Vurige strijd om behoud panden aan Morssingel [Le/cfee agenda Bouw politiebureau begint al dit jaar Burgerlijke stand Leidse 'Nieuwmarktaffaire'? Kap op Eersteling Gymlokaal vervangen Leythenrode breidt uit STAD EN RAND WOENSDAG 29 JUNI 1977 Woensdag LEIDEN - "Mocht U dus onverhoopt aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gevolg hebben gegeven, dan zal de gemeente, hoe zeer tot haar leedwezen, genood zaakt zijn de geëiste ontruiming met gebruikmaking van de daartoe geëigende middelen, waaronder de sterke arm van politie en justitie, zelf te doen bewerkstelligen en vervol gens tot afbraak van de onderwerpeüjke panden over te gaan". De huidige bebouwing aan de Morssingel. Zijn de huizen te renoveren of niet? De toon van de brief die mr. Ph. J. de Ruijter de Wildt namens de ge meente aan bewoners van de pan den aan de Morssingel heeft ge stuurd is zonder twijfel plechtig. Voor de goede lezer wordt met het nieuwe schrijven intussen de vraag opgeworpen: krijgt Leiden zijn ei gen "Nieuwmarkt-affaire"? Tot welke tonelen zal de nu nog in be zwaarschriften, sommaties en brie ven aan staatssecretarissen tot ui ting komende strijd voor behoud van een aantal singelpanden leiden, als straks desondanks de sloper voor de deur staat? Elk antwoord op dergelijke vragen is speculatief, maar duidelijk is dat het de gemeente ernst is met haar voornemen om de rond 1880 ge bouwde statige panden ("in de zo genaamde eclectische neo- renaissancestijl" zeggen de bewo ners) te vervangen door 125 eige ntijdse premiekoopflats. En ook genoteerd staat de uitspraak van een bewoner, "Ik blijf tot het laatste moment zitten. Ik ga expres al voor lopig niet op vakantie". Dat de ge meente ook eventuele verwijten van machtsmisbruik voor wil zijn, blijkt uit een beslissing die burge meester en wethouder deze week hebben genomen: er zal pas inge grepen worden nadat er juridische stappen zijn gezet, vermoedelijk door tegen de bewoners van de Morssingelpanden - de gemeente spreekt over "gebruikers" - een kort geding aan te spannen. Zodat de rechter vooraf vast zal stellen dat huisuitzetting gerechtvaardigd is - en er dus achteraf geen uitspraak te verwachten is dat de huisuitzetting onrechtvaardig was. "Juridisch moet alles waterdicht zijn", zegt wethouder Arie_Verboom. Woonfunctie De huizen aan de Morssingel heb ben de tijd niet meegehad. De ge meente heeft de panden in de jaren zestig onteigend met het voorne men de bulldozer erop af te sturen, opdat er een brede weg aangelegd zou kunnen worden. Daarop volgde het inzicht dat vierbaansau towegen op die plaats minder ge wenst zijn en rees de gedachte om er kantoren te bouwen. In 1975 kwam de gemeente tot de conclusie dat de woonfunctie van de binnens tad evenwel ook aan de Morssingel versterking behoefde. En was ze weer beland bij dezelfde bestem ming die er voor die plaats vigeerde sinds 1880. Alleen waren de huizen intussen zelf sterk verwaarsloosd. "Mis schien hadden we wel iets aan de huizen gehad, als ze toen - de jaren zestig - al opgeknapt waren en on derhouden", zegt wethouder Ver boom. De projectontwikkelingsmaat schappij Neduco heeft een plan gemaakt voor de bouw van 125 premie-koopflats, waarvan de schoonheid betwistbaar is. Niet te ontkennen is intussen dat er in Lei den een sterke behoefte bestaat premiekoopwoningen - het is proe fondervindelijk bewezen - en, zegt Verboom, de wethouder van huis vesting "het zijn toch weer 125 wo ningen, alleen voor Leidenaars, niet voor mensen van buiten. De zittende bewoners doen van alles om tijd te rekken. Dat is hun goed recht, maar ik vind niet datje er als gemeente op moet ingaan. En dat geklets dat er werkende jongeren in moeten, daar haal ik mijn schou ders bij op". Six days De panden aan de Morssingel zijn al die jaren bewoond geweest door gemeente dat toestond, zolang de sloop niet aanstaande was. Zo min als er door de eigenaar - de gemee nte - onderhoud aan de huizen is gepleegd hebben de bewoners huur betaald. Dat werd ook niet van ze verwacht. In de brief die mr. De Ruijter de Wildt heeft gestuurd wordt de dag vww. van genoemd als uiterste wisselde groep bewoners. Di- termijn. Om twaalf uur 's middags moeten de panden ontruimd zijn. _r?oWethouder Verboom bevestigt dat keningen onder het bezwaarschrift *je gemeente zo snel mogelijk tegen het ontwerp- daarna met de sloop wil beginnen, bestemmingsplan hebben gezet, mensen zijn die op dat moment zes dagen aan de Morssingel woonden, of, zoals het te lezen was: "six days". Destijds is met de gebrui kers van de panden afgesproken Erkent ook dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, dat er in Leiden in het algemeen geen woon ruimte gestopt mag worden ten be hoeve van nieuwbouw, als niet vaststaat dat die nieuwbouw na kan beginnen. "Het is met aan ze kerheid grenzende waarschijnlijk heid dat er over drie maanden eri in elk geval dit jaar met de bouw zal worden begonnen", zegt Verboom. Geen bezwaar Het bezwaarschrift dat de bewo ners - via hun "advocaat mr. Teek- ens jr. - tegen het ontwerp- bestemmingsplan hebben inge diend, is in dit verband minder re levant. Want de gemeente wil niet wachten tot er een bestemmings plan voor de Morssingel is, maar al bouwen met gebruikmaking van artikel 19 van de wet op de ruimte lijke ordening. Dit omstreden artikel staat toe dat bouwplannen vooruitlopend op uitge- dat ze er mochten wonen, zolang de ^rie maanden ook daadwerkelijk vaststelling en goedkeuring De premiekoopflats die de projectontwikkelingsmaatschappij Neduco en de gemeente willen laten bouwen bestemmingsplannen voerd worden. Voorwaarde het provinciale college van Gede puteerde Staten verklaart daarte gen geen bezwafcr te hebben. "Uit onze contacten met de provin cie is gebleken, dat men daar achter onze plannen staat", aldus de wet houder. Met andere woorden dat er een verklaring van geen bezwaar zal worden afgegeven. Intussen heeft mr. Teekens namens de be woners aan G.S. gevraagd dat niet te doen. De bewoners vinden dat er niet ge sloopt moet worden, dat er geen nieuwbouwflats aan de Morssingel gebouwd moeten worden, maar dat de huidige panden gerenoveerd kunnen worden. En dus ook voor bewoning gebruikt blijven. "Wat ons betreft worden de woningen als ze gerenoveerd zijn met gebruik making van de wachtlijsten van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en de Stichting Studen ten Huisvesting toegewezen." Re novatie is door de gemeente afge wezen: het zou te duur zijn, minder exploitabel dan premiekoopflats. Merkwaardig is wel dat er ook de laatste dagen nog door gemeente- ambtenaren metingen worden ver- richt, om na te gaan of er te renove- ren valt. Hoe stellig is de uitspraak dat renovatie niet mogelijk is? Monument De bewoners doen een poging om j de Morssingelpanden tot monu- ment te laten verklaren. Een ver zoek daartoe wordt op 12 augustus behandeld door de Monumenten- raad van het ministerie van CRM. Een procedure, die geen opschor tende werking heeft. Met andere woorden: de Monumentenraad zou straks met een verklaring kunnen komen dat de huizen aan de Mors singel monumenten waren. JOHN KROON Kennédylaan 11, Oegstgeest, informa- tieavond Baha'i gem., 8 uur nam. Volkshuis, informatie en inschrijving kinderclubg, 2-3.30 uur nam. Ontmoetingscentrum, hoek Boshuizen laan, bejaardensoos Zuid-West, 2.30 uur Witte Poortkazerne, Noordeinde 2, tel, .?*-ijij, Adviescentrum voor werklozen, do van 10.30 uurvm. 12.30 uur nam. Donderdag 19, Architektenburo, gratis advies, 8-9.30 Werkgroep dienstweigeren, in juli en aug. inlichtingen tel. 140866. Troef, Noordeinde 2a. kreagroep, foto grafie, 8-10 uur nam. Nieuwe Rijn 20a, werkgroep homofilie, open-café avond, 9-12 uur nam. Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 35, Voorschoten, spreekuur Alg. Ned. Invaliden Bond, 7 uur nam. tel. 01717- 3309. Zaaltje Pieterskerk, ledenvergadering D'66, 8.15 uur nam. Gemeentehuis Leiderdorp, gemeente- Hulpverlening Centrum voor Vrijwillige Hulpverle ning, Langegracht 246a, tel. 149064. Op werkdagen geopend van Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging Leiden, Mare 45, tel. 149441. Aanvragen hulp voor bejaarden, langdu rig zieken en gezinsverzorging, op werkdagen van 9-10 en 13-14 uur. STAG-drukkerij SOS-dienst verkeren. Van half 8's,avonds tot 8 u morgens, tijdens het weekend doorlo pend van vrijdagavond tot maandag morgen, bereikbaar, vertrouwelijk. Apotheken Doorgereden na botsing LEIDEN - Een 70-jarige i van Damwoude kwam gisteroch tend met zijn fiets op de Molenwerf te vallen, toen hij werd ingehaald door een tot nog toe onbekend ge bleven automobilist. De bejaarde fietser kreeg een wond boven zijn oog en moest voor behandeling naar het Academisch Ziekenhuis worden overgebracht. De automo bilist, die volgens de politie de fietser tijdens het inhalen moet hebben geraakt, is na het ongeval doorgereden zonder zich bekend te hebben gemaakt. Het 16-jarige Leidse meisje P.Z. raakte gistermiddag gewond bij een verkeersongeval op de weg- kruising Thorbeckestraat-De Laat de Kanterstraat. Het meisje dat met haar brommer in de De Laat de Kanterstraat reed zou geen voorrang hebben verleend aan een auto. Ze is met een bek kenfractuur en een hersenschud- Apparatuur om geluid te meten ZOETERWOUDE - Zoeterwoude gaat binnenkort iets doen aan de geluidsoverlast van bedrijven. Regelmatig bereiken het college klachten van mensen die geluids hinder ondervinden van bedrijven. Aangezien enkele van deze klach ten zich steeds herhalen, vinden B en W het gerechtvaardigd geluids metingen uit te voeren. Indien de gemeenteraad zich daarmee donderdag akkoord ver klaard, gaat de gemeente zelf de nodige apparatuur aanschaffen, om na eventueel geconstateerde ge luidsoverlast direct een meting uit te kunnen voeren en het aantal de cibels vast te stellen. Brandje in koffiehuis HAARLEMMERMEER HOOG- MADE - Gisteren wapperde voor het eerst de vlag in top bij molen "De Eersteling" in Hoofddorp: hij was van een nieuwe kap voorzien. Over drie maanden zal de molen draaivaardig zijn. Hoewel de uit eindelijke exploitatie-opzet nog niet bekend is mag worden ver wacht dat "De Eersteling" behalve een toeristische attraktie te zijn ook haar oorspronkelijke doel weer zal dienen, het malen van graan. Vrij willige molenaar D. Prins, waar schijnlijk de toekomstige molenaar van "De Eersteling", koestert de verwachting dat hiermee in okto ber begonnen zal kunnen worden. 121 jaar lang heeft de molen in het centrum van Hoofddorp gestaan waar hij op een periode van stil stand in de dertiger jaren na tot 1954 voortdurend heeft gedraaid. De graanmaler werd echter steeds verder ingebouwd, zodat de toch al niet zo hoge molen geen wind meer kon vangen.De daarop volgende 23 jaren van stilstand hebben "De Eersteling" in ernstig verval doen geraken. Omdat het de enig overgebleven molen in de Haarlemmermeer was besloot men hem te verplaatsen naar een plek in Hoofddorp die on geveer 1 kilometer verwijderd was van zyn oorspronkelijke stand plaats en hem zodanig te herstellen dat hij weer in gebruik kon worden genomen. Op 5 januari, een koude en mistige dag, vond het gewaagde molentransport plaats. Sindsdien is ondermetseld. het nodige geres taureerd. De molen is overgeplaatst op een yzeren balkenstelsel en de muur ondermetsed. "De Eersteling" staat nu op een talud waardoor het op vangen van wind is gegarandeerd. De onderdelen van de oude molen zijn zolang opgeslagen in een loods van de gemeente en zullen voorzo ver mogelijk opnieuw worden ge- ZOETERWOUDE - Het ligt in de bedoeling, dat er nog dit jaar een aanvang wordt gemaakt met de eeenl e1Z7eWheïdUr bult. woude. mogelijkheid, buiten de bouw van het nieuwe politiebureau in Zoeter- geldende pianbepaiingen om, de bouw te verwezenlijken. Door middel van een bepaalde proce dure kan er vrijstelling verkregen worden van de bepalingen van het geldende plan. Donderdag zal de gemeenteraad zich hierover buigen. tegenstelling tot eerdere be- tot het Molenpad bruikt. Er moet echter het nodige vernieuwd worden wegens aantas ting door houtworm. De oude on derdelen dienen molenrestaura teur H. J. Verbij uit Hoogmade, die de werkzaamheden aan de molen uitvoert, als voorbeeld. Opdam uit Oud-Ade, specialist in het rietdekken van molens, heeft de op de grond gemaakte 12 ton wege nde kapconstructie, die gisteren op de romp werd getakeld, met nieuw riet overdekt. Daarna konden de stalen roeden, die samen met het hekwerk de wieken van de molen vormen, worden bevestigd. De bij deze molen gebruikelijke houten roeden waren al in 1945 door ijzeren roeden vervangen waardoor min der kans bestaat op breuk. In de komende maanden zullen de wieken verder gereed worden ge maakt evenals de staart (de achter zijde van het draaibare gedeelte van de molen). Verder moet nog het no dige gedaan worden aan het in wendige gedeelte. "De Valk' OEGSTGEEST/RIJNSBURG - Brand heeft gisteravond het inte rieur van koffiehuis "De Valk" aan de Rijnsburgerweg, op de grens van Oegstgeest en Rijnsburg, vol ledig verwoest. Het vuur werd rond negen uur ontdekt, een uur nadat de eigenaar als laatste het pand had verlaten. De Oegstgeester brand weer wist de vlammen vrij snel te doven. Naar de oorzaak en de om vang van de schade is een onder zoek aan de gang. Mogelijk moet het gebouw worden afgebroken. LEIDEN - De lagere technische school aan de Haagweg mag in 1979 beginnen met de bouw van een gymnastieklokaal. Dat blijkt uit het vierde scholenbouwplan van staatssecretaris De Jong Ozn. De bedoeling is dat het oude gymlo kaal, grenzend aan het complex van Van Gend en Loos, wordt afgebro- OEGSTGEEST - H.S.M. Nou- wens behaalde aan de Stadsaca- demie in Maastricht het einddi ploma plastische vormgeving, waarbij aan hem de Henriette Hus- tinxprijs werd toegekend. richten, die duidden op een plan ning rond het tweede kwartaal van 1978. Een aangenaam bericht voor opper Wassenaar en zijn collega's, die tot nu toe gebruik maken van een krappe behuizing (één kamer) in het gemeentehuis van Zoeter woude. Het nieuwe politiebureau voorziet in een ruime behoefte. Er worden o.a. een royale personeels ruimte, een commandantenkamer, een verhoorkamer, een wachtruim te, een keuken en een garage in on dergebracht. Tevens worden er aan het nieuwe complex twee diens twoningen gebouwd, die uiteraard gaan dienen om mensen en hun gezinnen in onder te brengen. Voor echter een en ander daadwer kelijk gerealiseerd kan worden, dient één moeilijkheid uit de weg geruimt te worden. De plaats waar het nieuwe complex gebouwd gaat worden, ongeveer naast de ingang Program Kaagweek WAR OND - Vanavond wordt de Kaagweek bijzonder muzikaal op geluisterd. De harmonie St. Matt hias neemt daarvan een groot deel voor haar rekening. Om half acht start zij een muzikale rondgang door het dorp. Misschien hebben de muzikanten dan nog even een rustpauze, lang zal deze echter met duren want, om half negen begint de muzikale show op het plein bij de Van Duvenvoordestraat Voor degenen die ook naar VARA's drive-in show willen, wordt het een moeilijke keuze want die begint om acht uur in Ut Sloepie. Op donderdag beginnen de Kaag- weekfestiviteiten om 13.00 uur met een kunstmarktje op het pleintje bij de Pomp. 's Avonds komen om zeven uur de nationale touwtrekkers in de ring en wel in Park Groot Leerust. Daar wordt het programma om half ne gen vervolgd met een drive-in show in de feesttent met medewerking van de groep "Boogaloo". Nog meer muziek valt er te beluisteren in Ut Sloepie. Daar begint om acht uur een optreden van de groep "De Bots". buurtseweg, ligt in twee bestem mingsplannen met agrarische be stemming, respectievelijk met en zonder (omvangrijke) bebouwing. LEIDERDORP - Het verpleegtehuis Leytenrode heeft uitbreidingsplan nen. Men wil aan het bestaande gebouw een nieuwe vleugel vasthouwen ten behoeve van de bezigheids-, arbeids/ergo-therapie, en de logopedie. Ook met er in de vleugel ruimte komen voor consulenten en een spreek/onderzoek kamer voor een tweede arts. Met de plannen is een bedrag gemoeid van ongeveer 1 miljoen gulden. De totale ruimte is 214 twee politie- vierkante meter groot. Uit het jaarverslag van Leytenrode blijkt dat aan de uitbreidingsplannen grote waarde wordt toegekend vanwege het grote aantal patiënten dat dagelijks gebruik maakt van de diverse therapieën. De nieuwe vleugel wordt voor 750.000 gulden gefinancierd uit eigen middelen. Men wil daar voor het teveel geleende bedrag bij de investering van het bestaande gebouw gebruiken. De rest zou uit liquidatie-overschotten moeten ko men. Op het ogenblik liggen de plannen bij diverse instanties ter goedkeu ring. De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van 24 juni tot 1 juli, door Apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. 120136;Apotheek Voorschoten, Leids eweg 66, Voorschoten, tel. 2525. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel 212753. Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - Gezondhei scentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641; Alg. Hulpverle ning, tel. 2141, tst. 35 (dag en nacht). Warmond - ZR. J. de Vries, Pamassia- laan 26, Noordwijkerhout, tel. 02523- Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen' van in nood .verkerende moeders, eventueel met- kinderen. St. Jacobsgracht 1. tel. 132187. Dag en nacht bereikbaar. Dierenhulpdienst den, katten, vogels e.d. in de gemeenten- 'Leiden en Leiderdorp. Dag en nacht be- Teikbaar, tel. 134687. Onderwijswinkel Burgerraadsman Korenbrugsteeg 7. Telefoon 143171, (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do. 18.30-20.00. Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00. uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Moederhulp LEIDEN - Geboren: Chantal, d.v. W. F. Gubler en A. J. C. te Water, Liekler, z.v. L. de Jongen W. Kooien, Jorinda M., d.v. L. W. Rietmulder en M. N. E. Meereboer, Johannes G., z.v. J. Bleijenberg en P. A. van den Linden, Joris, z.v. H. Visée en C. C. Belgers, Sefirye, d.v. H. Ciddi en S. Ozdemir, Helena, d.v. P. Blankenstijn en M. Pardon, Marleen J., d.v. C. T. M. Cas- telein en H. J. Salman, Maizabella, d.v. N. M. G. van Wijk en S. J. Rietveld, Jacob .M. J., z.v. J. van der Plas en W. van der Marei, Jennifer J., d.v. J. J. v. d. Pol en P. B. Algra, Wenda C. M„ d.v. J. C. Kievit en E. A. M. van der Voort, Barbara A. C. J., d.v. C. Vinkestijn en A. C. P. van der Ham, Marcus J., z.v. H. M. v. Bougondiën en A. M. J. Mesman, Alex S., z.v. M. v. d. Niet en E. M. A. Doove, Rudy M. J., z.v. E. M. J. Ehlert en A. M. van Kersbergen, Simone, d.v. K. Helmus en J. M. de Fuijk, Astrid, d.v. J. v. Mourik en E. M. Haenraets, Jaantje, d.v. C. v. Duiven voorde en J. J. v. d. Bent, Siebout L., z.v. B. v. Leeuwen en J. H. Hogendoorn, An gela I., d.v. H. van Dijk en C. Piket, Cor nells D.,z.v. C. D. Zandvlieten C. Gorree. Gehuwd: W. Wassink en G. Noorder- vliet, H. H. J. Zonneveld en V. J. M. v. Haastrecht, S. J. van der Ploeg en E. Evertsen, B. A. Eveleigh en P. C. Hout man, E. R. A. M. Meijer en S. G. H. den Hoed. Overleden: P. Corba, geb. 1923, man, C. Th. van der Horst, geb. 1917, man, C. A. Keij, geb. 1886, J. v. Mameren geb. 1919, man, mevr. L. A. F. Heijno, geb. 1898, C. v. Weeren, geb. 1900, A. M. Walraven, geb. 1898, W. M. v. Leeuwen, geb. 1913,1. v. d. Putten, geb.' 1897, G. T. van Zoen, geb. 1907. LEIDERDORP - Geboren: Marieke, d.v. M. M. A. G. Vogelezang en A. Lansberg. Johan, z.v. J. J. Meijer en H. van Rooijen. Ane R., z.v. A. van Marion en E. de Mooij, Renate, d.v. W. J. H. Spaubek en M. F. M. G. Hegger, Linda P. A., d.v. J. G. M. v. Amsterdam en M. A. J. de Waal, Steven Willem, z.v. W. Bonarius en C. F. I. Win ter, Clarisse, d.v. A. Kalk en M. Adema, Jelle, z.v. J. N. v.d. Molen en M. v. Ros sen, Maurits C., z.v. W. Schellekens en E. H. Cramer Bornemann, Pascal, z.v. E. Hulsbos en T. H. M. Berkhout, Marije B., d.v. G. Jansen en A. C. Visser, Sebas- tiaan, z.v. G. J. J. E. Ernst en M. T. Lucas, Tony, z.v. J. L. M. Brandt en M. Ver boom, Remo J., z.v. W. H. Jansen en M. Miglioli, Joy M., d.v. R. L. Oostenrijk en S. A. Keur, Luciën, z.v. A. L. Groenewe- gen en Y. van Sprang, Olwen S., d.v. J. J. W. van der Voort van der Kleij en D. T. Kuipéri. Ondertrouwd: J. M. van der Zwan en H. J. P. Koot. Getrouwd: J. W. van der Steen en G. A. Dijkstra, C. G. Cramer en E. M. Luger, A. J. van Driesum en J. M. Bij, L. M. Ver heul en J. C. van Houwelingen, A. J. Dijkstra en M. Fokker. Overleden: M. H. de Witte, 22 jr, F. Koolmoes 53 jr, J. Rijsbergen 38 jr. P. Stokvis 66 jr, A. C. H. Hendriksen 85 jr, S. W. Hicks 51 jr. Bureau Moederhulp (niet gehuwde moederzorg), Terweepark 2, tel. 151068. Mej. J. Schrama, maatschappelijk werk- Dienstencentrum Advocaten spreekuur LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor: Lêiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonne mentsgelden uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-20.00 uur. Zaterdag van 16.00-18.00 uur. Telefoon 071-211515. In dien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 39,80 per post 57,65 Jaarabonnement 147,70 Jaarabonnement per post ƒ219,10 Losse nummers 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 2