LEIDSCH DAGBLAD Ruzie in EG over "JET Kabinet vervroegt bouw van fregatten INS vandaag Vestiging ultra-moderne kemapparatuur Komst van Boekowski naar Leiden is nog onzeker LEIDSCH DAGBLAD Rhodesische troepen actiefin Botswana MAANDAG 20 DECEMBER 1976 OPGERICHT 1 MAART 1860 35119 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Om werkgelegenheid te stimuleren DEN HAAG/VLISSINGEN (SP) - Het kabinet zal don derdag hoogst waarschijn lijk goedkeuring verlenen voor de bouw van een derde serie standaard-fregatten voor de marine. Het ziet er naar uit dat ook besloten zal worden om minstens twee van deze vier oorlogsbodems niet op de Vlissingse werf „De Schelde" maar bij Wilton-Fijenoord op stapel te zetten. Daardoor zou de werkgelegenheid van 500 a 600 mensen in het Wa terweggebied in de komende vier jaar worden veilig gesteld. Vervroegd Volgens de oorspronkelijk in de de fensienota '74 neergelegde plan nen Zou het definitieve besluit over de aanbesteding van de derde serie van vier pas in 1978 worden genomen. Het kabinet heeft dit vervroegd in verband met de werkgelegenheid in de scheepsbouw. Twee series wor den bij „De Schelde" gebouwd' waar zaterdag „Kortenaer" als eerste te water werd gelaten. Prijs van de „Kortenaer": circa 300 miljoen gulden. De werf heeft zich speciaal op de fregattenbouw ingesteld, o.a. door de bouw van een kapitale overdekking. Bij de marine meent men dat Vlissingen de handen vol heeft aan de eerste acht fregatten en de vervroegde aanbesteding van de rest toch niet (geheel) aan zou kunnen. Overigens blijft de order uiter aard binnen het Rijn-Schelde- Verolme Geen gevaar Bettine Vriesekoop uit Ha- zerswoude won wederom de zo genaamde "Limburg-coupe" met slechts één verloren game. 24 PAGINA'S De twee inhaalduels in de eredivisie leverden opmer kelijke uitslagen op. AZ'67 zorgde voor de grootste uit schieter door "landskam pioen PSV met maar liefst 4-0 te verslaan. Een neder laag waar zelfs Kees Rijvers niet van terug had. FC VW boekte een opvallend succes door Feyenoord in De Kuip op 1-1 te houden. Nu George Knobel door de Bondsvergadering van de KNVB als kandidaat voor de functie van bondscoach Is geschrapt wordt er weer he vig gespeculeerd inzake de nieuw te benoemen man achter Oranje. Volendam- trainer Joop Brand zou bo venaan het lijstje staan, de namen van Boskov en Hans Croon zouden daar ook op voorkomen. Jacques Hoge- woning, de voorzitter het sectiebestuur betaald voetbal, wees alle specula ties van de hand door zater dag te verklaren, dat nu pas een aanvang gemaakt wordt met het zoeken naar kandi daten. „Vrij spel" verder voor schaatsen. De traditionele opening van het seizoen, de interland Noorwegen-Ne- derland, leverde opnieuw een forse overwinning op voor de Noren, die van ouds her bekend staan als snelle starters. Succes was er wél weggelegd voor de sprinters, die de Noren voor het eerst in de historie wisten te vers laan. t Niet Rini van Bracht, de ge doodverfde favoriet, maar routinier Herman Popeyus legde beslag op de Neder landse titel driebanden. Evenals vorig jaar kwam Van Bracht er niet aan te pas. Succes was er in het afgelo pen weekeinde wel voor ta- feltenniscoach Gerard Bak ker die vier van zijn pupillen in de finale van de Limburg-coupe loodste. Van die vier imponeerden Be ttine Vriesekoop en Sandra de Kruiff het meest. De Ha- zerswoudse door voor de tweede achtereenvolgende maal beslag te leggen op de beker, de Leidse omdat ze vierde werd en als enige een game won van de titelhoud- ster. PAGINA 13-19 PPR: uit kabinet als besluit over Almelose uraniumfa- briek wordt uitgevoerd. PAGINA 5 Drie ministers weg uit Israë lische regering. PAGINA 7 Levensverzekering voor wie samenwoont en niet is ge trouwd. PAGINA 11 BRUSSEL (ANP) - De Europese ministerraad voor onderzoeksbeleid, die vandaag in Brussel bijeen zou komen, is afgelast. Dat betekent dat er ook dit jaar weer geen besluit mogelijk is over de vestigingsplaats van de "JET" ("Joint European Torus"), een zeer geavanceerde technologische apparatuur die een grote rol kan spelen in het onderzoek dat nodig is voor kernversmeltings- processen. Een RSV-topman bestreed zater dag bij de tewaterlating van de „Kortenaer" de bezorgdheid van een deel van de Zeeuwse bevol king over het overhevelen van een deel van de fregattenbouw naar Wilton. Hij zei dat de conti nuering bij „De Schelde daar door niet in gevaar dreigt te ko- De maatregel zou alleen betekenen dat deze werf tot het derde kwar taal van 1982 in plaats van tot het vierde kwartaal van 1983 vol be zet is met marinewerk, wat in houdt dat er pas over zes jaar een mogelijke onderbezetting ont staat. Overwegend droog Veel bewolking en op de meeste plaat sen droog. Zwakke tot matige ooste lijke wind. Minimumtemperaturen om" het vriespunt. Maxima van 1 graad in het noordoosten tot 4 graden in het zuiden van het land. (Opgemaakt om 11.15 uur). 21 DECEMBER Zon op: 8.45 uur; onder.' 16.30 uur. Maan op: 8.37 uur; onder: 17.30 uur. Hoogwater te Katwijk te 2.58 en 15.16 uur; laagwater te 11.09 en 23.36 uur. Een besluit over die vestigings plaats had eigenlijk vorig jaar al moeten vallen. Het feit dat er na een jaar nog steeds geen besluit is bete kent dat de Europese Gemeen schap de voorsprong die ze op dit terrein van onderzoek had op bijv. de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, vrijwel geheel verlo ren heeft laten gaan. Een reis langs Europese hoofdste den van de Nederlandse staatsse cretaris van Buitenlandse Zaken, Brinkhorst, en Europees commis saris Brunner, heeft uitgewezen dat dat mogelijk is. Staatssecretaris Brinkhorst, fungerend voorzitter van de raad, is daarna tot de conclu sie gekomen dat het geen zin had de voor 20 december gedane onder zoeksraad te laten doorgaan. In kringen van de Europese Com missie (dagelijks bestuur van de EG) in Brussel wordt gezegd dat vooral de Franse regering een vreemde rol speelt in het geheel van de problematiek van de vestigings plaats van de "JET". In Parijs zou te verstaan gegeven hebben verschillende EG-lidstaten (voor namelijk Frankrijk, Groot- Brittanniè en West-Duitsland) el kaar de vestiging van de Europese "JET" zo blijven betwisten dat nog liever ziet dat de "JET" gevestigd wordt op Zwitsers gebied (buiten de Europese Ge meenschap dus) dan dat men zou toestaan dat de "JET" buiten Frankrijk, maar in een land van de geen besluitvorming over de zetel Europese Gemeenschap komt. STAAT DER NEDERLANDEN 8X% SO-JARIGE LENING - 1376 22 december 1976 van 9 tot 15 uur door tussenkomst van bank of commissionair i effecten, onder opgave van het bedrag en van koers waartegen men wil deelnemen LEIDEN - Studeren in de Engelse taal is aan de Leidse Rijksuniver siteit niet gebruikelijk. Dit werd gisteravond van de zijde van de Leidse universiteit mee gedeeld naar aanleiding van de opmerking die de Russische dis sident Wladimir Boekowski gis teren in Zürich maakte, dat hij graag naar Leiden komt, maar dat hij enkel de Engelse en Russische taal meester is. In 1972 had de universiteit de, vrij dag in ruil voor de secretaris van de Chileense communistische partij, Louis Corvalan, Rus voor gesteld zijn biologie-studie in Leiden voort te zetten. Een woordvoerder van de universi teit opperde gisteravond evenwel dat het leren van de Nederlandse taal voor Boekowski geen grote problemen zou hoeven opleve ren, gelet op het gemak waarmee hij zich het Engels eigen heeft gemaakt. Amin: protest tegen film over Entebbe NAIROBI (UPI) - President Idi Amin van Oeganda heeft bij pre mier Rabin van Israël geprotes teerd tegen de „valse" film over de Israëlische actie op het Oe- gandese vliegveld van Entebbe. Amin noemde de film „valse pro paganda" en waarschuwde dat „uw regering zou moeten weten dat Oeganda niet zwak is en dat wij geen lafaards zijn". Israëlische militairen bestormden op 4 juli j.l. het vliegveld van En tebbe en redden ruim 100 gijze laars van een gekaapte Franse luchtbus. Ter kennismaking 4 weken voor de halve prl|s Ik word abonnee per 4 januari 1977 en ontvang de krant vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor hart geld en noteer mij aansluitend als abonnee. naam: adres: plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon invullen, in open enveloppe (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214. Leiden. Hongerstaking Zuidmolukkers in Den Haag DEN HAAG (ANP) - Gehuld in de vlag van de Zuid-Molukken zijn vandaag vier sympathisanten van de "Vrije Zuidmolukse Jongeren op het Plein in Den Haag in honger staking gegaan. De hongerstakers willen met deze actie de zaak van de Zuidmolukkers opnieuw in de be langstelling brengen. Zij vinden het onvoorstelbaar dat de mislukte aanhouding van de Blaricumer Pie- ter Menten een Kamerdebat kon opleveren, terwijl na de treinka ping in Wijster en de gijzeling in de Indonesische consulaat in Amster dam van een Kamerdebat geen sprake is geweest. Volgens één van de hongerstakers is het doodstil geworden rond de Zuidmolukse kwestie, op de ge welddadige actie van de politie in Vaassen na. Verder willen de vier jongens, die uit verschillende streken van het land komen, zich solidair verklaren met "hun broeders" die zijn opge sloten na de gebeurtenissen in Am sterdam en Wijster. Boosheid over slecht startende auto eindigt bij dokter LEIDEN - Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zon dag. Een 32-jarige Leidenaar was op bezoek geweest er gensin het Morskwartier. Toen hij in zijn auto was ge stapt, bleek de wagen niet te willen starten. De automobilist maakte zich daarover zo kwaad dat hij weer uitstapte en met zijn blote handen op de wagen be gon in te slaan. Hij bezeerde zich daarbij aan beide handen zodanig dat hij door de EHD naar het Acade misch Ziekenhuis moest wor den overgebracht JOHANNESBURG (Reuter) - Rhodesische troepen hebben za terdagmorgen een beschieting uit gevoerd op een politiepost in Botswana, zo wordt gemeld. Poli tiemannen van de post, even over de grens, hebben het vuur beant woord. Een woordvoerder van de presi dent van'Botswana verklaarde dat een politiefunctionaris gewond is geraakt bij de aanval. De regering van Botswana kon digde zaterdag na een bijzondere zitting aan dat zij zal verzoeken om een spoedbijeenkomst van de Vei ligheidsraad van de Verenigde Na- wtj zullen dinsdagavond 1! dece.v*fee.v \oftb - sfcop- v/ewv ^.-Lofc^uuR aanwezig stop- ih Vte-b W\v\Utlcentvuvvi nde. Kopeymolevï' Mevenw^k -te. Leddevx - stop- voov» Viefcc\9v%e»»en vavv plcrbev» ev\ boeLcev» - s-fco|D— mefc Vxxvtei\jke c^voetev^ va> de. HAMM0ND5 -shp- B'tllevigvoevi RiUy, Jevw\wev evi"X)a\j\d Hawwoml en Jane Maxwell-S-Lop— London, |3> decewbev I0jt& LAKE MANYARA - In het Keniase natuurpark Lake Ma- nyara is een olifanten-tweeling: ontdekt. In de literatuur komt slechts één geval voor waar van de geboorte van een olifanten-tweeling melding wordt gemaakt. De geboorte heeft zich in juli j.l. voorgedaan. ties om steun te vragen tegen de naar haar zeggen daden van agres sie van Rhodesië. De vice-president van het land, Quett Masire, zei in het parlement dat de territoriale soevereiniteit van Botswana al meer dan 30 keer geschonden is door Rhodesische veiligheidstroepen sinds de onaf hankelijkheid in 1966. Op een boerderij bij de Rhodesi sche plaats Meisetter, dicht bij de grens met Mozambique, zijn giste ren de lijken van 25 zwarte arbei ders gevonden, die daar door guer rillastrijders zijn doodgeschoten, zo wordt van overheidszijde in Sa lisbury SCHOENREPARATIE SCHAATSEN SLIJPEN SNEL KLAAR "DE SCHOENMAKER" wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig iy/7 KOREVAARSTRAAT 9 onder de Luilel i yy m DINSDAG EN WOENSDAG BIJ ALBERT HEIJN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 1