c 9DQSQB ASTER1X EN HET IJZEREN SCHILD DE GELE SPIN TOJJIFIIL MAANDAG 20 DECEMBER 1976 ,JEen held van onze tijdis de titel van een korte Russische roman die Lermontow in 1840 schreef en die als de eerste psy chologische roman in de wereld literatuur wordt beschouwd. Men held van onze tijd", is ook dé eretitel die Wladimir Boe- kowski toekomt. Boekowski, nu 34 jaar en daarmee even oud als bijvoorbeeld Roel van Duyn, onderhield vanaf zijn 19e jaar een pendeldienst tussen „kort stondige vrijheid',' enerzijds en de gevangenis, het concentra tiekamp of de psychiatrische in richting anderzijds. De wapen rusting van deze „held van onze tijd" was de legering van on verzettelijkheid" en „overwon nen angst", en zijn Wapens wa ren: open brieven, demonstra ties en documentatie. Nooit heeft hij, zoals sommige mede- beklaagden voor de rechter zijn verontschuldigingen aangebo denhij heeft altijd geweigerd zijn vrijheid af te kopen met een akte van berouw: en de enige spijt die hij ooit betuigd heeft, kregen de Sowjet-russische au toriteiten aan het slot van zijn laatste proces in januari 1971 te horen, toen hij tot een cocktail van 12 jaar werd veroordeeld twee jaar gevangenis, vijfjaar kamp streng regime en vijfjaar verbanningMet. enige dat me spijt, is dat ik in de veertien maanden die ik in vrijheid heb doorgebracht, niet méér heb ge daan." Wladimir Boekowski is dooreen mede-dissident eens als „een heilige" gekarakteriseerd. Tij dens een proces in 1967 waarop hij tot drie jaar werd veroor deeld, verklaarde Boekowski: ,Als tegenstander van elke vorm van totalitarisme, be schouw ik het als mijn leven sdoel, alle anti-democratische wetten aan de kaak testellen die tot de politieke ongelijkheid in ons land hebben geleid". En hij voegde daaraan toe: „We heb ben geen behoefte aan vrijheid „pro" als er geen vrijheid „anti" is". In een CBS-interview in 1970 zei hij dat het belangrijkste de strijd tegen de angst was, omdat het systeem zich alleen kon handhaven doordat de angst die de Russen sinds Stalin in haar greep had, nog niet ver dwenen was. Alexander Solzje- nitsin zei in 1973 in een inter view met Le Monde over Boe kowski: „Wladmimir Boekowski is heel zijn jonge leven vermaald in de wisselvallige vleesmolens van psychiatrische inrichtingen, gevangenissen en kampen, maar hij is niet gebroken, hij heeft niet de voorkeur gegeven aan een mogelijk bestaan in vrijheid, maar hij heeft bewust zijn leven geofferd voor ande renDit jaar is hij naar Moskou overgebracht en men heeft hem voorgesteld dat hij kon worden vrijgelaten en naar het buiten land kon gaan, op voorwaarde dat hij zich tot zijn vertrek zou onthouden van elke politieke ac tiviteit. Dat was alles! Hij kon ongehinderd naar het buiten land gaan tot herstel van zijn gezondheid. Naar de huidige westerse maatstaven van dap perheid had hij zijn vrijheid en de bevrijding van zijn marte lingen duurder kunnen betalen. De Amerikaanse krijgsgevan genen waren in staat elk wille keurig papier dat tegen hun land gericht was, te onderteke nen omdat ze hun kostbare leven hoger stelden dan hun overtui gingen. Hiermee vergeleken is Boekowski, wiens overtuiging hem dierbaarder is dan zijn le ven, een duidelijke les voor zijn leeftijdsgenoten in het westen, zij het waarschijnlijk een nutte loze. Als antwoord stelde Boekowski één voorwaarde: Allen over wie hij had geschreven, moesten uit psychiatrische inrichtingen worden vrijgelaten. Hem leek het niet voldoende, dat zijn vrij lating geen enkele smet van per soonlijke lafheid op hem wierp. Hij wilde niet vluchten en ande- Iren in ellende achterlaten,en hij werd naar een kamp gestuurd om zijn twaalf jaar uit te zit ten." NICO SCHEEPMAKER Taalbarrière bij Zweedse Kameropera LEIDEN - Iemand moet eehs hebben uitgeroepen, dat het Zweeds geen taal, maar een spraakgebrek is. Het is hoe dan ook een vreemde ge waarwording om oorspronke lijk Franse, Italiaanse, Duitse en Engelse teksten ineens in het Zweeds te horen. De Kammar Opera Verkstad uit Stockholm plaatste gistera vond het geringe aantal toe schouwers voor dit probleem. Het ging om Poulencs La voix humaine (tekst van Jean Coc- teau), Menotti's II telefono en een collage van musical- en operettemelodieën onder de veelzeggende titel Bland an- kor och baroner. Bij dit laatste was de taalbar rière niet steeds overkomelijk. Men moest goed zijn inge voerd in de wereld van de populair-klassieke muziek om de hier en daar bewust- kolderieke samenhang van de verschillende fragmenten te kunnen onderkennen. De col lage werd geïnspireerd ver klankt door Maria Sari en Stig Lennarth. Minder overtui gend was de vertolking van het nog steeds ijzersterke tek stuele en muzikale gegeven van Menottii slechts de dra matische kwaliteiten van de sopraan Eva Eriksson kwa men hier tot hun recht, terwijl Peter Tornborg slechts tot ie ders tevredenheid een tafeltje in tweeën vermocht te slaan. Of bedoeld meubelstuk hier toe geprepareerd was ver meldt de historie niet Het hoogtepunt viel helaas aan het begin van de avond: wat betreft dramatische ex pressie en vocale mogelijkhe den toonde de sopraan Karin Wedin zich van een fenome nale klasse, daarbij op be wonderenswaardige wijze door Agnès Gaal begeleid opj de ontstemde LAK-piano. RON HARMS Rijnlands Mannenkoor: Kerstconcert met muzikale hoogstandjes LEIDEN - "Jullie hebben van avond gedirigeerd, en ik heb gezongen", zo kenschetste Sander van Marion de goede sfeer en samenwerking, waarin het kerstconcert van het Rijn lands Chr. Mannenkoor was verlopen. De Stadsgehoorzaal zat zaterdagavond zo vol, dat het koor voor volgend jaar al vast maar twee avonden heeft geboekt. Traditiegetrouw kwam het koor zingend de zaal binnen, met kaarsen in de hand, die de gloednieuwe smokings in een feeëriek licht zetten (de dirigent moest het nog doen met zijn doordeweekse rokkostuum). Ook nu weer was er sprake van een uitgewogen repertoire- keuze: grotendeels niet al te moeilijke, dus met plezier te zingen liederen, met af en toe een muzikaal hoofstandje (Credo uit Gounods Messe so- lennelle. de Cherubijnenzang van Bortpjanski). Voor het eerst werd medewer king verleend door leden van het Residentie-OrkeSt en de sopraan Christine Harvey, ter wijl pianist-organist Klaas Jan Mulder en de bas-bariton Marco Bakker tot de trouwe gastsolis- ten gerekend mogen worden. Zij allen speelden en zongen ontspannen voor een zeer dankbaar publiek; met name Marco Bakker zagen wij gaarne wat meer in Leiden, niet in de laatste plaats met een wat zwaarwichtiger repertoire. Tenslotte mag ik niet nalaten de naam van de heer I. Milikan te noemen, die als onbezoldigd gast-inspeciënt het op- en af gaan der solisten steeds in goede banen wist te leiden. RON HARMS Literaire vondst in Engeland LONDEN - In een stoffige bankkluis in Londen is een groot aantal originele hand schriften gevonden van twee van Engelands grootste 19de eeuwse romantische dichters, Lord Byron en Percy Bysse Shelley. Volgens een woordvoerder van de bank hebben deskun digen de vondst van de ma nuscripten omschreven als "de literaire vondst van de Onder de handschriften zyn ook enkele onbekende brie ven van Byron en twee moge lijk nog niet gepubliceerde gedichten van Shelley. Concertgebouw orkest is boos AMSTERDAM - Het bestuur van het Concertgebouworkest heeft een protesttelegram ge zonden naar minister Van Doorn naar aanleiding van wat wordt genoemd "een tweede eigenmachtige sala risverhoging door het ge meentebestuur van Rotter dam toegekend aan de leden van het Rotterdams Philhar- monisch Orkest". Voor de le den van het Concertgebou workest verlangt het bestuur onmiddellijke salarisverho ging van tenminste tien pro cent. "De tweede salarisverho ging in Rotterdam betekent minachting voor uw pas ver schenen nota orkestenbest el. De thans voor het Concertge bouworkest vereiste salaris verhoging achten wij mini maal noodzakelijk voor het op peil houden van het personeel- bestand met de hoogst moge lijk gekwalificeerde musici. Galerie v. d. Vlist, Botermarkt 3. Ten toonstelling Machteld Hooyen - Goua ches, Fred Koot - grafiek, Margot Daems - poppen, Anke Blankevoort - keramiek. Jan Rotteveel - tekeningen, Karei Wig- gers - schilderijen, t.m. 31 december' geopend di. t.m. za. van 10-17 uur, do. tot 21.uur. Galerie 't Straatje, ingang Nieuwe Rijn 38. Handgeborduurde tafellakens en ta felkleden van Linthorsten gobelins met afbeeldingen van Renoir. Tot 31 dec. geopend di. t/m za. van 10-17 uur, do i 10-21 i Galerie De Oude Rijn, Oude Rijn 40. Tentoonstelling Jan Hameling - pente keningen en aquarellen, Marjolein v. d. Assen - potloodtekeningen, Alex Hak- "Galerie Denise Stephan, Bakkersteeg 18. Tentoonstelling Kees van Roemburg - schilderijen. Geopend za. van 14-18 uur, tot 30 jan. Atelier "De Scherf', Nassaulaan 41 Oegstgeest, tel. 150220. Ans m. d. Hei de-Kort exposeert eigen werk glasbci gen, houtwerk, tegels en mozaïeken. ,ue Lakenhal, Oude Singel 28-32. Ten-; toonstelling "Geschildert tot Leyden Anno 1626". Van 18 nov. t/m 9 jan., -geopend dag. van 10-17 uur, zo. van '13-17 uur (25 dec. en 1 jan. gesloten). Galerie De Oude Rijn 40. Tentoonstel ling Ans Wortel - gouaches en Geert Jan varj Meurs - beeldhouwwerk. Van 17 dec. tot 20 jan., geopend di. t/m zat. van 10.30-17 uur, do. ook van 19-21 uur. Rijksmuseum van Volkenkunde, Steen- straat 1. Tentoonstelling "Eskimo kunst, vroeger en nu". Tot 31 dec., geopend ma. t/m za. van 10-17 uur, zo. en feestdagen van 13-17 uur. (§ud Qtieuiix* 20 december 1976 Honderd jaar geleden stond in de krant: - De berichten uit Sicilië luiden bij voortduring ongunstig: het vertrouwen op het openbaar ge zag in de provincie Palermo is zeer geschokt en in de stad van dien naam heerscht groote onte vredenheid tegen den prefect Zini en den directeur van poli tie Forti. Men beschouwt hen als ongeschikt voor hunne taak en verwijt hun zelfs, dat door hun slecht beleid de rooverbenden eer toe- dan afgenomen zijn. Men maakt zich voorts zeer vro lijk over een vergissing, die weinig pleit voor de scherpzin nigheid der agenten van den di recteur van politie. Op zekeren avond werd namelijk door hen als "verdacht persoon" aange houden de procureur-generaal bij het hof van appèl te Palermo en het kostte vrij wat moeite om de agenten van hunne vergis sing te overtuigen. Vijftig jaar geleden: - De Italiaansche leider Musso lini heeft een accoord gesloten met de regeering van Australië, waarbij jaarlijks 20.000 Italia nen naar dit Engelse rijksge west zullen kunnen emigreeren. De emigratie blijft voor Italië een der allerblangrijkste kwes ties. De "Corriere della Sera" publiceerde dezer dagen, dat sinds 1924 naar het overige Eu ropa 1306.727 Italianen emi greerden, naar Azië 9102, naar Afrika 188341, naar Amerika 8 386739 en naar de Zuidzee- eilanden 20.567te zamen dus 9.910.676 personen. In de laat- steii tijd emigreerden ook vele Italianen, door belangrijken steun van hun regeering daar-1 foe in staat gesteld, naar de Ita liaansche koloniën. Er zijn er reeds 33.000, die den grooten "trek" verkozen hebben boven het blijven in het vaderland. Galerie-bibliotheek, Luifelbaan 1, Was senaar. Tentoonstelling Aimée Crince le Roy - houtsneden, Wim Fraeyhoven - poppen. Openingstijden van de biblio theek. Van 18 dec. tot 13 jan. "•'Rijksmuseum van Oudheden (Rapen burg 28). Werkd. 10 uur voorm.-5 uui •jiam. zondag 1-5 uur nam. Pulchri Studio, Kempenaerstraat, Oegstgeest. Tentoonstelling Leon Zeldenrust - schilderijen en Ula van Ophuysen - beeldhouwwerk. Van 10 t/m 30 dec. Geopend dag. van 10 tot 16 uur (zondags en beide kerstdagen gesloten). Werkplaats De Bange Duivel, Rijndijk- Tentoonstelling Canal - gouaches en pentekeningen. Tot 1 jan., dag. geopend, telefoon 124454. Bejaardencentrum Rosenburch. Ten toonstelling zeefdrukken van H. Hase- noot. Geopend dag. van 9-20 uur, zat. van 9-15 uur, tot 2 jan. 2.^-135 - Pam had een van de aanvallen gekregen die hem grote kracht gaf. Eerst wierp hij Aal's tafel het raam uit, en daarop volgden alle andere meubelstukken die het eenvoudige huurka- mertje telde. Dat veroorzaakte heel wat kabaal-en het was dan ook geen wonder dat dat de aandacht trok van omwonenden. Maar plotseling viel er een stilte in. Pam liet zijn armen zakken en liet zich uitgedoofd op de vloer zakken. Op datzelfde moment had Panda de moleculen-ver dichter van pro fessor Kalker afgezet - want Pam's lawaai was tot in het laborato rium doorgedrongen, en omdat het geluid van brekende voorwer pen Panda aan zijn vermiste neef deed denken, wilde hij horen wat er gebeurde. De geleerde had echter alleen maar aandacht voor zijn proefneming "Dat had je niet moeten doen, Pinkla"! riep hij boos. "Je hebt de verdichter een-en-vijftig seconden te vroeg uitgeschakeld. Zo slaagt mijn proef nooit"! NIERTJES MET SHERRY 2 varkensniertjes, 250 g kalfniertjes, 125 g mager vers spek, l'/zdl sherry, 2 uien, 2 kleine goudreinet- ten, 50 g boter, zout en peper. Niertjes schoonmaken en 30 in water zetten. Daarna uit laten druipen en afdrogen. Snija ze vervolgens grote dobbelste- en doe er zout en peper op. Snijd het spek in blokjes. Pel de uien en snijd ze in stukjes. Was de ap pels, snijd ze in vie ren en verwijder de klokhuizen. Smelt de boter in een braad pan. Braad hierin de niertjes met de spek blokjes en de uien aan. Voeg daarna de stukken appel toe. Giet de sherry erover en zet het vuur lager. Laat het geheel in 30 min. gaar worden. Serveren met aar dappelpuree en to- matensla. De avonturen van Jommeke tlS OE EE*J KtCODUUinCtl WGAK BEWT \ZMtc.,kj*r cenid JB CM oeoe wfiet th Ktia ÜZ L^lurvj. M Het paradijs van de H internationale smokkelhandel. j L Opium, goudwapens, parels....) CAMERA: 'Towering inferno",dag. 8.0C uur. 14 jaar. Kindermatinee: "Ali Baba en de 40 ro- Nachtvoorstelling' "Performance", vr. 11.30 uur. 18 jaar. STUDIO: "20.000 myl onder zee", dag. 30. 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. 00 en 9.15 v AL. REX: "Meisjes achter tralies", dag. 7.00 '5 uur. 18 jaar. Kindermatinee: "101 Dalmatiêrs", za. en 2.30 uur. AL. Nachtvoorstelling: "Ik ben een voyeur", za. 11.30 uur. 18 jaar. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 Uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14 30 uur Avond bezoekuur 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling dage-, lijks van 14.00-19.00 uur alleen voor ou ders zondag 14 00-15.00 uur voor overige familieleden. Kinderen beneden 14 jaar hebben geen toegang op de kinderafde ling. Sint Elizabeth-ziekenhuis volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 uur en van 18.30 tot 19.30 uur; klasse-afdelingen ook 11.15 tot 12.00 uur. Kraamafdeling: dag. van 1115 tot 12 j00 uur (alleen voor echt- gen.) v. 15.00 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Laatste kwartier middag- en" avondbezoek babyshow. Kinderafde ling dag. 15.00 tot 18.30 uur. CCU (hart- bewaking) dag. van 14.15 tot 14.45 uur en 'van 19.00 tot 19.30. Sport-Medisch Adviescentrum Spreek uur ma en do. 19.30-20.30 uur in het St. Elisabeth-Ziekenhuis. Endegeest dinsdag en vr^dag 13-14 30 uur 's zondags 11-12 uur en 14-15 uur; eerste klasse: de gehele dag. 18.30 tot 20.00 Derde klasse bezoekuur van 13.00-14.00 uur en 18 30-19.30 uur. Kinderzar': van 13.00-14.00 uur. Op woensdagavond (uitsluitend voor de ouders) van 18.30-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15 00 uur. 18.30-19.30 uur. Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag tim vrijdag: 18 30-18 45 uur Zaterdag en zonaag 14.45-15:00 uur Bezoek aai Wanneer o_ lopend bezoek wordt°toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkhniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15 00 uur 18.30-19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11.30; 13.30- 14 15 en 18 30-19 30 uur; 3e klaS 13.30- 14.15 en 18.30-19 30 uur; Kraamafdeling 13.30-14.15 uur alleen voor echtgenoten 19-20 uur; Kinderafdeling 14.30-18.30 uur alleen voor ouders 14.30-15.30 uur, overige familieleden (niet meer dan 2 pers.). Kinderen beneden 14 jaar geen toegang. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 23