Textiel zit al jarenlang in de zorgen Chauffeurs akkoord met plan rond inhalen loonachterstand I I' ll! EMS verkoopt aandeel in Euromast aan Duitsers OMZET VAN HEINEKEN GESTEGEN TOT f 2.1 MILJARD Bondsspaar bank: minder ingelegd dan vorig jaar REDELIJK RESULTAAT VOOR D.E. OVER '76 Marktberichten Scheepvaart in trek MAANDAG 20 DECEMBER 1976 Nederlandse arbeider duurste ter wereld DEN HAAG (SP) - Ontslag voor een op elke vier werkne mers moet het aanhoudende miljoenverlies bij het textiel- concern Nijverdal-Ten Cate verlichten, vorige week kon digde de directie aan dat de komende twee jaar het perso neelsbestand met 1200 man afgeslankt moet worden. Dit jaar was het aantal arbeidsplaatsen al met 700 gedaald- tot 4800 man. ECONOMIE Nijverdal-Ten Cate ziet zich ge noodzaakt behoorlijk in te krim pen. Maar de slag van deze week komt dit keer niet geheel en al on verwachts aan. Onze gehele textie lindustrie zit al jarenlang diep in de zorgen. Het rommelt er al gerui me tijd. Het massa-ontslag dat Nijver dal-Ten Cate heeft aangekondigd is maar een onderdeel van de ellende. Kleinere textiel- en confectie be drijven sloten al eerder noodged wongen hun poorten in ons land. De ontslagen, die ermee gepaard gingen, wierpen minder stof op. Maar het aantal mensen dat op die manier op straat kwam te staan, is samen zeker niet kleiner dan dat bij Nijverdal-Ten Cate. In de hele Nederlandse kleding- en textielindustrie zijn de afgelopen vijf jaar in totaal zo'n 30.000 arbeid splaatsen verloren gegaan. Nog steeds gaat het verder bergaf waarts. De overheid pompt daarom naar stig geld in deze noodlijdende be drijfstak, In de afgelopen jaren heeft de regering bijvoorbeeld ruim 16 miljoen aan staatssteun aan de textielindustrie gegeven. Maar omdat de totale verliezen in de honderden miljoenen guldens lie- Weerrapporten van hedenmorgen 7 uur Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Luchth.rtd. Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Frankfort Genève Helsinki Innsbrueck Kopenhagen Locrano Londen Luxemburg Mallorca München Oslo Split Stockholm Casa Blanca Istanboel Las Palmas New York Tel-Aviv Tunis geheel- bew. geheel bew. geheel bew. geheel bew. half bew. geheel bew. zwaar bew. geheel bew. licht bew. geheel bew. geheel bew. zwaar bew. geheel bew. motregen onbew. zwaar bew. 12 1 onbewolkt 15 8 onweer 13 10 zwaar bew. -3 -12 geheel bew. 5 4 mist -1 -3 regenbui 14 8 zwaar bew. 11 5 half bew. 21 14 half bew. - - onbewolkt 21 13 licht bew. 20 5 pen, was dat slechts een druppel op de gloeiende plaat. Aan de confec- tieindustrie, waar het totale verlies nog aanzienlijk groter is, heeft de overheid een honderd miljoen gul den aan staatssteun beloofd, waar van een deel al betaald is. Heel Europa EUROPA De crisis in de textiel en de confec tie geldt niet alleen voor Nederland. Heel Europa kampt ermee. Als de nationale regeringen van Europa geen oplossing vinden voorde pro blemen van de Europese textielsec tor, dreigen in de komende tien jaar nog eens anderhalf miljoen arbeid splaatsen verloren te gaan. Die alarmerende conclusie ventileerde de Internationale Vereniging van Chemische Vezel-Producenten on langs. Het aantal arbeidsplaatsen in de textiel- en de kledingsector is van 1971 tot 1975 al teruggelopen met 400.000. Sinds juni 1974 vertoont de Westeuropese markt voor textiel en kleding een sterke teruggang in groei. „Hierdoor is nu pas de volle omvang van de concurrentieverte- kening aan het licht gekomen, die in feite al sinds jaren de bestaans zekerheid van deze industrietak ondermijnt", aldus de Internatio nale Vereniging van Chemische Vezelproducenten. Het GATT-akkoord van 1947 maakte vrije concurrentie mogelijk tussen de Westeuropese landen en de rest van de wereld. Bescher mende maatregelen voor de eigen industrie werden hierdoor onmo gelijk. De regelingen met betrek king tot dumping waren bovendien volledig ontoereikend. Daarom eist de Europese textiel- en kledingindustrie binnen afzienbare termijn een herziening van de GATT-regels. Met name zou het tussen de landen met vrije markte conomie enerzijds en ontwikke lingslanden en landen met staats- handel anderzijds tot een vergelijk moeten komen. Afbraak Bij normale marktverhoudingen zou, aldus de producenten, de Wes teuropese textielindustrie zeker kunnen concurreren. De basis van de afbraak van de Nederlandse tex tielindustrie - en ook die van an dere Westeuropese landen - ligt in de groei van de textielindustrie in de zich ontwikkelende landen. De industrie-opbouw daar, veelal met financiële steun uit de ge%ndus- trialiseerde wereld, start vaak met een textielindustrie. Het grootste voordeel van de tex- tielproducent in een ontwikke lingsland is de loonkostenpost. Daarentegen is de productiviteit aanmerkelijk lager en ook de kwali teitsresultaten kunnen minder zijn. De Nederlandse textielarbeider die gemiddeld 32.500 gulden per jaar kost., is zo'n beetje de duurste ter wèreiu. AMSTERDAM - De turkse minister van arbeid Kazan (links) was gisteren in ons land en sprak in Amster dam op-een bijeenkomst met zijn landgenoten in het gemeenschapshuis Ataturque in Amsterdam-Noord. AMSTERDAM (ANP) - Exploi tatie Maatschappij Schevenin- gen (EMS) gaat haar belang van 55 pet. (nominale waarde 1.35 min.) in Euromast NV in Rot terdam verkopen aan een West- duitse beleggingsgroep. De onderhandelingen over deze verkoop zijn in een vergevormd stadium en zullen naar de ver wachting van de voorzitter van de raad van commissarissen van de EMS, de heer W. Chr. Posthumus Meyjes, in januari worden afgerond, zo zei hij. De overdracht van de aandelen aan de Westduitse groep zal geen enkel gevolg hebben voor het personeel van de Euromast. "Er verandert niets. Er komt een andere aandeelhouder in de plaats van de EMS", aldus de heer Posthumus Meyjes. AMSTERDAM - De omzet van het Heineken-concern is over het op 1 oktober geëindigde boek jaar 1975-1976 gestegen tot f2,1 miljard, een stijging van 16 procent ten opzichte van het voorafgaande boekjaar. De net towinst steeg over het afgelopen boekjaar met 30 procent tot ruim 92 miljoen, of per aan deel van 25 nominaal van 7,64 tot f 9,97. Voorgesteld werd al een overanderd dividend per aandeel van f 3,50 over het met 30 procent vergrote kapitaal. AMSTERDAM (ANP) - In no\ ber is bij de bondsspaarbanken op spaarrekeningen f621 min ingelegd en f 574 terugbetaald, een spaar overschot dus van f 47 min tegen f 19 min in november vorig jaar. Ge rekend over de eerste elf maanden van 1976 daalde evenwel het spaar overschot, vergeleken met de over eenkomstige periode van vorig jaar, van f 739 min tot f 693 min, zo heeft de Nederlandse Spaarbank- bond bekendgemaakt. Het totaal van de toevertrouwde middelen (inclusief spaargelden) steeg in november met f 50 min (v.j. met f 40 min). Eind oktober be droeg het totaal van de aan de bondsspaarbanken toevertrouwde middelen f 14.4 miljard. UTRECHT (ANP) - Ondanks diverse ongunstig werkende factoren zal Douwe Egberts Koninklijke tabaksfabriek- kof fiebranderijen - theehandel BV er in slagen dit jaar met rede lijke resultaten af te sluiten, al dus de raad van bestuur in de personeelskrant „D.E. Melan ge". Toch zal de raad van bestuur voor de nabije toekomst reke ning moeten houden met de kans op minder gunstige resul taten, al was het maar omdat enerzijds grondstofprijzen van koffie onrustbarend blijven stijgen en anderzijds de over heid strakke prijsbeheersende maatregelen voorstaat, waar tussen Douwe Egberts bekneld zit. UTRECHT (ANP) - De achterban van de vervoersfederatie NW/NKV en die van de Vervoersbond CNV staan achter het akkoord over een inhalen van de loonachterstand in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dat vrijdag werd be reikt in de onderhandelingen met de bonden, de werkge vers en de ministers Boersma (sociale zaken), Lubbers (economische zaken) en staatssecretaris Van Huiten (ver keer). Hoewel de actieplannen dus voor lopig niet worden uitgevoerd, is op de bijeenkomsten wel gebleken, dat zij in de "bovenste la" blijv< liggen. "Het vertrouwen niet van dien aard, dat v gen: alles is best voor elkaar. We geven onze vertegenwoordigers de ruimte om de onderhandelingen voort te zetten. Maar zo gauw mocht blijken, dat er weer een dubbele bodem zit in de houding van de werkgevers, zullen we als nog nog acties voeren", aldus een be- zeg- stuurder. Wel is duidelijk, dat de chauffeurs niet zullen aarzelen, alsnog acties te voeren als mocht blijken, dat de overeenkomst niet naar hun zin wordt uitgevoerd. Een en ander is zaterdag gebleken op een aantal regionale vergaderin gen van de leden en van de dis- trictsbesturen van de vervoers- bonden. De vergaderingen waren enige tijd geleden al gepland, toen werkgevers en werknemers nog ver uiteen stonden. Op de vergaderin gen - zo was oorspronkelijk de be doeling - zouden actieplannen voor volgende week worden besproken. Vergaderingen werden ondermeer gehouden in Rotterdam, Amster- Het akkoord van vrijdag houdt on dermeer in, dat per 1 januari de ach terstand van de lonen voor de chauffeurs voor de helft wordt in gehaald. Het inhalen van de rest zal zo snel mogelijk worden geregeld. Verder zal staatssecretaris Van Huiten volgende maand een wet sontwerp indienen, waarmee hij hoopt te bereiken, dat er een eind komt aan "net ongebreidelde char- tervervoer. Ook zal in het verstrek ken van vergunningen voor ver voerders in het vervolg rekening worden gehouden met het sociale beleid van de onderneming, bij voorbeeld rekening zal worden ge houden met de vraag of men zich houdt aan de CAO. KATWIJK AAN DF,N RIJN - Groente veiling 18/12. Andijvie per kg 1,35, boe- rekool p. kg 39-62, groene kool p. kg 27-28, waspeen AI p. kist 23.20-24,80. All p. kist 12,20-21,70. BI p. kist 16,70-20,40, Bil p kist 10,00, Cl p. kist 9,00-11,50, CII p. kist 4,90-8.60, breekpeen p. kist 12,60, knolselderij p. st. 32, spruitkool A p. kg 96. Aanvoer 55 ton waspeen. LEIDEN - Leidse groente en fruitvei ling: Appels 37-134, andijvie 158-166, boerekool 35-63, rode kool 35-51, prei 125-126, spruiten A 147-162, B 201-237, C 201-209, uien 37-109, witlof 465, knolsel derij 32-67, sla zwaar 13-51, bleekselderij 63, selderij 19-28. LEIDEN - Op de Leidse veemarkt wer den vanmorgen 2173 dieren aangevoerd: 1180 slachtrunderen, 152 varkens en 841 schapen of lammeren. Prijsnoteringen slachtrunderen, stieren le kwal. 7.00-7.50, 2e kwal. 6.60-6.90, vaarzen le kwal. 6.75-7.35, 2e kwal. 6.25-6.60, koeien le kwal. 6.25-7 20, 2e kwal 530-600, 3e kwal. 4 80-5 20, worstkoeien 4.20-5.00; vette kalveren extra kwaliteit boven notering, le kwal. 3.01-3.03, 2e kwal. 2.99-3.01, 3e kwal. 2.97-2 99; slachtzeugen 2.45-2.50; zware varkens 2.90-2.96. Prijzen slachtrunde ren per kg. geslacht gewicht, overigen per kg. levend gewicht. Gebruiksvee: schapen 1.75-2.00; lam meren 1.75-2.25. Toelichtingen: slacht runderen aanvoer redelijk, handel ma tig, prijzen stabiel; varkens klein, matig, stabiel; schapen en lammeren redelijk, matig, iets lager. Vette kalverenmarkt Barneveld - Aan voer 561 stuks, handel zeer traag. Prijzen i guldens per kg levend gewicht): le Coop. Veluwse elerveiling Barneveld - Aanvoer 646.950 stuks, stemming rede lijk. Prijzen in guldens per 100 stuks: 55 gram 16.91,60 gram 17.96, 65 gram 18.01. Schaatsen - De 17-jarige Oost- duitse Andreas Ehrig heeft het af gelopen weekeinde verrassend een kleine vierkamp gewonnen. De jonge schaatser bleef meteen totaal van 171.976 zijn meer ervaren land genoot Klaus Wunderlich met een half punt voor. Wielrennen - Tino Tabak zal in het komend wielerseizoen voor de profwielerploeg de Onderneming gaan rijden. De Onderneming~zal naast de van Flandria afkomstige Tabak waarschijnlijk ook Gerrie van Gerwen inlijven. Beursoverzicht AMSTERDAM, 20 dec. (ANP) - Op een kalm en verdeeld Damrak heb ben de meeste scheepvaartfondsen behoorlijke winsten laten zien. De meevallende mededeling van Scheepvaart Unie, dat er sprake is van onveranderde resultaten, leidde voor dit fonds tot een 4 ho gere opening op ƒ115,50. Konin klijke Boot noteerde 2 hoger op 135,50 en HAL 1 op 88.50. Van Ommeren was onveranderd 170. Aandelen Heineken gaven een stij ging te zien van 2,20 op 130,10. Ondanks enige terughoudendheid over de toekomst, werden uitspra ken bij het uitkomen van het jaar verslag, dat men tevreden is over de eerste maanden van het lopende boekjaar als een lichtpuntje gezien. Slechter verging het KLM, die 2,50 moest prijsgeven op 87,50. Van de internationals moest Akzo 0,30 prijsgeven op 26,30. Unile ver begon 1,10 beter op 119 en Kon. Olie 0,50 op 123^80. Hoog ovens voegde 0,80 aan de koers toe op 36,20, terwijl Philips onve randerd 25,40 noteerde. Deli was 0,70 beter op 103.80, maar HVA fnoest een paar dubbeltjes terug. Nationale Nederlanden ging 1,10 hoger op 85in andere handen over. Van de banken deed Amro- bank het 0,60 beter op 69,80 en ABN 1 op 304,50. Overigens hadden vele actieve fondsen na opening de neiging tot enige ver dere stijging. Staatsfondsen waren overwegend iets beter gestemd. NP - K «SS» *ff MAANDAG 20 DECEMBER 1976 AKZO 20 ABN 100 AMRO 20 Deli-Mij 75 Dordtsche 20 iDordtsche Pr H/einekéh 25 Heineken H 25 HAL Hold 100 Hoogov 20 HVA-Mijen eert. KNSM eert 100 KLM 100 Kon Olie 20 Nat Ned 10 Ommeren Cert. Philips 10 ftobeco 50 Rolinco 50 Scheep v.. U. 50 Unilever 20 103.1 157.8 156.2 127.9 123 87.5 35.4 56.9 133.3 133.9 111.5 117.1 307 70,30 103,50 159,70 158,20 130e 125e 25,50f 181,20e 133,10 Amfas Asd. Droogd. Asd.'Rijtuig. Aniem Nat Ant. Brouw. Ant Verf Arnh Schbw Asselberg Ass. St R'dar AUDET Ant. Ind Rt. Ballast-N. BAM Batenburg Beek, van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst. C. Boer Druk. Bols 133 630 90.5 280e 1280 65.5 72 234 \CF 226 228.5 Ahog-BOB 33.5 33.5 Ahold 81.5 81.4 AMAS 8.5 8.7 AMEV 50.6 50.9 Braat Bouw 184 184 Bredero VG 1272 1220 1215 Bredero VB 282 249 id. Cert 242.5 243 Buhrm. Tett. c. 68.2 68.2 Ca:ve-D cert 164 166 id. 6 pel cert 1240 12709 Centr. Suik 85 84.5 •d cert 79.5 79.5 Ceteco id. cert. Chamotte Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Van Dorp en Dr.Ov.Hout Droge Duiker App Econosto Elsevier id. cert. EMBA Ennia Fokker Ford Auto Fr Gr.Hyp Furnes$ Gamma H id. 4 pet. PW Gel Delft c. Gelder cert. Geld Tram Gerofabr. Giessen Gist Broc. id. cert Goudsinit Grasso Grinten Gtofsmed. Hagemcijer Hero Cons Hev broek 185 185 183 183 22 20 41.2 41.5 775 775 61 61b 57 cm 239 239 1260 1270 86 35 35.2 255 255 254 254 115 113 101.9 102.5 28.6 29.4 367 100.5 100.5 60.3 59.7 40 40 16.5 16.7 223 220 39 38.3 283 285 39 31.5 283 30.2 102 103 50.5 51.3 50.5 51.3 86 86 93 93 164.5 164 75.5 75.5 Hoek's Mach. Holec Holl.Beton Holl. Beton c. Hunter D ICU IHC Holland Ind. Maatsch. IBB Kondor Interlas Internatio M Inventum Kappa cert Kempen Beg. Key Houth. Kiene S. Kloos Kluwer KBB id. cert id. 6 cum. Kon. Ned Paj Krasnapolsky KSH Kwatta Naarden Naeff Nat. Grondb. NBM-Bouw Nedap Ned. Bontw. Ned. C red iet Ned. Dagbl. NMB Nelle Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB N ijverdal Ogem Hold. Oren stein 382 38,50 167,60 417,50 145e 5Ü& 74.5 82.5 82.5 Land re 159 159 Leids WOL 276 277,70 Macintosh 64 64,90 Maxw. Petr. 137.5 139,50 Meneba 76.2 76,50 Metaverpa 2210 2210 MHV A dam 51.5 51,50 Moeara En. 250 253 id 1-10 3205 325 id 1-4 665 690 Mijnb. W. 857 860 Oving-D-S 122 124 Pakhoek H 74 75 id cert 71.5 72,50 Palembang 63 63 Palthe 52.8 51,50 Philips - Pont Hout 227 230 Porcel Fles 107 110 Proost Br 135.5. 135,50 Rademakers 322 322 Reesink 133 134,50 Reeuw ij k - - Reis* en Co 169 165 RIVA 280 280 id cert. 278 278 Rohte&Jisk 39.5 39,50 Rommelholl 282 282 Rijn-Schelde 60.5 62e Sanders 70 70 Sa ra kreek 28.5 28,50 Scheepshyp Schev.Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitehia Schuppen Schuttersv Slavenb Bnk id. cert. Steven Gr Stoomsp Tw. Tab.Ind.Phil. Telegraaf THV Intern. Tilb Hvp bk Tilb Waterl. Tw Kabelf. Ubbink Unikap Unil. cert. id 7 pet. id. 6 pet. v d Vhet-W. Vene.ta Ver. Glasf. VMF Ver.Uitg m(j Verto cert. /ezelverw. vfihamijButt. VRG Papier Vulc oord Wegener C. id> cert Wessanen c. W U Hvp "Wyers Wijk en Her. Zaalberg 2850 16,80 1160 Belegging* Inst. 67,80 54,20 43,50 74,80 67,80 20,50 75,50 1225 83,60 Alg. Fondsenb. 106 106.5 America Fnd. 137 135 Asd. Belegg D 136 136 Binn Belf.VG 132 132 Breevast 125.5 125.5 Converto 530 535 Butch Int. 100 101.4 Goldmines 395 390 Holland F. 116.4 116.5 IKA Belegg. 116.5 117 Interbonds 513 514 Leveraged 70.3 70.5 Ned.Vastgoed 558.5 560 Nefo 87.1 88 5e Obam 67.8 68.1 Rorento 122.1 122.2 Tokyo PH(S) 68.8 69 Tokyo PH 93 93 Uni-Invest. 69.5 70 Wereldhaven 92.5 92 Concentra 206.5 206 Europafonds 27.3 - Eurunion 1008 1013 Finance-U. 192 192.5 Unifonds 375 374 Chemical F. 18 17.8 Col.Growth 11.1 11.1 Dreyfus F. 28.8 29 Fidelty F. 38.5 38.5 Investors M. 19 Japan Fund 22.5 22.5 Lehman Corp. 28 28 Madison F. 5.4 Manhattan 26 Massachus. 26 Oppenheimer 13.5 16.6 Technology 17 Value Line Cance.Sar.d. 14.3 14.2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 9