'We zullen straks wat harder moeten werken' Stront-race naar Sassenheim is een Friese proef-op-de-som Eén arts op 25.000 inwoners Maranatha-mavo Boskoop: maand project over Tanzania BOSKOOP - Met de gezond heidszorg in Tanzania is het niet al te best. Op vijfent wintigduizend inwoners is er zegge en schrijve één arts. Bij ons is er één op de drieduizend In het ruim zes miljoen inwo ners tellende Afrikaanse land is het nog erger gesteld met de tandartsen. Slechts twaalf zijn er. Eén tandarts heeft dus een half miljoen patiënten. Gaat jes boren is er niet bij, als men last heeft gaat de onwillige kies of tand er direct uit. Over die extreme toestand merkte Maarten Jongejan uit de derde klas op; „Je lacht je toch rot om die rare toestand". Over het algemeen genomen was het project wel goed op hem overgekomen. Het praten over de politieke situatie in het land in groepjes was hem goed bevallen. "En ik vind", aldus Maarten, "dat de leraren alles goed hebben voorbereid. Ook zij, die er nooit iets mee te maken hebben wisten er be hoorlijk veel over te vertel len". VV V-Katwijk wordt een theater bespreekbureau KATWIJK - Als uitbreiding van haar plaatselijke activiteiten op dat gebied is de VW in Katwijk vanaf begin volgende week tevens een landelijk theater-bespreekbureau. Dat betekent dat men in het vervolg bij het VW-kantoor aan de Boule vard in Katwijk terecht kan voor het bespreken van een plaats voor het bezoeken van alle grote even ementen in de grote steden Am-| sterdam, Rotterdam en Den Haagj en vele andere plaatsen. Dat zal da-, gelijks kunnen van 9 tot 16 uur. De VW-Katwijk blijft daarnaast ge woon doorgaan met de voorver koop van kaarten voor plaatselijke evenementen (onder andere van K&O en 't Mallegat). Momenteel doet zij dat bijvoorbeeld voor het Promconcert, dat op donderdag 29 september vanaf 20.15 uur is in sporthal Cleyn Duin in Katwijk. De opbrengst van dat concert is voorj het Nederlandse Rode Kruis. Eén van de sponsors van dat concert is het Leidsch Dagblad. Wéér inbraak bij fotograaf in Leimuiden LEIMUIDEN - Voor de tweede keer binnen een half jaar is er inge broken bij fotohandel Speet in Leimuiden. Net als toen gingen de dieven ook nu aan de haal met spulletjes die een 'waarde verte genwoordigen van zo'n twin tigduizend gulden. De inbrekers moeten, volgens de eigenaar van de fotozaak, kenners zijn. Alle dure camera's hebben zij uitgezocht en meegenomen. De dieven verschaften zich toegang tot de winkelruimte door de ruit uit de deur te snijden. Met behulp van zuignappen is die daarna „netjes" tegen de pui geplaatst. Een buurman ontdekte 's morgens vroeg de ravage toen hij naar z'n werk ging en waarschuwde de eigenaar. LEIMUIDEN - De gemeente Leimuiden gaat met de plaatselijke caféhouders praten of er behoefte bestaat om de sluitingstijden te veranderen. In een vorige vergade ring van de raad werd er aan B en W verzocht eens met de gemeente Al kemade (daar mogen de café houders zelf uitmaken hoe laat zij hun zaak sluiten) contact te zoeken over onbeperkte openstelling. Bin nenkort komt het gemeentebe stuur op deze zaak terug. BOSKOOP - "Zeker. We raken achter op het lesschema. Daarom zal er in oktober gewoon en schepje bovenop moeten. Maar dat is het project over Tanzania wel waard, 't Is weer eens heel iets anders voor de leerlingen. Alleen, je raakt een maandje achterop met je normale werk". Mavo-leerlingen met een aantal spulletjes dat volgende week wordt geëxposeerd. Van der Hooft, leraar Nederlands aan de christelijke Mazantha-Mavo in Boskoop, kan zich hierover nauwelijks druk maken. Hij heeft het initiatief genomen voor het project waar heel de school (acht klassen) aan -werkt. Iedere leraar heeft een taak. Ook de wiskunde- man, die in het dagelijkse school- leventje nauwelijks iets met de problematiek in het Afrikaanse land te maken heeft. Onder het motto "Wanneer de Ma ranatha-mavo haar slag zal slaan komt er in Tanzania een school te staan". Het plan om dit project aan te vat ten ontstond toen Van der Hooft in contact kwam met twee vrijwilli gers, die jaren in Zambia en Tan zania hadden gewerkt. Via hen kwam hij in contact met pater Jan Bosman, werkzaam in het noorden van dit land. "Een zeer arme streek," weet Van der hooft. "De bevolking wordt er verspreid. Pre sident Nyerere wil nieuwe dorpen stichten, zogenaamde Ujamaa's waar voor permanente behuizing moet worden gezorgd." ZELF DOEN In die nieuw te stichten dorpjes komen zo'n vijfhonderd mensen te wonen. Allemaal familie van el kaar. De overheid steekt hen bij het stichten van een woonplaats wel de helpende hand toe. Maar voor de ontwikkeling moeten zijn zelf zor gen. Ngulu is zo'n dorpje. De inwoners hebben met de woningbouw de grootste problemen gehad. De re genval was de grote spelbreker waardoor het stichten van een school de mist in dreigde te gaan. Toen men op de Maranatha mavo hiervan hoorde werden de koppen bij elkaar gestoken. Al gauw was men het erover eens dat hier de helpende hand moest wor den geboden. In plaats van een aantal kleinere ac ties te organiseren besloten leraren en scholieren deze te bundelen tot één grote actie. Het geld dat bin nenstroomt zal worden aangewend om de bouwkosten van de school voor de mensen in Ngulu wat lich ter te maken. ZES LOKALEN .In het dorpje moeten zes lokalen verrijzen. Óp dit moment staan er nog maar twee. Voor ieder lokaal moet er zesduizend gulden op tafel komen. Van der hooft: "Nee, nee, alles, kunnen wij niet financieren. Daar is onze school te klein voor. Waarvoor wij ons gaan inzetten zijn de kosten voor het vervoer van het materiaal dat nodig is voor de lo kalen. Voor één lokaal komt dat op zeshonderd gulden. Natuurlijk loopt alles via pater Bosman, dat is begrijpelijk." Om de mensen te interesseren voor de actie van de mavo-scholieren besloot men een tentoonstelling over het wel en wee van Tanzania in te richten. Het viel echter niet mee om aan spulletjes te komen, die voor het merendeel in particulier bezit zijn. Bij diverse musea ving de schoolleiding bot. Samen met het Tanzania-comité is men er uit eindelijk toch in geslaagd een hoeveelheid voorwerpen bij elkaar te krijgen, die het bewonderen waard zijn. PRINS BERNARD Alles wat er over Tanzania te lezen is, lezen de scholieren en knippen het uit. Toen dat was gelukt kwam de vraag naar voren wie de expositie wel zou kunnen openstellen. En ook daar hoefde men in Boskoop niet bar lang over na te denken. Prins Be rnard, een persoonlijke vriend van president Nyerere, werd aange zocht om die handeling te verrich ten. Van der Hooft: "De prins kent Tan zania erg goed. Dat heeft natuurlijk ook mee gespeeld. Het was overi gens geen probleem, de prins zei direct volmondig "ja" toen het ver zoek hem had bereikt. De Tan- zaniaanse ambassadeur, Rattansey, zal eveneens present zijn bij de opening op 22 september." De prins komt die (donder) dag om half elf naar het sierteeltcentrum. Een uur en een kwartier blijft hij in de mavo. In die periode zal hij de opening verrichten. De dag erna 23 september) is de tentoonstelling open voor de leerlingen, 's avonds voor hun ouders en kennissen. De 24-ste zijn de spulletjes nog te be kijken van half elf tot vier uur. De grote (financiële slag hoopt de mavo donderdag 29 september te slaan. Dan is er een rommelmarkt met bazaar in de hal van de school. Iedere klas richt een eigen stand in. van half elf's morgens tot hetzelfde tijdstip in de avonduren zal het bruisen van. activiteiten in de school. Wie niet kan komen maar toch wat wil geven kan zijn geld storten op girorekening 3870513. De leraren zullen ook kraampjes bemannen waar ballen kunnen worden gegooid of kan worden ge schoten enz. De Nederlandse Smalspoorwegstichting, die in de Katwijkse duinen op het terrein van de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM) sedert zeven jaar een eigen spoortrajectje heeft liggen en daarop door leden van de stichting gerestaureerde industrielokomotieven laat rijden, loopt de kans naar een ander terrein te moeten uitzien. De LDM, die destijds de stichting toestemming gaf van het duinterrein gebruik te maken, moet van eigenaresse Staatsbosbeheer de plank ophalen" omdat de aanwezigheid van locomotieven in het waterwingebied de watervoorziening in gevaar zou kunnen brengen". De betrokken partijen zijn ondanks diverse besprekingen nog niet tot elkaar kunnen komen. Staats bosbeheer staat het sterkst, omdat zij haar fiat moet geven aan een nieuwe erfpachtovereenkomst met de LDM, die volgend jaar van kracht moet worden. In die overeenkomst zou Staatsbosbeheer als voorwaarde kunnen opnemen dat de LDM toezegt de Smalspoorwegstichting van haar terrein te zullen weren. De verwachting is gerechtvaardigd dat dan de LDM zeker de kant van Staatsbosbeheer zal kiezen, omdat anders de drinkwatervoorziening op het spel zou kunnen komen te staan. In de afgelopen zomermaanden was er al een verbod op de locomotiefritjes, waar met name van de zijde van toeristen veel belangstelling voor was. Stichting-voorzitter Pellenbarg zegt goede hoop te hebben dat er toch nog een gunstige oplossing uit de bus komt. "Zowel de LDM als Staatsbosbeheer hebben laten doorschemeren onder bepaalde voorwaarden ons spoorwegtraject te willen handhaven. Ze houden er rekening mee dat dat stukje duingebied voor ons het meest geschikte plekje van Nederland is. Ergens anders zullen we nooit zo uit de voeten kunnen. Moeten we uit Katwijk weg dan is het met ons gedaan. De stoomlokomotieven zullen dan zo goed als zeker naar het buitenland verdwijnen". Tips voor deze rubriek kunt U elke morgen tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 38. U mag ook schrijven. De operettevereniging "De Troubadours" uit Oegstgeest, twee jaar geleden nog en thousiast uit de startblokken gegaan, heeft nu de stormbal gehesen. Als namelijk niet op korte termijn zich een stuk of wat heren als nieuw lid aan melden ziet het er somber voor de vereniging uit. De kans is dan zelfs groot dat de onge veer dertig leden tellende operettevereniging er mee moet stoppen. Vandaar het beroep op deze rubriek, de noodkreet van "De Trouba dours" naar buiten te bren gen. Zingende dames-leden zijn er voldoende. Het gaat om de versterking van de uiterst dunne heren-gelederen. Met drie bassen en evenveel teno ren zou men al uit de brand zijn. wellicht weg uit de duinen Bijna twintig eigenaren van zeilschepen hebben zich laten inschrijven voor de in oktober te houden zgn. stront-race, een wedstrijd vice-versa het Friese Workum en Sassenheim. Het is de vierde maal dat de Friese schippers in wedstrijdverband de steven richting bollenstreek wenden. slot van rekening Het evenement is een paar jaar geleden op poten gezet door de Workumse architect en vuurtorenwachter Reid de Jong, die daarmee een tradi tie in ere wilde herstellen. Tientallen jaren namelijk, tot 1962, hebben Friese schippers op de bollenstreek gevaren, de ruimen van hun zeilvrachtschepen gevuld met koemest, bestemd voor het vruchtbaar maken van de bollengronden. Koemest Daar kwam een eind aan toen de slappe koemest werd ver vangen door gedroogde en voortaan (in zakken) vanuit Friesland per vrachtauto werd aangevoerd. De Workumse architect wil met de strontrace aantonen dat in het algemeen de overstap op vervoer per vrachtauto een ongelukkige zet is geweest en dat, zeker gezien uit een oog punt van energiebesparing en milieuverontreiniging, ver voer per zeilschip weer een kans moet gaan krijgen. Over deze en de afgelopen strontraces gaat hij voor de overlaat een rapport samen stellen, waarin hij beide ver voerssystemen naast elkaar legt. Volgens de architect kan het niet anders of de vergelijking valt uit in het voordeel van het zeilschip. "Kijk alleen maar naar de inves tering", zegt hij. "Het laten bouwen van een zeilvracht- schip valt goedkoper uit dan de aanschaf van een vracht auto van gemiddelde prijs. Bovendien is de levensduur ervan zeker vij f keer zo groot. Over voldoende vaarwegen hoeven ons ook geen zorgen te maken. Daar ontbreekt het in Nederland niet aan. Per ging vroeger bijna alles over het water. Natuurlijk zal in dat kader moeten worden onder zocht hoeveel het transport inmiddels is toegenomen". "Als mijn wens ooit in vervul ling zou gaan, voorzie ik wel een aanpassingssituatie. Bij voorbeeld op het gebied van de techniek. Die is nu inge steld op het beladen van vrachtauto's. In de situatie die ik voor ogen heb, zou de techniek meer moeten worden afgestemd op het beladen van schepen. Zulke aanpassingen hoeven mijns inziens geen proble men op te leveren". De strontrace is een soort proef-op-de-som en moet hard maken dat het minstens even lonend is vracht te ver voeren per zeilvrachtschip als per vrachtauto. Vandaar ook dat de wedstrijdschepen worden beladen met de zak ken koemest, die anders van uit Workum per vrachtauto naar Sassenheim zouden zijn vervoerd. IJsselmeer In de ruimen van het schip komt een symbolische hoeveelheid te liggen, bij el kaar een ton of 35, uitge smeerd over alle deelne mende schepen. En dan maar zien zo snel mogelijk in de bollenstreek te komen, te ontladen en weer huiswaarts te kleren. De tocht gaat over het IJs selmeer, het Noordzeekanaal, de Ringvaart en het laatste stuk over de Kagerplas. Het aanmeren gebeurde in de afgelopen jaren in de gemeen tehaven van Warmond en niet in Sassenheim omdat daar de havenaccommodatie te ge brekkig is. Dit jaar zullen de Lokomotieven De Workumse vuurtorenwachter Reid de Jong wfl de energie besparende zeilschepen weer in ere herstellen. schepen waarschijnlijk elders in Warmond aanmeren, om dat de gemeentehaven mo menteel volop wordt benut voor het zandvervoer t.b.v. de aanleg van de Schiphollijn. Het is in elk geval de bedoeling dat de schippers en hun be manningsleden de ladingen lossen en daarvan een bewijs stuk ontvangen van de Sas- senheimse groothandel in meststoffen Culterra, waar voor de gedroogde koemest is bestemd. Het bedrijf betaalt de schippers een symbolisch bedrag van 20 gulden per ton plus een zeilpremie van 20 gulden, ook per ton. In '73, toen de race voor de eerste keer werd gehouden, lag de snelste tijd van de heen- en terugtocht, inclusief het lossen, rond de 64 uur. Vo rig jaar deed men er al een et maal minder over. De Workumse architect: "Er is aangetoond dat het zeilvrachtvervoer reden van bestaan heeft. En ook lonend is. Wat de werkgelegenheid betreft hoeft niet te worden gevreesd dat er arbeidsplaat sen verloren gaan zodra wij een deel van het vervoer per vrachtauto overnemen. Ver voer per zeil schept juist ar beidsplaatsen. Op een schip zijn nu eenmaal meer mensen nodig dan op een vracht auto". Energiebesparend Toch heeft Reid de Jong er niet al te veel vertrouwen in dat zijn ideeën over het mi lieuvriendelijk en energiebe sparend zeilvrachtvervoer, ter harte zullen worden ge nomen. Hij zegt: "Een paar jaar geleden, na de energiecrisis, werd een commissie ingesteld die moest rapporten over moge lijke vormen van energiebe sparing in Nederland. In dat rapport komt de mogelijk heid om onder zeil vracht te vervoeren helemaal niet aan de orde. Erg teleurstellend natuurlijk".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 4