naar Troef, in de tijd dat dit vormingscentrum nog aan de Hogewoerd was geves tigd. Bij het vertrek van Troef uit dit pand, kwam ook een einde aan Miks. Er ontstond een leegte, die enigszins werd opgevangen door ;het "open Huis", dat de Leidse I Werkgroep Homofilie elke derde i vrijdag van de maand hield ten huize van Henk van Putten. Ruim een jaar geleden opende hij zijn café "Klikspaan", met het idee in zijn achterhoofd om in de toe komst nog eens aan een dancing te beginnen. De afgelopen maand is door een groot aantal vaste be zoekers gewerkt aan verbouwing ntegratie voortzetten van het voormalige Doelenhuisje, dansgroepen, is het resultaat van De laatste hand is daar vandaag aan dat werk. Na de opening, in beslo- gelegd. Een dancing met grote bar ten kring (B en W en alle fractie- en dito dansvloer, uitgerust met leiders behoren tot de geïnviteer- lichtorgel em met de mogelijkheid den), is "De Klikspaan" vanaf acht voor optredens van muzikanten en uur voor iedereen geopend en zal LEIDEN - Carnavalsvereniging De Hutspotten doet toch mee aan de taptoe, zaterdagavond in Leiden. De technische commissie doet er alles aan om de voorbereidingen voor zaterdag nog af te ronden, zodat De Hutspotten op een carnavaleske manier aan de taptoe kan deelnemen. Dat betekent dat leden van De Hutspotten zich op het ogenblik in de avondu ren in het Sint Anthonius Clubhuis aan de Lange Mare verzamelen, om daar te werken aan de attributen. In het afgelopen weekend ontdekten leden van De Hutspotten dat hun attributen, die in het voormalige Motorhuis aan de Morssingel waren opgeslagen, door onbekenden waren vernield. De conclusie toen was dat deelname aan de taptoe voor De Hutspotten niet mogelijk zou zijn. ADVERTENTIE dat zeven dagen per week blijven. "Voor iedereen wil Henk van Put ten nog eens benadrukken. "In het café is die integratie ook gelukt en dat willen we in de dancing voort zetten". ingericht door Interieurverzorging W. J. ZIRKZEE b.v. Zeemanlaan 22 - Leiden Telefoon 071-142627 Vernieuwing plantsoen verworpen LEIDEN - Omwonenden van het plantsoentje aan de Atjehstraat- Parkstraat hebben gisteravond een plannetje van de gemeente om het geheel te vernieuwen verworpen. Met een nieuw voorstel zal nu ge wacht worden tot de renovatie van de aanpalende woningen gereed is. Bij het huidige plantsoentje vinden veel vernielingen plaats. Daarom wilde men bij de gemeente het pleintje herinrichten. Het huidige lage hekje zou weggehaald worden, er zouden zit- en speelhoeken ge maakt worden en er zou een nieuwe bestrating komen. De bewoners bleken gisteravond weinig geporteerd voor deze ideeëm. Zij vreesden bij de nieuwe inrichting alleen nog maar meer vernielingen en overlast. LEIDEN - In verband met het Lu napark en de feestmarkt rondom molen "De Valk" zullen de volgende verkeersmaatregelen getroffen worden. Vanaf vanochtend is de gehele Lammermarkt met rijbanen voor het verkeer afgesloten. Dat geldt eveneens voor de Molenwerf, de Schuttersveldweg en het Schuttersveld. De oostelijke rijbaan van de Oegstgeesterweg (tussen Stationsplein en Willem de Zwijge rlaan) zal morgenochtend vanaf 9 uur worden afgesloten. De Oegstgeesterweg is dan alleen in de richting van het station toegan kelijk. Deze afsluitingen worden weer opgeheven op dinsdag 4 ok tober 's nachts om twaalf uur of zo veel eerder als mogelijk is. Op za terdag 1 oktober vanaf acht uur 's ochtends wordt het afgesloten ge bied uitgebreid met de Rijnsburge- rsingel2de Binnenvestgracht, Beestenmarkt, Nieuwe Beesten markt, Oude Singel (tussen Bees tenmarkt en Mare), Turfmarkt en Haarlemmerweg in de richting van de Willem de Zwijgerlaan. Deze afsluiting duurt ook tot uiter lijk maandag 3 oktober 24 uur. Op maandag 3 oktober tenslotte wor den ook de Breestraat en de mark- tenroute voor autoverkeer afgeslo ten. Op de invalswegen wordt het verkeer op eventuele stremmingen attent gemaakt via geelkleurige borden Dienstwoning slachthuis gekraakt LEIDEN - Een voormalige dienstwoning van het Leidse slachthuis aan de Maresingel is vanmorgen door een vijftal jonge ren gekraakt. Enkele van hen be woonden eerder de inmiddels af gebroken panden aan de Morssin gel. De krakers verlieten het pand in alle rust toen de politie om half negen arriveerde. Het pand, dat al enige tijd leeg staat, is in beheer genomen bij de Leidse Woning Stichting en is bedoeld om huis vesting te bieden aan een groot ge- r uitgebreide collectie, voor iedereen betaalbaa LEIDEN - In het voormalige marinecomplex aan het Noordeinde ging gisteren de winterkledingbeurs van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers van start. En hoe Om half acht gistermorgen za ten al mensen te wachten om hun kleding af te geven. Om tien uur begonnen zo'n vee rtig dames met dat karwei. Van 250 mensen werden rond de 4000 stuks kleding aange nomen, getaxeerd, van labels voorzien, opgehangen en op lijsten ingeschreven. Toen ze daar nog volop mee bezig wa ren zaten de eerste kopers al weer te wachten. Dat was om vier uur al, hoewel de verkoop pas om zeven uur zou begin- Toen barstte de hel pas echt los. Massa's mensen begonnen te grasduinen in de massa's kle ding. Op het podium was een provisorische paskamer inge richt. Er moest een derde (nood)kassa worden geïnst alleerd. Mensen sjouwden met vuilniszakken vol kle ding naar huis. „We hebben wel erg veel be langstelling deze keer. Het blijkt toch wel in een behoefte te voorzien, naar twee kanten toe", aldus een van de organi serende dames mevrouw Van Aken-Taanman De mensen die de kleding heb ben gebracht, krijgen tachtig procent van de opbrengst van hun eigen kleding. De overige twintig procent is voor onkos- Kledingbeurs huisvrouwen trekt veel belangstelling ten en wat er clan nog over blijft besteden de beide ver enigingen gewoonlijk aan één of ander project. Dit keer gaat het in de gezamenlijke spaar pot voor nieuwe kledingrek ken. Toen vorig jaar september de Burcht afbrandde gingen alle kledingrekken verloren. De gemeente heeft toen wel een bedrag geschonken, maar de verenigingen meenden dat aan Oegstgeest te moeten ge ven omdat de rekken geleend waren van de verenigingen daar. Uit de kleding die niet verkocht wordt, mogen eerst gastar beiders uitzoeken, de rest gaat naar charitatieve instel lingen als Mensen in Nood en Terre des Hommes. De vol gende (zomer)kledingbeurs wordt gehouden op 11 en 12 april volgend jaar. ADVERTENTIE f/edBeb/e ate/ielb f/ie tnafcen /iet, f/e •fxi/-ge/c/et/en t/iagen fie(, klaassens died-</i(en 'b-tyleal BREESTRAAT 114a-b LEIDES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3