„The Hollander"eenmans krant van Amerikaanse Vorster hoopt rechtervleugel weer te temmen m UurwerkW armondse toren bijna klaar p- AGIN A 4 VARIA DINSDAG 27 SEPTEMBER 1977 EAST LONDON (DP) - Op het eerste gezicht heeft John Vorster met zijn vervroegde verkiezingen in Zuid-Afrika drie oogmerken: hij wil de wereld laten zien dat de blan ken pal achter hem staan, hij verlangt een duidelijk man daat van de kiezers om door te gaan met zijn hervor mingsplannen en nu de oppositie sterk verdeeld is, denkt hij daarmee grondig te kunnen afrekenen. De werkelijkheid is anders. Vor- sters belangrijkste bedoeling is weer greep te krijgen op de rech tervleugel van zijn aanhangers. Rechtse lieden in Vorsters Natio nale Partij lijken op het punt te staan aansluiting te zoeken bij de uiterst rechtse Herstigte Nasionale Partij (HNP) uit protest tegen ver zachtingen van het apartheids- beleid, zoals de onofficiële ophef fing van de rassenscheiding in en kele takken van sport. Treurnicht De belangrijkste woordvoerder van de rechtse ontevredenen is dr. An- dries Treurnicht, de plaatsvervan gend minister van Bantoe-zaken. Hij schippert behendig tussen ver zet tegen verzachting van de apart heid en een openlijke breuk met de partij. Zodra Treurnicht zijn stem verheft tegen een bepaalde wijziging van de apartheidspolitiek, meent Vor sters kroonprins en minister van binnenlandse zaken Connie Mul der dat ook hij wat naar rechts moet zwenken om zijn steun in de pro vincie - op het platteland van Transvaal - niet te verspelen. De plannen van Vorster om de grondwet te wijzigen gaven daar weer een goed voorbeeld van. Alle provinciale congressen van de Na tionale Partij hechtten er - zij het niet juichend - hun goedkeuring aan, maar Treurnicht waarschuwde dat de kiezers op het platteland daar geen genoegen mee zouden willen nemen. Premier Vorster wil nu met zijn verkiezingen bewijzen dat de Afri kaners hem wel degelijk zijn gang willen laten gaan. Voorts hoopt hij de „Herstigten" te verpletteren en Treurnicht te dwingen zich open lijk achter de regeringsplannen te stellen. Met andere woorden: de algemene verkiezingen zijn niets anders dan onderlinge touwtrekkerij van de Afrikaners en het „mandaat voor de grondwetswijzigingen" is niet meer dan een argument om de par tijleden tot discipline te manen. De andere twee redenen die voor de verkiezingen worden aangevoerd, kunnen maar moeilijk serieus wor den genomen. De blanke kiezers zijn in het land een kleine minder heid en het is niet te verwachten dat de wereld versteld zal staan als de meerderheid van die minderheid pal staat achter Vorster. Van de verdeelde oppositie zal inderdaad weinig uitgaan, al zal de Nationale Partij vermoedelijk ook niet veel winnen. De enige die op flinke winst rekent is de Progressieve Fe derale Partij (mogelijk zal zij haar aantal zetels van 18 nu verdubbe len), maar dat zal voornamelijk ten koste van de andere oppositiepar tijen gaan. Wat Vorsters plannen voor wijzi ging van de grondwet betreft, moet opgemerkt worden dat nu op de Nationale Partij na iedereen die al heeft afgewezen als een volstrekt onvoldoende stap om de ras- senspanningen in Zuid-Afrika weg te nemen. Uitvoering van de plan nen zal het Westen er dan ook niet van overtuigen, dat Zuid-Afrika bezig is aan een fundamentele wij ziging van zijn apartheidsbeleid. Verrassing De enige verrassing bij de alge mene verkiezingen zou nog kunnen komen van de blanken zelf. De af gelopen twee weken is er een duidelijke polarisatie ontstaan tus sen de blanken onderling naar aanleiding van de dood van de ge matigde zwarte leider Steve Biko tijdens zijn gevangenschap Als de protesten tegen de dood van Biko zo indrukwekkend en zo ge weldloos blijven, is het niet uitge sloten dat veel blanken hun sym pathie naar links verleggen en de p- rogressieven gaan steunen. Het kostte Alice Drago acht jaar geleden weinig moeite om aan Nederland te wennen. Het enige dat haar dwars zat was dat zij verstoken bleef van het landelijke nieuws. De buitenlandse bladen besteedden daar wel wat aandacht aan, maar voor de ex-journaliste was dat niet voldoende. Zij wilde precies weten wat er in het land waarin zij woonde aan de hand was. Toen al dacht ze: ,,Er zou een Engelstalig krantje moeten komen met uitgebreid Nederlands nieuws. Ik zou daar eigenlijk iets aan moeten doen". Maar de kinderen eisten haar tijd en aandacht Toch verdween het plannetje nooit helemaal uit het achterhoofd van Alice en naarmate haar Nederlands vorderde nam het vastere vormen aan. Toen het laatste kind het huis uittrok kreeg zij de ruimte om er serieus over na te denken. Eind februari van dit jaar verscheen het eerste exemplaar van „The Hollander" een vier pagina's tellend krantje dat wekelijks verschijnt met onder meer landelijk nieuws, informatie over de Randstad, consumentenvoorlichting, een bioscooplijst, t.v.-programma's, ingezonden brieven en kerkelijk nieuws „The Hollander": het eenmansbedrijfje van Alice Dargo. Zij zorgt voor de nieuwsgaring, het zetwerk, de lay-out en verstuurt de kranten. „Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt", zucht ze dan ook. Van het krantje zijn inmiddels 27 nummers uitgegeven, het telt 250 abonnee's en heeft een oplage van 600 exemplaren. Alice: „Mijn meeste lezers zitten in Den Haag en omstreken. Er is veel belangstelling van ambassademensen. En verder heb ik abonnee's in onder meer Rotterdam, Gouda en Amsterdam. De losse verkoop wordt verspreid over verschillende hotels. „The Hollander" is bedoeld voor buitenlanders die geen Nederlands lezen en toch willen weten wat er gebeurt, welke films er draaien en naar welke t.v.-programma's ze kunnen kijken Het voorziet echt in een behoefte", zegt Alice die in de Verenigde Staten journalistiek studeerde en medewerkster is van de „Herald Tribune". Haar laatste „klus" voor deze Amerikaanse krant was de val van het kabinet Den Uvl. Alice Drago, voor zover bekend de enige journalist die eigen nieuwsjager, schrijver, zetter en „bezorger" is, maakt zich een tikje zorgen over de toekomst van haar krant. Ze zegt „Na een jaar moet de oplage toch wel tot 1000 zijn gestegen. Is dat niet het geval, dan moet ik het allemaal opnieuw bekijken". Of ze ooit nog van plan is terug te keren naar de V S.? Alice Drago: „Al jaren roep ik dat ik het jaar daarop wel naar Amerika zal teruggaan. Dus niemand neemt dat Alice Drago doet alles zelf aan The Hollander": nieuwsgaringhet zet werk, de layout en de verzending van de kranten. Aan het omvangrijke dossier Pleuntje van Poelgeest gaat een hoofdstuk worden toege voegd, nu zij in beroep is gegaan tegen de uitspraak in het rechtsgeding dat heeft ge diend voor de Haagse arrondissements rechtbank. Daarin eiste zij van de ge meente Noordwijkerhout een schadevergoeding van 20.000 gulden, herstel in oude toestand van haar voorma lige woning of een bedrag van 100.000 gulden indien de gemeente in gebreke zou blijven. De afwijzing is de reden voor Pleuntje van Poelgeest het hoger op te zoeken. Volgende maand is haar zaak in behan deling voor het Haagse ge rechtshof. Uitzichtloos Wellicht dat er dan definitief een punt kan worden gezet achter een zaak die zich al bijna twintig jaar voortsleept Af en toe met oplossing in zicht volgende moment weer uit- zichtlozer dan ooit tevoren Centraal in die kleine tragedie staan de gemeente Noordwij kerhout en Pleuntje van Poelgeest, een Amsterdamse van geboorte, destijds onaan gekondigd haar intrek nam in een onbewoonbaar verklaard arbeidershuisje in een stuk bollenland nabij De Zilk. Daar leidde ze van meet af aan een kluizenaarsbestaan, zich fel verwerend tegen de po gingen die werden onder- nome haar uit dat huisje te krijgen. Ze woonde daar niet alleen maar was altijd verze kerd van het gezelschap van tientallen katten en honden, hoofdzakelijk halfverwil- derde exemplaren In het krot hadden die vrij spel Aten er, sliepen er. deden hun behoefte. Op of onder het schaarse meubilair, op de vloeren, in Pleuntjes bed, net waar dat uitkwam. De ramen gingen stuk, de ko zijnen rotten weg en in schamperend: dak kwamen grote gaten. Maar van wijken wilde ze niet weten. Tot ze op een dag in het huisje een val maakte en ze in een zieken huis moest worden opgeno- In de woning werd toen de ba lans van zoveel jaren tussen dieren leven opgemaakt. Met modder, krantenpapier en uitwerpselenaangekoekte vloeren, een stervende kat, twintig honden en katten die zó ziek en ondervoed waren dat ter plaatse moesten wor den afgemaakt, op de zolder van de een dode hond waar van de staat van ontbinding al zover het gevorderd dat er alleen nog maar een skelet resteerde. A-selectie het ziekenhuis te kende Pleuntje van Poelgeest een verklaring waarin ze alles nog in leven gebleven dieren overdroeg aan de dierenbescherming. Ze ging ook akkoord met de haar aangeboden vervang ende huisvesting, een "luxe" bouwkeet (kosten 10.000 gulden), vlakbij de vuilnis belt van Noordwijkerhout. Een paleisje in vergelijking met wat ze had. Toen ze in het ziekenhuis lag brandde haar huisje in het bollenland af, vlak nadat de ontsmettingsdienst er uit gebreid had huisgehouden. Pleuntje geloofde niet in toeval en eiste een onder zoek. Ze wilde opeens ook haar die ren terug en stond er op dat "haar" huisje, eigendom van een bollenkweker, weer ter plaatse zou worden opge bouwd. Ze maakte er een rechtzaak van. Ondertussen had ze, na uit het ziekenhuis te zijn ontslagen, haar intrek genomen in Lei den. Eerst bij een familielid en later streek ze neer in een slooppand aan het Noord- einde, waar ze nu nog ge brekkig onderdak heeft. Niet bewezen Haar vordering heeft bij de ar rondissementsrechtbank geen gehoor gevonden, om dat uit het onderzoek zou zijn gebleken dat de ge meente Noordwijkerhout in de behandeling van haar zaak op generlei wijze buiten het boekje zou zijn gegaan. Sterker nog: de gemeente zou uit menselijke overwegin gen veel meer ten gunste van Pleuntje hebben gedaan dan dan volgens de letter der wet was verplicht. Ook werd niet bewezen geacht dat de brand in het huisje zou zijn aangestoken. De rijkspo litie van Noordwijkerhout, nauw betrokken geweest bij het onderzoek in het ver vuilde huisje, gaat vrijuit, zo is uit Oranjebegeleider von nis van de rechtbank te le- Zoeterwoudenaar Elderhorst in zijn werkplaats bezig met de opknapbeurt van het Warmondse torenuurwerk zegt hij", de gemeente Noordwijkerhout ploegge noot in deze totaal geen ver wijt worden gemaakt. Ze heeft er alles aan gedaan om dat vrouwtje een betere huisvesting te bezorgen". "Er wordt in Nederland nogal eens over geklaagd dat de burger er in de rechtspraak vaak maar bekaaid afkomt. Nou, dan bewijst dit geval het tegendeel. Ze krijgt het volle pond, zelfs in een zaak waarin ze zwak staat. Maar of het helpt, ik geloof er niks van. Wat ik wel weet is dat de kosten van het proces en van de pro deo advocaat uiteindelijk weer ten laste komen van de belastingbeta ler", zegt mr. Spey. De beide advocaten (voor Pleuntje van Poelgeest treedt de Leidse advocaat Han- nivoort op) gaan, zoals ge bruikelijk, nu eerst een schriftelijk "debat" met el kaar aan. En indien nodig zullen ze hun het standpunt voor het gerechtshof ook mondeling komen toelichten. Waarna er recht zal worden gesproken. In oktober, zo verwacht Zoeterwoudenaar Elderhorst, kan in de oude toren van Warmond, weer het uurwerk worden geplaatst dat er een paar jaar-geleden bij de aanvang van de torenrestauratie is uitgehaald. De opknapbeurt heeft hij bijna voltooid. Het uurwerk had er in feite al in kunnen zitten, tenminste als Elderhorst van het begin af aan de klokrestauratie in handen zou zijn gegeven. Nu heeft eerst de Warmondse oudheidkundige vereniging Wamelda een poging ondernomen maar die liep op een falikante mislukking De "deskundige' van de vereniging behandelde het raderwerk met een zuurbad, om zodoende een roestlaag te kunnen verwijderen. Helaas het zuur bleek op het (poreuze) smeedijzer dusdanig te reageren dat door een naderhand opgebrachte afdeklaag, vocht naar buiten kwam. Tandwielen Aan Elderhorst toen de opdracht om te redden wat er aan te redden viel. Alle tandwielen en losse onderdelen van het uurwerk behandelde hij eerst met een zoutbad en in een tweede fase met gewoon regenwa ter, waarbij een volle regenton naast zijn huis goed van pas kwam. De laag loodmenie en aflak die hij er nu op heeft gebracht, blijft wel zitten. Het uurwerk uit de Warmondse kerktoren dateert uit de late midde leeuwen. Tips voor deze rubriek kunt U elke morgen tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 38. U mag ook schrijven. Pleuntje van Poelgeest woont nu in een Leids slooppand. Weer temidden van tal van katten. "Geen verwijt" Pleuntje van Poelgeest, kort in de zestig, heeft de strijd nog niet willen opgeven en ver wacht dat haar zaak in hoger beroep wel kans van slagen maakt. Maar de Leidse ad vocaat mr. Sprey, optredend als belangen behartiger van de gemeente Noordwijker hout, ziet er voor haar geen positief resultaat uit rollen. "Juridisch beschouwd heeft ze geen been om op te staan",

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 4