"Sierbestrating voor centrum hard nodig" SABA Aankleding winkelstraat kostte vele hoofdbrekens LIGTVOET "opent" Haar lemmer straat Drs. H. Heetman ADVERTENTIE. muil am inn i in nli rni LEIDEN TEL. 071-140941 LEIDEN - Plannen voor de aan leg van sierbestrating in de Haarlemmerstraat dateren al uit een ver verleden. De afslui ting voor alle verkeer en het in luiden van een promenade, en kele jaren geleden, was voor de binnenstadwinkeliers pas een eerste stap. Er was meer nodig om de gevluchte consument weer te ontworstelen aan de grijpgrage handen van winkel centra in de omgeving: Den Haag, Leidsenhage en de Rijs- wijkse Bogaard. De Haarlem merstraat moest worden aan gekleed, meteen fraai plaveisel, met bloembakken en met lui fels. Die luifels werden echter voorlopig nog maar uitgesteld. Op 30 september 1975 ver klaarde LCC-voorzitter Van Egmond in deze krant: „In ja nuari kunnen we beginnen, in mei is alles klaar". De meerder heid van de winkeliers is voor onze plannen voor sierbestra ting". Niet iedereen was echter en thousiast. Dat bleek toen de gemeenteraad op 18 december 1975 het plan ter goedkeuring kreeg aangeboden. „Nee", zei de voltallige fractie van lijst vier (PPR/PSP/D'66), wethouder Oosterman incluis. Die moti veerde zijn afwijzing als volgt: „Voor mijn eigen gemoedsrust wil ik tegenstemmen. Zodat mijn kinderen straks niet kun nen zeggen: hoe heb je ooit voor die rotzooi kunnen kiezen". Bang Duidelijke taal, die wat later, in januari, toen het werk over igens nog niet was begonnen, ook werd gebezigd door enkele betrokken winkeliers. „Wij zijn bang dat die vloerbedekking le lijk wordt", zeiden zij. Het was de overtuigingskracht van de dienst gemeentewerken, die deze geluiden deed verdwijnen. Dat gebeurde tijdens een bij eenkomst op 9 januari van dit jaar, toen aan de hand van foto-materiaal een beeld werd gegeven hoe de winkelstraat er in de toekomst uit zou gaan zien. „Mooi" werd toen hun oordeel. De krant melde een kleine twee weken later dat het totale plan bijna zeseneenhalve ton ton zou gaan kosten. De gemeente hoefde echter maar f 120.000 op tafel te leggen, f 320.000 zou binnengesleept kunnen wor den door een overheidssubsi die, beschikbaar gesteld in het kader van de modernisering van winkelcentra. De LCC- winkeliers zelf deden f 200.000 in het zakje. We schrijven twee dagen laten In februari moet het werk be ginnen, in juni kan de openings trompet worden gestoken. Rampspoed Maar o wee. Rampspoed. Het wordt februari, maart en april, maar er gebeurt niets. Eind mei was er pas reden voor feest vreugde, gemeld werd toen dat de aanleg van sierbestrating de eerste week van juni kon aan vangen. Het karwei neemt twaalf weken in beslag. De ope ning wordt dan ook verscho ven, naar nog nader te bepalen datum in, even rekenen, precies begin september. 25 juni 1976: wederom ramp spoed. „Olie verkleurt sierbe-, strating: werk stopgezet", luidt de kop van een onheilspellend bericht in deze krant. Wat is het geval? De rode kleurstof, die gebruikt wordt om het asfalt een gezellig tintje te geven, blijkt op te lossen in dieselolie. Geen punt, zou de eenvoudige leek zeggen, want er rijden toch geen auto's op de Haarlemmer- Mis, er is volop verkeer op de promenade. Vrachtauto's met kennelijk lekkende leidingen, rijden in de ochtenduren af en aan om het winkelende publiek weg te pesten richting eerder genoemde winkelcentra, en dat niet alleen, ook 's middags wor den er snelheidsrecords op de Haarlemmerstraat gebroken getuige tenminste de geluiden, die regelmatig in deze krant van de zijde van winkeliers ver schijnen. Olie Er wordt geklaagd dat er nog steeds auto's rijden en dat de politie niets doet. Wat betreft die olie: Het werk wordt stop gezet. Op het voorste gedeelte van de straat worden proefstro ken aangelegd, waarin wordt geëxporteerd met een ander soort asfalt. Na de bouwvakva kantie wordt het resultaat be keken. Inmiddels zijn we aangeland op drie augustus: het overleg tus sen de winkeliers over de vraag hoe het nu verder moet heeft wat opgeleverd. De plannen worden gewijzigd. Niet om de dertig, maar om de vijftien me ter asfalt worden nu stroken met grindtegels aangelegd. Het kost allemaal wat meer. f 130.000. Geen rampspoed in dit geval, want het college is een grote vriend van de midden stand en zal de gemeenteraad voorstellen dit bedrag voor haar rekening te nemen. Het werk ging door. De ope ningsdatum kwam in zicht. Za terdag 18 december. Burgerva der Vis mocht het ceremonieel verrichten. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening was in middels in meerderheid ak koord met het collegevoorstel om de f 130.000 extra te betalen. Een pessimist, die nu nog dacht dat er iets mis kon gaan. „Nee" Maandag 7 december. Opnieuw rampspoed. De gemeenteraad verwerpt het collegevoorstel om f 130.000 te geven voor de sierbestrating. PSP en PPR/D'66 blijven consequent nee-zeggen. Daar was op gere kend, maar ook de voltallige WD- en CD A-fractie is tegen. „Nee" klonk ook uit de mond van CDA-raadslid en Haar lemmerstraat winkelier Jan van Zijp. Een merkwaardige hou ding, maar karakteristiek in het politieke spel is tenslotte het verrassingselement. Het col lege zit met de gebakken peren. Het geld is al gegeven, de vloer bedekking is gelegd. „De we thouders zullen zelf moeten be talen", zegt een glunderende CDA-fractieleider Driessen. De grappen zijn niet van de lucht. Soms brengt het stads bestuur de wethouders weer dicht bij de modale kiezer. „En meneer de wethouder, nog op vakantie geweest van 't jaar"? „Nee beste man, we zijn dit jaar niet geweest, we hebben maar vloerbedekking genomen". TON VAN BRUSSEL Zoekt U een goer* Ankerhorloge reeds vanaf 40.- o£ Electronic-QUARTS De beste merken brengen wi U SEIKO-CASIO CEKTINA PRISMA - CITIZEN -JUNG HANS -EWE- ANKER Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig. EIGEN ATELIERS LCC-voorzitter J. van Egmond voerde het woord bij de officiële opening van het sierbestrating in de Haarlemmerstraat. Op de foto vierde van links: drs. Heetman die even later de opening zou verrich ten met een grote sleutel. MAANDAG 20 DECEMBER 1976 LEIDEN - Met een gouden sleutel mocht drs. H. Heetman, rijksconsulent van het ministerie van economische zaken, afgelopen zaterdagmiddag de poorten openen, waarachter het Haarlemmerstraat winkelparadijs, dat nu officieel voorzien is van sierbestrating. De toegangspoort was tijde lijk opengesteld aan het begin, nabij de Blauwpoortsbrug. Wethouder Waal (Stadsontwikkeling) nam zaterdagm iddag namens de gemeente de "rode steen" in ontvangst die ter gelegenheid van de opening van de sierbestrating door Waals Mode werd aangeboden. Het echtpaar Vis en wethouder Van Dam kijken belangstellend toe. LEIDEN - De Eerste Leidsche ka narievereniging "De Zanger" boekte tijdens de gewestelijke wedstrijd in Rotterdam een groot succes. Men won het clubkam pioenschap. Verder werd de heer C. M. Kloots eerste in de stammen Zilver Isabel, en ook tweede in de stellen met goud-bruin. Tenslotte werd de heer Kloots eerste met een enkele vogel Goud Isabel. 9 Postduivenvereniging De Rijn- klievers hield het afgelopen wee keinde een grote tentoonstelling in het voormalige Touwfabriekcom- plex. De keuringen werden ver richt door keurmeester J. Tuinen- burg uit Alphen aan den Rijn. A. Dubbelaar kreeg de onderschei ding voor het mooiste geheel. Ook had hij de mooiste oude doffer van de expositie. De mooiste oude en jonge duivin waren van de combi natie Zwaan den Oude. De mooiste jonge doffer was van J. v. d. Wal. LEIDEN - Een "geintje" voor de ge routineerde renners en een hele hijs voor de wat minder geoefende trimmers. Deze korte karakteristiek is van toepassing op de jaarlijkse kerst-prestatieloop. die zaterda gochtend door de Leidse Politie Sportvereniging werd georgani seerd. Het aantal deelnemers was bijzon der groot: tenminste 550 lopers ver schenen aan de start. Het parcours voerde over de mod derige paden van de Leidse Hout, maar niemand liet zich daardoor "uit het veld slaan". Er kon over drie afstanden worden gelopen: 3- 1/2, oe en 10 kilometer. De beloning bestond uit een fraaie herinne ringsmedaille. Onze fotograaf maakte deze foto tijdens het start sein, dat in plaats van commissaris Van Voorden werd gegeven door hoofdinspecteur Cornelisse. LEIDEN - In het doorgaans zo rustige Rijksmuseum voor Vol kenkunde aan de Steenstraat werd gistermiddag de stilte ver stoord door, zo op het oor, bloed dorstige kreten. Heren in het wit gingen elkaar te lijf. Het was geen judo, het was geen karate, maar het was teakwondo, een Koreaansevechtsport. In het kader van de Korea- tentoonstelling in het museum werden van deze sport demon straties gegeven, onder leiding van de Koreaanse instructeur Hur Heung Taek, zesde dan en vier maal kampioen van zijn land. Het publiek keek er, zo nu en dan, ademloos naar. Die sierbestrating is hard nodig, zo bleek uit de woorden van Heetman, want de klanten dreigen uit Leiden weg te lopen, naar andere winkel centra, en dat maakt de positie van het klein- en grootwinkelbedrijf er niet beter op. Heetman was uitgenodigd door het Leids City-centrum, die aanvanke lijk burgemeester Vis de Haarlem merstraat als eerste had laten wil len betreden. Vis ging later niet op deze uitnodiging in, omdat het col lege in de gemeenteraad onvol doende steun had gevonden voor een benodigd extra krediet van 1,3 ton. De wethouders Van Aken, Van Dam en Waal waren overigens za terdag wel bij de opening aanwezig. Voorafgegaan door muziekkorps De Burcht liepen zij naar een res taurant, halverwege de straat, waar een receptie werd gehouden. De banden tussen bestuurders en winkeliers bleken uitstekend. Er werd vrolijk geproost en gegrapt over alle ellende, die de aanleg van de sierbestrating in het verleden met zich mee had gebracht. „Nu ook nog de Breestraat en dan zijn we klaar", glunderde wethouder Waal. Waal was twee uur later als verte genwoordiger van het gemeente bestuur aanwezig om de „rode steen" in ontvangst te nemen. Deze historische steen is aangebracht in het plaveisel tegenover de vesti ging van de firma Waals. Dit bedrijf heeft de steen aangeboden ter gele genheid van een jubileum, dat on langs werd gevierd. Waal onthulde aan de gevel van Waals een herden kingsplaquette, die de geschiede nis van de steen aangeeft. De Haarlemmerstraat was over igens de gehele middag in feest stemming. Het LCC had „De Bier- kouwers", het zigeunerorkest "Scardas", een dixieland band en een Amsterdamse steelband laten aanrukken om de openning te vie ren. De opening van de sierbestra ting en het aanbieden van de steen, zaten elkaar aanvankelijk flink in de weg. De steelband, gezeten op een praalwagen, had als stand plaats de hoek bij de Donkersteeg gekozen, om flink muziek te ma ken. Het dankwoord van wethou- Schaatsen - Dries van Wijhe heeft zaterdag in Eindhoven de uurs wedstrijd om de Lichstadschaat- strofee gewonnen. Van Wijhe had aan de finish een halve baan voor sprong op Marten Hoekstra, die tweede werd. Sanders-feest in Vlijmen LEIDEN - Vrijwel het voltallig per soneel van de Koninklijke Sanders Fabrieken uit Leiden en Haarlem zijn in de nieuwe fabriekshal in Vlijmen aanwezig geweest om het 125-jarig bestaan te vieren. De president-directeur, de heer P. A. de Jong uit Leiden, gaf in zijn ope ningstoespraak een kort overzicht van de Leidse "zeepfabriek" die in 1874 de titel van hofleverancier kreeg en een jaar later het predikaat "Koninklijke". "We verkopen op het ogenblik per dag meer dan de hele jaar-omzet in 1940", zei de heer De Jong, die 37 jaar geleden (hij was toen pas 22 jaar) de leiding over het bedrijf kreeg. De heer De Jong reikte de hoogste onderscheiding van het bedrijf de Gouden Ster uit aan de algemeen directeur H. F. J. Men- tink. Burgemeester Schweitzer deelde daarop mee dat de heer De Jong was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. der Waal, die de firma Waals het boek van architect van Oerle over de geschiedenis van Leiden aan bood, werd daardoor onverstaan- baai, voor het meer in de muziek dan in de steen geïnteresseerde pu bliek. De muziek is echter nu weer weg en de steen en gedenkplaat, al leszins het bekijken waard, liggen er nog steeds. LEIDEN - In het Merenwijk- winkelcentrum "De Kopermolen werd zaterdag in samenwerking met deze krant een kerstshow ge houden. Speciale gasten tijdens deze show waren agent Bromsnor (Lou Geels) uit de "Swiebertje- serie", en de kerstman. Bromsnor werd in de Merenwijk afgeleverd per politieauto. De kerstman strooide kwistig met pre sentjes. Dat feit was waarschijnlijk voor een van de aanwezige kinde ren aanleiding om - toen er ge vraagd werd om een liedje - spon taan een Sinterklaasliedje in te zet ten. uw f leurop-bloemist de sfeermaker van de feestdagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 3