LEIDSCH DAGBLAD Leraren willen offers brengen M) honden manden Nieuwe eisen voor vrijlating Schleyer vandaag geweten iFlllAlfl Treinkaartje wordt dourder ËI13119 Willem Duys naar buitenland Derde geval van cholera in ons land voor alle rassen; voort poedeltje, voor de bouvier, ovaal of rond en solide handwerk! alles Eerste puzzel- resultaten bijzonder goed |ancia|| Geloogd Massief Eiken van de 4' t; I Meubelfabriek Oisterwijk: WÊm op maar ÏO plaatsen te koop. Meubelfabriek Oisterwijk VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 35347 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN UTRECHT (ANP) - De reizigersta rieven van de Nederlandse Spoorwegen zullen op 1 oktober gemiddeld vijf procent worden verhoogd. Datum van invoering en percentage komen overeen met de tariefaanpassingen bij vrijwel alle andere openbaar ver- voerbedrijven in ons land. Op jaarbasis verwacht NS dat deze j tariefsverhoging de opbrengsten uit het reizigersvervoer met circa 28 miljoen zal doen toenemen. De tariefsverhoging die 3.5 pro cent lager uitvalt dan die van vo rig jaar zal naar verwacht weinig nadelig effect hebben op de totale vervoersomvang, aldus NS. Het bedrijf zegt dat de jaarlijkse prijsverhoging nodig is om de opbrengsten in redelijke mate aan te passen aan de kostenstij- i ging en daarmee de rijksbijdrage zoveel mogelijk te beperken. De verhogingen van gemiddeld vijf procent kan worden gezien in het licht van het streven van de rege ring om door een beperking van prijzen en tarieven bij overheids diensten en bedrijven van haar kant een bijdrage te leveren tot de inflatiebestrijding. De enkele reizen gaan met onge veer 4.5 procent omhoog, de re tours met zes. Vijf- en zeven daagse abonnementen worden gemiddeld 7.5 procent duurder. Daarentegen is de verhoging van de voor forensen belangrijke maandtrajectabonnementen be perkt tot 3.25 procent en die van de scholierenkaarten tot ruim drie procent. Bij de meeste kaartsoorten worden de tarieven over korte afstanden tot 16 km niet verhoogd. Willem Duys BLARICUM (SP) - TV-presentator Willem Duys overweegt zich in het buitenland te gaan vestigen. Samen met zijn vrouw heeft hij al ver schillende huizen in Zuid-Frank rijk bekeken. Aanleiding voor de verhuizing zou "het Nederlandse belastingklimaat" zijn. Vooruitlopend op zijn mogelijk vertrek uit ons land heeft hij zijn Blaricumse villa te koop aangebo den. De vraagprijs voor dit pand (drie slaapkamers, eiken balken en plavuizen vloeren), inclusief 5000 m2 grond en verwarmd open zwembad plus tuinhuis is an derhalf miljoen gulden. Woordvoerder Geijtenbeek van het Naardense makelaarskantoor Me- tropole Doerga BV.: "Er is veel be langstelling voor. We zijn al met een geïnteresseerde koper in onder handeling". Duys, die zelf niet voor commentaar bereikbaar was, zou wel zijn radio- en tv-programma's in ons land blijven verzorgen. Lance: "Mijn 32 PAGINA'S KAATSHEUVEL - Medewerkers i voor het spookslot. DEN BOSCH (SP) - De le den van het Nederlands Ge nootschap van Leraren en sympatisanten die vanmid dag in Den Bosch protes teerden tegen de.salaris verlaging van jonge begin nende collega's hebben het niet alleen bij verwijten aan het adres van minister Van Kemenade gelaten. Ook zijn bij monde van voorzitter drs. F. Roefs - voorstellen gedaan die offers vragen van de leraren zelf en de werk gelegenheid bevorderen. De NGL-voorzitter bepleitte de vol gende maatregelen: het inleveren van de overuren (daardoor komen 2600 betrekkin gen vrij Het ontwerpen van een goede re geling voor een gecombineerde dag-avondbetrekking (avondles sen binnen de normbetrekking zo dat daglessen vrijkomen); vrijwillige vermindering van het aantal lesuren (dan moet er wèl een gelijkwaardige rechtspositie ko men voor de part-timer); minder lessen - od vriiwilliee ba sis - voor oudere leraren. Daarenboven bepleit het genoot schap de invoering van (éen jaar) educatief verlof verkleining van de klassen, uitbreiding van het aantal lessen per leerling per week en het verlagen van alle normbetrekkin gen tot 26 uur. De Tweede Kamer-fractie van de PvdA was vandaag niet vertegen woordigd op de protestdemonstra tie van het Nederlands Genoot schap van Leraren (NGL) te Den Bosch, aldus heeft de woordvoer der van de fractie meegedeeld. Bij de PvdA-fractie is het gewoonte geworden op bij openbare demon straties met waarnemers verte genwoordigd te zijn. Voor wat be treft de NGL-demonstratie is ervan af gezien. NIJMEGEN (ANP) - Alle personen met wie de Turkse cholerapatiënte in het Radboudziekenhuis in Nij megen contact heeft gehad, worden met anti-biotica behandeld. De zes tigjarige vrouw werd zondag in het ziekenhuis opgenomen, haar Turkse schoondochter enkele da gen later. Ook in de ontlasting van een 37-jarige zoon, de man van de schoondochter, zijn cholera-bacil- len aangetroffen. Hij hoeft echter niet te worden geïsoleerd, omdat er dank zij de behandeling met anti biotica geen gevaar meer bestaat dat hij anderen besmet. Dit heeft het ministerie van Volksgezond heid vandaag meegedeeld. De gevallen van cholera die zich hebben voorgedaan in het Mid den-Oosten maar ook op de Gil- bert-eilanden in de Stille Oceaan t het sprookjespark "De Efteling" zijn bezig met macabere doodskoppen hebben volgens vandaag in Am man ontvangen berichten aan 80 mensen het leven gekost. Het aantal gevallen waarvan mel ding is gedaan, is opgelopen tot 2.500. Het ergste getroffen is Syrië, waar zich 2.100 gevallen voordoen en waar minstens 68 zieken zijn over leden. Artsen in Beiroet zeiden dat zij de indruk hadden dat er Arabische landen zijn die de ernst van de epi demie in hun gebied onderschat ten. De vrees heerst in het Midden-Oos ten dat de epidemie zich verder zal verspreiden als gevolg van de pel grimage die zeker wel een miljoen moslims gaan ondernemen naar Mekka in Saoedi-Arabië, waar het pelgrimseizoen over twee maanden zijn hoogtepunt bereikt. is zuiver "Mijn geweten is zuiver", hield de Amerikaanse be grotingsdirecteur Bert Lance (foto links) gisteren vol voor de senaatscommis sie voor regeringszaken. Hij moest verschijnen op ver denking van ongeoorloofde praktijken als bankier in de periode voordat zijn per soonlijke vriend Jimmy Car ter president van Amerika werd. "Ik ben trots op het werk dat ik in het begro tingsbureau van het Witte Huis heb kunnen doen", al dus Lance, die verzekerde niet te zullen zwichten voor de toenemende druk om af te treden. PAGINA 9 VARA-omroepsecretaris: „PvdA schrijft ons niet de wet voor PAGINA 7 Nederlands basketbal team verloor van Tsjechen. PAGINA 17 Ook de priester kent zijn intieme relaties. PAGINA 21 Met bijna onzicht bare lakschade. Normaal 885, ai Korting 160.- N Nu 725,- "De acties van het GNL staan in geen enkele verhouding tot de aan gekondigde maatregelen. Het NGL legt uitspraken van minister Van Kemenade verkeerd uit. De acties van het NGL betekenen, dat rechtspositionele zaken worden uitgevochten over de rug van de leerlingen heen", aldus de motive ring van de PvdA-fractie om niet naar Den Bosch te gaan. Industrie zit weer verder in het slop DEN HAAG - De gehele Neder landse industrie is weer verder in het slop geraakt. De voorraden lo pen opnieuw hoog op en uit het buitenland komen belangrijk min der opdrachten binnen. Dit beeld van een verslechterende industrie dringt zich op bij het be kend worden van de maandelijkse conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De test omvat een uitgebreid on derzoek bij vele grote en middel grote ondernemingen in ons land, onder meer in de chemische-, me taal-, katoen-, schoen-, confectie-, bouw- en baksteenindustrie. In al deze sectoren wordt voor de ko mende drie maanden eerder een verminderende dan een toene mende bedrijvigheid verwacht. Merk Tomos, zonder versnelling, voor- en achtervering. 2 Gratis beurten, Vs jaar garantie DUS0SWA B.V. Turfmarkt 1 -2-3, Leiden. Tientallen postzakken met meer dan honderdduizend op lossingen zijn ontvangen op de eerste kruiswoordpuzzel en de rebus, die zijn gepubliceerd in de nationale puzzelactie "Zet ze óók in 't zonnetje". Dat is de beginstoot om ons doel te realiseren: 2500 gehandicap ten een extra buitenlandse va kantie te bezorgen. Vandaag worden de tweede puzzel en rebus aangekondigd, waarin wederom een fors prij zenpakket is verwerkt met als extra prijs: een complete zet z: NETJE kleurentelevisie/video-cas- setterecorder combinatie. Om mee te dingen naar de prachtige prijzen dient op een briefkaart (tenminste 1,50 ;xtra aan postzegels plakken) of giro-overschrijving (mini maal 1,50) de oplossing te worden vermeld van de kruiswoordpuzzel of de rebus (beide mag ook, mits op een aparte kaart; meerdere inzen dingen zijn van harte welkom). Enook al wint u geen prijs, u verricht in elk geval een goede daad. PAGINA 23 Nienwe Rijn 50. Telef. (071)-120821 Zonnige perioden Zonnige perioden en op enkele plaat sen een buitje. Matige noordelijke wind. Minimumtemperaturen omstreeks 5 graden. Maxima circa 15 graden. (Opgemaakt om 11.15 uur). Wolkenvelden, maar ook perioden met zon zullen voorkomen in de noordelijke stroming, die morgen het weer in ons land bepaalt. Deze noordelijke stroming van tamelijk droge en koele lucht wordt in stand gehouden door een omvangrijk hogedrukgebied, waarvan het centrum vanmorgen boven IJsland lag, en een depressie in de omgeving van Moskou. De koele en droge lucht zal geleidelijk tot ver in Europa kunnen doordringen. Ten zuiden van de lijn Londen-Boekarest be reikten de middagtemperaturen giste ren echter op veel plaatsen nog waarden tussen de 25 en 30 graden. 17 SEPTEMBER Zon op: 7.17 uur; onder: 19.51 uur. Maan op: 12.09 uur; onder: 21.46 uur. Hoogwater te Katwijk om 6.27 en 18.50 uur, laagwater om 2.34 en 14.45 uur. KOREVAARSTRAAT 19 - LEIDEN TELEFOON 071-142146 Vanaf 23 september a.s. brengen wij de Totaal vernieuwde Opel Rekord 1978 in onze showroom! Een fantastische auto die u in uw aankoopoverwegin gen MOET betrekken! Het Motorhuis Leiden/Katwijk/ Voorschoten eersteklas eikehout goed uitgewerkt in eigen droogkamers geloogd volgens oud recept eigen originele modellen gemaakt in eigen werkplaatsen 12 jaar garantie op de houtkonstruktie ongekende service gratis thuisbezorgd door geheel Nederland verkoop uitsluitend in onze eigen tien toonzalen. Berkel (Z.H.),Noordeindseweg 116. tel. 01891-4670. vrij tot 21 uur. klop, klop, klop dat klinkt goed geloogd massief eiken. BONN (SP) - Het Westduitse dag blad Die Welt bericht vandaag dat de politie een beeldbandopname heeft ontvangen met nieuwe eisen voor de vrijlating van de ont voerde werkgeverspresident Hans-Martin Schleyer plus be wijzen dat Schleyer nog leeft. Ook in '79 op Noordzee geen haringvangst? LUXEMBURG (ANP) - Het is mo gelijk dat de Europese Commissie niet alleen voor dit en volgend jaar maar ook voor 1979 een totaal ha ringvangstverbod in de Noordzee^ zal voorstellen. Dit verklaarde' Europese commissaris Vredeling vandaag in het Europese parlement in Luxemburg. Het plan is nog niet definitief omdat de Europese Commissie, het "dagelijks be stuur" van de EG, eerst nog meer wetenschappelijke informatie wil hebben over het .visbestand. Het Europese parlement heeft de Europese commissie gevraagd met spoed voorstellen te doen voor de bescherming van reeds als be dreigd te boek staande soorten zoals schol, schelvis, makreel en kabeljauw. OVERVAL EINDHOVEN (ANP) - Twee over vallers hebben vanochtend tegen half tien een nog onbekend bedrag buitgemaakt in het bijkantoor van de PTT in Eindhoven. Terwijl één der overvallers met een dub belloops jachtgeweer de kantoor houder en een klant onder schot hield, sprong de ander over de balie en leegde de kas. Een uur later werd drijvende in het Eindhovense ka naal een lege auto gevonden, waar van de politie het vermoeden heeft, dat die door de daders bij de over val is gebruikt. kort na middernacht tegen radio- en krantenverslaggevers gezegd dat de Westduitse centrale re cherche hem een nieuw bericht voor de ontvoerders heeft gegeven. Hij verzocht om publikatie van die mededeling omdat, zoals hij al en kele dagen geleden heeft meege deeld, de massa-media zijn enige mogelijkheid zijn om met de ont voerders contact te krijgen. Opzien baarde gisteren in de West duitse hoofdstad een reis die staatsminister van de bonds- kanselarij Wischnewski naar Alge rije blijkt te hebben gemaakt. De woordvoerder van de regering wilde geen antwoord geven op de vraag of Wischnewski met presi dent Boumedienne gesproken heeft over de ontvoering en het mogelijke vertrek van elf gevangen terroristen uit Duitsland. Gistermiddag is in het bureau van bondskanselier Helmut Schmidt de grote crisisstaf weer bijeen ge weest. Waarnemers zagen daarin al een teken dat de terroisten na en kele dagen van stilzwijgen weer iets van zich hadden laten horen en misschien via Payot antwoord zou den krijgen. De regering wilde ech ter nog steeds geen enkele mede deling verstrekken en ook geen antwoord geven op de vraag of er tekenen zijn dat Schleyer - nu al twaalf dagen in de macht van de terroristen - nog in leven is. Wel sprak de regeringsvoorlich tingsdienst met klem een bericht van het weekblad Stern tegen waarin stond dat de regering al lang had besloten om in geen geval de elf terroristen vrij te laten in ruil voor Schleyers leven, en dat Schleyer daarmee eigenlijk ten dode opge schreven is. -- r - 4 weken lang het ^jji/fLEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Ik ga liever met over 1 nacht ijs en wil het Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor hall geld en dan kunt U mij aansluitend als abonnee noteren Ik besks metewir-en u kunt mij m.l.v. heden als abonnee noteren en ik krijg dan de eerste 2 weken de krant aratts Naam Adres Woonplaats Gironr. Hokje aankruisen en bon ingevuld m een open envelop zonder postzegel opsturen naar Leidsch Dagblad Antwoordnummer 214 LeidefLagJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1