LEIDSCH DAGBLAD Schmidt weigert een militaire oplossing 'Ontslag bij Hoogovens een Europese zaak' ^ZomtrfK! Hoger personeel wil schoning van compensatie mm pmr vandaag mag en is nèt zo lekker Beëindig deze krankzinnige onderneming MM Brand Man met staaf dood geslagen geniet van uw koffie DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 35346 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN LUXEMBURG (ANP) - "Voor iedere betrokkene, ook de vak beweging, is het goed te weten dat de deur in Brussel bij de Europese Commissie openstaat", aldus ir. Henk Vredeling, Europees com missaris voor Sociale Zaken, naar aanleiding van de dreigende ont slagen bij de Hoogovens. "Alles moet worden gedaan om te voorkomen.dat er werkelijk ontsla gen vallen, omdat de kans voor de mensen weer werk te krijgen zo klein is". Hij wees er daarbij op dat de situa tie in de gehele staalsector in Europa slecht is, en dus ook in de hele EG. Er moet dus in Europees kader een oplossing gezocht wor den. "De Hoogovens staan bekend als een van de meest efficiënte be drijven in de Europese Gemeen schap, wanneer het daar slecht gaat dan geeft ons dat te denken. Dan is het ook voor de Nederlandse rege ring een zaak om in Europees ver band op te treden. Net zoals onlangs in België bij het staalbedrijf Athus kunnen er mo gelijkheden worden gevonden om een sociaal verantwoorde oplos sing te vinden via de gelden van de Kolen en Staalgemeenschap. Het gaat erom dat er overleg komt tussen alle betrokkenen, met name. de vfckbewegingjde regering en de Europese Commissie (het dage lijkse Bestuur van de Europese Gemeenschap) om tot een oplos sing te komen, aldus commissaris Henk Vredeling. BONN (AP) - De Westduitse kanselier Helmut Schmidt heeft vanmorgen in de Bondsdag de ontvoerders van werkgeversvoorzitter Hanns-Martin Schleyer opgeroepen hun „krankzinnige onderneming te beëindigen". Schmidt wilde echter niet zeggen of de Westduitse regering aan de eisen van de ontvoerders zou tegemoet komen en elf gedetineerde politieke ac tivisten zou vrijlaten. „De bondsregeringzal de wet ver dedigen", zei Schmidt. Hij voegde eraan toe het bloedvergieten te willen beëindigen, maar geen „mi litaire oplossing" te willen. „Daarom hebben wij indirecte con- Menten wint toch geding tegen Knoop Amsterdam - De van oorlogsmis daden verdachte Pieter Menten heeft in hoger beroep het kort ge ding tegen hoofdredacteur Hans Knoop van het weekblad Accent gewonnen. Het Hof vernietigde het vonnis in eerste aanleg en besliste dat Knoop (evenals de uitgevers van het weekblad en van Knoop's boek „De zaak Menten") zich moet onthouden vgn het verspreiden van onware mededelingen over Menten totdat de rechtbank die feiten be wezen heeft verklaard. Menten mag volgens het Hof niet worden aan geduid als 7.0 77-09-15 12.50 001 geduid als "oorlogsmisdadiger, massa-moordenaar, rover, schurk" Schoondochter van cholerapatiente eveneens besmet? UTRECHT (ANP) - De schoon- dochter van de zestigjarige Turkse patiënte die sinds zondag met cho lera in het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen ligt, is eveneens geïsoleerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertoont ze geen ziekteverschijnselen. Onder zoek van de ontlasting van mensen met wie de patiënte in contact is geweest leverde bij haar echter een positieve reactie op. Op het ogen blik wordt nagegaan of het inder daad om de cholera-bacil gaat. Meer zon Op de meeste plaatsen droog met zon nige perioden. Meest matige wind uit noordwest tot noord. Minimumtempe- omstreeks acht graden, i ongeveer zestien graden. (opgemaakt om 11.15 uur) In de drukverdeling boven Europa ver andert maar weinig. Een gebied met grote depressie-activiteit handhaaft zich boven Scandinavië en Noord west-Rus land en veroorzaakt daar veel wind. Een hogedrukgebiedwaarvan de kern boven Zuid-Ierland ligt, verplaatst zich maar nauwelijks. In het scheidingsgebied van de twee druksysternen ligt een front, dat zich vanochtend vlak ten noorden van ons land bevond. Door de nabijheid van dit front was er vandaag over het algemeen veel bewolking, i er morgen u 16 september Zon op: 7.16 uur; onder: 19.54 uur. Maan op: 10.53 uur; onder: 21.09 uur. Hoogwater te Katwijk om 5.48 en 18.08 uur; Iaagwater om 1.55 en 14.08 uur. tacten met de ontvoerders gelegd. Wij zullen deze met volharding en geduld voortzetten," zei de kan selier in wat gezien werd als een re geringsverklaring. Applaus Forse rookontwikkeling aan de Leidse Morssingel kort na het middaguur brand uitbrak. De socialistische regeringsleider werd herhaaldelijk door applaus onderbroken. Hij beloofde plechtig zich aan zijn ambtseed te zullen houden, die hem en de leden van zijn kabinet verplicht de grondwet en de rechtsorde in de bondsrepu bliek te verdedigen. De Westduitse regering heeft weinig onthullingen gedaan over de onderhandelingen die zij met de ontvoerders van Schleyer voert. Bij de ontvoering op 5 september in Keulen werden drie veiligheids beambten en de chauffeur van Schleyer gedood. De ontvoerders hebben verscheidene malen ul timatums voor de vrijlating van hun kameraden laten verstrijken. „De aanslag inXeulen was moord. Moord die politieke doelen zou moeten dienen blijft moord. Het idee dat de terroristen een „oorlog" absurd," aldus Schmidt. Voor tv Zijn rede werd direct door de tele visie uitgezonden. Vermoedend dat de ontvoerders eveneens tot de toe schouwers behoorden, zei Schmidt: „U beschouwt uzelf als een kleine, selecte elite die geroe- pen is de „massa's te bevrijden". U heeft het mis: de massa's zijn tegen De kanselier verklaarde dat de re gering in Bonn sinds de moordpartij van München in 1972, waarbij elf Israëlische atleten, vijf Arabieren en een Westduitse poli tieman werden gedood, ongeveer 70 ontvoeringsgevallen heeft on derzocht waarin regeringen van andere landen werden afgeperst. Daaruit werd de conclusie getrok ken dat er geen enkele regering in staat was geweest van tevoren vaste regels op te stellen voor de aanpak van dergelijke pogingen. Schmidt zei dat een land hierop een uitzon dering vormde, klaarblijkelijk Is raël. Zuidmolukse broers nog in hechtenis ASSEN (SP)-Twee van de vier Zuidmolukkers die gisteren nog in hechtenis waren naar aanleiding van de wapenzoek actie vorige week in Assen, blijven in voorlopige bewa ring. Het zijn twee broers, de 32-ja- rige A. H. en de 42-jarige D.M., hoofdofficier van justitie in Assen bevonden beiden zich in een huis van waaruit zater dagochtend tijdens het begin van de actie het vuur op de po litie werd geopend. In het huis, werden evenwel geen wapens gevonden. De andere twee gearresteer den, die verdacht worden van illegaal wapenbezit, zijn gis termiddag vrijgelaten. PARANA PINE wand- of plafond schroten 99 C. PER METER AFNAME PER STUK TOCH EVEN KIJKEN BIJ De H0UTBAAN zelfbouwcentrum zijldijk 22 - leiderdorp tel. 071 - 899311 IJshockey Club Leiden Lions IJSHOCKEY CLUB INFORMATIES Vrijdag a s., 16 september om 20.30 uur Internationale IJshockeywedstrijd op de Ton Menken IJsbaan TON MENKEN IJSHOCKEYTEAM tegen HANNOVER Deze avond wordt in de pauzes van het ijshockey aangevuld met kortebaan wedstrijden (short-track). Voor de kennismaking met het ijshockey In Leiden gelden voor deze avond sterk gereduceerde toegangsprijzen. Ton Menken Ijsbaan Vondellaan 41 Leiden tel. 769344 DEN HAAG (ANP) - De Raad van Overleg Middelbaar en Hoger Per soneel heeft gezien „de noodtoe stand waarin onze economie ver keert" geen bezwaar tegen een ver dere verschoning van de prijscom pensatie. Zo'n verschoning houdt in dat enkele prijsverhogingen - zoals bijvoorbeeld die van grond stoffen - buiten de prijscom pensatie worden gehouden. De Raad MHP (114.000 leden) pleit er voor een deel van de prijscom pensatie niet meer automatisch toe te kennen maar onderwerp van de loononderhandelingen te maken. Dan wordt de bestuurbaarheid van de economie van ons land vergroot en wordt ook ruimte geschapen voor een zeker verschil van de loonsomstijging naar zwakke en sterke ondernemingen of bedrijfs takken. Dat verschil zou overigens beperkt moeten blijven, zo stelt de raad in zijn vandaag gepresen teerde discussienota over de uit- ROTTERDAM (ANP)- De 27-jarige G. Dam is vannacht met een ijzeren staaf in een woning in Rotterdam doodgeslagen. Naar het motief en de toedracht wordt een onderzoek ingesteld. In verband met deze zaak heeft de politie de 26-jarige A. M. en de 25-ja- rige vrouw R. M. B. in bewaring ge steld. De vrouw heeft enige tijd met het slachtoffer samengewoond. Om half drie vannacht meldden de man en vrouw zich op het poli tiebureau. Zij deelden de dienstdoende wachtcommandant mee, dat zij een man meteen ijzeren gangspunten van het sociaal-eco nomisch beleid voor volgend jaar. In de nota getiteld „Alle Hens" stelt de Raad MHP dat alle centrale or ganisaties van werkgevers en werknemers en de overheid con structief zouden moeten samen werken „om het schip van staat uit de gevarenzone te kunnen bren gen". De raad MHP verwacht overigens niet dat werkgevers en werknemers het morgen in de Stichting van de Arbeid eens zullen worden over de prijscompensatie. Een werkgroep binnen de Stich ting van de Arbeid heeft het sys teem van de volledige automati sche prijscompensatie bestudeerd maar kwam niet tot een eens luidende conclusie. LEIDEN - Aan de Leidse Morssin gel is vandaag kort na het midda guur brand uitgebroken. Een van de slooppanden stond om half één in lichterlaaie; de vlammen toornden boven het dak uit. De Leidse brandweer leek het vuur overigens snel onder de knie te hebben. De brand was het on verwachte einde van een och tend, die verder zeer rustig was verlopen. En dat terwijl bewo ners van de Morssingel te kennen was gegeven dat zij vandaag de pan den moesten hebben verlaten. Afgelopen nacht om twaalf uur liep namelijk de termijn af, tot welke de Haagse rechter de be woners nog de tijd had gegeven om naar andere huisvesting uit te zien. De gemeente Leiden wil de tien panden slopen, om ter plekke nieuwbouw te kunnen plegen. De huidige bewoners hebben zich daartegen steeds verzet en weigerden de sin gelpanden te verlaten. Daarop spande de gemeente met succes een kort geding tegen hun aan- Hoewel het de afgelopen dagen gonsde van de geruchten op en rond de Morssingel dat de politie desnoods met harde hand de panden zou ontruimen, viel er van die kant vanochtend geen enkele activiteit te bespeuren. Ook de deurwaarder is niet ge weest. De brand maakte aan het begin van de middag een radicaal einde aan de stilte op de Morssin gel. Nygaard juicht. Hij heeft juist zijn tweede treffer ge plaatst en daarmee een fiks aandeel geleverd in het doelpuntenfestival, dat het Alkmaarse publiek werd voorgeschoteld door AZ '67 en Red Boys uit Luxemburg. Eén dozijn doelpunten bij elkaar, waarvan er elf(!) op het conto van AZ werden bij geschreven. Feest dus in Alkmaar. Tevredenheid ook bij PSV, dat uit tegen Glenavon met 2-6 won en bij FC Twente, dat in het stadion van de Schotse Glasgow Rangers met 0-0 overeind bleef. Alleen onvrede bij Ajax, dat zijn goede naam in Noorwegen te grabbel gooide door roemloos bi^ Lilleström ten onder te gaan (2-0). Voordat de Am sterdammers beseften, dat het Europa-cupgeweld echt was begonnen, ston den zij al op achterstand en ze bleken niet bij machte daar iets aan te doen. Inte gendeel PAGINA 17 32 PAGINA'S Dirigent Rogier van Ot- terloo en regisseur Paul Verhoeven werken weer PAGINA 5 Bij formatie aleen nog problemen rondom "Al melo" PAGINA 7 In Bonn worden nieuwe ontvoeringen gevreesd PAGINA 9 Tekort aan vakmensen zet rem op technologie PAGINA 13 Breuk in het linkse Franse kamp PAGINA 23 Splinternieuwe FIAT 133 geheel rijklaar voor f 7999,- 1 jaar garantie ongeacht het aantal km een snelle en korrekte service, bel voor een proefrit HUISMAN B V. tel: 144345 Leiden De politie trof het slachtof.w een leunstoel. Hij gaf geen teken van leven meer. Er lag een ijzeren staaf achter de stoel. 4 weken lang het nLEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor half geld en D Ik beslis meteerr-eh U kunt mij m.l.v. heden als abonnee noteren-en ik krijg dan de eerste 2 weken de Krant gratis. Naam Adres Woonplaats Gironr. Hokje aankruisen en bon ingevuld in een open envelop zonder postzegel opsturen naar: ch Dagblad Antwoordnummer 214 Leidamri

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1