lEEN UNIEKE ATOOM SCHUILKELDER VOORLUZERN VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1977 Zwitserland, een land dat waarschijnlijk de minste kans loopt te worden aangevallen, houdt serieus rekening met een kernoorlog. Haast ie dere Zwitser kan beschikken over een schuil plaats tegen radioactieve neerslag. Er zijn 6,4 miljoen Zwitsers. Het is de bedoeling dat er voor evenveel mensen schuilplaatsen komen. Momenteel zijn die er voor 5,4 miljoen, waarvan bijna vier miljoen voldoen aan de modernste eisen, zoals een luchtverversingsinstallatie. De meeste schuilplaatsen bestaan uit de kelders onder de huizen, aangepast met onder meer een 25 centimeter dikke deur van gewapend beton, die de kelder luchtdicht moet kunnen afsluiten. We hebben er enkele kunnen zien. Momenteel doen ze voortreffelijk dienst als wijnkelder. In 1966 werd het verplicht om onder nieuwe huizen, openbare gebouwen, supermarkten, parkeergarages, ziekenhuizen enz. dergelijke aangepaste kelders te bouwen. De gemiddelde meerprijs daarvan komt op ruim zeshonderd gulden per schuilplaats. Dertig procent daarvan komt voor rekening van de bouwer, de rest wordt betaald door het kanton en de gemeente. Robert Aeberhard, chef-voorlichter van het 'Bundesamt fur Zivilschutz, de Zwitserse BB, legt uit „We willen als het ware laten zien dat het geen enkele zin heeft een atoomaanval op ons te ondernemen als elke Zwitser tegen de gevolgen ervan kan schuilen. Ook als neutraal land moet je je kunnen verdedigen. De staat voelt zich verplicht zijn inwoners te beschermen, een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden. Vandaar ook die wettelijke regeling. PAGINA 13 Door Gerard van Zuuren Foto's Ed Leyten De Sonnenbergtun- nel (bij Luzem) in de al ledaagse situatie: een stuk autoweg tussen Luzern en de St. Got- hard. Bij "atoom alarm" kan de tunnel echter in 6,5 uur (met behulp van dertig cm dikke pantserdeuren) hermetisch worden af gesloten tot een schuil kelder voor 20.700 in woners van Luzern BMH—8BB gjg^— ;:::y i# U i Ongeluk Trouwens, we sluiten ook ongelukken niet uit. Een vliegtuig, dat een kernwapen bij zich heeft, kan neerstorten, of het wapen verliezen. Of een ongeluk met een kerncentrale, al is die mogelijkheid volgens ons praktisch nul. Maar de huidige vrede is ook niet eeuwigdurend. Er is geen enkele garantie voor vrede. Van de laatste zesduizend jaar hebben slechts driehonderd jaar geen oorlogen gekend, zo heeft een studie van de universiteit van Oslo uitgewezen. En als Zwitser zitje nu eenmaal tussen de NATO-landen en de landen van het Oostblok. Je moet het realistisch bekijken, tijdens de laatste oorlog konden de Zwitsers nog de Alpen invluchten. Het gebergte werd dan ook uitgebouwd tot een ware vesting. Bij een moderne oorlog kan dat niet meer. Radioactieve neerslag stopt niet bij natuurlijke grenzen of landsgrenzen. Je kan niet meer vluchten. Ja, alleen in de diepte, naar beneden, de kelder in". De Zwitserse BB valt onder het ministerie voor politie en justitie. Ze bestaat uit 420.000 man, van wie er slechts achttienhonderd beroepskrachten zijn. Twee dagen per jaar komt men met z'n allen samen om te oefenen. Van de schuilkelders zijn er 122.000 die geschikt zijn voor zeven tot 25 mensen, vijftigduizend voor 26 tot vijftig mensen, vijftienduizend voor 51 tot honderd mensen, vijfduizend kelders voor honderd tot tweehonderd mensen, tien voor vierduizend mensen, en dan is er een waarin niet minder dan 20.700 'mensen, hun heil moeten zoeken als er ergens in Europa een waterstofbom, een H-bom of een neutronenbom tot ontploffing wordt gebracht. Dat is de Sonnenbertunnel in Luzern. Een uniek project.^ Als je door de Sonnenbergtunnel rijdt, is het enige datje opvalt de moderne constructie en de perfecte verlichting. Mag ook wel voor een tunnel die nog geen jaar oud is en deel uitmaakt van een internationale autoweg (Basel-Luzern-Sint Gotthard-Milaan). Als je niet beter weet heb je er ook geen enkel idee van dat diezelfde tunnel in geval van nood in zeseneenhalf uur kan worden veranderd in een ondergrondse stad, die door middel van vier pantserdeuren - elk dertig centimeter dik en 350.000 kilo zwaar - hermetisch van de buitenwereld kan worden afgesloten. Ruim twintigduizend mensen kunnen er zonder problemen twee weken schuilen voor een gifwolk, de neutronenbom of radioactieve neerslag. Een unieke schuilplaats. En als het aan de Zwitsers ligt blijft hij uniek. Robert Aeberhard had ons in zijn moderne kantoor in hoofdstad Bern al verteld: „Het is natuurlijk veel makkelijker om kleinere schuilkelders te bouwen. Niet zozeer vanwege de moeite of de kosten, maar het is probleemlozer om mensen, zeker in geval van nood, niet met zulke grote aantallen met elkaar te laten leven in ruimten die we ondanks alles toch betrekkelijk klein moeten noemen. Maar het kwam nu goed uit. Die tunnel moest toch gebouwd worden om het verkeer in Luzern te ontlasten. En voor betrekkelijk weinig geld - de meerprijs was maar een kleine ,dertig miljoen gulden - konden we er een atoomschuilkelder van maken. Misschien lijkt het voor velen een hoop geld, maar het is goedkoper dan wanneer we voor ieder apart een schuilkelder hadden moeten bouwen. Zeker daar, tussen Luzern en Littau, waar over het algemeen oudere huizen staan". Bizar Je kan je er van alles over laten vertellen, maar hoe indrukwekkend een en ander is, blijkt-toch pas tijdens een rondgang onder leiding van Stephan Lehner, de 49-jarige chef van de BB in Luzern. Met name het in de rotsen uitgehakte commando- en verzorgingscentrum imponeert, een bizar centrum eigenlijk. Stephan Lehner opent met een soort loper de ene na de andere massieve deur, gaat ons voor door kille gangen, over wenteltrappen en door kamers. Ramen zijn er niet. Mensen werken er niet. Keer op keer ontsteekt hij fletse neonbuizen en laat ons zo het in de rotsen gemaakte flatgebouw zien van zeven verdiepingen. Twee verdiepingen liggen onder het niveau van de 8 tunnel, een verdieping ligt op gelijk niveau als de rijbanen, en vier etages liggen erboven. Op die zeven verdiepingen zijn onder meer ondergebracht het noodhospitaal met twee operatiekamers en verschillende ziekenkamers voor in totaal 336 mensen, het commandocentrum, een keuken met acht ketels van vijfhonderd liter inhoud, een recreatiezaal, twee telefooncentrales, magazijnen, een zittingszaal voor een rechter en een politiebureautje met heuse arrestantencellen. Ook staan er de filterinstallaties voor water en lucht en de dieselmotoren die voor stroom moeten zorgen. Het merkwaardige is dat alles is ingericht. In de operatiekamer bijvoorbeeld, staat de operatietafel kompleet opgesteld. Er komt water uit de kraan, de lamp boven de operatietafel kan branden. Alleen de instrumenten van de chirurg zijn nog in dozen verpakt.. Ruim twintigduizend mensen hebben een toegangskaart voor deze tunnel. Alleen zij mogen daar schuilen. Op hun kaart staat precies beschreven aan welke kant ze naar binnen moeten. Ze worden opgevangen door BB'ers. Binnen zeseneenhalf uur kan Op alles is ge rekend: bij de "schuilkelder-tunnel" horen ook: een noodziekenhuis imet operatieka mer, telefooncen trales, maga zijnen, een poli tiebureau met cellen in stallaties voor water en lucht en deze kant-en- klare keuken met acht grote kook- ketels. De vluch ters zijn echter wel verplicht zelf hun voedsel mee te nemen, als het zover mocht ko men. de tunnel worden afgesloten. In 62 uur moeten de geasfalteerde rijbanen, elk twaalfhonderd meter lang. door middel van spaanplaten, scheidingswanden, herschapen zijn in kleinere eenheden, met elk 64 bedden. De wandèn en de bedden zijn in de Sonnenberg opgeslagen. Stephan Lehner „Het grote probleem was eigenlijk: Hoe maak je die enorme ruimte bewoonbaar en leefbaar voor twintigduizend mensen, tenslotte een kwart van de bevolking van Luzern. De problemen zijn vooral van psychologische aard. Technisch was het allemaal best uitvoerbaar. Kijk, als het nodig is moeten al die twintigduizend mensen slapen in de twee tunnelbuizen. Die buizen hebben we, om een beetje van dat massale af te raken, onderverdeeld in acht wijken, due we elk weer door middel van schotten van spaanplaat hebben' verdeeld in 52 blokken. Per blok worden 64 bedden neergezet. Voedsel Stapelbedden, vijf boven elkaar. Per wijk is een verzorgingseenheid, waar we drinkwater afgeven, alsmede heet water. Ja, warm water is het enige dat de mensen van ons krijgen. Ze moeten zelf voedsel meebrengen. Ook kussens en lakens De mensen adviseren we voor twee weken voedsel mee te nemen, waarbij in ieder gevjl twee kilo rijst, twee kilo suiker, een kilo vet en een liter olie". In elke wijk zijn aparte ruimten voor zuigelingen, waartoe de moeders voortdurend toegang hebben, en toilet- en wasruimtes, zowel voor mannen als-voor vrouwen. De installatie die de lucht zuivert, en aan- en afvoert, is een andere dan die voor de aan- en afvoer zorgt van de lucht in vredestijd. Ook de watertoevoer is op drie manieren verzekerd.Zo wordt het drinkwater zo lang als mogelijk is onttrokken aan het 'waterleidingnet van de stad Luzern. Als dat niet meer kan pompt men het grondwater op, en gaat ook dat niet meer dan wordt het water van de rivier de Reuss, die dopr Luzern stroomt, de berg in gepompt en gezuiverd. Lehner „We gaan er bij de watervoorziening van uit dat ieder om te drinken en zich te wassen per dag vier liter nodig heeft.Ook voor de klimaatbeheersing is gezorgd. De temperatuur zal in de tunnel niet boven de 25 graden Celsius komen, en de relatieve vochtigheidsgraad kunnen we beneden de 75 procent houden". Huisdieren Voor huisdieren is in geval van nood geen plaats. Stephan Lehner daarover. „Die moet men buiten laten. Dat betekent waarschijnlijk hun dood, maar dat moet men maar op de koop toe nemen. We kunnen er niet nog eens het hondje van Karl, de poes van Heidi of de papegaai van Rudi bij hebben". „Maar verder kan er hier niets gebeuren. Of er moet een atoombom precies op de ingang vdn de tunnel vallen", aldus Lehner. Eind 1969 is men begonnen met de bouw van de Sonnenbergtunnel. In oktober vorig jaar was alles klaar. Aanvankelijk vroeg men zich af of het allemaal nou wel nodig was. Nu stelt men: Er schutzt und nutzt, ofwel hij beschut en is van nut.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 13