WEG VAN NIETS NAAR NERGENS 'DEVER HOEFT GEEN MELKKOE TE WORDEN PAGINA 4 STREEK DINSDAG 19 APRIL 1977 KUST- en BOLLENSTREEK - Gisteren is er weer een gedeelte van de nieuwe „bollenweg", de SI langs de voet van de Zuidhollandse duinen, in gebruik genomen. Een weg, waaraan al een halve eeuw (sinds de beroemde Atlan tische vlucht van Lindbergh) wordt gesleuteld en die van niets naar nergens voert: bij Wassenaar aan de ene kant en bij de Zilk aan de andere kant loopt de weg dood. Gewijzigde ideeën - hoe kan het ook anders in vijftig jaar - over we gen en de natuur die zij vernielen zijn daarvan de oorzaak De plannen voor de bollenweg da teren van 1927 toen het eerste pro vinciale wegenplan een feit werd. Het was een van de eerste wegen waar de provincie zich met volle energie op wierp. De oude bollen- route. dwars door dorpen als Hille- gom. Lisse en Sassenheim moest worden ontlast. Een doel waaraan de weg nooit helemaal zal beant woorden. Want als over twee jaar het nog ontbrekende stuk tussen Noordwijk en Katwijk klaar is is de koek op Dan ligt er een fraaie as faltweg zonder kop of staart tussen Wassenaar en de Zilk. Een weg zonder goede verbindingen met andere behoorlijke wegen. Plan Volgens het oorspronkelijke plan zou de "kop" verder naar het noorden moeten voeren en de "staart" verder naar het zuiden Maar toen het grondwerk voor de aanleg van de weg al was gevorderd tot bij de Zilk (de grens met de pro vincie Noord Holland) en alleen de paar kilometer tot aan Haarlem nog uit ongerepte natuur bestond wilde Noord Holland die natuur ook on gerept houden: Stop weg! En aan de zuidkant, waar de weg langs Wassenaar verder zou moeten lopen tot aan Den Haag werd Zuid Holland zich eveneens bewust van de waarde van het schaarse Neder landse duingebied. Overigens heeft de nieuwe bollen- route, zoals hij nu ligt, ook één gun stig gevolg voor de natuur de weg houdt het verkeer van een van de mooiste wegen door het duinge bied, de Gooweg van Leeuwen horst naar Noordweg, weg. Was er geen Sl dan zou de Gooweg vroeg of laat aan een verbreding, waar voor een deel van het landgoed Leeuwenhorst zou worden opgeof ferd, ten prooi vallen. Prullenbak Heel erg is het niet dat de weg er niet komt zoals hij oorspronkelijk was ontworpen. Want het hoofd doel, ontlasting van de "oude" bol lenweg, is al jaren grotendeels ver loren gegaan met de komst van rijksweg 44 van Amsterdam/Haar lem naar Den Haag. Dat was ook eén van de redenen dat het belang van het duingebied zwaarder kon gaan wegen dan de aanleg van de weg. Een andere reden was dat er steeds meer bedenkingen kwamen tegen autosnelwegen in het algemeen. Meer openbaar vervoer was de ma nier om de vervoersnood te lenigen. Zo verdween het hele plan om de weg langs Wassenaar door te trek ken in de prullenbak waarna ook het rijk het voor gezien hield en niet meer meebetaalde aan de aanleg van de weg voor zover die er nog zou komen. Dat kwam de provincie slecht uit want langs het hele traject waren de viaducten, "kunstwerken" gehe ten, al aangelegd en was een deel van de weg al klaar. Daarom be sloot de provincie maar in haar eentje met de aanleg van de weg (zonder "kop of staart" dus) verder te gaan. Een mooi voornemen dat echter een bezwaar had: het geld was spoedig op en het werk kwam stil te liggen. Daar lagen dan de "kunstwerken". Her en der ver spreid in de weilanden achter de duinenrij als ontsierende beton- klompen die misschien wel niets aan waren gelegd. Het wa ten en hopen van de provincie op geld Als het er ooit zou men. Het kwam tenslotte en provincie toog meteen v den arbeid. De weg, met zijn tekortkomingen aan de uiteinden, ligt er nu prak tisch. Een vreugdevol moment na vijftig jaar zou men bijna denken. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Er zijn inmiddels nieuwe bezwaren opgedoken aan de kim. Want naarmate de weg zijn „voltooiing" nadert, neemt ook het gebruik toe. En dat brengt problemen met zich mee bij Wassenaar en bij de Zilk waar de weg een goede aansluiting Duinrell Bij Wassenaar eindigt de weg nu ter hoogte van Duinrell. waar de ver keersstroom wordt afgebogen om vervclgens in de woonkern steeds meer overlast te veroorzaken De gemeente Wassenaar zelfheeft wel een oplossing: de Kokshoornlaan (op de tekening de T3 langs noord-Wassenaar) doortrekken naar rijksweg 44. Maar dat wil de provincie niet Want dat zou weer andere verkeersproblemen opleve ren omdat er dan, dicht bij elkaar, te veel wegen gaan uitmonden op de rijksweg. Liever ziet de provincie een weg ten zuiden van Valkenburg (S 4 op de tekening). Maar ook daar weer: problemen. Want voor een verbin ding met Leiden is alles al klaar. De viaducten liggen er al. Terwijl er steeds meer stemmen opgaan om deze S 4 direct aan te sluiten op de toekomstige rijksweg 11 (Leiden- Bodegraven via Alphen). Dat zorgt voor een goede oost-west verbin ding die vooral voor een snijbloe mengemeente als Rijnsburg met zijn nieuwe flora van belang zijn. De meeste afnemers zitten tenslotte in Duitsland en tijd speelt bij het wegvervoer van bloemen een belangrijke rol. Bij De Zilk is het zo mogelijk nog moeilijker. De weg mondt daar uit in een flessenhals en slingert zich dan kronkelend verder door Voge lenzang naar Bennebroek. Noord Holland wil wel, als tegemoetko ming aan de problemen, meewer ken aan een verbinding met rijks weg 16 die in noord-zuid richting door de Haarlemmermeer moet komen te liggen. Over dit plan is Zuid Holland echter weer niet en thousiast omdat zo'n verbinding Schiphol en Amsterdamse omstre ken te dicht bij de bollenstreek brengt Zodat de kans bestaat dat woningzoekenden uit Noord Hol land naar de bollenstreek worden gelokt hetgeen lijnrecht in strijd zou zijn met het nieuwe streekplan dat de agrarische functie voor de bollenstreek wil behouden. De Zilk Intussen zit De Zilk met de pro blemen. De weg, die het verkeer uit het dorp moest houden brengt het er juist naar toe. De provincie heeft begrip voor dat probleem en als e beslissing van Noord Holland over hoe de weg een vervolg moet krij gen lang op zich laat wachten zal er dan ook naar een andere oplossing worden gezocht. Want met het toe nemen van de verkeersstroom zijn voor De Zilk de problemen die de provincie vijftig jaar geleden wilde oplossen teruggekeerd. Op de tekening de loop van de weg „zonder kop of staart", de S.l. Stippellijnen zijn ontworpen, nog niet in gebruik zijnde wegen. Het gedeelte dat maandag opengesteld wordt is aangegeven door de twee zwarte pijlen (tussen Noordwijkerhout en Noordwijk). Het ge stippelde stuk tussen Noordwijk en Katwijk moet over twee jaar klaar zijn. Dan ligt er een fraaie weg van Wassenaar naar De Zilk. Een weg, die zijn oorspronkelijke functie (het ontlasten van de „oude" bollenroute, de Heereweg, allang verloren is door de aanleg van rijksweg 44 (Den Haag-Amsterdam). Een weg bovendien die nergens goed aansluit op een andere goede weg. Noch in Wassenaar, waar de weg zorgt voor verkeersoverlast in de woonkern en een omleiding via een doorgetrokken T13 op bezwaren van de provincie stuit. Noch in De Zilk, waar de provincie Noord-Holland de weg een halt toe roept. Van doortrekking tot de rondweg bij Haarlem zal wel nooit iets komen. Wel wil Noord-Holland meewerken aan de aanleg van de S2 (de stippellijn „naar Lisse") die in de Haarlemmermeer op een snelweg aan zou moeten sluiten. Maar daar wil Zuid Holland weer niet aan omdat zo'n snelle verbinding tussen bollenstreek en Schip hol'Amsterdam forenzen naar de bollenstreek zou kunnen lokken. Het streekplan staat dat niet toe. Tips voor deze rubriek kunt U elke morgen tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 38. U mag ook schrijven. De Maatschappij Zeebad, in de zomermaanden exploitante van een groot gedeelte van het Noord wijkse strand, heeft er dit jaar zo'n 400.000 gulden tegenaan gegooid om de badgasten binnenkort met wat beter materiaal van dienst te kunnen zijn. precies bij moet gaan houden wie iets heeft gekocht en waar ze naar toe zijn gegaan. Dit, in verband met het feit dat er nogal eens van die stoelen en tenten van het strand wor den gestolen. Zo'n admini stratie geeft handenvol werk. Daarom verkopen we liever niet. Zo kunnen er ook geen misverstanden ontstaan over wie de eigenaar van zo'n strandstoel of- tent is". Ligbedden Op het Noordwijkse strand zul len dit jaar voor het eerst ook ligbedden te huur zijn. Een soort houten kribben met daarover een matras. Zeebad heeft er voorlopig zo'n 300 van aangeschaft. De materiaalvervanging op het Noordwijkse strand loopt pa rallel met de grootscheepse hotelnieuwbouw in de bad plaats. Directeur Haak: "Op het strand willen we niet achterblijven. Bovendien, in Katwijk, Zandvoort en Noordwijk zit men ook niet stil. Wil je blij ven concurreren, dan moetje de badgast zoveel mogelijk confort zien te bieden. Dat kan nu ook in Noordwijk, dankzij de goede samenwer king die we hebben weten op te bouwen met het gemeen tebestuur. Een paar jaar gele den, toen de aandelen van de maatschappij nog in andere handen waren was er nogal eens wrijving tussen Zeebad en de gemeente. De stran- dexploitanten durfden het toen nauwelijks aan een forse investering te doen. Tiendui zend gulden was toen veel. Nu gooien we er zonder meer een paar ton tegen aan" Een andere faciliteit die Zeebad dit jaar aan de badgasten gaat presenteren een kinderchrè- che in het Zuiderbad en Oran- jebad. Ouders kunnen dan in zee gaan zwemmen terwijl in het zwembad op de kinderen wordt gepast. parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Dat be perkt de exploitatiemogelijk heden. al is de beschikbare ruimte binnen de kasteelmu ren ook weer niet zo groot dat bij.het wel aanwezig zijn van een parkeerterrein direct ge dacht kan worden aan even ementen waarbij honderd of meer personen kunnen wor den ontvangen. Voorlopig zal het zo zijn dat na de ingebruikname van de ge restaureerde ruïne <het stre ven is september van dit jaa r bezoekers die met de auto ko men hun vervoermiddel kwijt moeten zien te raken op de smalle toegangsweg er naar Hoe gaat de ruïne geëxploiteerd worden? Wethouder mevr. Meulemans, voorzitster van de beheerscommissie: "Er zijn al heel wat ideeen geopperd, maar die moeten worden af gewogen tegen de beperkte praktische mogelijkheden. Alleen voor de zolderverdieping staat nu globaal vast wat daar kan komen. We denken in de richting van een perma nente expositieruimteMet de nadruk op materiaal dat op de geschiedenis van Dever slaat. Zo'n expositie zou bij voorbeeld nog uitgebreid kunnen worden met wetens waardigheden over Lisse en misschien ook over de omge ving. Over het gebruik van de kelder ruimte zijn de meningen nog verdeeld. Het meest logische zou zijn er de garderobe in onder te brengen en een soort koffiebar. We weten het nog Zaaltjes De twee resterende kleine zaal tjes in de opgeknapte ruïne hebben weliswaar nog geen definitieve bestemmingzeker is in elk geval dat het er geven van grote recepties, zoals in het verleden nogal eens is ge suggereerd, tot de onmoge lijkheden zal behoren. Vooral ook omdat het meubilair dat er in zal worden geplaatst een goed deel van de toch al be perkte ruimte zal ooslokken. Mevr. Meulemans "Die zaaltjes zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om er een mu ziekuitvoering in te geven,een lezing of een kleine receptie. Dat moeten we in de komende maanden nog verder uitwer ken. Het is in elk geval niet zo dat de exploitatie van Dever er op gericht zal zijn zoveel mogelijk geld in het laadje te krijgen. Zolang er geen geld bij hoeft zijn we allang tevre den. De ruïne hoeft geen melk koe te worden." Op Dever, zó vertelde mevrouw Meulemans mij, komt geen slotvoogdte wonen, die een oogje in het zeil zou moeten houden als de ruïne niet in ge bruik is. Hem kan in Dever immers geen woonruimte worden aangeboden en bo vendien vindt met zo'n bewa king niet noodzakelijk. Boekje Men wil de gerestaureerde Lis- sese steenklomp wel wat meer onder de aandacht van het grote publiek gaan brengen, vooral ook omdat het een nieuwe attractie is op de ANWB-bollenroute "Je bent nooit te oud om te leren", dacht op 67-jarige leeftijd mevrouw Bartels-Plasmeijer uit de Zweilandpolder in Warmond en ze besloot op zwemles te gaan. Nu, zes jaar later, heeft ze het voor elkaar. In het Leidse zwembad "De Overdekte" zwom ze dezer dagen als oudste van in totaal 71 kandidaten af voor haar A-diploma. Ze slaagde. Evenals haar 5-jarige kleindochter Diane, die vlak na oma het water in moest. De Lissese geschiedkundige HulkenbergDever-kenner bij uitstek, heeft een (nog niet ge publiceerd) boekje geschreven over het kasteel aan de Heer eweg. De ANWB heeft dat boekje opgenomen in haar kastelenserie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 4