Gemeente pakt praktijken in binnenstad aan 7Judoka Van Aken opent Vrije 1 ijd SABA Projectgroep: de vonk aanblazen Herensingelkerk houdt actie restauratie orgel Plan voor drempels Da Costa- straat LIGTVOET GANGETJE GS ongerust over uitblijven Leidse woningbouwplannen KAMERLID DOLMAN IN LEIDEN DONDERDAG 24 MAART 1977 LEIDEN 1 - 1 1 LEIDEN - Naast de uitgang van de Jozefkerk aan de Herensin gel hangen sinds vorige week thermometers. Geen gewone, met kwik gevulde instrumen ten om de temperatuur te me ten, maar papieren, waarin elke week met de rode viltstift ver anderingen kunnen worden aangegeven. Deze week staat de thermometer op elf. Dat bete kent elf duizend gulden voor de restauratie van het kerkorgel. Wil alles op zijn pootjes terecht komen, dan moet daar zeker nog eens vijftienduizend gul den bij. Dat verklaart de loterij, die op 1 april van start gaat. Vijfhonderd loten van één gulden en vijf honderd van een tientje, met als inzet elektrische apparatuur en een draagbare televisietoestel. Niet al te grote prijzen, want anders blijft er voor het orgel niets over en daar gaat het tens lotte om. Het bestuur van de R.K. paro chie Onze Lieve Vrouw Hemel vaart en Sint Joseph, zoals de kerk voluit heet, zit tegen de restauratiekosten een beetje aan te hikken. Geld lenen is moeilijk, want eerder werd daar al toe overgegaan om de ver warming te repareren, een actie onder de parochianen was ei genlijk het enige dat overbleef. Sinds november werd daarom tijdens de missen een tweede collecte gehouden, die per week zo'n driehonderd gulden op brengt. Een mooi bedrag, maar tegen de tijd dat op die manier voldoende geld bijeen is om het orgel in zijn oude glorie te her stellen, zal de prijs van restaura tie behoorlijk zijn gestegen. Het kerkbestuur wil daarom wat vaart achter de actie zetten. Er is een actie gehouden om ballpoints te verkopen en deze maand heeft men ook een aan tal brieven verstuurd aan be drijven en aan het gemeente bestuur, waarin melding wordt gemaakt van de financiële pro blemen. Ook zullen binnenkort verschillende bekende koren uit de omgeving in de kerk gaan optreden, met het doel geld bij een te brengen voor het orgel fonds. Een ieder die aan de restauratie, die zal worden uitgevoerd door Pels en Van Leeuwen uit het Gelderse Waardenburg, wil bij dragen, kan dit doen door het kopen van een lot, of door stor ting op giro 60.23.34 van het kerkbestuur en onder vermel ding "orgelfonds,, De eerste restauratie van dit ruim vijftig jarige orgel, kan daar mee veilig worden gesteld. De heren Silvester i het kerkorgel. Van der Meijden, stuwende krachten achter de actie ?Tr Tl* 7 De Zangeres zonder Naam ver zorgde gisteravond een kort optre den (foto boven). Kort nadat we thouder Van Aken, gestoken in smetteloos wit judopak, een schone worp had toegepast ap Aad van der Luit (foto onder). Spoedbesluiten tegen ongewenste bouwontwikkelingen in centrum LEIDEN - Het college van B en W heeft met grote haast twee punten aan de raadsagenda van volgende week maandag toegevoegd om ongewenste ontwikkelingen in de binnenstad tegen te gaan. Het betreft hier de gebie den Pancras-Oost en Noordvest LEIDEN - De bewoners van de Da Costastraat zullen de gemeente voorstellen om drie verkeersdrem pels in de straat aan te leggen. Ze hopen dat dit nog vóór de zomer kan gebeuren. De bewoners van deze straat in het Haagwegkwartier kwamen in actie nadat er enige ernstige ongelukken in hun straat waren gebeurd. Na een gesprek met wethouder Waal (stadsontwikkeling) hebben ze nu een plan ontwikkeld samen met de ambtenaar van Gemeentewerken Piret. Bij de Ten Katestraat, de Tollens- straat en de Toussaintkade moeten verkeersdrempels in de straat ko men. Met dit voorstel van de bewo- nerscommi was iedereen die gisteren in 1uwe clubhuis van Westerkwartier was, het eens. Ter plaatse van de één meter brede drempels zal de straat zo vernauwd worden dat er maar één auto tege lijk over kan. Het totale werk wordt op vijftienduizend gulden geschat. Voor de meeste omringende stra ten zijn al plannen gemaakt om dit jaar, als de riolering vernieuwd wordt, de bestrating aan te passen. Gisteravond kwam nog de sugges tie naar voren om de drempel aan beide zijden te markeren met bloembakken. Een goede verlich ting moet de automobilisten 's avonds waarschuwen voor de weg versmalling. Verder werd het idee aan de hand gedaan om het braakliggend ter- reintje bij de flat die schuin op de Haagweg staat, te gebruiken als parkeerplaats. Als op dit stukje weiland auto's neergezet kunnen worden, zullen de bewoners min der last hebben van de in groten getale geparkeerde auto's in hun straat. ADVERTENTIE Het college vreest dat zich op be paalde plaatsen in het centrum van de stad ontwikkelingen op bouw- gebied zullen gaan voordoen, waar- LEIDEN - De Leidse wethouder met de minste vrije tijd - M. van Aken - heeft gisteravond op spor tieve wijze de Zuidhollandse ideeënbeurs "Vrije Tijd" in de Leidse Groenoordhallen geopend. Gestoken in een smet teloos wit judo-jack voerde de wethouder een speciale - zeer economisch uitgevoerde - worp uit op een van de mensen van ju doschool van Van der Luit. Om het allemaal goed uit de verf te laten komen had Van Aken, in de dagen voorafgaand aan de ope ning enkele judolessen genomen. Direct na het verrichten van die sportieve handeling kreeg de we thouder een bruine band uitge reikt en het daarbij behorende diploma. In zijn voorafgaande speech had wethouder Van Aken gewezen op de veelzijdige moge lijkheden, die de Groenoordhal len voor de Leidse regio bieden. "Deze vrijetijdstentoonstelling is daar weer een sprekend voor beeld van". De stijgende belang stelling voor de expositie "Vrije Tijd", die dit jaar voor de derde maal wordt gehouden, leidde hij af uit de toename van het aantal standhouders met meer dan 25 procent tot boven de tachtig. Wethouder Van Aken wees erop dat de beurs in het verleden nogal geleden heeft onder de concur rentie van de televisie en het voetbal. "Maar het begin van deze beurs is tenminste onbedreigd", ADVERTENTTF. BRILJANTEN Ringen - hangers - oorbellen - armbanden groeibriljant briljant voor belegging Uw betrouwbaar vakadres Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 aldus de wethouder, die mee deelde dat zich gistermiddag nog standhouders voor de expositie hadden aangemeld. Op de eerste beursavond in de Groenoordhal waren gisteravond verschillende attracties. Zo was in de stand van de Leidse wieler vereniging „Swift" de bekende wielrenner Gerben Karstens aanwezig om de eerste loten te verkopen voor een loterij rond de start van de Tour de France, die zoals bekend in 1978 in Leiden zal plaatsvinden. Gerben Karstens verkocht de eer ste van de honderdduizend loten aan wethouder Van Aken. Het plan om Gerben Karsten nog even een staaltje van zijn kunnen" te laten tonen „op de rollers" kon niet doorgaan. Gerbens rechte rarm zat keurig verpakt in ver band en een mitella. Gevolg van een val die hij bij een onlangs ge houden wielercours maakte. Maar Gerben kondigde aan dat hij volgende week dinsdag weer op de pedalen zou stappen. Veel bezoekers van de "Vrij Tijd- beurs bleken gisteravond te zijn gekomen voor het optreden van de in Leiden geboren en opge groeide, maar nu in Stramproy wonende Mary Bey, beter be kend als de Zangeres zonder' Naam. Samen met haar showor kest trad ze gisteravond een half uur op, waarin ze een aantal van haar succesnummers zong. Van avond zijn in de Groenoordhal Frank en Mirella te gast, terwijl vrijdagavond een kampioen steam taekwondo (Japanse vechtsport) op de mat zal komen. Zaterdagochtend organiseert de Leidse atletiekvereniging "De Bataven" in samenwerking met de beurs "Vrije Tijd" een presta tieloop over vijf kilometer. Een groot deel van de expositie ruimte wordt dit jaar opnieuw in genomen door caravans en ten ten. Verder is er een fraaie tuin aangelegd door de Leidse Bond van Amateurtuinders en een kin derboerderij met ezel, ponys, ko nijnen, dwerggeiten en een kip met enkele dagen oude kuikens. Ten slotte wordt aan "Vrije Tijd" meegewerkt door een tiental Leidse sportverenigingen. tegen bij B en W grote bezwaren bestaan. Om dit tegen te gaan wil len B en W dat de raad een aantal voorbereidingsbesluiten neemt. Dit geeft de gemeente de mogelijk heid om ongewenste bouwplannen enige tijd tegen te houden. Het voorbereidingsbesluit is nodig omdat de gemeente anders geen mogelijkheid heeft om een bouw vergunning te weigeren voor een bouwplan dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de bouwver ordening. Een voorbereidingsbes luit is bedoeld om een bestem mingsplan voor een bepaald gebied voor te bereiden. Waarom B en W zoveel spoed betrachten voor Pancras-Oost en Noordvest is niet bekend. Een woord voerder van de gemeente kon daar over vanochtend geen mededelin gen doen. De gebieden waarover de gemeente maatregelen wil nemen liggen tus sen de Korte Mare-Langegracht- Volmolengracht-Oude Vest en Hooigracht-Nieuwe Rijn- Heregracht-Oude Rijn. Blijkens mededelingen van het college zijn er in het eerst genoemde gebied verschillende panden verkocht of worden er verschillende panden ter verkoop aangeboden. Zolang er geen bestemmingsplan is kunnen bestaande gebouwen gesloopt worden en kunnen er andere ge bouwen voor in de plaats komen wat B en W zeer ongewenst vinden. Voor het gebied tussen Hooigracht en Herengracht is al in 1975 een voorbereidingsbesluit genomen. Sindsdien is er een werkgroep werkzaam, bestaande uit verte genwoordigers van het buurtco- mitë en van de gemeente, die zich ADVERTENTIE cn 2-komPonen,en Chemische Fabr. Schiedam' 010-26.47.5 met de verdere ontwikkeling van het gebied bezighoudt. Er is nu een verbeteringsplan, dat bijna klaar is en begin april zal verschijnen. Op basis van dit plan zal er, als de raad er mee instemt, een ontwerp voor een bestemmingsplan gemaakt kunnen worden. Om te voorkomen dat zich tussentijds ongewenste ontwikkelingen voordoen, willen B en W dat er opnieuw een voorberei dingsbesluit wordt genomen. Onlangs zijn in het bewuste gebied nog enkele panden opgekocht door firma De Bolster. Voor deze panden had de gemeente Leiden ook be langstelling. HOREN, ZIEN EN ZEKER ZIJN BIJ: LEIDEN TEL. 071-140941 LEIDEN/DEN HAAG - - Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland vinden ongerustheid op zijn plaats, nu Leiden nog steeds geen plannen heeft ontwikkeld voor woning bouw. GS schrijven in antwoord op vragen van het statenlid Tilanus (PPR): "hoewel de Merenwijk binnenkort geheel is volgebouwd, hebben tot op heden noch ons college, noch de provinciale planologische commissie voorstel len bereikt, die er op duiden dat het Leidse gemeentebestuur actief bezig is met de ontwikkeling van bestemmingsplannen, die in de behoefte aan nieuwe bouwterrei nen kunnen voorzien. Tilanus stelde zijn vragen naar aan leiding van uitspraken van Gede puteerde Buijsert op een CDA- bijeenkomst in Leiden. Buij sert betoogde daar dat Voorschoten de Stevenshofjespolder sneller zou kunnen bebouwen dan Lei den. De Stevenshofjespolder is in het verleden van Voorschoten geweest, maar is door Leiden ge annexeerd om er in de toekomst een woonwijk op te zetten. Onder groot protest van de fracties van de WD en het CDA besloot de ge meenteraad echter enige tijd gele den de bebouwing van de Stevens hofjespolder voorlopig uit te stel len. Daarop gingen in Voorschoten stemmen op om de polder terug te eisen en zelf te bebouwen. Buijsert stelde op de bedoelde CDA-bij- eenkomst evenwel ook dat Leiden in deze kwestie zelf moet beslissen en dat hoogstens als voorwaarde kan worden gesteld dat de ge meente een beleid voert dat op een "voortvarende politiek met be trekking tot de stadsvernieuwing is gebaseerd". G.S. stellen zich in hun antwoord op een zelfde standpunt. LEIDEN - Het Tweede- Kamerlid Dick Dolman spreekt morgenavond op de bijeen komst van de PvdA, die gehou den zal worden in 't Parlement aan de Nieuwe Rijn. Aanvang 20.00 uur. Het thema van de inleiding van Dolman gaat over de betekenis van de PvdA voor de zwakken in de samenleving. Ook zal het kamerlid ingaan op de politieke situatie van de kabinetscrisis. Aandacht voor plan. binnenstad LEIDEN - In een huis-aan-huis in Leiden verspreid blad vraagt de projektgroep binnenstad aandacht voor haar werk. Eind 1975 is deze projektgroep door het gemeente bestuur aangesteld. De drie des kundigen van buiten Leiden, men met een aantal ambtenaren wethouder Waal, moeten een alle somvattend plan voor de binnen stad opstellen. De bedoeling v< projektgroep is iedereen bij het op stellen van dat plan te betrekken. Er is een binnenstadswinkel geopend aan de Morsweg 10 waar inspraakcoördinator Hans van Gelder probeert met public relations-adviseur D. J. Jasper de inspraakprocedure voor het ko mend jaar vormen te geven. Begin volgend jaar moet de projektgroep binnenstad het allesomvattend plan klaar hebben, waarna de ge meenteraad er een definitieve be slissing over neemt. Het huis-aan-huis blad van acht pa gina's is bedoeld om de Leidse in gezetenen enthousiast te maken voor de komende inspraakrondes. Uit alle wensen en gegevens die binnenkomen, moet de projekt groep datgene halen wat voor de toekomst belangrijk is, stelt Jasper. In het krantje wordt er de nadruk op gelegd dat de komende inspraak en het plan dat naar aanleiding daarvan zal worden opgesteld, voor, jaren het gezicht van de Leidse binnenstad zal bepalen. Het is de laatste maanden tamelijk stil geweest rond het werk van de projektgroep, verklaarde Hans van Gelder; dat hangt samen met het vele werk dat verricht is om alle be schikbare gegevens op een rijtje te krijgen. Over een maand zal een rapport uitkomen met een "gigan tische berg" informatie. De hoop nu is alvast de belangstelling te wekken van de Leidenaars. Verder hoopt Hans van Gelder dat de wij kraden de informatie een beetje zullen vertalen voor hun wijk. Dat ze "een beetje voorsorteren": die informatie uit het rapport halen die voor hun wijk belangrijk is. "Leiden is wel de moeite waard", zegt de part-time-voorlichter Jas per, wiens werk de samenstelling van het krantje is geweest dat hij gisteren op een persconferentie presenteerde. Hij hoopt dat hij er in ieder geval een aantal mensen en thousiast mee kan maken om mee te helpen "de vonk aan te blazen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3