Schaefer opent St. Jacobshofje Staatssecretaris Langerak(WD) laakt oud- bestuur Dienstencentrum i] Begin van reeks renovaties „'t Worden hondekoppen, zei ik, maar dat gaf niks'' Eerste paal voor lom school aan Bizetpad N.J. KOK (80) OVERLEDEN Rein Dool portretteerde college van bestuur Leidse universiteit 977f VRIJDAG 19 AUGU.*- TUS 19/ LEIDEN LEIDEN - Staatssecretaris Schaefer (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) heeft gistermiddag de heropening verricht van het Sint Jocobshofje, dat drastisch is gerenoveerd. Hij deed dat door een gedenksteen te metselen op een sokkel in de tuin, waarom een pomp zal worden gebouwd. De tekst op deze gedenksteen: "Renovatie Sint Jacobshofje 1976-1977". De vernieuwing van het uit 1681 daterende Sint Jacobshofje (Doezastraat) kan beschouwd worden als het begin van een reeks renovaties die de Leidse hofjes zullen ondergaan. Sinds het ministerie van volkshuisvesting hofjes als zg. "mini- rehabilitatiegebieden" heeft erkend, zijn de financiële mogelijkheden om de hofjes op te knappen, aanzienlijk verruimd. Ter illustratie: van de 850.000 gulden die de renovatie van het St. Jacobshofje heeft gevergd, wordt 74 procent vergoed door het rijk. Dat neemt niet weg dat de restauratie van het hofje een omvangrijke en tijdrovende klus is geweest. Met tal van overwachte moeilijkheden, zoals bouwregent van het hofje, mr. Egbert Myjer memoreerde. Hij vertelde dat van de opgedane ervaringen een witboek zal worden gemaakt, waar de nog te renoveren hofjes hun voordeel kunnen doen. "De aparte problematiek rond de ver bouwingen van een bewoond hofje, de aanpassing die dit vergt van inwoners en bouwers dient nader bezien te worden. Bewoners zelf dienen in nog eerdere stadia hun ADVERTENTIE aangaande verbouwing kenbaar te kunnen maken", aldus Myjer. Menselijk Het Sint Jacobshofje wordt gebruikt voor de huisvesting van bejaarden, op een wijze die door staatssecretaris Schaefer ten voor beeld werd gesteld aan hedendaagse architecten. "Iedere tijd heeft zijn historie. Laat die van onze generatie niet zo zijn, dat we alleen maar hebben afgebroken wat vorige generaties hebben opgebouwd". De staatssecretaris roemde het "menselijke" in de hofjes en de mogelijkheid "om urzie" te maken. Schaefer maakte overigens onderscheid tussen hofjes zoals het Sint Jacobshofje ("de eerste sociale woningbouw in de geschiedenis") en hofjes, waar van de afgesloten ligging alleen maar een methode was om de eisen die aan bouwen aan een openbare weg werden gesteld, te ontduiken. "Vervelende" hofjes noemde Schaefer dat, waarvan er met name in Den Haag vele blijken te staan. Mr. A.J. Sormani, de oudste regent (85) dook diep in de historie en ver telde over het leven van de stichter van het hofje: Gommarus van Craeijenbosch, een Leidse koopman. Hij bepaalde dat de regenten rooms-katholiek moesten zijn "en daar hebben we ons altijd aan gehouden", zei mr. Sormani tenminste, dat hoop ik". Staatssecretaris Schaefer (rechts) verricht al metselend de heropening van het Sint Jacobshofje, daarbij geassisteerd door directeur L. van Gorkum van het aannemersbedrijf Burgy. Als 12-jarige jongen begon hij zijn muziekloopbaan als klarinettist bij de harmonie St. Gregorius. Vele ja ren later stapte hij over naar de kat holieke harmoniekapel "Perosie". Hij was lid tot de Tweede Werel doorlog uitbrak en het muziekle ven verboden werd door de bezet- de Katholieke Leidsche Harmo niekapel opgericht. Tot de vele functies die hij in het muziekleven bekleedde behoorde onder meet het opleiden van jonge muzikan ten. De heer Kok was ook ere-lid van de Kath. Leidse Harmonieka pel. Werk Om geld te verdienen en nieuwe ervaringen op te doen te er volop werk voor vrouwen i Leiden, Nieuwe Rijn 35, tel. 071-140341. Alphen, De Aarhof 67, tel 01720-94645. Gouda, De Lage Gouwe 12, tel. 01820-23311 LEIDEN - Het VVD-raadslid Langerak heeft tijdens een vergadering van de raadscommissie maatschappelijke aangelegenheden, gisteravond, be zwaar gemaakt tegen de weg die het bestuur van de Stichting Diensten centrum heeft gekozen om zich, twee jaar geleden, te ontdoen van de toenmalige directeur Schuurman-Hess. De kwestie kwam gisteren aan de orde bij de subsidieafrekening over de jaren '73 tot en met '75, waarover de Gemeentelijke Accountantsdienst een rapport heeft opgesteld. De heer Schuurman-Hess leefde als directeur in voortdurend conflict met zijn medewerkers, die uiteindelijk te kennen gaven, niet langer met hem te willen samenwerken. Met hem is toen een ontslagregeling getroffen met doorbetaling van zes maanden salaris. De financiële gevolgen kon de Stichting Dienstencentrum voor eigen rekening nemen, omdat de gemeente-subsidie toereikend genoeg was. Langerak vond dat het bestuur van de Stichting dèstijds een grote fout heeft gemaakt bij de benoeming van de directeur en wilde niet dat de gemeente voor de kosten van ontslag zou opdraaien. PPR/D'66-raadslid Van Oosten, tegenwoordig namens de gemeenteraad afgevaardigd in het Stichtingsbestuur, gaf aan dat het bt stuur van toen ook nu inmiddels vrijwel geheel is afgetreden, dat de statuten zijn herzien en dat er reden genoeg is om aan te nemen dateen dergelijke kwestie zich niet opnieuw zou voordoen. K'HilW'llfNIilEBH De beste voegloze 14 k. rin gen o.a. 1 paar met geslepen zijkant170,- Dit model met briljant 245,- Met 2 briljanten 320,- Gratis graveren. Blijvende service Desgewenst handgraveren. Desiree Anjer A.S. Constant v. d. WATER UW/JUWELIER HAARLEMMERSTRAAT 181 alle kwaden de beste. We hebben ook nog zo'n zaakje in de Groenoordhal aan de hand en dat loopt al jaren, dus we zijn er nu nog gemakkelijk vanaf gekomen". Duivesteijn refereerde met zijn opmerkingen aan de schorsing van de Groenoordhaldirecteur Daey Ouwens, een zaak die nog steeds niet is afgerond. De rest van de commissieleden kon, hoewel "met pijn in het hart" wel met de destijds gevonden oplossing akkoord gaan. N. Langerak (VVD) .niet gemeente laten opdraaien LEIDEN - De heer L.J. van Rooyen, voorzitter van de bouw commissie van de Stichting Katho liek Onderwijs Leiden, heeft giste ren de eerste paal geslagen voor de nieuwe behuizing van de Sint Jan- school voor leer- en opvoedings moeilijkheden aan het Bizetpad. Deze school is nu gehuisvest in een oud gebouw aan het Rapenburg, maar zal het nieuwe onderkomen naar verwachting in het schooljaar 1978-'79 in gebruik kunnen nemen. De eerste paal die gisteren werd ge slagen, maakt deel uit van het fun dament vooreen gymnastieklokaal (tien bij twintig meter) met bijbe horende vertrekken en eer mentatiecentrum plus gemee nschapscentrum. Deze nieuwbouw gaat de bestaande lokalen, waar vroeger de Sint Franciscus kleuter en lagere school in hebben gezeten, met elkaar verbinden. De kleuter en lagere school moesten ver dwijnen vanwege een teruglopend aantal leerlingen. Bij het slaan van de eerste paal, die feestelijk was uitgedost met teke ningen van leerlingen, waren di verse leerlingen aanwezig. By de laatste klap van het heiblok werd voor enig vuurwerk gezorgd. LEIDEN - Wethouder Waal (ruimtelijke ordening) heeft deze week het officiële startsein gegeven voor de bouw van 60 premiewonin gen van Hollandwoning b.v. in de Merenwijk. Deze woningen wor den in de nabijheid van de tennis banen in de wijk gebouwd. Later zullen nog 56 woningen in de vrije sector hier door Hollandwoning worden gebouwd^ ADVERTENTIE DEALER VAN O.A. BOUSSAC GORDIJNEN PLOEG GORDIJNEN BESOUW TAPIJT Interieurverzorging VA J. ZIRKZEE b.v. Zeemanlaan 22 - Lelden Telefoon 071-142627 LEIDEN - Op 80-jarige leeftijd is overleden de heer N.J. Kok, die in het Leidse muziekleven grote be kendheid genoot. De heer Kok was mede-oprichter van de katholieke harmonieën, die Leiden heeft ge kend en nog kent. zou ook zou zo'n portret willen maken van die wethouders en de burgemeester", zegt hij. "Da's prachtig joh. En dan moet dat schilderij in het stadhuis komen te hangen. Op een mooie, rustige plaats. Boem. weet je wel. Zodat het op je af komt. Kijk, dan is kunst voor mij functioneel, weetje wel. Als je dan praat over relevantie van de kunst, dan is dat het wel". Dool wilde al eens eerder een portret maken van de voorma lige Leidse burgemeester Van der Willigen. Maar dat ging niet door. Wel leek er even sprake van te zijn, dat het huidige college van B. en W. zich zou laten portret teren. Krachtens de BKR- regeling (contra-prestatie) wa ren er namelijk twee opdrach ten te vergeven. Maar B. en W. hielden de boot af. Waarom is onduidelijk. Maar het zou kun nen zijn dat het linkse program- college ietwat beducht is geas socieerd te worden met een tuchtig regentencollege uit de tijd van wet en orde. Nieuw realisme Dool schildert z'n hele leven al mensen. Hij deed dat in Leiden, waar hij geboren is en lange tijd gewoond heeft. En doet dat nog steeds in Dordrecht, waar hij nu zo'n drie jaar woont. Hij rekent zijn werk tot het nieuwe realis me, een stroming die is ontstaan als reactie op de abstracte en non-figuratieve kunst. Portretten als die van het col lege van bestuur, waarvoor hij normaal gesproken (dus niet via de contraprestatie) 40.000 zou vragen, vindt hij prachtig. En beschouwt hij min of meer als een herleving van .het oude meesterschap. "Kunstenaars zouden dit soort dingen veel meer moeten doen. Terug naar de traditie, dat vind ik prachtig. Zoiets leeft toch? Kijk dan. Die stapel dossiers op die tafel. Er waren mensen die dachten dat het een harmonica was. Dat domineert, ja. En dan die mensen er omheen. Je ziet ze wat meewarig kijken. Zo van: wat doe ik hier eigenlijk, waar ben ik eigenlijk mee bezig. Zie je, wat een enorme spanning dat geeft?" "Ik heb een paar vrouwen van die mannen op bezoek gehad. Ze vonden het mooi. Maar ze vonden het jammer dat er zo veel rook op stond. Dat maakte die gezichten zo vaag. Maar het was echt zo. Joh, als je daar bin nenkwam, dan hing er een enorm rookgordijn. Je zag die gezichten haast niet". "Regentenmentaliteit, dacht jij. Welnee. Dit zijn gewone man nen met overhemden en strop dassen. Dat bestaat toch° Er zijn tegenwoordig toch ontzet tend veel commissies? Iedereen zit toch wel in een of andere commissie? Daarom moetje dat schilderen joh. Want dat is echt". LEIDEN/DORDRECHT - „Het worden hondekoppen, zei ik. Prachtig vind ik dat. Maar dat gaf niks joh. Vonden ze best. Ik ben toen bij twee vergaderin gen geweest. En dan die sfeer daar. Al die mensen achter die tafel. En dan kom ik, vreselijke kerel, daar binnen. Zie ik dat daar zo zitten. Man, dat gaf me een enorme kick. Prachtig". Beeldend kunstenaar Rein Dool (44) laat z'n glimmende ogen dwalen over het reusach tige schilderij dat voor ons staat, in de kelder van het stadskantoor in Dordrecht. Het is een olieverfdoek, portret van het voorlaatste college van be stuur van de Leidse universi teit. Van links naar rechts mr. K. J. Cath, prof. dr. A. E. Cohen, drs. J. K. Gevers, mr. W. G. Koppelaars, prof. mr. H. H. Maas en daarachter secretaris mr. N. F. Hofstee. Blauw en rose overheersen. De bestuurderen zitten, een beetje op elkaar gedrukt, achter de ta fel. Op die tafel een dikke stapel dossiers, ogenschijnlijk met el kaar verbonden. Ervoor staat een keurig gecomponeerd kopje met schotel. Secretaris Hofstee doemt als een soort moeder achter het gezelschap op. Koppelaars kijkt schuin achter zich. „Dat heb ik met opzet zo ge daan", vertelt Dool, die zelf een enigszins Wolkersiaans gedrag vertoont. De man zei me he lemaal niets. Oninteressante Tekst en foto: Wim Wirtz man. Daarom heb ik hem laten omkijken." Te gek Rein Dool heeft er met flinke tussenpozen een jaar over ge daan. Kort na het vierde eeuw feest van de Leidse universiteit werd door de plaatselijke com missie voor de contraprestatie benaderd. Of hij een schilderij wilde maken van het college van bestuur. Dool vond het „te gek". Zei onmiddellijk ja. Hij bezocht twee vergaderingen van de universiteitsraad. Maakte er foto's en schetsen. Was enigszins verbijsterd door het wezensvreemde karakter van de vergadering. „Dat fluis teren daar joh. D'r werd iets ge- zegt tegen die secretaresse daar. Ik stond er vlakbij en ik heb he lemaal geen slecht gehoor, maar ik verstond er geen barst van. Ze schrijft wat denk je? alles keurig op. Ze zijn het daar zeker gewend". Het doek is nu drie maanden klaar. Het staat temidden van een heel scala aan kunstwerk in de kelder van het stadskantoor Rein Dool en zijn werkstuk: stropdassen en overhemden. in Dordrecht. Op 5 september zal het door burgemeester en wethouders van Leiden worden aangeboden aan de universiteit ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academisch jaar. Rein Dool wist daar nog niets van. Weet ook nog niet waar het in Leiden komt te hangen. Hij vindt het stadhuis voor dit doeken zeer geschikt. "Ik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3