„Eerst dachten we dat het een vij fling werd Onderwijs volwassenen in zeeheldenbuurt slaat aan ven Afscheid ds Carlier Prof. Bennebroek Gravenhorst: Werkmans Wilskracht 75 jaar MAANDAG 19 SEPTEMHER 1977 LEIDEN VIEL TEGEN LEIDEN - Zondagavond tegen zessen. De Leidato is afgelopen, alle standhouders houden op ruiming. "Nog een pak maca roni meenemen? Vijf betalen, tien meenemen." Ruim een uur later, van de Leidato is niets meer over, ameublementen staan op de stoep, tweehonderd jaar fiets- geschiedenis in een hoek, klaar om weer naar Duitsland te wor den getransporteerd. Vloerbe dekking is van de grond gelicht, planten en struiken uit de aarde gerukt, het is een complete chaos. In het restaurant zit het Leidatobestuur, de plannen voor volgend jaar zijn alweer gemaakt. De kassa's zijn geteld. De Leidato trok dit jaar 59.633 bezoekers. Vorig jaar waren het er ongeveer 65.000. Het verschil is duidelijk. J. van Zijp: "Er moet meer leven in de stands komen, zon keuken bijvoor beeld (en hij wijst op de eerste de beste stand) is erg mooi, maar volgend jaar moeten de mensen bijvoorbeeld kunnen zien hoe een keuken gebouwd wordt." En: "Op het plein hier vóór zou ook iets levendigs moeten komen, een Oudhol landse markt ofzo." De Leidato die van alle franje rondom het zakelijke afwilde omdat de mensen voor de zaken moeten komen en niet voor de pret, die Leidato gaat nu toch weer meer terug naar een bra deriesfeer, zoals Van Zijp het noemde. MARGA WUIS (Vervolg van pagina 1) LEIDEN - "Van het moment af dat we de vrouw hadden opgenomen - nu veertien weken geleden - dachten we: het wordt een vijfling. Dat hadden we aanvankelijk ook vastgesteld door meting via geluidsgolven. Maar pas kort geleden kwamen we tot de ontdekking dat het een zesling was. Dat was ook voor ons een volkomen verrassing." LEIDEN - LPV - "De Snelvlieger" hield een vlucht met 228 duiven vanaf Soignies. De uitslag was: 1.6. M. de Lange en Zn., 2. F. Compier, 3. F. Jansen, 4. A. Bink, 5, 10. J. De gen en Zn., 7, 9. Comb. Montanje, 8. A. Compier. Verder werd met 217 duiven gevlogen vanaf St. Ghislain: 1,3,5,8,10. M. de Lange en Zn., 2,9. Comb. Montanje, 4. F. Compier, 6, 7. J. Denen en Zn. Prof. dr. Jan Bennebroek Graven- horst (46) leidde samen metdr. M. J. N. C. Keirse (vrouwenarts), prof. dr. Joh. Spierdijk (anesthesist) en dr. J H. Ruys (neonatoloog is: kinderarts voor vroeggeboorten) de spec taculaire bevalling, die de 28-jarige Corrie Nijssen uit Heemskerk in een klap moeder van zes kinderen maakte. Zelfs de medische specialisten hadden dat niet verwacht. Na een hormonenbehandeling wegens on vruchtbaarheid werd de vrouw drie maanden geleden in het Acade- misch Ziekenhuis te Leiden opge nomen. Echografisch onderzoek (waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven) wees uit dat er een vijfling geboren zou worden. "Maar met dat onderzoek meet je alleen de doorsnede van de schedeltjes. En dat is moeilijk me ten", zegt prof. Bennebroek Gra- venhorst. "We telden er vijf, de zesde konden we aanvankelijk niet zien. Dat ontdekten we pas later toen we een röntgenfoto maakten." Afgelopen zaterdag besloot het medisch team dat de zes kinderen de volgende ochtend gehaald moesten worden. Ze waren toen precies 32 weken oud. Prof. Be nnebroek Gravenhorst: "De toe stand van de vrouw ging langzaam maar zeker achteruit. En de kinde ren waren de laatste twee weken niet meer gegroeid. Als we nog lan ger hadden gewacht, hadden zich ongetwijfeld complicaties voorge daan. De vrouw had dan ernstig ziek kunnen worden. Door Wim Wirtz Dat het een "meerling" zou worden had tij de aanvang van de hor monenbehandeling niemand kun nen bevroeden. Het komt wel voor dat er mede als gevolg van een be handeling met hormonen tweelin gen worden geboren, maar een vijf- of zesling behoort statistisch gezien toch wel tot de hoge uitzonderin gen. "Het is gelukkig iets dat hoogst zeldzaam is. De kans is sta tistisch gezien één op tachtig tot de vijfde macht", zegt prof. Benne broek Gravenhorst. "Wij hebben het echtpaar daarom ook niet mee gedeeld dat het risico van een vijf- of zesling erin zat. We hebben wel gezegd dat de kans bestond dat er een meerling zou komen. Maar dat dit zou kunnen gebeuren hebben we hun niet gezegd, omdat we het zelf ook niet verwachtten." Draaiboek Het medisch team, inclusief de verpleging, was goed voorbereid. Al ver van tevoren was er in grove strekken een draaiboek gemaakt, wat afgelopen zaterdag voor het LEIDEN - Het leerlingencomité en het regionaal leerlingenradeno- verleg organiseren morgenavond een bijeenkomst in Troef (Noord einde 2a) om verdere acties te be spreken voor de handhaving van het salaris voor leerling-verpleeg kundigen in de eerste drie maan den van hun opleiding (preklini sche periode). De actie, waarmee de ABVA zich onlangs solidair verklaarde, strekt zich o.a. uit tot de regio Leiden- Delft-Den Haag. Bij de laatste cao onderhandelingen werd besloten om het salaris in de preklinische periode af te schaffen met het ar gument dat de leerling-verpleeg kundigen in die tijd vrijwel geen praktisch werk doen. Tegen dat be sluit is ook landelijk door leerling verpleegkundigen protest aange tekend, o.a. bij de Nationale Ziekenhuis Raad. Cronesteijn wint softbaltoernooi LEIDEN - De meao Cronesteijn is bij de jongens winnaar geworden van het Leidse softbaltoernooi dat op vrijdag en zaterdag in de Leidse Hout werd georganiseerd door de schoolsportcommissie In de finale versloeg de meao het Adelbert College uit Wassenaar met 1-0. De derde plaats was voor de Remb randt scholengemeenschap die met 7-6 won van het Stedelijk Gym- laatst werd doorgenomen. Daarin stonden de noodzakelijke hande lingen beschreven en ook de tijds duur. "Het is sneller gegaan dan we verwacht hadden," aldus prof. Be nnebroek Gravenhorst. "We hadden al een keer eerder een vierling in het ziekenhuis gehad. Dat was het grootste aantal dat we ooit hebben gehad. Maar ik was niet zenuwachtig, nee. Het was nood zaak dat er een goed draaiboek was en een goede organisatie. En het kwam vooral aan op goed teamwork. Dat wil ik toch wel be nadrukken: het was het werk van het team en dat is zee soepel verlo pen." "Ik heb zelf de keizersnede ge daan," vervolgt de hoogleraar. en de kinderen gehaald. Dr. Keirse klemde de navelstreng af en daarna werden de kinderen uitgezogen (van slijm e.d. ontdaan red Vervolgens kregen de kinderartsen ieder een kind onder hun hoede; zes kinderartsen en zes kinderen. En direct nadat de kinderen ge- "Straks o1 blijken of 2 geval is eer deren zijn t hebben eer er twee weken zal e het overleven. In elk ding duidelijk: de kin- r goed uitgekomen, ze goede start gehad". De dupe Ais er één groep de dupe is gewor den van het gemeentelijk beleid rond de Morssingel, dan zijn het de Marokkanen van Morssingel 2 wel. Al die tijd, terwijl ze netjes hun huur betaalden, hebben ze de kon- taktman van de gemeente laten we ten dat ze - na een bezoek aldaar - niet naar het Woonoord te Leider dorp wilden. Uit eigener beweging deelt deze kontaktman mee dat de gemeente daar niets voor voelt. Het geeft maar moeilijkheden als de Marokkanen tussen de Neder landers inwonen, ze kunnen beter apart naar het Woonoord, aldus de ambtenaar. Het verzoek van de Ma rokkanen om een andere vervang- LEIDEN - De bewoners van het Waardeiland hebben zaterdag hun eerste stukje eigen geschie denis kunnen schrijven: als mijlpaal bij verwezenlijking van het eiland werd de opening van de Hoogsteden-brug ge vierd. Het eerste deel van het eiland is nu helemaal af. Met de feestelijke opening van de mei de hand gemaakte houten brug is nu ook het binnenwater in ge- bruik genomen. De brug is ge noemd naar de ontwerper van al het waterwerk, ir. Hoogste- dén. LEIDEN - Viscollege "HSV" hield een wedstrijd in de Rechtzijl. De vangst was redelijk. De uitslag: 1. P. Wondergem 5450 gr. (43 st.), 2. F. Boot 4345 (34). 3. Laterveer sr. 2155 (18), 4. G. de Bruin 2000 (14), 5. G. Bontje 1920 (12), 6. J. v.d. Linden 1710(16), 7. K. Jansen 1575 (22), 8. P. Blok 1450 (15). 9. J. Rnnti* 855 (fil 10. P. Bontje 700 (3). Viscollege "OASE" hield een wed strijd op het Zijlmeer. De vangst was slecht. De uitslag: 1. J. Leue- ring 1625 (6), 2. B. Kastanja 1375 (8), 3. G. Pielaat 850 (3), 4. Rijngoud 470 (4), 5. H. Hillebrand 400 (4). 6 J Meyvogel 275 (2), 7. J. Krassenbui g 225 (2), 8. H. Meyvogel 200 (2). Via een x Amro Privé kun je de rekening van jeHtin- nnan oeblen. .li;/'-: 'U ende woonruimte dan het Woon oord te zoeken is absoluut niet se rieus behandeld. Zelfs de tijdelijke Commissie voor de huisvesting Buitenlandse Werknemers vond het niet nodig met spoed bijeen te komen n.a.v. een brief die zij van de bewoners hierover ontving Hoe durft een wethouder van Volkshuisvesting zich op de borst te slaan dat Leiden zo goed voor zijn buitenlandse arbeiders zorgt terwijl hij tegelijkertijd deze bewo ners laat stikken tot op het moment toe dat de bulldozers de Morssingel oprukken? Wat kon ik anders zeg gen tegen deze mensen dan dat als zij zelf niks wisten, ze toch maar naar het Woonoord moesten gaan, ze moeten toch ergens slapen Wat begin je anders met een handjevol Slechts door zich te organiseren, waarbij solidaire Nederlanders be hulpzaam kunnen zijn, zullen de buitenlandse werknemers hun po- .sitie kunnen verbeteren. Het is walgelijk om te konstateren dat dit gemeentebestuur zich op een oorlog voorbereid had, gezien het massale politie-vertoon, inkluis de speciale oproerpolitie in hun soldatenpakkies inkluis de re chercheurs die met fotoapparatuur dagenlang de boel in de gaten hiel den. Aan de andere kant bekommert men zich niet op een groep buiten landers die niet met geweld hun recht opeisen, doch slechts fat soenlijk een menselijke behande ling gevraagd hebben. HILDA PASSCHIER 5de Binnevestgracht Bij de meisjes ging de strijd tussen het Rijnlands Lyceum uit Was senaar en het Rijnlands Lyceum uit Oegstgeest. De Wassenaarse meis jes trokken in de finale aan het langste eind. Ze wonnen met 3-2. Goede prestaties van Leidse majorette -groepen LEIDEN - De Leidse majorette- groepen Pauline, Aktief, Golden Green Stars en Kooigirls hebben het afgelopen weekeinde deelge nomen aan een groot majorette-fes tival in Vlissingen. Van de in totaal 24 deelnemende groepen bezetten de Leidse groepen de zesde tot en met de negende plaats. Het festival had voor de Leidse groepen het nadeel dat de shows gebracht moesten worden op het podium van een grote zaal. De groepen zijn namelijk gewend om over meer ruimte te kunnen be schikken. De Golden Green Stars eindigde op de zesde plaats met 61.5 punten. The Kooigirls werden zevende met 61 punten, Pauline achtste met 59 punten en de ne gende plaats was voor Aktief met 56 punten. Op 3 oktober nemen onder andere deze majorette-groepen deel aan een showfestival dat in de och tenduren in de Breestraat wordt gehouden. LEIDEN - Na hier tien jaar predikant te zijn geweest, nam ds. J. H. Carlier gister avond, wegens ver trek naar Am sterdam, afscheid van de christelijke gereformeerde kerk. In zijn preek, die uit ging van een woord van de opstel Paulus uit diens brief aan de Thessalonicenzen, wilde de predikant zijn gemeente liever confronteren met de liefde van God dan haar met waarschu wingen en verma ningen achter te la- Ds. Carlier zei, dat het Christus is, die mensenharten voor deze liefde ontvan kelijk maakt. In die liefde zit geen milig- ram egoïsme. Ze is afgestemd op ons heil en behoud, op vrijspraak en niet op oordeel. Wie haar ziet en ervaart, is gewa pend tegen verlei ding en dwaling. In die kracht is vol harding ook geen onmogelijke zaak Na de dienst werden nog enkele toespra ken gehouden. (Zet 'n boom op bij de Amro, dus.) Vijftig gegadigden reageren op initiatief LEIDATO- BEZOEK avond vanaf half acht. De cursis ten hebben zich allerlei materiaal aangeschaft en hebben een boekenlijstje gekregen (kosten boeken: ongeveer vijftig gulden), waarop staat welke boekjes ze nodig hebben. Elke week nemen de cursisten een paar gulden mee om bij te dragen in de kosten van gas en licht. De bedoeling is dat de twee groe pen tot het eind van dit jaar gaan draaien. Daarna valt het hele ge zelschap opnieuw in twee groe pen uiteen. De ene groep gaat dan gewoon door met het bijspij keren van de lagere-schoolkennis ,en de andere groep wordt in snel tempo voorbereid op de avond mavo, waarmee - als alles goed gaat - dan volgend jaar zou kun nen worden begonnen. Hierover is al contact geweest tus sen schoolhoofd Pronk en de avondinitiatief van de twee moeders uit de zeeheldenbuurt - Actie leerling verpleegkundigen LEIDEN - Het initiatief van twee moeders om ook in de zeehel denbuurt een soort cursus "Ouders op herhaling" op poten te zetten, is bijzonder goed aan geslagen. Daags na een bericht hierover in deze krant meldden zich ongeveer 50 volwassenen (mannen en voornamelijk vrou wen) bij het hoofd van de prot. chr. Kon. Julianaschool (Ooster straat), F. Pronk. Deze zegt nu: „Het liep gewoon storm. Het dreigde ons volledig boven het hoofd te groeien". Dat laatste is niet gebeurd. Wat er wel is gebeurd is dat er inmiddels twee groepen van 25 man zijn ge vormd, die vorige week woensdag zijn begonnen met het opfrissen van hun lagere- school-kennis. Twee onderwij zers - Pronk en zijn collega van de vijfde klas, Drop - geven de vijftig volwassenen les in aardrijks kunde, taal, rekenen, geschiede nis en engels. Elke woensdag- de dames C. J. Regeer en H. Har- tevelt - inhaakte. Ook andere in stanties hebben ovengens posi tief op het initiatief gereageerd, zoals de Vrouwenbond van het NW en de VOS-cursus (Vrou wen Orienteren zich in de Sa menleving"). Het initiatief van de twee moeders is voortgekomen uit een zekere onvrede over het feit dat ze hun kinderen niet goed meer konden helpen bij het huiswerk. "Het is al zo lang geleden dat we dat zelf hebben gehad", zeiden de twee moeders, "en bovendien is het onderwijs van nu heel anders dan vroeger". De twee vrouwen legden hun ini tiatief voor aan het schoolhoofd Pronk, die er wel oren naar had. Hij stelde evenwel; één voor waarde: er moesten minstens tien gegadigden zijn. Wat dat betreft hoeft hij zich dus geen zorgen meer te maken. LEIDEN - De harmoniekapel „Werkmans Wilskracht" vierde zaterdagavond het 75-jarig bestaan. In het Antonius clubhuis bood het jubileumcomité de leden, oud-ledeli en donateurs een feestavond aan. De voorzit ter van het comité, de heer J. Bij, opende de avond met het aanbieden van een grote trom, een kleine trom en nieuwe uniformen voor de majorettes. In zijn openingsrede vermeldde de heer Bij dat dcharmonie zich weer in een periode van bloei mag verheugen. „Een tijdje geleden schreven de kranten dat wij elkaar in de haren vlogen, maar die tijd is over. We zijn een hechte club en gelukkig groeit het aantal leden weer gestaag", aldus de heer Bij. Vervolgens werd de avond voortgezet met een show van operette en musicalmelodieën gespeeld en gezongen door de „Randstadspelers". Na deze show kon er onder begeleiding van een combo nog gedanst worden. De avond was druk bezocht en er heerste een gezellige sfeer, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van veel kleine majorettes. Via een Amro Privé Reten kun je de verzekering voor een verre, re is n behalen. rol 2 I 0, naar de Amro, dus.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3