Ook priester kent intieme relaties Beleggings rekeningen tot Nieuwe bloei van parochie Maria ter Zee Bon voor hoge rente op direct opvraagbaar spaargeld Lezers schrijven Hervormde synode wil actie voor energie-besparing postgiro en rijkspostspaarbank VRIJDAG 16 SEPTEMBER 197' «■ijmiiiniinj.il j „De neutronenbom boezemt I meer ontzetting in dan alle voor- l gaande kernwapens, omdat hij dingen spaart maar leven doodt". Met deze uitspraak heeft de alge mene secretaris van de Praagse Chr. Vredesconferentie, dr. K. Toth, opgeroepen tot een wereld wijd protest tegen de produktie van deze bom. Hij deed dat in een bij eenkomst van het internationale secretariaat van deze Vredesconfe rentie, dat op uitnodiging van de Nederlandse afdeling een van drie zittingen van dit jaar in een con ferentie-oord te Vogelenzang hield. De zitting was besloten. Er ging een ontmoeting aan vooraf met een twintigtal Nederlanders die op eni gerlei wijze zijn betrokken bij het „vredeswerk". In de besloten werkbijeenkomst werd een docu ment voorbereid over „ontspan ning en samenwerking", dat zal worden voorgelegd aan de afge vaardigden naar de vervolgconfe rentie van Helsinki in Belgrado. In een brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor de ker nenergie van de Tweede Kamer, dr. J. Terlouw, dringt het dagelijks be stuur van de hervormde synode erop aan, dat de overheid meewerkt aan een democratisch voorbe reidingsproces van ongeveer twee jaar, in welke periode geen onher- roepelijke besluiten genomen wor den inzake uitbreiding van de ker nenergie. Het synodebestuur zegt, dat velen in de kerken zich ernstige' zorgen maken over de kernenergie en de besluitvorming hierover. Vóór dergelijke diepingrijpende technische ontwikkelingen op grote schaal hun intrede in de sa menleving doen, moet er veel beter en langer en door meer mensen over worden meegedacht dan in het verleden het geval was, aldus de synode. Ook minister Lubbers en de Alge mene Energieraad weet van de sy nodale brief. Ter uitvoering van een synodebe sluit heeft het hervormde synode- bestuur de sectie „sociale vragen" van de Raad van Kerken in Neder land gevraagd, op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken voor een gerichte actie tot energie besparing. De synode zou het op prijs stellen als deze actie voorrang kreeg op de voorbereiding van de Nederlandse kerkenconferentie in 1979. De hervormden in het Gelderse dorp Zelhem gaan de hele plaatse lijke bevolking voorzien van de Vredeskrant die het Interkerkelijk Vredesberaad heeft uitgegeven. De kerkdienst van 25 september zal gewijd zijn aan de Vredesweek en vanuit deze dienst wordt bij elk huis, bij wijze van vredesbood schap, de krant aangeboden. Maandag 19 september om 8 uur wordt in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg in Oegstgeest op ini tiatief van de plaatselijke Raad van Kerken een bijeenkomst gehouden in het kader van de Vredesweek. Sprekers zijn dr. P. H. Kooymans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en lid van de sectie „inter nationale zaken" van de Raad van Kerken in Nederland, en prof. dr. A. J. Rasker. Hun onderwerpen res pectievelijk: „Ontwapening en wa penbeheersing" en „Kernwapens, beveiliging of ondergang?" Dr. Kooymans spreekt ook in een bijeenkomst op woensdag 21 sep tember om 8 uur in de Zijllaankerk te Wassenaar. Het onderwerp van deze avond is: „Help de kern wapens de wereld uit", het thema van de Vredeskrant. De bijeen komst gaat ook in Wassenaar uit van de plaatselijke Raad van Ker ken. Vanavond spreekt de heer D. Jan Bruijn uit Wassenaar in de Lock- horstkerk aan de Pieterskerkstraat te Leiden over. „Zie, Hij komt met de wolken", als eerste in een cyclus over „De toekomst van de chris tenheid". De bijeenkomst begint om 8 uur; van kwart voor 8 af is er samenzang. Morgenavond (zaterdag) om 7 uur verleent de jongerengroep The Lord's Folks medewerking aan een eucharistieviering in de kerk aan de Herensingel te Leiden die als thema heeft: „Vrede met alle ge weld?" Voorganger is pastor P. de Ridder. Op 5 oktober is ds. H. Hor- tensius, gereformeerd predikant te Leiden, 25 jaar dominee. Vrijdag avond 30 september van 7 tot 9 uur biedt een jubileumcomité hem een receptie aan in de Petrakerk aan de Surinamestraat. Leidse week De hervormde wijkgemeente Staalwijk-Vredeskerk in Leiden begint dit jaar het winterseizoen met een „Week van de stad" in het centrum Vredeskerk, van 11 tot 17 oktober. Ds. R. Steenstra: „De bedoeling is om te laten zien hoe een stad func tioneert en zich ontwikkelt en hoe in de loop der jaren zich verschui vingen hebben voorgedaan in het wonen en werken". Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen 1900 en 1977. Door middel van lezingen en films wor den de oorzaken van al die verande ringen aangegeven en lijnen naar de toekomst getrokken. Gemeen telijke instellingen en musea verle nen alle medewerking. Ter gelegenheid van die week wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd, waaraan iedereen kan meedoen. Het onderwerp is: „Onbekend Leiden". De jury be staat uit drie leden van de Leidse amateurfotografenvereniging. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs krijgen een fraai aan denken. Van de deelnemers worden 3 zwart-wit-foto's van 18 bij 24 cm verwacht. De foto's moeten vóór 10 oktober onder motto (dus niet de naam maker) naar drogisterij Don kers, Haarlemeerstraat 253. Beroepingswerk: Herv. Kerk - beroepen te Maasdijk B. van 't Veld Well-Ammerzoden, te Terneuzen J. Th. Groot Vuren; aangenomen naar Noorden (ZH) kandidaat A. J. Zoutendijk Delft, naar Bennekom R. A. Grisnigt Nieuwland (ZH); be dankt voor Oude Tonge B. Ooste- rom Oude water. Met emeritaat (af scheid 16 oktober): J. van den Heuvel te Waddinxveen. Geref. Kerken: aangenomen naar Mids- land (Terschelling) kandidaat W. Oomkes aldaar. Geref. Kerken: aangenomen naar Bussum W. Pouwels Hillegom. Problemen vergen meer begeleiding Advies aan huwenden: ga over tot één kerk In het Drentse Schoonebeek zal kerkelijk meelevenden die gaan trouwen en die tot ver schillende kerken behoren in het vervolg worden aangera den, één kerk te kiezen. De hervormde en gereformeerde kerkeraad van Schoone- beek-Nieuw Schoonebeek- Weiteveen hebben daartoe be sloten. Alle kerkleden kregen daarover een brief. Als paren een huwelijksinzege ning wensen en in voorbe reidende gesprekken tot de keuze van één kerk komen, kan de inzegening ook in dié kerk plaats hebben, onder volle verantwoordelijkheid van deze kerk en met één dienaar. Doet het paar geen keuze, dan zal van geval tot geval worden overwogen, of het zin heeft dat bij de inzege ning dienaren van beide ker ken aanwezig zijn. De inzegening zal in ieder geval door dienaars van beide ker ken gebeuren als het paar uit drukkelijk de wens daartoe te kennen heeft gegeven en zich voorneemt lid van de eigen kerk te blijven. UTRECHT - Het adviesbureau voor priesters en religieuzen te Utrecht krijgt duidelijk minder te doen met priesters en religieuzen die willen uittreden. Het aantal uit- tredenden dat het bureau om ad vies vroeg liep terug van 39 in 1975 tot 20 vorig jaar. In plaats daarvan wordt steeds meer advies gevraagd door mensen die religieus of pries ter willen blijven, maar begeleiding zoeken voor hun problemen. Dit constateert het jaarverslag over 1976. In een onder eigen verant woordelijkheid uitgegeven bijlage getiteld "Met hart en zinnen" gaat de directeur van het bureau, pastor N. Vendrik, nader in op het affec tieve leven en de relaties van priesters en religieuzen. De begeleiding van de adviesv- ragenden duurt langer dan vroeger, omdat hun problemen meer van pastoraal-psychologische aard zijn dan van praktische en financiële aard. Overbodig Mensen die het bureau om advies vragen en die niet willen uittreden, hebben uiteenlopende problemen. Vele priesters hebben vragen over de ambtsuitoefening in deze tijd, hebben het gevoel niet goed meer te functioneren in het pastoraat of hebben problemen met het celi baat. Teruggekeerde missionaris sen hebben vaak moeite een ge schikte plaats te vinden, terwijl missionarissen op verlof zich af vragen of ze nog wel zullen terug keren. Dit hangt samen met het feit dat sommigen zich in de derde we reld overbodig voelen, zich over bodig hebben gemaakt of persoon lijke problemen hebben. Religieuzen hebben het gevoel zich "leeg" gegeven te hebben, zonder ooit aan zichzelf te zijn toegeko men. Een groeiend aantal leeft met de vraag: Ik voel me in de congrega tie niet thuis en zou toch als reli gieus willen leven, maar hoe? Tal van religieuzen lijden eronder, dat het religieuze leven nauwelijks toekomst lijkt te hebben. Sommi gen kiezen voor een herstel van het verleden, terwijl anderen op zoek gaan naar nieuwe vormen. Ook de verhouding van mannen en vrou wen zal voor een aantal een pro bleem worden. Isolement In de aparte bijlage van het jaarver slag geeft directeur Vendrik aan zetten voor een dialoog over diepgaande relaties van priesters en religieuzen. Een dergelijke uit wisseling acht hij gewenst om ver schillende redenen: niet alleen is het voor geen enkele bisschop en geen enkel bestuur van religieuzen een geheim, dat sommige priesters en religieuzen affectieve, intieme en erotische relaties aangaan, ook is de laatste jaren veel meer aandacht gegroeid voor een goede verzorging van het affectieve leven. Bezinning en gesprek hierover is wezenlijk, zo schrijft de directeur, omdat het kan voorkomen dat mensen in een iso lement raken. Pas de laatste tien ja ren wordt er gedacht en gepraat over affectiviteit bij religieuzen. Meestal waren de geloften een pri- vézaak, waaraan ieder persoonlijk zich trachtte te geven. Celibaat Vendrik constateert dat velen hun celibaat geheel hebben geïnteg reerd en hun ongehuwd-zijn op evenwichtige wijze beleven. Daar naast zijn er ook, die zich zonder veel motivatie houden aan regels en gewoonten, met weinig persoon lijke inbreng. En dan is er ook een kleine groep, die zoekt naar nieuwe vormen van samen-zijn. Soms kan daarbij een relatie met een ander verrijkend zijn. Het adviesbureau probeert de cliënten te brengen tot een goede en vrije keuze, waarbij ze zich bewust zijn van de gevolgen. Aan zo'n relatie zijn, volgens Ven drik, vele risico's verbonden. Voor sommigen is het alleen maar een 'inhalen', het puur 'consumptief, bijna zonder rekening te houden met de partner. Dit laatste is met name zorgwekkend, als de partner een leek is, omdat in een dergelijke relatie juist de positie van de leek erg zwak is. Sommige cliënt-paren (meestal re ligieuzen onderling, een priester en een religieuze of een homofiele priester met een lekenvriend) sla gen er redelijk in, hun relatie te combineren met het religieus geïnspireerde leven in hun groep, of het pastorale werk. "Dat is een verblijdende ervaring. Wel moet ik daarbij aantekenen dat al deze cliënten niet zonder moeite zich aanmerkelijke beperkingen heb ben opgelegd, zodat men toch meer zou moeten spreken van een vriendschap dan van een intieme, erotische relatie, al is die erotiek zeker niet afwezig." Juist vanwege de risico's acht Ven drik het nodig dat er gedacht en ge sproken wordt over dit onderwerp. Ieder mens, zo zegt hij, heeft liefde en steun nodig van anderen. Dit geldt zeker voor mensen die in ge meenschap leven, of die een taak hebben, waarbij steeds een beroep op mensen gedaan wordt om in nerlijk bewogen met anderen mee te leven. Gelofte Ook zou dan ter sprake kunnen komen of de gelofte van maagde lijkheid elke vorm van seksualiteit uitsluit of niet. Het adviesbureau voor priesters e religieuzen is gevestigd aan c Frans Halsstraat 15 in Utrecht. NOORDWIJK - Na sombere be richten in het begin van dit jaar als zou de parochie Maria ter Zee ten dode zijn opgeschreven, kan nu melding worden ge maakt van een nieuwe bloei van deze kerkelijke gemeenschap in het zeedorp. De parochie kampte met finan ciële problemen. Renteloze le ningen openden geen per spectief en bij dekenaat en bis dom dacht men aan opheffing. De parochie zou dan bediend worden vanuit die van Sint Je roen. Het kerkbestuur voelde daar niets voor en uiteindelijk gaf het bisdom de rk Zeeërs een laatste kans. Binnen twee jaar zou de parochie haar levensvat baarheid moeten aantonen. Pastoor Jan Straathof (42), die van Vlaardingen was gekomen zou het kerkewerk nieuw leven moeten inblazen. Onder zijn bezielende leiding is inmiddels veel tot stand ge bracht. Er is een kinderkoor op gericht, er worden kinderne- vendiensten gehouden en een dameskoor is in oprichting. Al lerwegen vindt pastoor Straat hof medewerking voor zijn ini tiatieven. Zo denkt men ook aan de uitgave van een eigen paro chieblad. Om de zes weken zal het huis-aan-huis worden ver spreid. Voor het redactieteam meldden zich vele medewerkers aan. Het kerkbezoek is vrijwel ver dubbeld. Dat komt vanzelfsp rekend ook tot uitdrukking in de financiële resultaten. Zo zijn de collecte-opbrengsten ongeveer twee en een half keer zo groot geworden. Er zijn ook bezuinigingen uitge voerd, onder meer door het in krimpen van het personeelsbe stand. Zaalverhuur levert een extraatje van 10.000 per jaar op. Om geheel uit de zorgen te komen, gaat het kerkbestuur een aktie voeren voor kerkelijke bijdragen. Men vertrouwt dat alle parochianen deze zullen steunen. Dan lijkt het voortbestaan van de parochie Maria ter Zee verze kerd. Honden belasting Op mijn ingezonden brief in de krant van 2 september kwam op 6 september een reactie van de kant van de gemeente. Opnieuw kan ik mijn verbazing niet onderdrukken. De chef van de afdeling belas tingzaken, de heer C. Noest, bleek wel degelijk te vermoeden „dat ieder gezinshoofd in Leiden belas tingplichtig is", d.w.z. een hond houdt. Naar het mij voorkomt is zijn vermoeden onvoldoende met feiten en omstandigheden onder bouwd. Ten aanzien van bepaalde groepen burgers is dit vermoeden zelfs uit de lucht gegrepen. Ik denk hierbij aan de bewoners van be jaarden- en studentenhuizen, die doorgaans volgens de huisregels geen hond mogen houden. De gemeente is hier duidelijk haar boekje te buiten gegaan. Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest, dat de gemeente zonder onderscheid iedereen met de be slommeringen van het indienen van een aangiftebiljet zou opzade len. Om elk misverstand hierover uit te sluiten, citeer ik een passage uit de memorie van antwoord bij de betrokken belastingwet. De wet legt „door het stellen van de eis, dat er een vermoeden van belas tingplicht aanwezig moet zijn vooraleer tot uitreiking van een aangiftebiljet kan worden overge gaan, een beperking aan, welke het op te ruime schaal uitreiken van HOCKEY - Het Nederlandse hoc keyteam heeft gisteren in Folk- stone de eerste wedstrijd voor het toernooi om de Europese beker voor jeugdteams tegen de Sowjet- Unie met 2-1 gewonnen. TURNEN - Nikolai Adrianov, de viervoudige Olympische turn- kampioen zal half november naar Nederland komen. Adrianov maakt deel uit van een groep Russische turners, die een toernee langs vijf Nederlandse steden maken. TENNIS - Betty Stöve is in de eerste ronde van het 100.000 dollar gedoteerde tennistoernooi van Ja pan in de eerste ronde al uitge schakeld. Zij verloor van Terry Holladay met de cijfers 7-6, 2-6 en 6-1. aangiftebiljetten voorkomt." Aan deze wettelijke beperking laat de gemeente zich niets gelegen liggen. Behalve volstrekt onjuist, acht ik de actie van de gemeente ook om andere redenen hoogst ongelukkig. De heer Noest verwacht van de massale toezending van aangif tebiljetten niet alleen een betere naleving van de hondenbelasting, maar ook een werkbesparing voor zijn controlerende ambtenaren. Beide vallen nog te bezien. Met be trekking tot de vermeende werkbe sparing merk ik op dat de gemeente verplicht is op ieder ingeleverd biljet te reageren, hetzij met een aanslag, hetzij met een beschikking dat geen aanslag wordt opgelegd. Een steekproefsgewijze controle van de aangiftes en aanmaning van hen die verzuimen het biljet in te leveren, is noodzakelijk, wil de ac tie haar geloofwaardigheid niet verliezen. Daarnaast is het afhan delen van verontwaardigde tele foontjes van hondenbezitters die al wel hebben betaald, ook bijzonder tijdrovend. Als we tevens de rompslomp voor de burgers onder ogen zien, beginnen zich de con touren van een Kafka-achtige maatschappij af te tekenen. Tenslotte, nadere studie heeft mij geleerd dat de maximum boete welke men riskeert wanneer men het aangiftebiljet verzuimt in te le veren, niet f 5000,- bedraagt, maar f 1250,-. Overigens acht ik het niet geheel uitgesloten dat de straf rechter in voorkomende gevallen, gezien de onjuiste handelwijze van de gemeente, geen straf zal opleg gen, wanneer men inderdaad geen hond bezit. Mr. P. J. van Amersfoort, Witte Rozenstraat 5 LEIDEN. Men kwam, men zag, .en liet 't rotten Toen bijna 50 jaar geleden de hui zen in de Alexanderstraat en de' hoek Herensingel gebouwd wer den, zagen die er van binnen (en van buiten) héél anders uit. De keu rige woninkjes bevatten vele kleine kamertjes en het wekelijkse bad nam men in de keuken, nadat men de mat had opgerold, omdat daar de enige watertoevoer was. Omdat Pa een vindingrijk en han dig man was, heeft hij zelf over de jaren zijn huis omgebouwd tot een heel gezellig appartement, waarin ook een doucheruimte. De kosten van deze verbouwing èn het onder houd binnenshuis financierde en deed hij grotendeels zelf. Ze wonen er dan ook erg naar hun zin; ruim 45 jaar nu. Enkele jaren geleden begon men bij de bouwvereniging over renova tieplannen te praten en nu is het idan zover dat alle huisjes keurig in een nieuw "pakje" gestoken zijn Alleen het huis op de hoek. Dat staat er treurig bij. De kozijnen rot ten weg, het stopverf is verteerd en de ruitjes waaien er soms uit (maar dan wèl naar buiten). In de slaap kamer lekt het dak, daar hebben ze na vele malen bij de bouwvereni ging geklaagd te hebben, hang- planten opgehangen, die het water opvangen. (Wat een tip hè? Ze doen het nog goed ook!) De bestuursleden van de bouwver eniging zijn al zo vaak komen kijken, dat men het beu wordt. "Ja we zullen er iets aan laten doen" zeggen ze, maar het dak lekt nog steeds en als de wind opsteekt staan de gordijnen bol, het tocht verschrikkelijk. Zeventig en drie-en-zeventig jaar zijn ze, die twee. Ouwe taaien dus! Nog erg vitaal ook en willen daar ook niet weg; hebben iedereen daar zien opgroeien, ze kennen de buurt, de buurt kent hen. Vele malen kregen ze bezoek van bestuursleden en de architekt, steeds weer werd alles geduldig uitgelegd, werd het hele huis beke ken, zo enorm veel beloofd, maar niets gedaan. De laatste belofte luidde: "Neemt u zelf kontakt op met een tim merman, dan komt het wel in orde". Ook deze kwam, alles werd weer uitgelegd, bekeken, be loofd Het is nu september, we gaan de winter tegemoet. "Zuinig met energie" geldt niet voor dit huis. Pa zal wel weer strookjes op de kieren plakken, die er dan weer net zo hard aftochten. Maar je weet nooit hè? Wat zegt u? U kent Piet ook? Nou gaat u vooral niet kijken daar op de hoek, want zoals ik al zei: "Vele rui ten zitten los en ze mogen eens op vallen!" E. BURGGRAAF-DE MEIJ Snipstraat 12 Leiderdorp. ADVERTENTIE Wilt u hoge rente voor spaar geld waarover u toch op elk gewenst moment kunt beschikken? Vraag dan meer informatie over de beleggmgsrekenmgen van postgiro en rijkspostspaarbank. Stuur de bon in, vraag de folder op het postkantoor of bel 0017 (gratis) of (020) 5893137. Beleqqinqsrekeninqen tot 7'/2%. Uw spaargeld brengt meer op naarmate u het langer laat staan. Bij opname wordt een klem per centage van het opgenomen bedrag van uw tegoed afgetrokken. U kunt zonder aftrek opnemen: - de rente van het vong jaar - geld voor de aankoop van een eigen woning - bedragen waarvoor u een opzeg termijn in acht neemt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 21