Gemeente koopt nonnenklooster "Wapen van Voorschoten" krijgt nieuwe pachter De/cfee agenda Voor bouw woningen Straatrovers actief Van Velzen winnaar tafeltennistoernooi Oudste herberg Voorschoten blijft open Bnrgerlijke stand AUTO OVER KOP: TWEE GEWONDEN PAGINA 2 STAD EN RAND ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude wil het complex "De Goede Herder", een voormalig nonnenkloos ter, aan de Hoge Rijndijk kopen. De totale aankoopkosten van het gebouw, dat eigendom is van de stichting "de Goede Herder" uit Bloemendaal, bedragen ruim twee en een half miljoen gulden. Het rijk neemt daarvan tachtig procent voor zijn rekening. van "De Meerburg" nog niet zo erg lang geleden liet weten. Om uit de impasse te komen heeft het college bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gevraagd om subsidië ring op grond van het besluit "Bijdragen reconstructie- en sa neringsplannen", op grond waarvan een subsidie van tachtig procent in de aankoopkosten kan worden verleend. Overleg met vertegenwoordigers van het mi nisterie heeft inmiddels geleid tot toezegging van de subsidie, mits Het Zoeterwoudse gemeentebes tuur wil op de plaats van het klooster een aantal woningen bouwen. Dat complex zou de af ronding van de bouwactiviteiten aan de Hoge Rijndijk moeten zijn. Onhoudbaar Er is de afgelopen jaren, nadat de gebouwen door de nonnen was verlaten, veel te doen geweest om het complex. Het raakte snel in verval, voornamelijk als gevolg van vandalisme. Afwisselend grotere en kleinere groepen krakers namen bezit van de gebouwen en het geheel kwam i bijzonder kwade reuk te staan nadat er een meisje dood werd gevonden en er eenmaal brand uitbrak. De gemeente Zoeterwoude wees de eigenaresse herhaalde malen op de onhoudbare toestand; uitein delijk sommeerde men het ge bouwencomplex te slopen. Dat bleek financieel onhaalbaar, zoals ondermeer de parochieraad de gemeenteraad vóór 1 januari een besluit tot aankoop neemt. De totale aankoopkosten bedra gen 2.611.800 gulden. Woningbouw Volgens het uit 1961 daterende be stemmingsplan "Hoge Rijndijk" heeft het gebied de bestemming "bijzondere bebouwing". Dat houdt in dat op die plaats uitslui tend gebouwen van "openbaar karakter" mogen worden neerge zet, zoals bijvoorbeeld scholen, kerken of verenigingsgebouwen. B en W van Zoeterwoude hebben, al tijdens het vooroverleg, mee gedeeld dat men voor het gebied een nieuw bestemmingsplan wil, zodat op de plaats van het voor malig klooster woningbouw kan geschieden. VOORSCHOTEN - Ter gele genheid van het 40-jarig huwe lijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard heeft de Ko ninklijke Begeer uit Voorscho- een legpenning geslagen. Op die penning staat een ont werp van J. J. van Goor, die dat in 1937 maakte voor een munt ter gelegenheid van het huwe- lijk van het toen nog prinse lijke paar. Dat ontwerp vormt de ene zijde van de penning (foto), die aan de andere zijde beeltenissen van het konink lijk paar draagt. LEIDEN - Straatrovers en zak kenrollers zijn in het afgelopen weekeinde in Leiden actief ge weest. Een 20-jarige Leidse verkoopster werd zaterdagmiddag van haar schoudertas beroofd, toen zij over de IJsselmeerlaan fietste. Het meisje werd voorbijgereden door een naar schatting 14-jarige jon gen, die haar de tas van de schou der rukte. In de tas zaten o.m. een portemonnaie met f180,- en een portefeuille met persoonlijke pa pieren geborgen. Het meisje pro beerde het brutale fietsertje nog te achtervolgen, echter tevergeefs. Een 50-jarige Leidse werd van haar handtas beroofd, toen ze in gezelschap van een inwoonster van Lisse gisteravond op de Breestraat liep. Een ongeveer 25- jarige jongeman griste haar de tas uit de hand. In de tas zaten twee portemonnaies met in totaal f 85,-. Een 32-jarige Rijswijkse werd za terdagmiddag de dupe van zak kenrollersactiviteiten op de Haar lemmerstraat. Haar werd uit de LEIDEN - Burgemeester Vis en zijn echtgenote togen zaterdag middag naar de Rijnsbur'gersingel, waar ze een bezoek brachten aan het echtpaar F. A. Strijk-Duinker- ke. Het zestigjarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw Strijk was de aanleiding voor dit bezoek. HAZERSWOUDE - Gerard van Velzen is zaterdag winnaar gewor den van het jaarlijks Kalkoentoer- nooi dat door de tafeltennisvereni ging PIT'54 werd georganiseerd. Het toernooi was voor het eerst opengesteld voor tafeltennissers van andere clubs. In dit handicaptoernooi waren de junioren en senioren ditmaal ge scheiden, wat het sportieve verloop zeker ten goede kwam. Door de lo ting kwamen sterke tegenstanders soms in één groep terecht waardoor sommige van hen al snel werden gewipt. Dat overkwam onder meer Wim den Eisen, speler van het eer ste team van PIT'54, die later toch de troostprijs kreeg toegewezen. Opmerkelijk was ook de poule winst van vader Van der Helm, 65- plusser inmiddels, die Sjaak Pie- terse en Martin Pet de baas bleef. De grote strijd tussen Gerard van Velzen en Henry Teijlingen werd door de eerste gewonnen, hij was daana niet meer te stuiten in zijn opmars naar de eerste plaats. Ge rard Verhagen greep op knappe wijze de tweede plaats; hij verzette ook nog veel organisatiewerk. Bij de junioren werd de strijd beheerst door Janet v.d. Salm, Ger van Mos sel, Vincent Romijn en Sjaak den Eisen. In de finale stonden de laat ste twee tegenover elkaar waarbij Den Eisen de sterkste bleek. In de grote finale werd er gespeeld om de beker die was geschonken door de ereleden van PIT'54. Gerard van Velzen moest zijn opponent Sjaak den Eisen een 0-9 voorsprong ge ven, maar bleef hem in twee games toch de baas. LEIDEN - Geboren: Liselore, d.v. C. Schaap en W. E. Poll. Overleden: P. Schouten (73) m., J. v. Ge- rdingen (0) m. Getrouwd. G. C. C. Lammers Lisnet en P. E. Rozier, de d Ruiter en G. S. C. de Joode, R. F. J. v.d. Zon en A. Sloos, J. v. Zeist en C. M. Ravensbergen, A. L. v.d. Weyden en C. J. Baart, J. Simons en J. E. Brokaar D. K. Inderson en L. C. Jaquet. Ondertrouwd: H. J. M. Linthorst en G. J. K. Pikkaart, J. W. v.d. Wijngaard en C. Rotmensen. C. G. J. v. Diest en J. H. M. Beutener, N. P. Devilee en M. H. A. Jon gen, H. A. Jorissen en K. I. v.d. Meer, C. v.d. Reijden en M. J. M. v. Oosten, W. Sloos en E. M. Kuijer, W. v.d. Laan en G. Crama, L. J. D. M. Schelfhout en M. ter Hart,A.E.M. BeijerenT. H.Oelen, W. A. v. Beek en M. C. M. Flering, J. J. Tam- minga en C. L. J. Smeulders, F. J. M. WillemsenT. C. Ramp, L. A. Lingeraken H. A. M. Wijnands, R. H. B. Meijboom en J. C. M. d. Maes Janssens, H. A. T. Rijs- dijk en E. M. Kershof, K. G. Meyers en H. P. d. Ouden, H. G. Husselman en I. Schut, C. M v.d. Nagel en J. Kok, F. R. M. Naber en A. v.d. Sluis. S. Balian en J. M. d. Haas, W. Boehlee en C. J. Wolf, P. A. Ie Conge Kleyn en C. G. Wit, W. Groen en M. Wallart, T. H. M. d. Groot en W. Kuy- venhoven, H. J. Hollenberg en J. H. J. v.d. Berg, H. P. Jansen en C. A. M. v. Teylingen, J. M. G. Kievits en C. A. H. M. Pasmans, F. v.d. Laan en K. J. J. Voer man, H. P. F. v.d. Linden en C. J. Be rgman, A. Nieuwenhuizen en G. Luyen- dijk, J. H. Schouten en M. J. v. Boeckel, K. B. Sibenius Trip en A. H. Jager, F. Surya Armadja en M. A. J. van 't Noord- ende, R. Thürkow en C. F. Bodderij, F. R. Verbeek en J. S. Zwikker, C. P. J. v. Werkhoven en M. C. H. Stouten. LEIDERDORP-Geboren: Bartz.v. J. L. J. v.d. Hoeven en J. A. v.d. Wiel, Derk z.v. J. H. v. Maanen en A. M. v. Oosten Slin gerland, Pieter z.v. P. Siera en M. T. J. Kok, (73) g.m. C. Harteveld. WARMOND - Geboren: Jolanda Hend- rika d.v. W. H. Groen en F. M v. Bentum, Petrus z.v. P. J. v. Nobelen en A. H. M. Kivits. Overleden: S. A. Uding (92) w.v. P. Mooten, H. J. W. Verbaan (72) m. Getrouwd: H. M. v. Grieken en J. Ouwe hand. G. C. M. Stol en A. W. M. Schave- maker, F. W. J. Beugelsdyk en H. C. W. M. JüngschlSjer. VOORSCHOTEN - Het opknappen van het pleintje in de Schoolstraat, voor Hotel "Het Wapen van Voor schoten", is meer dan een afronding van de reconstructie van de Voor- schotense winkelstraat. Het bete kent het teruggeven van de belang rijke plaats in het dorpsleven aan een van de oudste herbergen. Door Joop Peters "Het Wapen van Voorschoten" - dat nu zijn nieuwe "voorkomen" krijgt - is ontstaan als herberg in een boerderij gelegen naast het Ambachtshuis aan de Voorstraat. De handel en wandel is eeuwenlang verbonden geweest met deze her berg. Thans is het een van de wein ige en het grootste horeca-bedrijf in het dorpscentrum. In de 17e en 18e eeuw was het een van de vele herbergen, die de na men droegen van onder andere de heer Van Wassenaar, "De Vergulde Hoorn" en andere namen, die of wezen op de machthebber of op de goede keuken. "Het Wapen van Voorschoten" heeft steeds dezelfde naam behou den en is vooral het laatste jaar een veelbesproken gelegenheid in ver band met het aflopen van de pacht en de vermoedelijke verkoop van het bedrijf. De eigenaar Hans Deur- loo (zijn ouders gaven het hotel een tweede naam "Deurloo") die in Frankrijk woont, wil het complex of afstoten of aan een andere pach ter geven. Er wordt zeer geheim zinnig over gedaan en er is veel on rust ontstaan omdat in het gebou wencomplex de enige bioscoop "Het Greenway-theater" gevestigd Thans zijn de zaken zo dat er in maart volgend jaar een nieuwe pachter komt, waardoor de ver koop voorlopig van de baan is. Ach ter de schermen wordt hard ge werkt om ook de bioscoop te be houden. Dat kan indien dit vroe gere koetshuisje met stal niet apart verkocht wordt. De gemeenteraad heeft er 24.000,- voor over om het voorplein van ho tel "Het Wapen van Voorschoten" om te vormen tot een aardig dorp spleintje. De grond blijft eigendom van de hoteleigenaar en daarom zijn er enige juridische bepalingen Het "Wapen van Voorschoten"dat f opgenomen om moeilijkheden over de opstallen op het pleintje te voorkomen. Hotel "Het Wapen van Voorscho ten!' is op dit moment nog het enige hotel van Voorschoten. Het restau rant "De Gouden Leeuw" heeft al jaren plannen voor een motel. Rea lisering wacht nog steeds op de goedkeuring van de overheid. "Het Wapen van Voorschoten" blijft voor Voorschoten behouden. Het zal alleen snel aangepast moe ten worden om in deze tijd weer volledig mee te kunnen draaien als hotel, restaurant en café. Be schermd is alleen de gevel aan de Voorstraatkant, daarvan is nog een deel werkelijk oud. Verder is er to taal niets tastbaar, oud of antiek meer, alleen de sterke verhalen uit de loop der eeuwen. Handel en wandel ging samen met drank en macht in vroeger eeuwen. LEIDERDORP - Twee raakten vrij ernstig gewond toen de auto, waarin zij zaten, in de nacht van zaterdag op zondag bij het aquaduct over Rijksweg 4 over de kop sloeg. Dat gebeurde toen de Rotterdammer S. na een verkeerde inhaalmanoeuvre de auto van de voor hem rijdende Rotterdammer D. vanachteren schepte. Deze laat ste wagen sloeg over de kop en kwam op de naast de rijksweg gele gen parallelweg terecht. Alle vijf inzittenden werden gewond, drie konden na behandeling in het AZL weer naar huis. De wagen van S. brandde geheel uit. Apotheken De avond-, nacht- en zondagdienst der apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van 17 tot 24 december door Apotheek Her- dingh en Blanken, Hogewoerd 171, tel. 120502; Apotheek Beker, Lijt- weg 4, Oegstgeest, tel. 155482. Te vens op zaterdag tot 1 uur nam.: Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten, tel. 2525. MAANDAG Steenstraat lb, Wereldwinkel, 9.30 i 't Breehuys, Breestraat 19, open huis, 2-5 Troef, Noordeinde 2a, Troefkrant, WSW, film, recht/onrecht, textiele werkvor men, alle groepen vanaf 8-10 uur nam. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, tafel tennis, creatief spel, Go, boetseren, psy- chotronica, anders denken, alle groepen vanaf 8 uur nam. Leidse Schouwburg, Nieuwe Komedie met "Kostwinner, wat is dat, pa"?, 8.15 Stadhuis, gemeenteraad, 7.30 uur nam. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad. Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord, van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur, Kooi, Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 uur, Morskwartier. Buur thuis Morskwartier, Topaaslaan, tel. 761198, woensdag 10.00-13.00 uur, Tuin- stadwijk. Herengracht 45, vrijdag mantelzak een portemonnaie met girobetaalkaarten en betaalpas ontfutseld. Een portemonnaie met f 105,- verdween uit de mantelzak van een 77-jarige vrouw uit Lei den, eveneens op de Haarlemmer straat. Een 40-jarige inwoonster van Voorhout raakte bij C&A haar portemonnaie met f171,- kwijt. LEIDEN-Van zes auto's werden in de afgelopen nacht de buiten spiegels en de ruitenwissers ver nield. De wagens stonden gepar keerd in de Van der Duinstraat en in de Prins Frederikstraat. Ook in de Narmstraat werd een auto uit baldadigheid vernield. LEIDEN - De Leidse politie heeft een 19-jarige Leidenaar aan gehouden, die in de nacht van za terdag op zondag een ruit van een cafetaria aan de Steenstraat intrap te De jongeman maakte zich kwaad omdat de cafetariahouder hem in verband met het late uur niet meer wilde helpen. Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen van in nood verkerende moeders, eventueel met kinderen. St. Jacobsgracht 1, tel. 132187. Dag en nacht bereikbaar. Dierenhulpdienst den, katten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Dag en nacht be reikbaar, tel. 134687. Onderwijswinkel Burgerraadsman Korenbrugsteeg 7. Telefoon 143171, (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do. 18.30-20.00. Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Advocaten spreekuur SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071-125202. Voor allen die in moeilijk heden verkeren. Dag en nacht bereik baar, vertrouwelijk. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en lang durig zieken en gezinsverzorging, Mare 45, tel. 149441 (maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur). Moederhulp Bureau Moederhulp (niet gehuwde moederzorg), Terweepark 2, tel. 151068. Mej. J. Schrama, maatschappelijk werk- Dienstencentrum Weduwen en weduw naars Adviesbureau voor weduwen en we duwnaars, Roomburgerlaan 55, Leiden, telefoon 123235. Moeders voor Moeders Mevrouw zuster E. Janssen-Niemeyer, Hofdyck 32, Oegstgeest, telefoon 071-153652. Leidse Rechtswinkèl Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en woe. van 11—13 uur, di. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonne mentsgelden uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-20.00 uur. Zaterdag van 16.00-18.00 uur. Telefoon 071-211515. In dien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 39,80 per post 57,65 Jaarabonnement 147,70 Jaarabonnement per post 219,10 Losse nummers 0,55 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 2