Boekowski: strijden voor politieke gevangenen Drie ministers weg uit het kabinet-Rabin Unieke uitwisseling politieke gevangenen Eerbetoon aan jarige Brezjnjew Sefiwmplu, mm bank. Ontvoerde De Oriol zou nog in leven zijn Gezondheid. LEIDSE SPAARBANK MAANDAG 20 DECEMBER 1976 BUITENLAND PAGINA 7 De drie Israëlische ministers die het kabinet van premier Rabin verlaten: Zeboeion Hammer, Jitzak Rafel en Jozef Burg. JERUZALEM'(Reuter/afp/upi) - De sedert het voorjaar van 1974 in Israël regerende coali tieregering is gisteren verras send in grote moeilijkheden geraakt hetgeen tot ver vroegde verkiezingen zou kunnen leiden. Een regeringswoordvoerder verklaarde dat premier Jitzak Rabin gisteren twee ministers van de nationaal-religieuze partij (NRP) wegens schen ding van de coalitiediscipline uit het kabinet had gestoten. De derde NRP-minister heeft zich solidair met zijn collega's verklaard en daarmee ver- moe'delijk de partij uit de coa litie gevoerd. Ondanks de uitsluiting namen de NRP-ministers gisteren aan de normale wekelijkse kabinetsvergadering deel. die door de radio „stormachtig" genoemd werd. Naar de woorden van Rabin heeft de NRP met de stemonthouding van negen van haar tien afge vaardigden in de Knesseth (parlement), onder wie de mi nisters Zeblelon Hammer (van sociale zaken) en Jitzhak Rafael (godsdienstzaken), in de afgelopen week de coali tiediscipline verbroken. Bij de stemming ging het om een kwestie van wantrouwen van een in de oppositie zijnde religieuze splintergroepering, die de regering wegens een feest voor het overnemen van negen Amerikaanse ge vechtsvliegtuigen schending van de Sabbat verweet. Met een meerderheid van zeven stemmen behield de regering het vertrouwen. De derde man van de NRP in het kabinet, de minister van binnenlandse zaken Josef Burg, zei tegen verslaggevers dat ofschoon premier Rabin hem niet uit het kabinet gezet had, hij zichzelf als uitgeslo ten beschouwt". Dr. Bzei dat hij de premier h; r» %e gedeeld dat hij een fou jk- te. Hij zei dat de NRP..c: niet mee zal instemmen nieuwe ministers aan te wijzen in plaats van de uitgestotenen. Wij hebben nu geen regering. Vervroegde verkiezingen lij ken mij het waarschijnlijkst". Zonder de steun van de NRP zou de regering slechts kun nen rekenen op 57 stemmen in het uit 120 leden bestaande Knesseth. De overige coalitiepartners, de arbeidsparty en de onafhankelijk-liberalen, zou den moeten beslissen of zij voort willen gaan als minder heidsregering, willen probe ren een nieuwe politieke partner te krijgen of nieuwe verkiezingen willen. De leider van het Likoed-oppositie- blok, Menachem Begin, zei dat de huidige ontwikkeling als een verrassing kwam, of schoon zij veel te laat kwam. Hij deed een beroep op de re gering af te treden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Normaal zouden de verkiezin gen in november volgend jaar worden gehouden. Politieke waarnemers zeiden dat als de verkiezingen vervroegd wor den. er drie maanden van voorbereiding nodig zullen zijn. Daarom zou de huidige regering vermoedelijk tot de verkiezingen als interim- bewind aanblijven. De motie van wantrouwen van de afgelopen week was inge diend door het ultra orthodoxe Torah-front. Zij werd verworpen met 55 tegen 48 stemmen. Het Torah-front verklaarde dat de late aan komst van de eerste, door Is raël in de V S. bestelde F- 15-vliegtuigen er de oorzaak van was dat gasten op de be groetingsplechtigheid niet thuis waren toen op 10 de cember de Sabbat begon. Daardoor was de Sabbat ont heiligd. De onafhankelijk liberale partij (ILP), die deel blijft uitmaken van de coalitie, liet kort na de ontslagen weten uit de rege ring te zullen treden als niet onmiddellijk wordt ingegaan op haar oude eisen voor so ciale hervormingen. De rechtse oppositie reageerde met de onmiddellijke indie ning van een motie van wan trouwen. Volgens de woord voerder van de oppositie kunnen de ontslagen leiden tot verkiezingen in mei of juni in plaats van in november volgend jaar. Boekowski tegen Corvalan: MADRID (UPI) - De extreem linkse ontvoerders van de presi dent van de raad van state in Span je, Antonio Maria de Oriol. hebben zaterdagavond een nieuwe brief naar een Madrileens blad gestuurd waarin zij zeggen dat hun gevan gene nog in leven is. Ze hadden ge dreigd de ontvoerde voor 23.00 uur vrijdagavond te executeren als de Spaanse regering niet op hun eis zou ingaan alle 200 politieke gevan genen in het land vrij te laten. De regering weigerde. De ontvoerders, leden van de Grapo (de groep van het antifascistische verzet van 1 ok tober), hebben tevens een briefje gestuurd dat naar hun zeggen is ge schreven door De Oriol als bewijs dat hij nog leeft. De brief van de Grapo werd in een café gevonden door verslaggevers van het avond blad 'Informaciones', die tevoren telefonisch waren ingelicht. In de brief zegt de Grapo dat zij De Oriol op de hoogte heeft gebracht van haar besluit hem niet te doden wegens „vage regeringsbeloften" ADVERTENTIE ZURICH/MOSKOU (Reu- ter/UPI/AFP) - Twee van de pro minentste politieke gevangenen ter wereld, de Russische dissident Wladimir Boekowski en de Chi leense communistenleider Luis Corvalan, hebben zaterdag tegelij kertijd hun vrijheid herkregen. Dit gebeurde tijdens een unieke ge- vangenenruil op een door de mist versluierde luchthaven van het Zwitserse Zürich. In een gebeurtenis, die 25 minuten in beslag nam en onder strikte vei ligheidsmaatregelen werd voltrok ken, stapte de 33-jarige Boekowski uit een Russisch toestel dat in Mos kou was opgestegen, terwijl de 60- jarige Corvalan een Westduits ver- keerstoestel verliet dat hem vanuit Santiago naar Zürich had gebracht. Daarna ging Corvalan met zijn vrouw aan boord van het Russische vliegtuig dat hem naar zijn eindbe stemming, Moskou, voerde. Boe kowski, die in totaal elf jaar door bracht in Russische gevangenis sen, werkkampen en psychiatri sche klinieken, zag er bleek maar lichamelijk fit uit. Tegen verslag gevers op de luchthaven verklaarde hij: "Ik ben blij vrij te zijn, blij in Zwitserland te zijn. Ik ben ook blij dat Corvalan is vrijgelaten. Ik hoop op vrijlating van alle politieke ge vangenen". Voor Corvalan betekende de korte wandeling over het platform van de luchthaven naar het toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot het einde van een drieja rige politieke gevangenschap on der de Chileense militaire junta. Boekowski vloog naar het neutrale Zwitserland in het gezelschap van zijn moeder Nina (63), zijn geschei den zuster Olga (36) en zijn ernstig zieke 12-jarige neef Michael. Maar zijn aankomst in Zürich, als climax van internationale afspraken die in het uiterste geheim waren ge maakt, leverde voor veel van zijn sympathisanten een niet-gewenste verrassing op. Zij wachtten tever geefs om hem te begroeten in Ge- nève, 220 km verderop, in de me ning dat hij daar zou landen. Boe kowski, die in gevangenschap ver schillende hongerstakingen uit voerde ondanks berichten dat hij ernstige maagklachten had. zei dat er in Russische gevangenissen mensen zitten die ernstiger ziek zijn dan hijzelf. "Zij hebben er meer behoefte aan te worden vrijgelaten dan ik", zo voegde hij eraan toe. Hoewel Boekowski nog in het bezit is van zijn Russische paspoort en hij technisch gesproken nog naar zijn land kan terugkeren, komt zijn vertrek uit de Sowjet-Unie toch neer op uitwijzing en zal hij van zijn Russische staatsburgerschap ver vallen zijn verklaard. Zijn moeder, zijn zuster en zijn neef hebben toe stemming gekregen de Sowjet- Unie voor een jaar te verlaten opdat de jongen een medische behande ling kan ondergaan. Luis Corvalan en zijn vrouw gingen van het toestel van de Westduitse Lufthansa rechtstreeks naar het Russische vliegtuig zonder een verklaring af te leggen. Journalis ten werden ongeveer 700 meter ver gehouden van het door de sneeuw bedekte platform waar de uitwisse ling plaatsvond. Een Zwitsers pantservoertuig, met bewapende politiemensen aan boord, patrouil leerde tussen de twee toestellen terwijl de uitwisseling zich voltrok. Een man in een zwarte overjas en een vrouw in een bontjas, kennelijk de Corvalans, verlieten samen het Lufthansa-toestel en stapten in een van de drie zwarte limousines waarin Russische functionarissen zaten. Corvalan kwam zaterdaga vond in Moskou aan en volgens Latijns-Amerikaanse kringen in de Russische hoofdstad is hij gaan uit rusten in een buitenhuis even bui ten Moskou. In een verklaring aan het persbu reau Tass heeft Luis Corvalan na aankomst in de Sowjet-Unie zijn dank uitgebracht aan de Sowjet- Unie en zijn felicitaties aan de ja rige Brezjnjew. De Chileense ambassadeur in Was hington, Manuel Trucco, heeft za terdag bekendgemaakt dat hij on der strenge geheimhouding am bassaderaad Juli Worontsow van de Russische vertegenwoordiging heeft ontmoet om de uitwisseling van de twee politieke gevangenen voor te bereiden. Dit spectaculaire treffen tussen de vertegenwoordi gers van de Sowjet-Unie en Chili, die sinds de val van het bewind Al- lende, drie jaar geleden, elkaar vijandig zijn gezind, vond volgens Trucco plaats door bemiddeling van hoge Amerikaanse functiona rissen. Deze lezing klopt groten deels met een verklaring van Harry Schlauderman, functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Latijns- Amerika. Schlauderman zei zater dag in Washington dat zijn regering het vervoer van Corvalan en de uitwisseling in Zürich had voorbe reid. Zover hij, Schlauderman, wist Luis Corvalan waren aan deze uitwisseling geen andere afspraken verbonden. "Het was niet ons idee. Men heeft slechts contact met ons opgenomen", zo zei hij. ZURICH (DPA) - De zaterdag vrijgelaten Russi sche dissident, Wladimir Boekowski, heeft giste ren in Zürich verklaard vastbesloten te zijn nu voor de mensenrechten in de Sowjet-Unie te zul len strijden. "Er is in de Sowjet-Unie geen vrijheid van mening en overtuiging", zei hij op zijn eerste internationale persconferentie, een dag na zijn uitwisseling tegen de Chileense com munistische leider Luis Corvalan. over het uitbreiden van de konin klijke amnestie voor politieke ge vangenen, die in juli werd afgekon digd. De Spaanse minister van bin nenlandse zaken Rodolfo Martin Villa zei dat de regering uitbreiding van de amnestie-regeling over weegt, maar hij gaf te kennen dat de ontvoering en de mogelijke dood van De Oriol een dergelijke beslis sing zouden kunnen verhinderen. Volgens de brief van de Grapo meende de groep dat het sparen van het leven van hun gijzelaar de enige weg was om uitbreiding Van de amnestie-regeling te verkrijgen. Boekowski meende dat hij nooit een overtuigd communist geweest was, hetgeen echter niet zo belang rijk was. Belangrijker was nu aan de zijde van al diegenen te staan die bereid zijn voor de vrijheid in de Sowjet-Unie te vechten. Boekowski, die op de persconfe rentie vergezeld werd door zijn moeder, toonde zich "zeer geluk kig" over de uitwisseling tegen Corvalan. Daarmee was misschien een precedent geschapen dat het anderen mogelijk zou kunnen ma ken op dezelfde wijze vrijheid te verkrijgen. Rust Boekowski, die een uitgeputte in druk maakte, maakt het na een eer ste medisch onderzoek door prof. Pauli uit Bern, de omstandigheden in aanmerking genomen, echter verwonderlijk goed. Hij is welis waar ondervoed, maar dat zal geen blijvende schade voor zijn gezond heid opleveren, zo werd in een ver klaring van de arts gezegd. Hij zal derhalve in de komende tijd abso lute rust nodig hebben. Boekowski zei dat hij van de eerste voorzitter van "de Russische ge heime dienst (KGB), Baganow, een normale, vijf jaar geldende ver blijfsvergunning voor het buiten land had ontvangen. Een officieel document over zijn ontslag uit de Wladimir-gevangenis bij Moskou had hij echter niet gekregen. Behandeling Over zijn behandeling in de gevan genis zei Boekowski, dat hij in overeenstemming met een bepa ling anderhalf jaar onder ver scherpte voorwaarden in eenzame opsluiting had gezeten en slechts om de andere dag een warme maal tijd had gehad. Volgens Boekowski was de infor matiesituatie voor de gevangenen in de Wladimir-gevangenis na de# ondertekening van de slotacte van de Europese veiligheidsconferen tie in Helsinki slechter geworden. Zelfs de verstrekking van buiten landse communistische kranten en een tijdschrift van de Unesco (VN- organisatie voor onderwijs, weten schap en cultuur) was gestaakt. Hij had jarenlang slechts officiële in formaties gekregen. Brieven wer den in beslag genomen. Ook mocht men geen boeken lezen. Leiden De duur van zijn voorlopig verblijf in Zwitserland, waar hij in eerste instantie in een hotel in Zürich is ondergebracht, zal afhangen van de toestand van zijn zieke neefje. Daarna wil hij aan een uitnodiging van zijn Britse vriend-schrijver Da vid Makham om naar Groot- Brittannië te komen, voor korte tijd gevolg geven. Boekowski zou daarna naar hij zei Kort na zijn aankomst, zaterdag in Zurichgaf Boekowski een korte persconferentie. Naast hem zijn moeder. Gisteren zijn Boekowski op zijn eerste internationale persconferentie te zullen strijden voor de rechten van de graag aan de universiteit in Leiden studeren. Over de uitnodiging van de Nederlandse universiteit die hem al in de gevangenis had be reikt, was hij diep dankbaar. Ook dankte hij Zwitserland, dat hem opnam, en alle organisaties in het Westen die zich voor zijn vrijlating beijverd hadden. De Italiaanse communistische par tij heeft zaterdag over de vrijlating van Wladimir Boekowski ver klaard, dat zij hoopt dat dit het be gin inluidt van het "opheffen van bestaande beperkingen op de uit oefening van de persoonlijke vrijheid in de Sowjet-Unie". Overigens kan Boekowski's vrijla ting volgens het officiële partijblad L'Unita", niet worden vergeleken met het besluit van Chili, Luis Cor valan uit te wijzen. De Franse leider van de communis tische partij, Georges Marchais, noemde de ruil Boekowski-Corva- lan „betreurenswaardig". Hij zei dat twee mannen die voor het opkomen voor de rechten van de mens gevangen hadden gezeten, nooit op deze manier tegen elkaar hadden mogen worden uitge speeld. Ook de afdeling Oostenrijk van Amnesty International verwel komde zaterdag de vrijlating van Corvalan en Boekowski, maar nam afstand van transacties waarbij po litieke gevangenen zijn betrokken. Daarentegen loofden vooraan staande dissidenten in Moskou de ruil Boekowski-Corvalan als een "overwinning voor de krachten van het vernuft en de menselijkheid Het Cubaanse "comité voor solida riteit met Chili" heeft de vrijlating van Luis Corvalan zaterdag "weer een demonstratie van de zwakte en de isolering van de junta" ge noemd. In navolging van de Sowjet-Unie zwijgt het comité in alle talen over de gelijktijdige vrij lating van Wladimir Boekowski. "De bevrijding van Luis Corvalan", aldus het comité in Havanna, "opent de weg naar nieuwe succes sen van het anti-fascistische ver zet". ADVERTENTIE LB 30 Met 'n itho luchtbevochtiger. Als de verwarming aan is en de lucht te droog wordt, verdampt de Itho luchtbevochtiger zoveel vocht als nodig is. Gezond voor u, uw planten en huisdieren. LB 20 Fl. 174.-; LB 30 FI. 248,-. Itho B.V. Schiedam <nn> MOSKOU (DPA) - „Ik was en zal steeds een waar soldaat van de par tij, een echt strijder voor de zaak van het arbeidende volk, voor het geluk en de bloei van ons vader land, voor vrede en communisme zijn". Dit heeft partijleider Leonid Brezjnjew gisteren beloofd toen het Russische staatshoofd, Nikolai Podgorny, in aanwezigheid van de partijleiders van alle Oostbloksta- ten bij een plechtigheid in het Kremlin hem t.g.v. zijn 70ste ver jaardag de hoogste onderscheidin gen van de Sowjet-Unie verleende. Podgorny noemde de feestdag een van „werkelijk nationale beteke nis" en Brezjnjew een consequente internationalist en marxist. Voor de media in de Sowjet-Unie was de algemeen secretaris giste ren „de held van de dag". Op de voorpagina's van de kranten prijkte een groot portret van de jubilaris. Daarnaast publiceerden de cen trale organen een omvangrijke, ge zamenlijke gelukwens van het cen traal comité, van het presidium der opperste Sowjet en van de minis terraad. Brezjnjew kreeg voor de vijfde maal „de Lenin-orde" en voor de tweede keer de gouden ster van „Held van de Sowjet-Unie". Deze onderscheidingen werden o.a. ver leend voor „uitstekende diensten" voor de partij en de staat voor zijn „grote persoonlijke bijdrage in de zaak van de overwinning over de Duits-fascistische indringers" in de Tweede Wereldoorlog. Podgorny overhandigde Brezjnjew bovendien wegens „uitstekende verdiensten bij de versterking van de defensieparaatheid van het land" en bij de uitbreiding van de strijdkrachten een „erewapen met hot gouden staatswapen van de USSR" een degen. Het staatshoofd zei met nadruk dat het Sowjetrussische volk in Brezjn jew met re^ht „zyn erkende leider" Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag is de Russische partij leider Leonid Brezjnew gisteren geëerd met de hoogste onderscheidingen van zijn land. President Podgorny speldt de jarige op de foto de gouden ster van 'Held van de Sowjet-Unieop. ziet. Hij prees hem als „architect In zijn antwoord verzekerde de par- de ontspanning de". De voortzetting van de „stijl van Lenin" en van de „collectieve leiding" is een hoofdverdienste van Brezjnjew die een „grenzenloze au toriteit" geniet. tijleider dat het vertrouwen partij en van het volk voor hem „boven alles" gaat. Hij zou er steeds naar blijven streven de leer van Le nin en zyn „onsterflijk voorbeeld" te volgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 7