mededelingen gemeentebestuur leiden 19t|m23sept.77 verkoopmanagers -^ehzZu*- Ruit hersteilen? J. Dubbeideman AKTIE 68 (mnl./vrl.) RUTGES BV ervaren chauffeurs jonge verkoper DUMPHAL "c -I. hierbij U cte" Of ZS; OP «TbF: zoals <"ci"° Z^ccns (eorn k°Pen Kindermode 3-12 jaar Haarlemmerstraat 5, Leiden 071-122498. Ook de merken: McGregor, Oily, Petit Bateau, Absorba, Dombo-jasjes, d.d. kousje^ en sok- ken. y 071-122641 bellen. Kooilaan 15 Leiden TE KOOP OUD KLEIN HUISJE met c.v. en plavuizen, zonder tuin in gezellig straatje. Catharinastr. 4, H R Leiden. Het vaste buro voor tij delijk werk vraagt met spoed LTS-ers E MTS-ers E ELEKTRO- MONTEURS (zwakstroom) Den Haag, Herengracht 21, Tel. 070-649852 Vroom Dreesmann zoekt voor haar regio Haarlem. De regio omvat vestigingen in Haarlem, Leiden, Alkmaar, Den Helder, Alphen a/d Rijn, Hoorn, IJmuiden en Beverwijk. De verkoopmanager is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid in de aan hem toevertrouwde afdelingen zoals o.a. de bediening van de klanten presentatie en display van de goederen de aanwezigheid van de vastgestelde kollekties Q de personeelplanning (bezetting) en het zo effektief mogelijk funktioneren daarvan. Indien de standplaats de hoofdvestiging Haarlem is, zal hij/zij tevens nauw betrokken zijn bij de regionale inkoop. Wij denken aan representatieve jonge mannen of vrouwen met een goede algemene ontwikkeling, die het leidinggeven in zich hebben en hun mede- werkers/sters in een goede sfeer weten te stimuleren, waarbij de dynamiek van het warenhuis hoge eisen stelt aan slagvaardigheid en flexibiliteit. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens en een recente pasfoto kunt u richten aan de manager Sociale Zaken, postbus 170 te Haarlem. VROOM DREESMANN zoekt voor spoedige indiensttreding voor binnenlands vervoer. Indien U belangstelling heeft, is een telefoontje voldoende. Het nummer is (01720) 29 210, toestel 322. Het adres is: Bedrijfsweg 21. Alphen a d Rijn. Rutges BV is een werkmaatschappij van Paktrans BV. TEGELHANDEL 't WINKELTJE Witte Singel 108 Leiden Tel. 142226 vraagt met spoed: i.b.v. rijbewijs B E. Sollicitaties aan bovengenoemd adres. tussen de Haagsche Schouw en de Vink Rijndijk 116 Alle soorten gebruikte en nieuwe goederen o.a. kleding, meubelen, antiek, schilderijen, elektrische schrijf machines, elektrische telmachines, olie. multigrade 20 W Klantenservice a 1.75 per liter en div. mooie gebruikte auto's. Tel. 071-764260. Tevens te koop gevraagd in boedels en zolderopruimingen. Inkoop van alle soorten gebruikte of nieuwe c Commissievergaderingen Commissie Economische Aangelegenheden. Dinsdag 20 september a.s. om 20.00 uur in de koffiekamer het stadhuis. Agenda: Eerste halfjaaroverzicht 1977 openbaar slachthuis. Wijziging tarieven slachthuisrechten en repressieve keuringen. Aanvraag calculatie-opzet voor toekomstige tarieven Openbaar Slachthuis. Informatie- en adviesprocedure gemeenschappelijke regelingen. Winkelvoorzieningen op het Waardeiland. Commissie voor Onderwijs, Recreatie, Sport en Samenlevingsopbouw. Donderdag 22 september a.s. om 20.00 uur, in kamer 263 van het stadhuis. Notulen van de vergadering van 1 september 1977. Mutaties onderwijzend personeel openbaar lager- en voortgezet onderwijs. Kredieten t.b.v. openbare scholen. Bouw gymnastieklokalen aan de Opaalstraat en de Zwartemeerlaan. Uitbreiding gebouw voor openbaar g.l.o. Strausspad 3 met lokalen voor de openbare kleuterschool Hummelhof. Bouw noodlokalen t.b.v. de Louise de Coligny-Scholengemeenschap. Verbetering tennisbaan Leidse Hout. Aanleg sportvelden Vlietpark. Schrijven van de stichting W.K.L. betreffende subsidiëring zelfstandige peuter speelzalen 1977/1978. Informatie S.A.D. Commissie Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. Donderdag 22 september a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Morssingel en de aanvraag verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de bouw van 120 woningen langs de Morssingel; (samen met de Beschikbaarstelling van et Beschikbaarstelling van ei pen bij de Hooglandse kerk Beschikbaarstelling van ei len aan de Slaaghsloot. Beschikbaarstelling van ei rogramma voor de vernieuwing van walmu de singels. Beschikbaarstelling van een krediet voor de vernieuwing en restauratie van de Wijnbrug. Werkzaamheden marktenroute, Rapenburg, Turfmarktsbrug en Nonnenbrug. alsmede beschikbaarstelling krediet herstel walmuren erj riolering marktroute. Herstel wegdek Breestraat voor zover gelegen tussen Koornbrugsteeg en Gan getje. Beschikbaarstelling van een krediet voor de rehabilitatie van een drietal gemeen tewoningen aan de Vierde Binnenvestgracht. Reconstructie van de stadswal op het voormalige terrein van de Grofsmederij Ruiling van water en grond bij en op het Zijleiland met C. Smit. Vergoeding geleden belastingschade aan de firma Gebr. Van Egmond. Opschorting rentebetaling Holland Woning. Ingebruikneming Sumatrabrug. Bovenstaande vergaderingen zijn alle openbaar. Wie meer wil weten over de te behandelen agendapunten, kan daarover informatie vragen in het informatie-centrum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Volkshuisvesting), i krediet voor de restauratie van het Schapenpoortje, n krediet voor de restauratie van de twee waterpom- n krediet voor de restauratie van de Stadspoldermo- n aanvullend krediet v 16 SEPTEMBER 1977 Men kan mondeling bezwaren indienen en wel persoonlijk of bij gemachtigde op een openbare hoorzitting, die respektievelijk zal worden gehouden op: 0 uur in kamer 210 van het stadhuis. 0 uur in kamer 210 van het stadhuis. Het verzoek om vergunning met de bijlagen en de eventueel ingediende bezwaar schriften liggen ter inzage op het stadhuis, afdeling V.O.W., kamer 330. De aandacht wordt erop gevestigd, dat beroep tegen een beschikking daarna alleen kan worden ingesteld door degenen, die; a. in persoon of bij gemachtigde op de hierboven aangekondigde zitting zijn ver schenen; b. niet op de openbare zitting zijn verschenen, maar niet woonachtig zijn in Lei den of een aangrenzende gemeente, waar de aanvraag om vergunning is openbaar gemaakt. Diversen Spreekuur Wethouder Volkshuisvesting- Op donderdag 22 september a.s. houdt de wethouder van volkshuisvesting de heer A. Verboom zijn maandelijkse spreekuur, dat wordt gehouden van 19.30 tot 20.30 uur. Het vindt ditmaal plaats in het gebouw van speeltuinvereniging "Zuiderk wartier" in de Anjelierstraat. Het spreekuur is met name bedoeld voor bewoners van de tuinstadwijk, die huis vestingszaken met de wethouder willen bespreken. Renovatiespreekuur komt te vervallen Het renovatiespreekuur van het Bureau Huisvesting, dat wekelijks op dinsdag gehouden wordt, komt met ingang van dinsdag 21 september a.s. te vervallen. In plaats daarvan kunnen bewoners uit renovatiegebieden elke dinsdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur een telefonische afspraak maken met een ambtenaar van het Bureau Huisvesting tel. 123845. Landelijk programma openbare bibliotheken De Burgemeester van de gemeente Leiden maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Wet op het openbare bibliotheekwerk bekend, dat vanaf maandag 19 september a.s. in het gemeentelijk informatiecentrum voor een ieder ter inzage ligt het landelijk programma openbare bibliotheken 1976-1979, gedu rende een termijn van 90 dagen. In het landelijk programma zijn thans opgenomen de objecten van openbaar bibliotheekwerk die in het jaar 1976 voor vergoeding van kosten op grond van de wet in aanmerking zijn gebracht; gedurende de hiervoor vermelde termijn van 90 dagen kan ieder belanghebbende bij de Kroon tegen het landelijke programma in beroep komen; beroepschriften dienen te worden gericht aan de Koningin en moeten zo mogelijk in tweevoud worden ingediend bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. Informatieavond Marnixtunnel Op donderdag 22 september a.s. om 20.00 uur zal in het Dienstencentrum in de Van Hogendorpstraat 36 een informatieavond gehouden worden over een tweede plan voor de aanleg van de Marnixtunnel. Op deze avond zullen vertegenwoordigers van de gemeente en de welzijnsraad aan belanghebbenden en belangstellenden een uitvoerige toelichting over deze plan nen geven. Hinderwet Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de volgende verzoeken om een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingediend: 1. P. L. Ahsmann, alhier. Uitbreiden en wijzigen van een brood-, koek- en ban ketbakkerij in het perceel Hoge Rijndijk 118. 2. B. G. Dool, alhier. Oprichten van door elektromotoren gedreven installaties t.b.v. het koelen van groente en fruit in het perceel Uiterstegracht 141. Iedereen kan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning schriftelijk bezwaren inbrengen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Stadhuis, Leiden. Deze gelegenheid bestaat gedurende VIER WEKEN na dagtekening van de openbare kennisgeving, te weten: Grofvuilophaaldienst komende week Volgende week zijn vervolgens aan de beurt: wijk 9 en 11 maandag 19 september wijk 10 en 12 woensdag 21 september wijk 13 en 14 donderdag 22 september wijk 14 en 16 vrijdag 23 september

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 12