„Auberge Witte Singel" bolwerk van beschaving JUBILEUM BIJ TELERS Bejaarden vieren feest Sluiting per 1 maart „Mag ik het adres van die agent?" DINSDAG 8 FEBRUARI 1977 LEIDEN - „Alzo kan ik u zeggen, dat wij hier inderdaad een allerplezierigste avond hadden doorgebracht in een voort reffelijk restaurant waar alles spreekt van hart en zorg voor de dingen. Geen onwijs grote kaart, geen geflambeer en sausjesgegoochel, maar fantasievolle, vakkundige en eer lijke kookkunst, die het voedsel in zijn waarde laat. Een prettige huiselijke sfeer en zeer beschaafde bediening. Kor tom, een restaurant van klasse". Ter gelegenheid van de sluiting van Auberge De Witte Singel wordt een receptie gegeven op woensdagavond 23 februari tussen zeven en negen uur. Deze, door wie anders dan Wina Born gestoken loftrompet, had betrekking op onze eigen Leidse „Auberge De Witte Singel". Het in een negentiende eeuws bur germanshuis ondergebrachte o.k. 1 maart gaat sluiten. Niet al leen in Nederland, maar ook ver daarbuiten bekend en geroemd, weliswaar zonder ster, maar toch goed aangeschreven bij de heren samenstellers van de Guide Mi- chelin. Het restaurant dat samen met de Rótisserie Oudt-Leyden Leidens culinaire visitekaartje vormt. Een verlies voor de stad, dat staat buiten discussie. Hoewel toch een conclusie, die de dames Elenga, eigenaresses van de Auberge, on^ met een ge meende verlegen' glimlach doet aankijken. Haardvuur We praten rond het middaguur, in de zeer eigen sfeer van het restau rant, dat zonder twijfel niets uit staande heeft met wat zich buiten op aarde afspeelt. Gezeten voor een bescheiden knappend haardvuur wordt koffie en cog nac geserveerd en wordt gevieren teruggeblikt op de vijftienjarige geschiedenis. Begonnen werd in '62 met het hotel. Voor de dames Elenga, die in die dagen juist hun oorspronkelijke professie, het maatschappelijk werk, voor lief hadden gelaten, een duidelijke grote overgang, een stap in de richting van een lang gekoesterd ideaal. De tweede stap werd enige tijd later gezet en betekende de opening van een restaurant. Daartoe werd de tuin benut, voor een uitbrei ding van de ruimte op de begane grond. Het werd een sobere, weinig pre tentieuze inrichting, die echter voor een zeer eigen sfeer zorgde. De sluiting van het hotel restaurant is, hoe vreemd het ook klinkt, de derde stap. De dames Elenga zijn zeker niet van plan zich in hun gerieflijk huis aan de Burggravenlaan te gaan terug trekken. Integendeel, zodra in of rond Leiden een groter pand kan worden aangekocht, wordt het bedrijf voortgezet. Wellicht wel op een wat andere leest ge schoeid. "Er is een aantal redenen, waarom we er nu een punt achter hebben gezet, terwijl we nog niets anders hebben. Ik denk, ik geloof datje, ja het klinkt misschien een beetje verwaand,,maar je moet op het hoogtepunt afscheid nemen. We hebben eén beschaafde sfeer wil len handhaven. Onze hotelgas ten, waren voor het overgrote deel hier vanwege de universiteit. Mensen die uit alle delen van de wereld kwamen en zeer tevreden waren. Maar toch. Toen wij in '62 begonnen, hebben we in al de kamers waar dat mogelijk was een badkamer laten aanleggen. Dat lukte niet overal, want daar was het huis gewoon niet ge schikt voor. Toen was dat voor een hotel een luxe. Ik heb altijd gezegd: hoe zou ik het zelf willen hebben. Nu, dat moet je je gasten ook bieden. Nu is het zover dat het hotelgedeelte verouderd is en het pand de aanpassingen die nodig zijn niet toestaat". Perfectionisten "We vinden zelf dat we de mensen niet voldoende kunnen bieden, hoewel er nooit klachten komen. Maar ja, we zijn perfectionisten. Dat is misschien onze grote fout. Maar we hebben gezegd: het kan zo niet meer. Daarnaast is het restaurant-gedeelte te klein. Er is ook geen parkeerruimte en dat betekent, we moeten het onder ogen zien, dat we voor een snelle lunch, niet op de juiste plaats zit ten. Ik kan onze gasten ook geen lounge bieden, iets wat ik dol graag zou willen. Een ontmoe tingscentrum, dat heeft me altijd voor ogen gestaan en ook een ge legenheid voor een partij of een receptie. Bij een promotiediner wil men toch graag in een afzon derlijke ruimte dineren. Dat kan bij ons niet". Een zekere triestheid komt over, maar ook een realititeitszin, die in de weinige wereldse sfeer van de Aubure wat vreemd overkomt. De dames M. en L. Elenga hebben echter berust. De één zal haar taak als supervisor over het hotel en de administratie neerleggen, de ander zal na volgende maand geen gasten in het restaurant meer ontvangen. Een restaurant dat befaamd was vanwege de overwogen keuken. "We ge bruikten alles vers, geen blik. Er is hier in huis geen blik te vinden. Gezonde voeding, daar hechten we zelf ook zeer aan". Een maand vakantie, maar daarna woordt ongetwijfeld druk ge- zochtnaar een ander geschikt pand, groter en met meer praktij kruimte. Vlak voor ons vertrek, doet een on gecontroleerde beweging van mevr. Elenga wat as van haar si garet en ook de suikerpot van de tafel op het bruinige kamerbreed vallen. Eén wenk is voldoende. Een leerling-ober snelt toe. Een bolwerk vanbeschaafd culinair verpozen gaat ten onder. TON VAN BRUSSEL ten. Uitbreiding bibliotheek kan normaal doorgaan (VERVOLG VAN PAG. 1) LEIDEN - Door het gisterne be reikte compromis in het conflict tussen de wethouders Tesselaar en Oosterman en het dagelijks bestuur van de openbare bibliotheek, kun nen de geplande uitbreidingen van de bibliotheek normaal doorgaan. Besloten is nu dat het bibliotheek- bestuur straks een bijdrage in de kosten van nieuwe filialen op zich zal nemen, door de aankoop van het filiaal in de Merenwijk Daarmee is de storm voorlopig gaan liggen. Het conflict ontstond enige maan den geleden, toen bleek dat het da gelijks bestuur niet bereid was de opbrengsten van de verkoop van de bibliotheekpanden aan de Brees- traat en de Steenschuur, te storten, in het gemeentelijk bouwfonds voor de bibliotheek. De verkoop van die panden zou in 1980 aan de orde komen, als de nieuwe centrale in het gerestaureerde Heerenloge ment wordt geopend en de ge noemde filialen overbodig worden. Het bestuur wilde de vrijgekomen gelden graag zelf blijven beheren. De wethouders stelden daarpo dat als de houding van het bestuur niet zou veranderen, de uitbreidingen van de bibliotheek, waarvoor geld nodig is van de gemeente, van de baan zouden zijn. Dat betekende geen filialen in de Merenwijk en het Morskwartier en ook geen uitbrei ding van het filiaal Houtkwartier. Plannen hiertoe waren de daarop van het bibliotheekpersoneel. Een motie van wantrouwen van het per soneel, dat in deze krant het stand punt van het bestuur moest lezen, deed dit bestuur vorige week aftre den. Het personeel stond achter de wethouders en wilde de geplande voorzieningen niet op het spel zet- Bezwaren van bewoners in Kaiserstraat tegen bouw studentenflat Op deze plaats, de voormalige fabriek van Beuth, zou de studen tenflat aan de Kaiserstraat moe ten komen. LEIDEN - De bewonersgroep „Kai serstraat en omgeving" heeft er in een brief aan B enW en de gemeen teraad op aangedrongen geen bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een studentenflat aan de Kaiserstraat. Deze flat, die in opdracht van de Stichting Leidse Studèntenhuisvesting zou moeten worden gebouwd, zou aan 200 stu denten onderdak moeten bieden. In de brief toont de bewonersgroep zich erg teleurgesteld over de in spraakmogelijkheden rondom de bouwplannen voor de bewoners. Zij herinnert eraan dat een verslag van een bewonersbijeenkomst vorig jaar ondanks een verzoek daartoe niet werd behandeld tijdens een vergadering van de betrokken raadscommissie. Bovendien zou er duidelijk zijn gemaakt dat de bouw van de flat geen zaak is voor de Pro jectgroep Binnenstad, terwijl de in spraakcoördinator van het begin af aan door de bewoners bij de gang van zaken is betrokken. ,JAen kan zich bijna niet meer aan de indruk •onttrekken dat georganiseerde in spraak een wassen neus is, en „wil de" inspraak de kop wordt inge drukt", aldus de bewonersgroep. In een reeks van bezwaren noemt de bewonersgroep o.a. het feit dat de maximale hoogte van de studenten flat 17.20 meter gaat bedragen, terwijl de gemeentelijke bouwver ordening de maximale hoogte op 15 meter stelt Ook stelt de bewonersgroep dat het geboïiw vanaf de Nonnenbrug zichtbaar zal zijn boven de huizen aan het Rapenburg uit, en daar door een storend element zal gaan vormen in het te beschermen stads gezicht. Verder zal volgens de be wonersgroep door de bouw van de flat een aanzienlijke vermindering van daglicht optreden voor het ach terliggende perceel Kaiserstraat 22, terwijl ook de parkeerdruk onve rantwoord zal toenemen. Wat dat laatste betreft wijzen de bewoners erop dat de parkeerdruk in de Kai serstraat nu al ondraaglijk wordt gevonden en dat het nodig is hier regelend op te treden. De bewonersgroep maakt er voorts bezwaar tegen dat met de realise ring van de studentenflat de een zijdige samenatellingen van de be volking in die buurt nog eens wordt versterkt. „Door de nieuw te bou wen flat worden de verhoudingen vooral in het betrokken deel van de wijk buiten alle proporties scheef getrokken terwijl de kans op „ghet- tovorming" in het studentencom plex niet gering is; gezien het ge brek aan integratie tuisen studen ten en overige wijkbewoners zullen wrijvingen dan zeker niet langer te vermijden zijn", aldus de bewoners, die overigens van Bouw- en Wo ningtoezicht te horen hebben gekre gen dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning formeel geen be roep kunnen aantekenen. UTRECHT/LEIDEN - De NZH zou het jammer vinden als de uitvoer ing van de reconstructie van de Breestraat opgeschort wordt door het beroep tegen deze beslissing dat onder andere de Pieters- en Academiewijk zal aantekenen. Uit stel van de reconstructie betekent dat de bus in het centrum van Lei den "ook nu nog niet uit de misère" Dit commentaar op de gang van za ken rond de Breestraatplannen is te vinden in "Versnelling", een veer tiendaags personeelsblad voor openbare streek- en stadsvèrvoe- rondernemingen. Al aan het eind van de jaren zestig, zo schrijft de NZH-correspondent, bleek dat snelheid en regelmaat ver te zoeken op het traject station- Korevaarstraat. De NZH betreurt uitstel van het "mede voor het openbaar vervoer goed in elkaar zittende" plan. LEIDEN - Viscollege HSV viste de 12de en laatste wedstrijd van het seizoen in de Heimanswetering. De uitslag was: 1. K. Laterveer 2285 gr(35 st.) 2. J. Leuering 1975(26), 3. P. Blok 1780(30), 4. G.C. Bontje 1090(14), 5. Laterveer sr. 1025(16), 6. P. Bontje 975(12), 7. J. v.d. Linden 850(10), 8. G. de Bruin 600(6). Over het seizoen '76 - '77 werd de totale einduitslag: 1. K. Laterveer 26.790 (387) 2. G.C. Bontje 16-315(199), 3, P. Blom 15.625(255), 4. Latei-veer sr. 15.385(223), 5. J. v.d. Linden 13.541(184), 6. J. Boot 10.875(164), 7. P. Bontje 10.820(139), 8. J. Leuering 10.595)155), 9. F. Boot 9090(141), 10. G. de Bruin 7550(133). DVS viste met 23 man de 9de wed strijd in het Aarkanaal. Totale vangst 452 stuks(gewicht 35.930 gram).~Uitslag: 1. H. v. Loon 34(2400 gr), 2. J. Sinteur 30(2490), 3. H. Weisz 30(2280), 4. J. Moenen 27(2070), 5. W. v. Loon 25(1960), 6. J. v. Loon sr. 25(1960), 7. W. v. Berkel 23(1880), 8. F. Zandbergen 23(1780), 9. J. den Os 21(1630), 10. J. Korenhof 20(1590). „Joh. Mater-Ing. Sprenger" viert tienjarig bestaan ADVERTENTIE Gouden en Zilveren Ringen, Armbanden, Colliers en Sieraden, Briljant Een uitgelezen collectie. Altijd voordelig. Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181. Eigen ateliers voor het repare ren en ontwerpen van Uw sie raden. Herensingelparochie bestaat 25 jaar LEIDEN - De bejaardensociëteit van de Herensingelparochie be staat 25 jaar. Ter gelegenheid van dat zilveren jubileum wordt mor gen (woensdag) een H. Mis opge dragen die om tien uur 's morgens begint. Na de H. Mis is er een recep tie in de pastorie tot 12 uur. In de middaguren zal door de sociëteit sleden feest worden gevierd. In januari 1952 kwam de bejaar densociëteit tot stand dank zij een initiatief van zuster Remmers en de voorzitter van het collectantencol lege, de heer Van Haasteren. Daar voor werd op de woensdagmidda gen het parochiezaaltje aan de Ma ria Gijzensteeg gehuurd. Voor de dames werd er op die middagen thee geschonken en de heren kon den gratis een pijpje stoppen uit een van de potten tabak. Mevrouw v. d. Klugt werd be noemd tot voorzitster en mevrouw Van Zijp werd penningmeesteres- se. Voor de verzorging van de be jaarden zorgden de dames Van Haasteren, Alkemade en De Mun- nik. Van dit bestuur is alleen me vrouw De Munnik nog over. De overige bestuursleden zijn inmid dels overleden. Mevrouw De Munnik ontving dezer dagen een brief van-bisschop mgr. Simonis, waarin hij haar hartelijk bedankt voor het werk ten behoeve van de bejaarden van de Herensin gelparochie. LEIDEN - De Leidse amateur plan ten- en fruitteeltclub Joh. Ma ter-Ing. Sprenger bestaat tien jaar. Ter gelegenheid daarvan zal op za terdag 12 februari tussen half vier en half zes een receptie worden ge houden in het clubhuis "Ons Bui ten" gelegen aan de J.P. Coenhof. De vereniging ontstond tien jaar ge leden door een fusie van twee clubs, die beide hetzelfde doel voor ogen hadden, namelijk om volk stuinders kennis bij te brengen over het telen van bloemen, planten en fruit. Het eerste gedeelte van de naam is ontleend aan Joh. Mater, een bekende Leidse dahliakweker en volkstuinder. Ing. Sprenger was een groot tuinbouwconsulent en informeerde vele Leidse volk stuinders over het telen van fruit. Omdat de beide verenigingen al ja renlang gezamenlijk tentoonstel lingen organiseerden, stelden be stuur en leden in 1967 voor om te fusioneren. Dat gebeurde op 3 ja nuari. Om de volkstuinders goed te informeren over allerlei zaken worden er cursussen georgani seerd, wordt meegewerkt aan ten toonstellingen en wordt voorlich ting gegeven over het verwijderen van zieke bomen, planten en sier gewassen en over gifvrije bespui tingen van fruitbomen en heesters. Verder worden er cursussen gege ven in het bloemschikken. Door de leden werd meegewerkt aan di verse Leidse tentoonstellingen en manifestaties. Mater-Sprenger doet ook elk jaar met de leden en cursisten mee aan de Leidse kampioenschappen bloemschikken, die de Leidse Bond voor Amateurtuinders jaar lijks organiseert. De vijf hoogstge- plaatsten worden afgevaardigd naar de Nationale kampioenschap pen van de Algemeen verbond van Volkstuinders. De vereniging zal ook dit jaar weer haar medewer king verlenen aan de bloementen toonstelling in De Waag en aan de nationale expositie van de Neder landse Dahliavereniging. Vrouw politiek geschoold LEIDEN - In de serie politieke scholingscursussen voor de vrouw zal in de Zuiderkerk aan de Lam- menschansweg een cursus van drie bijeenkomsten worden gehouden. Twee zijn er gewijd aan de gezond heidszorg en de derde aan de selec tieve groei (economische struc tuurnota). Het eerste onderwerp zal worden ingeleid door prof. dr. P. Muntendam en prof. dr. J.A.C. de Koek van Leeuwen (2 maart 's och tends) en vervolgens zal het worden besproken in een forum (7 maart 's avonds en 9 maar 's ochtends) met de Tweede-Kamerleden Dolman, Drenth (beiden PvdA) en dr. Tila- nus (CDA). Selectieve groei is het onderwerp voor een forumdiscus sie met vertegenwoordigers van PPR, WD en CDA 16 maart. De organistie is in handen van de vrouwenorganisaties. De politie bleek het gisteroch tend bij diverse verdachten vol ledig verbruid te hebben. Niet zo'n vreemd verschijnsel, maar minder algemeen is, dat in één geval de politie door de kanton rechter in het ongelijk werd ge steld. Dat was in het geval van de zeventigjarige T., die met zijn fiets op de Churchilllaan in Lei den door rood licht was gere den. Volgens het proces verbaal had T. zich nogal opge wonden over het feit dat hij, op zijn leeftijd werd aangehouden, alsof de politie niets beters te doen heeft. Maar gisteren ver telde T. hoe het gesprek volgens hem was verlopen. „Die agent vroeg aan me: wanneer bent u geboren? Ik zeg twee-elf-zes 2-11-06). Zegt hij: „Dus u bent in juni geboren"? Nee, zeg ik, twee-elf-zes. Zegt de agent: u moet me niet belazeren". Kor tom, een spraakverwarring, waaraan de officier van justitie mr. Klopper nog wel een boete van vijftien gulden wilde toe voegen, maar de kantonrechter ljet zijn gevoel (recht)spreken: geen boete. Ook De B. had zich enorm op gewonden over de gedragingen van de sterke arm. weliswaar was hij er niet voor terugge deinsd om op de Willem de Zwijgerlaan negentig kilometer met zijn auto te rijden, maar hij werd aangehouden en de Ame rikaanse sportwagen, die hij poogde in te halen, niet. „En in die politiebus zaten vijf ambte naren". Een verweer, dat niet mocht verhinderen dat hij een boete kreeg van 120 gulden. Agrarisch medewerker Van D. uit Sassenheim was in deze plaats door een agent aange houden, met de mededeling, dat hij foutief had ingehaald en bovendien dat het licht van zijn nummerbord het niet deed. Maar de agent wilde mild zijn en volstaan met een boete van vijf tien gulden voor het laatste feit. Van D. stapte uit, gaf een klap op het licht, dat prompt weer ging branden. „Dan krijgt u een bekeuring voor het inhalen", heeft de agent volgens hem toen gezegd. Maar waar stond Van D. gisteren uiteindelijk voor te recht? Hij had de stopstreep bij een (rood) verkeerslicht over schreden. Het leven kan ge compliceerd zijn. Boete: vijftig gulden. B. werd ervan beschuldigd op de Lammenschansweg hon derd kilometer te hebben gere den. Iets wat hij bij hoog en laag ontkende; destijds bij de aan houding zou de politie-agent hebben verklaard dat B. tachtig ging. Gisteren diende deze zaak voor de tweede maal, de verba lisant werd onder ede gehoord en bleef bij zijn schriftelijk oor deel: 100 kilometer. Ën hoe B. zich bleef opwinden, de boete werd aan die snelheidsover- schreiding aangepast: 150 gul den. B. ten slotte: „Mag ik het adres van die agent?" Mr. van Dijke: „Op het politiebureau kunt u hem te spreken vragen". B: „Ik wil hem een gratificatie sturen. Mag ik het adres?" De kantonrechter, de hamer nu als wapen in de hand: „Is dit een dreigement?" B.: ,„Nee ik wil hem een nieuwjaarskaart stu ren". En weg was B. Geruime tijd later verliet de verbalisant de zaal. Dat de politie je beste kameraad is, is sinds lang al niet meer de overtuiging van slager Van de Z., die een winkel heeft in de Haarlemmerstraat. Hij kan zijn vlees verpakken in bekeurin gen en zijn worsten in de oproe pingen om voor het kantonge recht te verschijnen. Dit maal stond hij terecht voor een kwes tie eind vorig jaar. „Daarna heb ik er alweer dertig gehad", meldde hij en hij schaamde zich niet. Ditmaal had Van de Z. na elf uur op de Haarlemmerstraat gereden, om zijn winkel van een halve koe en twee varkens te voorzien, die hij bij het open baar slachthuis had gehaald. „In het slachthuis moetje op je beurt wachten en dan kan het wel eens laat worden. Je kan het vlees er ook niet laten hangen: het is heel goed mogelijk dat het daarna weg is. Het slachthuis stelt zich voor diefstal niet aan sprakelijk; alles hangt er voor iedereen te grijpen. Het is mij eens gebeurd, dat een schaap, dat voor my bestemd was, al op weg was naar Frankrijk", aldus de welbespraakte slager. Maar onder een boete kwam hij niet uit' 25 gulden. Hij probeert een regeling te treffen met de ge meente, misschien lukt dat in september dit jaar. „De melk boer heeft een ontheffing, waarom ik niet?", waren voor lopig zijn laatste woorden. Maar daarvoor had hij al aangekon digd, nu naar het slachthuis te zullen gaan. En vervolgens op de Haarlemmerstraat ander maal een overtreding te gaan maken. Nummer 31. JOHN KROON LEIDSE KANTONRECHTER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3