PPR stapt straks uit regering Financiële steun voor terugkerende Surinamers vandaag. ...e/7 gisteren i ïöëgë/icht C/MÖi\pröaramrna I Uitbreiding ultracentrifugefabriek onaanvaardbaar LEZERS SCHRLTVEN Abortus (3) Abortus (4) RU-EXAMEN DUURDER T.V.- DINSDAG MAANDAG 20 DEI **5CR 1976 BINNENLAND PAGINA 5 DEN HAAG (SP) - De strijd om de huurverhoging zal de laatste par lementaire week voor de Kerst vakantie van de Tweede Kamer (tot 17 januari) beheersen. De par tijen van het CDA proberen een groot conflict met het kabinet te voorkomen. In het weekeinde is achter de schermen koortsachtig overleg geweest tussen staatssecretaris Van Dam (Volkshuisvesting) en de CD A-Kamerleden Scholten en Cornelissen. De regering wil op 1 april 1977 een huurverhoging van zeven pro cent. De christen-democraten vinden - net als de WD en de kleine rechtse partijen - dat de huren volgend jaar met tenmin ste acht procent omhoog moeten. Het CDA wil echter over "één pro cent huurverhoging geen kabi netscrisis forceren. Daarom heeft het CDA twee tussenvoorstellen - op 1 april gaat alleen de huur van nieuwe huizen (niet ouder dan vijfjaar) omhoog met zeven pro cent. Voor alle andere huizen gaat een huurverhoging van acht pro cent gelden. - de beslissing over de huurverho ging wordt uitgesteld tot het vooijaar. Dan kan beter worden overzien - aan de hand van loon- en prijsontwikkeling - of zeven procent misschien toch verant woord is. Het huurdebat in de Tweede Ka mer is vandaag al begonnen. Het zal woensdagavond of -nacht worden afgerond. Twee jaar ge leden heeft het kabinet - ook vlak voor Kerstmis - het zwaarste ge schut in stelling moeten brengen om de huurplannen aanvaard te krijgen. Een herhaling van een dergelijk hooglopend conflict is volgens AR-leider Aantjes thans uitgesloten. UTRECHT - De Politieke Partij Radikalen heeft de eerste stap gezet om het kabinet-Den Uyl de rug toe te keren. Ook het progressieve bondge nootschap met de PvdA lijkt daardoor op losse schroeven te staan. Met 62 stemmen voor en 12 tegen het grote bezwaar tegen het toepas- heeft de landelijke kerngroep de PPR zaterdag zich uitgesproken voor het aftreden van de ministers Van Doorn en Trip en staatssecre taris Van Huiten. De PPR-bewindslieden dienen naar de mening van de kerngroep op te stappen als het kabinet defini tief besluit om de ultra centrifugefabriek te Almelo voor de verrijking van uranium uit te breiden. Onder welke voorwaarden dan ook. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet al in beginsel ingestemd met de uitbreiding. Wel zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Het groene licht wordt pas definitief gegeven als: Nederland, Engeland en West- Duitsland het eens kunnen worden over een andere financieel- economische opzet van het ultra- centrifugeproject; kernenergie waar ook ter wereld. De minderheid in het par tijbestuur oordeelt dat de PPR maar beter het definitieve besluit niet kan afwachten. Politiek secre taris Jaap de Jong: „Het voorwaar delijk ja" van de regering moet ten sterkste worden afgekeurd. De re geringsbeslissing is een stimulans voor kernenergie als gevaarlijke en onnodige bron van energie". Ria Beckers, de lijsttrekker, meent dat de PPR-bewindslieden voorlo pig moeten aanblijven. „Er is nog ontzettend veel werk te doen om de PvdA bewust te maken, dat de verdere ontwikkeling van ker nenergie stopgezet moet worden." Minister Van Doorn waarschuwt „Laat ons nog even in het veld. Laat ons doorknokken. Gaat de PPR langs de lijn zitten, dan bereikt zij- niets meer." er waterdichte waarborgen komen dat aan andere landen geleverde splijtstof niet gebruikt kart worden voor het maken van kernbommen. Met grote moeite wisten een meer derheid van het partijbestuur, de drie bewindslieden en lijsttrekker Ria Beckers de landelijke kern groep te weerhouden van de uit spraak, dat nu reeds de maat vol en Van Doorn, Trip zich uit de regering moeten terug trekken. Een motie om meteen te kappen met het kabinet-Den Uyl werd met 31 stemmen voor, 41 tegen en twee onthoudingen ver worpen. Een meerderheid van het partijbes tuur van de PPR vindt dat de PPR-bewindslieden bij de defini tieve besluitvorming in het kabinet over de uitbreiding van „Almelo" de poot stijf moeten houden, gezien Van Doorn gelooft niet dat er een kabinetscrisis ontstaat als de be windslieden van de PPR uit de re gering stappen. „En als er al een crisis komt, is zij binnen twee da gen opgelost. Dan heeft de PPR zich monddood gemaakt", is zijn mening. De voorzitster van de PvdA, mevrouw Van den Heuvel, is niet al te ongelukkig met het kabi netsbesluit van vrijdag. Zij hoopt dat er nog met de PPR valt te praten als aan de voorwaarden die het ka- Van Huiten binet heeft gesteld wordt voldaan. AMSTERDAM - Ongeveer 5000 mensen hebben zaterdag in Am sterdam geprotesteerd tegen het verwerpen door de Eerste Ka mer van het abortus wetsontwerp. De Eerste Kamerleden hebben de vrouwen laten vallen, aldus een verklaring. Zoals bekend verwierp de senaat vorige week met een kleine meerderheid het wetsvoorstel van PvdA en VVD om abortus niet meer strafbaar te stellen. De demonstratie werd georga niseerd door het comité „Wij vrouwen eisen", waarin zitting hebben: de Rooie Vrouwen, de Nederlandse vrouwenbewe ging, de NV V-vrouwenbond, Dolle Mina, Matn-Vrouw- Maatschappijde PSP- vrouwen, de PPR-1 NSVH en het COC „Triest" heeft het artikel van 15 de cember 1976 in deze krant als kop. Met dit redactioneel artikel wordt gereageerd op de stemmingsuitslag in de Eerste Kamer inzake abortus. De stemming wordt verder aange duid met „grillig en. onsamenhan gend stemgedrag". Men zou bij deze kritiek haast ver geten dat men in deze kamer bezig geweest is met de beantwoording van een gewetensvraag. Een gewe tensvraag waarbij het gaat om be slissingen over Leven en Dood. Over de rechtspositie van het on geboren kind. Gesteld mag worden dat nagenoeg het gehele Neder landse volk zich met deze vraag heeft bezig gehouden. En wat de eerdere commentaren in deze krant betreft, hieruit is niet of onvoldoende gebleken dat velen in ons land zich hebben uitgesproken Croes veroordeeld ORANJESTAD (ANP) - De recht bank van Oranjestad op Aruba heeft de leider van de Arubaanse afscheidingsbeweging I.1EP, Be- tico Croes, veroordeeld tot een week gevangenisstraf wegens ver boden wapenbezit. Bovendien moet Croes een boete van f 500 be talen. Het geval van verboden wapenbe zit deed zich voor in maart van dit jaar toen in een autowasserij bij het wassen van de auto van Croes in de kofferruimte een pistool met muni tie werd aangetroffen. PARAMARIBO (SP/ANP) - Suri namers die naar hun land willen terugkeren, krijgen van Neder land financiële steun. Hun over tocht wordt betaald en eventuele schulden aan ons land kwijtge scholden. Ook krijgen ze zakgeld. Bejaarde Surinamers die naar hun vaderland teruggaan, blijven genieten van de Nederlandse so ciale vooieningen). Dit is in grote lijnen de inhoud van het akkoord dat minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) en zijn Surinaamse collega van Justitie Haast, hebben gesloten. Minister Pronk kondigde giste ren aan dat Nederland ook een deel van de kosten zal betalen die nodig zijn voor de opvang van te rugkerende Surinamers. Welkom De beide bewindslieden benadruk ten dat iedere Surinamer van harte welkom is in Suriname. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent dit niet dat alle Surinamers die willen terugke ren, kunnen rekenen op een fi nanciële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid. Hij zei dat er waarschijnlijk een commissie wordt ingesteld die per geval zal bekijken wie er voor steun in Wij willen de nieuwe projecten aanmerking komt en wie niet. goed laten slagen. En daarom Minister Pronk kon niet zeggen hoe gaan wij het overleg intensive- groot het bedrag is dat wordt uit- ren", aldus Pronk, getrokken voor terugkerende Van 5 tot en met 10 januari zal in Surinamers. „Dat zal afhangen Paramaribo worden gesproken i het aantal remigranten en de hoogte van het bedrag per man", aldus Pronk. Het geld zal in ieder geval worden uitgekeerd naast de 2,7 miljard gulden die Nederland aan Suriname bij de onafhanke lijkheid heeft beloofd. de taak Overleg NEDERLAND I 18.30 - Introduktie Wetenschap II (TELEAC) 18.45 - Bereboot (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.05 - The Flintstones (KRO) 19.30 - De avonturen van Pa Pinkelman en tante Pollewop (KRO) 20.00 - Alias Smith Jones (KRO) 20.50 - De Gerard Cox Show of Leip op het Leipenbal (KRO) 21.35 - Journaal (NOS) 21.50 - De reportage (KRO/RKK) 22.55 - SYMBIOSE 23.00 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 - Staatsloterij (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.05 - Wonderland (VARA) 19.30 - Ellesmere Land (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - Onedin Lijn (VARA) 21.15 - VARA-Ombudsman (VARA) 21.40 -• Volgende patiënt (VARA) 22.05 - Achter het nieuws (VARA) 22.55 - De Vrije Gedachte (VARA) 23.10 - Den Haag vandaag (NOS) 23.25 - Journaal (NOS) Het NOS-filmprogramma Ci- nevisie heeft nog steeds geen duidelijke draai gevonden. Of, het wordt bewust een uitgelijnd karakter onthouden, moet het vergaarbakje met grabbeltjes uit de bioscoop zijn wat het nu is. Het programma geeft name lijk net geen informatie, is ook niet net beschouwend of nieuwsgierig, presentator Be rend Boudewijn komt door kwistig grafisch trucwerk swingend in beeld, maar het geen hij presenteert komt obli gaat en recht-toe recht-aan over. De hele Cinevisie van gistera vond had aantrekkelijk gevuld kunnen worden met Francois Truffaut en zijn boeiende film "Argent de Poche" en met de uitspraken van producent Dino de Laurentius over zijn verse King Kong-spektakel. Het was genoeg geweest. Maar Cinevisie liet zich ook nog overvloedig strikken door de commercie van een immer nij ver stuntend Amsterdams film verhuurkantoor, dat heel Ne derland weer in de rij wil heb ben voor "Assepoester" van Walt Disney uit 1950. "Asse poester" draait de komende weken in die en in die bioscoop in Amsterdam, roept de per schef van het kantoor in smeuïg Jordaans. En Cinevisie houdt het daarbij, de televisie denkt weer eens niet aan de rest van Nederland. Gelukkig heeft u een dagblad dat kan vertellen dat "Assepoester" bijvoorbeeld ook in Den Haag (Calypso en Odeon I) en in Rotterdam (Lijn baan Theater) draait. Nogmaals, een oude film en bovendien een van de minst geslaagde Disney-produkties. FRANS HAPPEL vóór rechtsbescherming van het ongeboren kind. Schriftelijk deden dat ruim 700.000 Nederlanders blij kens de resultaten van een handte- keningenaktie. Is de Eerste Kamer niet veeleer een BROODNODIGE in plaats van een overbodige veiligsheidsklep ge bleken? Triest is het juiste woord voor uw commentaar. Triest omdat u de schijnoplossing welke abortus is propageerd. Triest ook omdat u zich zo denigrerend uitlaat over werkelijke oplossingen waaronder sociale hulp. H. C. NOORDHUIS Remisestraat 2, Katwijk. Ik heb mij en misschien vele ande ren verbaasd over de houding van de WD in de Eerste Kamer inzake de abortuswet. In de Tweede Kamer was het voor stel ingediend door de WD en PvdA en zonder één tegenstemmer van de WD aangenomen. Geen gewetensbezwaar hadden deze Kamerleden,' maar in de Eerste Kamer wel. Ik laat één ieder vrij om te stemmen om wat voor reden ook, maar ik vraag mij toch af "was dat toeval of zijn het politieke redenen geweest"? Want de lijstaanvoerder van het CDA, de heer Van Agt was geen voorstander van dit voorstel. De WD heeft met deze uitslag de heer Van Agt goed gestemd. Op het congres van het CDA heeft hij geen buiging naar links of rechts willen maken, maar als hij de uitslag toen had geweten dan zou hij maar naar één kant moeten buigen. Duidelijk zijn in de politiek is ook voor de WD een zaak van afwegen, want het is kort dag naar de volgende verkiezingen. A. DE BOLSTER, Huizirigastraat, Leiden. De KRO-televisie brengt vanavond (20.55 uur, Ned. I) "De Gerard Cox Show of Leip op het Leipenbal"In dit showpro gramma rond Gerard Cox treedt als gast op Robert Long. Voorts kunt u kijked naar het ballet van Jimmy James. De KRO-televisie zendt vanavond (21.50 uur, Ned. I) "De Re portage" uit, een gedramatiseerde documentaire over een ver slaggever en een cameraman, die drie jaar na de grote droogte (1967-1974), een reportage maken in het Sahelgebied. De ver slaggever en de cameraman maakten hun opnamen in Opper Volta, een van de vijf armste landen ter wereld. Zij gingen naar een aantal ontwikkelingsprojekten en spraken met mensen die daar werken. In "De Reportage" wordt ook teruggekeken op de situatie in Opper Volta drie jaar geleden. ADVERTENTIE Het alarm-nummer van Nederland: 020-159715 2L alarmal33 koploper Ln veiligheid sedert 1933 Propellerstraat 1-5, Amsterdam-west specialist ln inbraak-en brandbevelliglngs- apparatnnr en commnnicatie - systemen Beide bewindslieden hebben ver der besloten om het overleg tus sen beide landen te intensiveren. Daarvoor zal de Commissie Ont wikkelingssamenwerking Ne derland Suriname (CONS), die zich bezighoudt met de besteding van de Nederlandse ontwikke lingsgelden, worden uitgebreid met vier werkgroepen. Deze werkgroepen, die zullen bestaan uit Surinaamse en Nederlandse deskundigen, zullen zich toeleg gen op de ontwikkeling van West-Suriname, de landbouw en visserij, de woningbouw en de sociaal-educatieve sector. „Het gaat er niet om dat wij niet tevreden zouden zijn over de gang van zaken het afgelopen jaar, maar wij willen de zaak nog beter laten functioneren. De pre cieze samenstelling en taakom schrijving van de werkgroepen zullen in het komende overleg van de CONS, van 5 tot 10 januari in Paramaribo nader geregeld worden", zo vertelde Pronk. „Het betekent overigens niet dat Nederland zich nu meer met de interne aangelegenheden van' Suriname zal gaan bemoeien. Wij voelen ons nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. Het gaat er niet aan om te zeggen hier heb je geld en bekijk het maar. wagen, bus f51,25 (nu f 46,50). Het praktisch herexamen in deze cate gorie gaat f 41,25 kosten (nu f 37,50). het theoretisch examen wordt 3 gulden duurder en komt op f 31,75. RIJSWIJK (SP) - De examentarie ven voor een rijbewijs gaan per 1 januari omhoog. De nieuwe exa mengelden worden: voor het rijbewijs personenwa- gen f55,25 (nu f50,25) het tarief De prijs van het formulier voor praktisch herexamen wordt men een geneeskundige verklaring f 50,25 (nu f 46,50). kan krijgen, is op 1 januari vastges- voor het rijbewijs motor, vracht- teld op f 4,75 (nu f 4,25). ADVERTENTIE een miljoen gulden aan prijzen o t» AEG Een AEG vaatwasmachine type Favorit Deluxe elec tronic. met 6 programma's waaronder 1 intensief pro gramma en 2 fijn program ma's voor glaswerk. Een geschenk van N.V. Electri- citeits Mij. AEG, Amster dam. MAANDAG 20 DECEMBER HILVERSUM 1 18.00 Daar waar de molens staan. 18.19 Uitz. CHU. EO: 18.30 Nws. 18.41 (S) De grote opdracht. 19.00 (S) Ronduit. 19.40 (S) Bijbels perspectief. 20.00 (S) Ga er eens voor zitten. NOS: 21.30 (S) Open baar Kunstbezit. 21.40 Voor blinden en slechtzienden. 21.55 Tambu. 22.25 BOND ZONDER NAAM. 22.30 Nws. NCRV: 22.40 (S) Hier en nu VERONI CA: 22.55 (S) Muz. en inf. 23.55-24.00 HILVERSUM n 18 00 Nws. 18.11 Hier en nu. Aansl.: Ma- kro. 18.40 (S) Muziek in vrije tijd. P.P.: 19.00 Uitz. KVP. NCRV: 19.10 (S) Koor zang. 19.25 (S) Muziek in vrije tijd, ver volg. 19.45 (s) Met uw instemming. 20.00 Nws. 20.05 (S) Mis voor 8 stemmen en orkest. 20.55 (s) Muziek voor fluit en pia no. 21.35 (S) Literama. 22 30 (S) De con troleurs, hoorsp. NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen (23.05 Akt. overz. 23.20 Den Haag vandaag. 23.52 Even ontspan nen voor het slapen gaan 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM ni NOS: 18.03 De vacaturebank. 18.10 NOS-maal. Avro: 19.02 Let's twist again. 20.02 Radiojourn. 20.05 (S) Supercleam dreammachine. 21.02 (S) De negen-uur- jazz-show. 22.02 Radiojourn. 22.05 (S) Blues, ballads en beat. 23.02 (S) Candle- lightshow. (0.02-0.05 Radiojourn.) EO: 1.02-7.00 (S) True light. DINSDAG 21 DECEMBER HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7 02 (S) AVRO-klok. (7.30 Nws. 7.41-7.55 Radiojournaal). 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v. d. huisvrouw. 8.45 De groenteman. 8.50 Morgenwijding. NOS: 9 00 Spiegel van België. AVRO: 9.30 (S) (10.30 Nws. 10.33-10.35 Radiojou naai). 11.30 (S) kritiek op kritiek. 12.26 Med. v. land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 Radiojournaal. 13.00 Knipperlicht. 13.25 Beursplein 5. 13.30 'n Middagje AVRO. (15.30 Nws. 15.33 Radiojournaal). 17.00 Voor ons gemaakt (door ons gekraakt), jeugdprogr. OVERHEIDSVOORL: 17.20 Boekennieuws uit de Ned. Antil len. AVRO: 17.30 Nws. 17.32 Radiojour naal. 17.50 (S) Met muziek op stap. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Het levende woord 7 25 Badinerie. 7 45 Overweging 8.00 Nws. 8.11 Echo. 8.30 Aubade. 9.00 Gaan jullie maar een lekker sigaartje roken. (9.30 Scheepspraat. 9.35 Waterstanden. 11.00 Nws 12.00 Vijf tel len na nu. OVERHEIDSVOORL.: 12.49 Uitzending voor de landbouw. KRO: 13.00 Nws. 13.11 Echo. 13 40 Een mens als jij. 14.00 Promenadeconcert. 15.00 In de wachtkamer. 16 00 Nws. 16.03 Spreekuur. NOS: 17.00 Het zal mijn tijd wel duren, klankbeeld. 17.20 (S) Euro- light. 17.55 Mededelingen. lversum iii ara; )s) Gesodemeurders. 9.03 (S) Pep-op-drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek voor mensen uit de sportwe reld. 12.03 (S) VARA's zoekplaat je. 14.03 (S) Spitsbeeld. 16.03 (S) LP Top 20 en LP Tip. 17.03 (S) Alfred Lagarde. kamer- en orkestmuziek. 9.00 Nws. 9.02 Aktua. 9.03 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 (S) Inter mezzo. 13.00 (S) De meest verkochte „Klassieke tien". 13.30 (S) Koren en korpsen. 14.00 Nws. 14.02 (S) Om het boek. Gesprek. 14 30 (S) Guitariteiten. DUITSE TV MAANDAG 20 DECEMBER DUITSLAND I 17.55-18.00 Journ. WDR: 18.00 Reg. Nws. 18.05 Report. 18.40 Die Vogel im Park von Meiji Mingu. 19.15 Akt. 19.45 Amu- sem.program.) 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Akt. report. 21.00 Spelprogr. 21.45 Wie sie wurden was sie sind. 22.30-22.50 Journ., comment, en weerber. DUITSLAND II 17.00 Journ. 17.10 De Buchspringer. 17.40 Akt. en muz. 18.20 Firbecks neues Land. 19.00 Journ. 19.30 Report. 20.15 In form. program. 21.00 Journ. 21.15 Leben des schizophrenen Dichters Alexander Marz. 23.10 Journ. BELGISCHE TV MAANDAG 20 DECEMBER BELGIE NEDERLANDS 18 00 Kleuterserie. 18.05 Kleuterprogr. 18.20 Rogier van ter Doest. 18.45 Docu ment. film. 19.15 Sporttribune. 19.39 Meded. en weerber. 19.45 Journ. 20.15 Kwisprogr. 21.00 Ieder het zijne. 22.35-22.50 Journ. er\ Wetstraat. NEDERLAND I - 14.00 - Peter Pan, musical (AVRO) 16.00 - Abba-dabba-doo, prog. rond Zweedse groep ABBA (AVRO).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 5