Bond tegen gedwongen ontslagen PARTIJEN LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR Bij Hoogovens: Bredero mag wijk in Nigeria gaan bouwen "Meneer v. Veen, lacht n eigenlijk wel eens Van Veen verbaasd over houding bonden Markten r*j VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1977 UTRECHT (ANP) - Geen gedwongen ontslagen maar spreiding van de werkgelegenheid. Dit is - samengevat - de mening van de leden van de Industriebond NKV bij Hoog- Oplaag kranten en weekbladen stijgt gestaag UTRECHT (ANP) - De oplagecij fers van de dagbladen en van ver scheidene categorieën weekbla den vertonen een stijgende lijn. Dit blijkt uit een vergelijkend over zicht dat is opgesteld door „De Journalist", het blad van de Ne derlandse Vereniging van Journalisten. De totale oplage van de dagbladen (abonnees en losse verkoop) is met 1,76 procent gestegen van gemiddeld 4.301.195 in het eerste kwartaal van 1976 tot 4.376.927 in het eerste kwartaal van 1977. Het marktaandeel van de regionale dagbladen liep iets op (tot 58,6 procent) dankzij een stijging van de oplagen met 1,85 procent tot ruim 2,56 miljoen. De iets gerin gere stijging bij de landelijke dagbladen (met 1,64 procent tot ruim 1,81 miljoen) was vooral te danken aan de ochtendbladen, die een winst boekten van ruim 24.700 lezers (plus 1,96 procent) en die daarmee een oplage van ruim 1,29 miljoen bereikten. Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur i a l^s; Amsterdam regenbui 18 0.1 De Bilt zwaar bewolkt 18 0 Deelen zwaar bewolkt 17 0 Eelde licht bewolkt 17 0.1 Eindhoven zwaar bewolkt 19 0 Den Helder geheel bewolkt 17 0.1 Rotterdam zwaar bewolkt 18 0 Twente regenbui 16 0.5 Vlissingen zwaar bewolkt 19 0 Zuid Limburg zwaar bewolkt 18 0 Aberdeen onbewolkt 13 0 Athene onbewolkt 28 0 Barcelona licht bewolkt - 0 Berlijn regenbui 16 0.1 Bordeaux onbewolkt 27 0 Brussel z.waar bewolkt 20 0 Frankfort zwaar bew. 19 0 Genève onbewolkt 21 0 Helsinki zwaar bewolkt 9 0 .Innsbruck onbewolkt 23 0 Wlagenfurt onbewolkt 22 0 Kopenhagen zwaar bewolkt 14 0 Lissabon licht bewolkt 31 0 Locarno onbewolkt 24 0 Londen onbewolkt 22 0 Luxemburg onbewolkt 19 0 Madrid licht bewolkt 30 0 Malaga zwaar bewolkt 26 0 Mallorca onbewolkt 29 0 München onbewolkt 20 0 Nice zwaar bewolkt 24 0 Oslo regenbui 15 0.1 Parys onbewolkt 22 0 Rome onbewolkt 26 0 Split onbewolkt 25 0 Stockholm zwaar bewolkt 11 0 Wenen onbewolkt 22 0 Zurich onbewolkt 21 0 Casablanca zwaar bewolkt 25 0 Istanboel onbewolkt 23 0 Las Palmas onbewolkt 24 0 Tel-Aviv licht bewolkt 29 0 Tunis onbewolkt 30 0 Een tekening van de wijk die Bredero in de hoofdstad van Nigeria Lagos gaat bouwen. Een naam is nog niet bekend, maar misschien is "Hoog Lagos" een idee Miljoenen-opdracht binnen UTRECHT (ANP) - Bredero heeft definitief opdracht gekregen voor de bouw van ruim 1000 woningen, een winkelcentrum, school, electrische hulpcentrale, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de aanleg van wegen en een park in Lagos. Het project, dat midden 1979 moet zijn voltooid, kost f250 min, aldus het concern. Met de uitvoering is in mei al een begin gemaakt. In eerste instantie waren de Bredero-activiteiten het onderzoek naar de technische en economische uitvoerbaarheid, het grond- en funderingsonderzoek en het volledige ontwerp. Thans omvatten zij de uitvoering van zowel het bouwkundige gedeelte als van de installaties. Alle operaties, inclusief de omvangrijke leveringen uit Nederland en andere Westeuropese landen verlopen geheel volgens plan. Met deze leveringen van overzee is ongeveer f 130 min ge moeid. Bij de uitvoering van het project zijn 85 uit Nederland afkomstige Bre- dero-medewerkers betrokken, die als kern fungeren van een hoofdzake lijk uit Nigerianen bestaande personeelsbezetting. Verwacht wordt dat het project een aanzet zal betekenen voor verdere activiteiten in Nigeria. Opdrachtgever van het nu in uitvoering zijnde werk is de federale over heid van het Westafrikaanse land. stellen van de directie. Zoals ge meld moeten bij Hoogovens 2500 arbeidsplaatsen verdwijnen en dat zou gedwongen ontslag betekenen voor duizend werknemers. Volgens de Industriebond NKV zal er met name besnoeid gaan worden op het bedrijfsonderdeel "nieuwbouw", dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van inves teringsplannen. "De afdeling nieuwbouw is zeer kwetsbaar. Er werken daar 660 mensen", aldus een woordvoerder van de bond. De leden van de industriebond vinden dat de specifieke kennis van dat personeel gebruikt moet worden in het onderzoek naar een betere spreiding van de werkgelegenheid. Hierbij wijzen de werknemers ook op de Duitse poot van Estel, Hoesch, waar al vormen van sprei ding van werk zouden zijn doorge voerd door mensen al op 59-jarige leeftijd met pensioen te sturen. "Over de situatie bij Hoesch is woensdag echter niets bekend ge worden. Wij willen eerst nadere ge gevens daarover", aldus de woordvoerder. De leden van de Industriebond NW bij Hoogovens komen op 23 september bijeen. De tweede kamer-commissies voor sociale en economische zaken heb ben gisteren met minister Lubbers gesproken over Hoogovens. De minister wees de commissieleden er op, dat er nog slechts sprake is van voornemens. Een concreet plan is er niet. Eerst dient overleg gepleegd te worden tussen de raad van bestuur van Hoogovens, de werknemersorganisaties en de overheid en tussen vakbonden en pverheid deelde de bewindsman BOSKOOP - "Als ik U voor de televisie zie, samen met me neer Kok, hebt U altijd zo n boos gezicht. Ik vraag me af of U onder elkaar wel eens lacht? t Deze vraag stelde een bezorgde ondernemer gistermiddag aan VNO leider Van Veen, op een vergadering in Boskoop. De heer Van Veen kon de man geruststellen: er werd echt wel eens gelachen. Hij voegde er nog aan toe dat hij ten tijde van onderhande lingen niet boos genoeg keek Overleg arbeidsvoorwaarden van start Vanmiddag is in de Stichting van de Arbeid het overleg tussen werkgevers en werkne mers begonnen over het arbeidsvoorwaarden beleid in het komende jaar. Of beide partijen tot overeenstemming zullen komen, blijft de vraag. Van de zijde van de minister te verstaan gegeven, dat de commissie voortdurend niet al leen op de hoogte gehouden moet worden, maar ook betrokken wil zijn bij het overleg, alvorens defini tieve stappen worden ondernomen. Volgende week woensdag zal de commissie een plan opstellen voor de wijze, waarop zij met de verant woordelijke bewindslieden overleg wil. De commissie verwacht over ongeveer drie weken een nadere analyse van de minister van Eco nomische Zaken. Opstelling bij Hoogovens: BOSKOOP- De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO, de heer C. van Veen is verbaasd over de houding van de vakbonden bij Hoogovens, waar 1000 man met ontslag bedreigd worden. De vakbonden willen voor alsnog de ontslagen niet accepteren. De heer van Veen vroeg zich af of "het niet essentieel was dat een bedrijf geen verlies kan maken". De VNO voorzitter zei dit op een VNO bijeenkomst in Boskoop waar hij sprak ter ere van de oprichting van een regionale VNO kring. Van Veen pleitte nogmaals voor het aanpassen van de prijscompensatie. Het overleg met de vakbeweging hierover is vandaag begonnen in de Stichting van de Arbeid. Eén van de dingen die volgens Van Veen uit de prijscompensatie gehaald moet worden is de prijsverhoging van produc ten door oogstinvloeden. "Wanneer de sla door bepaalde weersinvloeden duurder wordt, moet de huisvrouw dat niet vergoed krijgen door middel van de prijscompensatie. Ze moet andere groenten gaan kopen" zei Van Veen. Hij zei verder dat hij de grenzen van het constructief werken met de vakbeweging zag naderen. "Wij kunnen geen koopkrachtverbetering ga randeren in weer en wind. Dan moetje niet aankomen met flauwiteiten van ach het loopt nog niet zo snel, want het tegendeel staat elke dag in de krant, aldus VNO-leider Van Veen. De voorzitter van de werkgevers zei gisteren nog in Boskoop, dat hij de grenzen zag naderen om con structief met de vakbonden samen te werken. De voorzitter van de Fe deratie Nederlandse Vakbeweging Wim Kok nam eerder deze week de woorden "sabelgekletter en kla roengeschal van de werkgevers" in de mond. Al met al een weinig be moedigend begin. De belangrijkste zaken die in de stichting besproken zullen worden zijn de resultaten van de werkgroe pen die zijn ingesteld na de grote stakingen in februari. In het zoge naamde "Haagse protocol" werd toen afgesproken dat twee werk groepen de belangrijkste ge schilpunten tussen werkgevers en werknemers zouden moeten gaan onderzoeken. Zo ontstond er een werkgroep die de prijscompensatie moest gaan onderzoeken en een werkgroep die moest bekijken hoe meer winst in meer werk kan wor den omgezet. De algemene opvatting is dat de werkgroepen de standpunten van beide partijen niet dichter bij el kaar hebben kunnen brengen. Het heetste hangijzer is wel de prijs compensatie. De werkgevers wil len niet meer alle prijsverhogingen vergoeden. Zij stellen zich op het standpunt, dat zij er niets aan kun nen doen dat de prijzen hoger wor den door gestegen grondstoffen, oogstinvloeden, energieprijzen en milieuheffingen. Die verhogingen willen zij dan ook voortaan niet meer compenseren. De vakbeweging stelt zich op het standpunt dat aan de koopkracht van de zogenaamde "modale werk nemer" niet getornd mag worden. Handhaving hiervan komt ook ten goede aan het bedrijfsleven, want- aldus de vakbeweging de mensen minder geld krijgen, kunnen ze minder kopen en dus de bedrijven minder afzetten waar mee hun positie weer verder ver slechtert. Het grote twistpunt tussen werk gevers en werknemers blijft wat nu Piloten staken in Portugal LISSABON (Reuter/ANP) - De piloten van de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij TAP heb ben zich niets aangetrokken van een bevel van de regering en zijn vandaag voor onbepaalde tijd in staking gegaan, zo heeft een woordvoerder van hun bond be kendgemaakt. De regering had de piloten het sta ken verboden en gewaarschuwd dat zij bij doorzetten ontslagen zouden kunnen worden. Een zegs man van de piloten had de waar schuwing „illegaal en ongrond wettig" genoemd. De Spaanse luctverkeersleiders hebben het luchtverkeer vanaf vanmorgen tien uur met 50 procent verminderd als pressiemiddel op de regering om hun eisen in te wil ligen. Vertegenwoordigers van de 700 luchtverkeersleiders in Spanje be sloten op hun vergadering in Bar celona ook, op 30 september alge heel te gaan staken, als de regering dan nog niet zou zijn tegemoet ge komen aan hun verlangens voor een salarisverhoging, extra toesla gen, vergroting van de staf en de status van ambtenaar. Leiden - Leidse groenten en fruitveiling 16/9: aardappelen 15-31, andijvie 25-49, snijbonen 225-285, kroten gek. 100, boerenkool 17, spitskool 61-67, postelein 50-95, prei 25-53, rabarber 56, spinazie 66-112, spruiten A 151-161, spruiten B 147-156, spruiten C 135, Tomaten A 510-580 tomaten B 580-600, tomaten C 410-430, tomaten CC 280, uien 20-29, witlof700, meloenen 215-285, bloemkool 1x6 161, bloemkool 8 st. 136, bloemkool 10 st. 119, komkommers 90/op 52, 75/op 44-46, komkom 60/op 43-46, 50/op 30-34, komkom 40/op 24-26, 35/op 23, komkom 30/op 22, sla zwaar 39-62, bleekselderij 15-24, peterselie 15-37, selderie 28-40, paprika 83, st. 28-48 Veiling Aalsmeer 15/9: Anjers: William sim 16-50, Rose sim 12-48, White sim 12- 43, G.J. sim 10-40, Charmeur 22.58 Art hur sim 22-50, Shocking sim 32, Keefers sim 21-32, Gemengd 42 Orchid Beauty 32-63, Yellow sim 22-45, Tangerine 20-50, Vertakte anjers 10-45. Rozen gr.bl.: Baccara 40-100, Bridal Pink 21-46, Carina 29-50, Jofitali 21-41, Red Succes 33-76, Dr. Verhave 24-70, Bingo 24-36, Nordia 18-29, Peer Gynt 70-130,'P. Sensation 28-47, Roselandia 18-31, Sonia 28-90, Alva 28-36, Super Star 29-72, Ilona 35-68, White Master P. 65-125 Geh. Duis- berg 18-29, Jelico 29-66, G. Fantasy 31-45, Diana 32-63, La Minuette 32-70, Shoc king Blue 25-70, Roklea 22-44, Tubantia 41-90, Carlita 30-53, Lara 42-62, Lifirane 32-43, Fiorella 18-36, Pnscilla 25-45, Visa 43-61, White Weekend 45-79. Rozen kl.bl.: Carol 13-33, Coronette 11- 34, Evergold 12-27, Corry 30-40, Gina 10- 32, Jack Frost 16-32, Marimba 14-26, Miss Ellen 13-29, Motrea 15-43, Annabelle 15- 27, Jr.Miss 16-40, Belinda 16-48, Yellow Belinda 9-13, Ester Ofarim 14-28, Golden Belinda 10-29, R. Garnette 13-27, Ro- swytha 9-11, Spanish sun 9-13, Rubinette 27-43, Fantasia 28-44, Mercedes 30-70, Golden Times 30-60, Teach Inn 34-42. Diverse bloemen: Amaryllis 37-60, Als- troemeria 80-120, Anthurium 105-285, Calla 60-115, Chrysanten gr 64-80 jaar- rond 40-60, tros 105-170, Cyclamenbloe- men 110-260, Euphorbia fulgens 70-105, Freesia enkel 15-33, dubbel 33-63, Ge- rbera 40-125, Gladiolen 12-43, Gloriosa 60-95, Iris pr. Blaauw 35-45, overige 15- 47, Lelies kelk 80-125, tak 45-180, Or chideeën cymb. 140-250, Tulpen 26-40, Strelitzia 290-335, Vallota 140-215, Snijg- roen 80-265, Ornithogalum 9-27. Veiling Flora Rijnsburg 15/9: Achillea st 0,00, Aconitum st 0,26, Allium st 0,08, Alstroemeria st 0,47, Amaryllis st 0,51, Anemoon st 0,09, bos 0.77 Aryer gr bl st 0,34, Anjer tros st 0,21, Anthurium st 1,18, bos 1,98, Asparagus bos 0,94, Aster bos 0,84, Goudsbloem bos 0,73, Chrysant tros jr st 0,46, tros jr bos 2,03, gepl jr st 0.35 gep nc kas st 0,42, tr nc buit bos 1,46, gep nc buit st 0,33, Segetum bos 0,77, Crocosmia st 0,20, Artisjok st 2,37, Dah lia st 0,10, droogbloemen onb bos 1,32, bew st 2,96, Eikeblad bos 1,02, Euphor bia st 0,44, Freesia dubbel st 0,28, enkel st 0,14 buiten st 0,10, Gerbera st 0,38, Gla diolen st 0,10, Colvillei st 0,37, Nanus st 0,11, Gypsophila bos 4,00, Helianthus st 0,12, Iris st 0,18, Vuurpijl st 0,13, Leder- varen st 0,10, Lelie kelk st 0,40 tak st 0,31, tak buiten st 0,12, Liatris st 0,07, Molu- cella st 2,59, Montbretia st 0,11, Nerine st 0,30, M- Cymbidium tak st 0.65, Cyp- sipedium st 1 ,30, Imp Eucalyp-blad bos 1,19, Scabiosa st 0,16, Statice bos 1,04, Strelitzia st 3,52, Strobloem bos 0,75, Wirral Supreme st 0,18, Zinnia st 1,00, Snijbloemen st 0,13, bos 46,67, Diversen st 1,08 bos 1,24, Ananas 12+ st 1,70 Ant hurium 13+ st 1,95, Asparagus-11 st 0,38, Asplenium-10 st 0.53 Azalea 13/14/15 st 1,05,16/17/18 st 2,45, Begonia 11+ st 2,40, Cactus 10+ st 0.56 Codiaeum 12+ st 2,94 (CO) st 2,44, Dieffenbach 12+ st2,21 (CO) st 3,40, Euphorbia-11 st 1,07, Fats- hedera-11 st 2,26, Ficus-11 st3,70. Ficus (CO) st 5,21, Hedera st 0,45, Nephrolepis 10+ st 1,60, Aster bos 0,84, Goudsbloem bos 0,73, Horim geel st 0,43, wit st 0,33, Indianap. geel st 0,47, wit st 0,52, Lameet st 0,42, Marble Blue Pink st 0,48, Spider geel st 0,48, wit st 0,47 Westland 19 NU st 0,47, CTJ-enkelbloem st 0,48, CTJ-GB geel wit st 0,55, CTJ-gevuldbloem st 0,48, Chrysant tros jr bos 2,03. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling 15/9: Andijvie per kg 43, Snij bonen kg 1,70, Sperziebonen kg 1,80, Rode kool kg 26, Spitskool kg 43-80, Bospeen II bos 73-1,13, Waspeen AI kist 3,20-4,50 All 3,20-4,00, BI 3,10-6,60, Bil 2,40-2,90, Cl 3,80-4,60, CII 2,40-3,50, Breekpeen I kist 3,00-5,00, Rabarber kg 18, Savoiekool 17-18, Selderij per bos 41-53, Sla natuur I st 13-25 Spinazie kg 46-78, Peterselie bos 77, Uien kist 17-46, Krulpeterselie bos 32-42. Specificatie bloemkool: 6 p bak I 1,01-1,49, 611 33-96, 81 85-1,08, 811 32-52, 121 38-42. Aanvoer waspeen 160 ton, 3100 bos bos peen, 8600 stuks bloemkool. de oorzaak is van de slechte eco nomische situatie in ons land. Werkgevers zeggen het zijn de hoge kosten, werknemers zeggen het is de afzet, de bedrijven kunnen hun produkten niet kwijt. De standpun ten zijn sinds februari niet naar el kaar toe gegroeid. De tweede werkgroep heeft even min resultaat gehad. Werknemers vragen van de ondernemers de ga rantie dat meer winst ook automa tisch meer werk betekent. De werkgevers weigeren echter deze garantie te geven. Vandaag dus de eerste confrontatie in de Stichting van de Arbeid. Ge tuige de voorhoedegevechten die de afgelopen weken zijn gevoerd, kan men niet anders dan zeer pes simistisch zijn over de uitkomsten. Maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat is wel gebleken tijdens de kabinetsformatie. MARK KRAENENBURG Beursoverzicht DAMRAK WACHT AF AMSTERDAM (ANP) - Op de Am sterdamse effectenbeurs hebben de beleggers vandaag bij opening een afwachtende houding aange nomen. Met het weekeinde en de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) in het vooruitzicht werd er voorzichtig gema noeuvreerd. De stemming bij de internationals was verdeeld. Koninklijke Olie no teerde weliswaar 0,50 hoger op 140,20, maar de beurs had na de verhoging van het interim-divi dend meer reactie van het beleg gend publiek verwacht. De uitlatingen van Vredeling over mogelijke steun voor Hoogovens uit een EG-pot deed de koers van dit staalaandeel stijgen met 0,40 tot 28,40. Akzo en Unilever daal den ieder met 0,20 tot resp. 26,10 en 125,30, terwijl Philips onver anderd op 26,90 opende. De bankaandelen waren eveneens verdeeld. ABN noteerde 0,50 ho ger op 325 en Amro bank onver anderd op 69,40. De handel in de scheepvaartsector was uiterst kalm en de stemming licht verdeeld. Licht aanbod op de opening deed de koers van KNSM met 1,90 in zakken tot 80. Heineken blijft het goed doen en noteerde nu 0,70 ho ger op 112,50. Nationale Neder landen steeg met 0,90 tot 97,50, terwijl KLM onveranderd op 117,50 begon. 5 SEPTEMBER 1977 26,30 324,50 325 69,40 69.4 114,50 114.5 175,40 177.2 173,20 111,80 112 106 105.5 91,90 94 28 29 50,50 50 81,90 81.5 117,50 118 139,70 141 96,60 99.2 103,20 103.1 140,10 140 26,90 26.9 182,50 182.5 129,50 129.5 125,50 125.5 154 150 37,9 37.8 98,5e 98.6 7,7 7.7 67,7 70.2 Amfas Asd. Droogd. Asd. Rijtuig. Aniem Nat. Ant. Brouw. Ant. Verf Arnh. Schbw. Asselberg Ass. St. R'dam AUDET Ant. Ind. Rt. Ballast-N. BAM Batenburg Beek, van Beers Begemann Berkel P. Bydenst. C. Boer Druk. Bols Borsumij W. Bos Kalis Braat Bouw Bredero VG id. cert. Bredero VB id. cert. Buhrm. Tett. Calvé-D cert, id. 6 pet. cert. Centr. Suik. id. cert. msH 11: 87,5b 88.5 Ceteco 224 224 Hoek's Mach. 67 65.1 73 68 id. cert. 224,6 224 Holec 120e 118 200 200 Chamotte 23,2 23.2 Holl.Beton 94,5 95.2 32,2b 23.2 Cindu-Key 35f 31.7 Hunter D. 28 27.6 86.1 206 206 Crane Ned. 935 900 ICU 86e 162 162.1 Desseaux 50,1 48 50.1 IHC Holland 14,7 15 4 62 62 Dikkers 451 Ind. Maatsch. 207 207 415 414 Dorp en Co. 138 1381 IBB Kondor 71,5 70.5 i 91,9 92.4 Dr.Ov.Hout 286 282 Interlas 59 57 449 449 Droge 1170 1170 Internatio M. 45,8 45.6 1520 1530 Duiker App. 176 175.5 Inventum 626 629.5 100,5 100.5 Econosto 37,8 38 Kempen Beg. 85 851 72,5 72 Elsevier 225 222 Key Houth. 328 327 id. cert. 224,8 221.5 Kiene S. 220 220 67,7 68 EMBA 173 171.5 Kloos 116 1151 78,5 78.8 115,2d 117.3 Kluwer 79 79.4 90 90 Eriks 85,4 8415 KBB 70.5 52 57 Fokker 23,8 24.3 id. cert. 75.5 75.7 98 97.5 Ford Auto 566 570 id. 6 cum. 14,6 14.6 312 290 Fr.Gr.Hyp. 117,5 118.9 Kon. Ned. Pap. 40 39.7 169 168 Furness 61,5 63 Krasnapolsky 115,8 115.5 66,7 65.5 Gamma H. 33 33.5 KSH 11,2 11.4 131,7 131.2 id. 4 pet. PW 17,4 17.1 Kwatta 17,6 18 126,5 125.6 Gel.Delft c. 172,5 176 Gelder cert. 26,3 26 Geld. Tram 425 4251 Landre Gl. 148 157 229 229.2 Gerofabr. 54,2 54.2 Leids.Wol 330 329.5 1250 1260 Giessen 165e 162 Macintosh 55e 55 1215 1225 Gist Broc. 46,7e 46.6 Maxw. Petr. 160,2 160 279,5 id. cert. 46,6 46.9 Meneba 51,2 52 272 272.8 Goudsmit 124 123 Metaverpa 2090 2085 73 72.6 Grasso 104,5 90 104 MHV A'dam 50,5 30.5 174 Grofsmed. 89 Moeara En. 292 296 1390 1395 Hagemeijer 86,5 id. 1-10 3700 3750 72,2 73.5 Hero Cons. 92 93.5 id. 1-4 770 770 72,2 73.5 Heybroek - Mijnb.W. 570 5851 Naarden Naeff Nat.Grondb. NBM-Bouw Nedap. Ned. Bontw. Ned. Crediet Ned. Dagbl. id.cert. NMB Ned. Scheepshyp Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB Nijverdal Oce v. d. Gr.. OGEM Hold. Orenstein Otra Oving-D-S Pakhoek H id. cert. Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel. Fles Proost Br. Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co. RIVA id. cert. Rohte Jisk Rommelholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek 36,3 35.5 74 74 46.6 46.6 27,5 27 298 298 126 128 51,3 51.6 240 240 600 600 177,8 178.6 167 166.5 49 49 900 900 94,2 94.8 54,1 45 54,1 44.5 34,9 34.8 151,2 149.6 28,6 28.6 237 236.2 123 122 106 104 67 68.5 65,8 67 .*5,5 75.5 45,5 45.5 210 210 102 102 154 155 290 164 164.8 53 54 157 313 315 313 315 50,2 50.4 287 •285.2 60,5 60 72 71 58,5 58.2 Schev.Expl. 16,6 16.6 Schlumberger 840 840 Schokbeton 1220 1200 Schuitema 169 172 Schuppen 385 3851 Schuttersv. 65,1 65.1 Slavenb.Bnk 238,8 237 Smit Internat. 84,5 90.5 Stevin Gr. 133,3 133 Stoomsp. Tw. 45,3 43.5 Tab.Ind.Phil. 59 Telegraaf 95,50 95.5 Tilb.Hyp.bk. 161 161.1 Tilb.Waterl. 339 339 Tw.Kabelf. 287 283 Ubbink 179 179.5 Unikap 180 183.5 Unil. cert. id. 7 pet. 87,50 87.5 id. 6 pet. 75,50 75.7 v.d.Vliet-W. 87 87.5 Veneta 19 20 Ver.Glansf. 110,50 103.5 VMF Stork 51,20 50.5 Ver.Uitg.mij. 95 96 Verto cert. 17,10 16.8 Vezel verw. 147 147 Vihamij Butt. 65,20 678 VRG Gem. Bez. 48,20 48 Wegener C. 59,50 59.5 id. cert. 59,50 59.5 Wessanen c. 68 67.8 W.U.Hyp. 370,80 373 Wolsp. Ede 106 104 Wyers 70,20 70 Wijk en Her. 2400 2420 Beleggings Inst. Alg. Fondsenb. America Fnd. Asd. Belegg. D Binn.Belf.VG B.O.G. Breevast Converto Dutch Int. Eur. Pr. Inv. Goldmines Holland F. IKA Belegg. Interbonds Leveraged Obam Rorento Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-Invest. Wereldhaven Concentra Europafonds Eurunion Finance-U. Unifonds Chemical F. Col.Growth Dreyfus F. Fidelty F. Investors M. Japan Fund Lehman Corp. Madison F. Manhattan Massachus. Oppenheimer Technology Value Line Vance, Sand. 103 103.5 125,50 126 130 130.5 149 149.5 137 137 155,50 156.8 545 548 111,70 111.8 420 419 129,50 128.5 105 105 545 545 79,70 89 70,40 70.7 125 125.2 58 58 70 73 96,50 97 82,50 845 114,20 114.8 - 208 1082 1082 190 190 412 412 15,20 15.4 9 9 26.5 .36.2 19.9 20,10 20 25 25 22,90 22.8 15,60 15.6 14,10 14.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 27