FC yyy straft laksheid van Feyenoord af JOOP BRAND INTERIM- BONBSCOACH? Slechts één ploeg speelde m SCORES IN BETAALD VOETBAL MAANDAG 20 DECEMBER 1976 SPORKti™ SPORT SPORT UTRECHT - "Een minuut voor twaalC', schatte AZ-voorzitter Arie Ligthart zaterdag in de bondsvergadering deel n. Waar de Noordhollander op doelde nieuwe interimbondscoach. Ligthart, later ijverig gesteund door amateurafgevaardigde Fe- ringa, hield het er maar weer eens op dat George Knobel niet zou mogen terugkeren. Niette min bleek hij van zorg vervuld aangezien een journalist hem daags tevoren influisterde dat het besluit al zou zijn genomen om Knobel opnieuw aan te stel len. Ligthart: „Een tijdelijke bonds coach is vlees noch vis. Mocht terug worden gegrepen op Kno bel d an zit je in een mum van tijd weer in de problemen. Wanneer hij succes heeft en de spelers willen hem weer houden, hoe moet je dan je gezicht nog red den?" Het leek allemaal verdacht veel op een pleidooi voor Joop Brand. Brand werd volgens Lig thart door de clubs, die als le verancier doorgaan van Oranje, na Kohn genoemd als kandi daat. Maar Brand werd tot op het moment dat hij vertrok om in Oostenrijk te gaan skiën nog niet benaderd. KNVB-voorzitter Meuleman stelde Ligthart ge deeltelijk gerust. Knobel was volgens hem nog niet gevraagd en verder zou het bondsbestuur in de middaguren vergaderen, nadat het sectiebestuur betaald voetbal de opdracht om een in terimbondscoach aan te trek ken, teruggaf. Opnieuw Jacques Hogewoning pa afloop van die vergadering: „We heb ben de beslissing genomen om Knobel niet terug te vragen. De procedure kan nu opnieuw be ginnen". In de conferentiezaal van het Utrechtse Jaarbeursge bouw deed prompt het verhaal de ronde dat Joop Brand zou worden benoemd. Het feit, dat de huidige manager van Volen- dam niet telefonisch bereikbaar is in Oostenrijk zou het bonds bestuur er toe hebben gebracht oni zijn naam nog niet in ver band met een tijdelijk bonds- coachschap te brengen. In prin cipe zou het besluit al zijn ge nomen om Brand aan te stellen. Dit piet de restrictie, dat on geacht het resultaat onder zijn bewind het dienstverband niet zou worden gecontinueerd na de interlands tegen Engeland en Belgie. Als voornaamste leverancier van spelers, werden clubs als Ajax, Feyenoord, NEC, AZÜ67 en PSV al eerder gevraagd om in prin cipe mee te denken om uit de impasse te komen. Feyenoord- voorzitter Van Zandvliet giste ren in 'Langs de Lijn': Dat Bos- kov zou worden aangezocht vind ik te ver gaan. Er is alleen gevraagd of de vijf topclubs er eventueel bezwaar tegen zouden hebben wanneer een trainer van een van deze clubs zou worden aangesteld". De spelers Het commentaar van de spelers werd, nu hun wensen niet wor den geeerbiedigd, gisteren bij mondjesmaat verstrekt. De PSV'ers, zoals die tegen AZÜ67 slag bleken weinig geïnteres seerd. In Rotterdam zei Wim Jansen als contactman van Krol: „Het sectiebestuur heeft onze mening gevraagd. Wij heb ben Knobel genoemd. Nu die het niet wordt zou je kunnen zeggen, dat er inspraak is toegepast maar dat onze wensen niet wor den geeerbiedigd. Wat mij be treft is de kous hiermee af. Dat wil zeggen, dat ik'gewoon af wacht wie het wel wordt. Nee, Brand ken ik niet. Ik heb nooit onder hem gewerkt, dus ik heb ook geen mening over hem". Of de spelers verdere actie zullen ondernemen hangt duidelijk weer af van Spanje. Van Johan Cruijff, die gisteren tegen geel aanliep in de derby tegen Es- pagnol, werd tot nu toe echter niets vernomen. Het bondsbes tuur wees zaterdag Zwikstra, Hogewoning en Huijbrechts, re centelijk in Joegoslavië de zo genaamde E K-commissie vor mend, aan om zich in eerste in stantie bezig te houden met de nieuwe tijdelijke bondscoach. BH r De uitstekende VW-doelman Vieten is kansloos op de schuiver van Dick Schneider. ALKMAAR - Kees Rijvers was de openhartigheid zelve na de 4-0 nederlaag. Hij had niets te verbergen. "Er was maar één ploeg, die speelde, AZ'67. Wij zijn verdiend het schip ingegaan tegen een elftal, dat een klasse beter voetbalde dan wij". De kleine trainer van de ploeg, die zich nog een half seizoen lands kampioen mag noemen en dan teminste een heel voetbaljaar niet meer, had - net als een redelijk gevuld Alkmaars Sportpark - ge zien dat zijn team in de bitter koude ijsregen ook géén van zijn tekortkomingen verborgen hield. PSV deed, met uitzondering van Jan van Beveren, die een paar sterke momenten had, letterlijk alles verkeerd. De passes kwa men of niet aan, of werden niet verzonden, omdat niemand aan wezig was die als volgende balbe zit begeerde. De verdediging kende slechts één soort sluiting, namelijk kortsluiting, omdat Willy van de Kerkhof te gretig was voor de centrumpositie en Van Kraay opnieuw niet de orga nisator bleek, die juist tegen het overtuigend en met overtuiging spelende AZ'67 zo nodig was. De Alkmaarders wilden wat goed maken na de tegenvallers tegen Haarlem en FC Den Haag en trof fen het in zoverre dat PSV weinig hindemissen opwierp. Edström en Posthuma werden geïsoleerde spitsen, die geen aanvulling van het middenveld kregen omdat het daartoe aangewezen kwartet als één man faalde. Het centrale trio van AZ'67, Arntz, Van Hanegem en Nygaard, sterk gesteund door de opmerkelijk spelende John Metgod, leek een vrijbrief te bezitten voor het ge-' bruik van het middenveld. Dat recht werd overigens niet alleen door PSV geschonken, maar vooral veroverd dank zij Alk- maarse kwaliteit en simpele werklust. Toch leverde dat in het eerste half uur weinig op. Er kwamen wel mogelijkheden, maar die werden iets te onnauw keurig behandeld. De openingstreffer kwam dan ook min of meer toevallig en vooral met medewerking van PSV tot stand. Na een vrije trap op het middenveld verloor PSV de bal aan de ver teruggekomen Kist. Zijn directe bewaker Willy van de Kerkhof ging onstuimig op jacht, werd getruct door Kist en toen lag de weg naar Van Beveren praktisch open. Via Metgod en een schitterend schot van Van Rijnsoever werd de overval op PSV, dat zich even niet op verde digen concentreerde, voltooid (1-0). Vier minuten later was het al 2-0 doordat Spelbos na een hoek schop van Metgod boven de han den van Van Beveren uitkopte. "Dat eerste doelpunt", vertelt Rijvers, "had nooit mogen ko men. Wij probeerden AZ'67 op nul te houden, maar toen er ge- wisseld moest worden omdat Van der Kuylen duidelijk nog niet fit was, ging de ploeg in de fout. Juist op zo'n moment moet je je rijen gesloten houden. Nu weten wij in ieder geval één ding zeker, namelijk de rest van het seizoen zullen we moeten werken om nog derde te worden. Tot vandaag hadden wij het kam pioenschap nog niet,helemaal af geschreven". De eenzijdigheid in het duel werd, indien al mogelijk, na rust nog groter. Met John Metgod - de jongste van allemaal - in de rol van spelbepalende man, liet AZ de tegenstander geen enkele kans terug te komen. Hoe knel lend de greep was, wordt bewe zen door het feit dat PSV zich niet één uitgespeelde kans verwierf, niet een keer op doel schoot of kopte en het Alkmaarse publiek niet eens de gelegeheidbood de kwaliteiten van de in eigen huis debuterende Joegoslavische doelman Meskovic te beoorde len. AZ kwam in de tweede periode nog tot gave treffers van Nygaard en Kist. Pas het vierde doelpunt, vijf minuten voor tijd, werd gemaakt door een aanvaller, de andere drie kwamen tot stand dank zij ver dedigers en middenvelders. Daarmee wil niet gezegd zijn over kwaliteit in de Almaarse aanval, maar wel over de slechte organi satie van PSV. In de chaos voor Van Beveren, ontstaan door ei gen onmacht, konden de opko mende AZ-ers naar hartelust dar telen en dat is terug te vinden in de uitslag. "Vandaag hebben wij laten zien wat we kunnen. De hele ploeg heeft bewogen. Hovenkamp (er is geen betere in Nederland) en Metgod hebben schitterend ge voetbald. Het liep goed en dan kunnen zij en de anderen erg veel. PSV is niet in de wedstrijd geweest, dat was onze verdien ste", concludeerde Hans Kraay na afloop terecht. ROTTERDAM - Eindhoven heette een paar weken geleden de tegenstander tegen wie Feyenoord zich een superieure houding dacht te kunnen veroorloven. Een opvatting, die zo bleek in die bekerstrijd volkomen misplaatst was. Pas in de tweede verlenging schudde Feyenoord de laaggeklas seerde opponent van zich af. PSV, werd voor het duel nog i Smits niet veel helpen Gisteren stond FC VW, eveneens een ploeg uit de onderste regionen van de ranglijst, voor het competi- tietreffen tegenover Feyenoord in de Kuip en opnieuw meenden de Rotterdammers zich een hooghar tige houding te kunnen permiteren. Zeker na die ongelooflijk vlot tot stand gekomen 1—0 voorsprong. Door Ad van Kaam Ondanks de woedeuitbarsting van Boskov naderhand had Feyenoord het lesje van Eindhoven niet ge leerd. Inplaats van door te drukken hielden de Rotterdammers het na dat ene doelpunt wel voor gezien. Hetgeen hen door VW in dank werd afgenomen, want de Venlona- ren konden nu inplaats van met een ingecalculeerde nederlaag met één belangrijk punt huiswaarts keren. Welke consequenties die 1-1 voor Feyenoord heeft moet nog worden afgewacht. Helden FC VW-trainer Rob Baan formu leerde na afloop in een helder be toog waar het bij de tegenstander aan schortte. Baan: „Die vlotte voorsprong zou zo'n ploeg als Feyenoord toch moeten inspireren om door te gaan. Maar nee hun of fensief stokte, zodat wij de gele genheid kregen om ons te herstel len. In de tweede helft was ik be dacht op een gretig Feyenoord, maar weer lieten ze het afweten. Al les door het centrum, geen enkele aanvaller liep eens door tot de ach terlijn. Daardoor konden wij het in itiatief soms zeldzaam makkelijk overnemen met als resultaat een tegendoelpunt en uiteindelijk zelfs nog de beste kans op de overwin ning. Natuurlijk waren wij als lichte ploeg op dit zware veld in het voordeel en bovendien had ik de jongens opdracht gegeven de no dige durf te demonstreren. In eer ste instantie om de schade beperkt te houden, later om de score gelijk te trekken, of eventueel zelfs te winnen. Ik had uiteraard niet ver wacht, dat Feyenoord zó ongeïn spireerd te werk zou gaan", aldus de Venlose trainer. Intelligent Boskov laakte later de weinig intel ligente spelwijze van zijn team. „Al les ging door het midden, zelden via de zijkanten, waar VW toch op zijn zwakst is. Daarbij werd de bal veel te lang vastgehouden en lag het tempo ontzettend laag. Dat speelde Venlo in de kaart. Achteraf bezien ben ik nog blij met die 1-1. Voor hetzelfde geld verliezen we". Boskov en eerder Baan, doelden hierbij op de actie die de beweeg lijke Joegoslavische VW-spits Kurcinac twee minuten voor tijd inzette. Bij de middenlijn pikte hij de bal op, liet Van de Korput en Vos met een magnifieke beweging kansloos, maar zag geen kans, al leen voor Treytel, Feyenoord de genadeklap toe te dienen. Kurci nac: „Ik schoot in de grond". Geluk voor Feyenoord, dat de arrogante houding anders met twee verlies- punten had moeten bekopen. Die arrogantie straalde vooral van spe lers als De Jong, Vos en Van de Korput af. Door de gedwongen af wezigheid van Wim Jansen (last van een oude blessure) was Theo de Jong de aangewezen man om het spel te verdelen, een taak waarop de slungelachtige middenvelder niet berekend bleek. Veel te vaak zocht hij het in persoonlijke con frontaties met directe belager Ad vocaat; veel te weinig koos hij voor simpele voortzettingen langs de zijkanten van het overigens moei lijk bespeelbare veld. De slechte gesteldheid van de bodem werkte zeker niet in het voordeel 'zware jongens' als Nico Jansen, Van Deinsen en Van Daele, (die de stoppersplaats van de tot midden velder getransformeerde Van de Korput had overgenomen). Ge drieën bleven zij ver onder de maat evenals trouwens de vleugelverde digers Vos en Schneider. Laatsge- noemde knalde wel Feyenoords' eerste treffer binnen, maar ont plooide daarna nog nauwelijks ac tiviteiten. Harry Vos stelde in ver dedigend opzicht teleur. Kurcinac, die zich eerst liet inpakken door de weer excellerende Wim Rijsbergen, koos met opzet na de hervatting Vos als 'vaste maat' en kreeg inder daad plotseling alle kans zijn schijnbewegingen te etaleren. Matheid VW profiteerde in de eerste helft overigens nauwelijks van Feye noords matheid. De Venlonaren durfden geen echte offensieve ac ties te ontplooien, want maar zel den kreeg de tweemansvoorhoede De Jonge-Kurcinac steun. Daar door leek het alsof Feyenoord nad rukkelijk overheerste. Dat was ech ter maar schijn. In werkelijkheid schiepen de Rotterdammers zich in die eerste fase welgeteld maar één kans. Kreuz kopte de door Vreysen verlengde bal tegen de op de doel lijn geposteerde Dick Advocaat. De Hagenaar maakte hierbij hands, zij het niet opzettelijk en dus liet Mul der terecht doorspelen. Arbiter Muiden „Er waren inderdaad nog meer grensgevallen, geen enkele keer werd echter met opzet de bal met de hand beroerd. Het publiek eist dan een strafschop, maar daar trap ik toch echt niet in". De door VW-coach Rob Baan verwachte Rotterdamse stormloop bleef na rust uit, waarop de trainer zijn ploeg opdracht gaf te proberen het initiatief van Feyenoord over te nemen. Na zes minuten al was het raak. Rijsbergen verspeelde de bal, Van Daele zette Kurcinac opzij toen deze trachtte het leder vóór Treytel te bemachtigen. De vrije trap werd razendsnel genomen. De Feyenoord-muur stond met scheidsrechter Mulder nog te deli- bireren over de juiste afstand, toen Van der Weide de bal al naar de ge heel vrijstaande verdediger Van Dinter schoof die genadeloos hard uithaalde: 1-1. Wie verwacht had dat Feyenoord nu onmiddellijk met grootscheepse middelen zou trachten in deze stand verandering te brengen kwam bedrogen uit. Hardleers dook Feyenoord telkens de trech ter in en VW ging dan ook steeds gemakkelijker voetballen. Baan onderstreepte Feyenoords' falen door onvervaard een derde aanval ler in te zetten, als bewijs, dat hij bepaald niet onder de indruk was van deze Rotterdamse topformatie. Deze zet bracht de Boskov-brigade aan de rand van de afgrond. Omdat Kurcinac in de grond trapte bleef Feyenoord een vrije val zonder pa rachute bespaard. Van de geruchten, dat Boskov op de nominatie staat om interim-coach van het Neder lands elftal te worden weet ik officieel niets af. dat heb ik ook maar van horen zeggen. Of het waar is betwijfel ik, of hij op een eventuele uitnodiging zal in gaan nog meer. Clubbelangen wegen tegenwoordig zwaar en Boskov zal al zijn aandacht wil len richten op het behalen van de landstitel. Bovendien vind ik het niet verstandig om een ge kleurde' bondscoach aan te stel len. Beter lijkt me een niet club gebonden trainer. Ja, de naam van Joop Brand heb ik ook gehoord. Een goeie vent, ik ken hem nog uit de tijd dat hij mij naar DWS wilde ha len en van de trainerscursus, die ik momenteel op Zeist volg. Van mij mag hij komen, maar voor iets definitief wordt zullen de spelers van Oranje zich eerst moeten beraden. Wel vind ik, dat de KNVB on derhand eens moet opschieten met een benoemingEn dan nog wat: een échte bondscoach is ook nooit weg. Over de wedstrijd van gisteren kan ik kort zijn. Weer de oude fout: na een snelle voorsprong verzuimen het karwei af te ma ken. Al was het veld niet best, al nam die scheidsrechter een paar voor ons ongelukkige beslissin gen en al kwam VW op 1-1, we hadden deze wedstrijd doodge woon moeten Wim Jansen wordt toch wel ge mist. Feyenoord kan niet buiten zijn ijver en inzicht. Er werd veel te veel door het centrum ge speeld waar al die lange jon gens staan. Bovendien werd er ook nog eens te veel met de bal gelopén, waardoor de tegen stander de tijd krijgt de boel achter te organiseren. Een paar uitvallen en je gaat zo de boot in. Mede omdat ons middenveld té aanvallend is ingesteld en er bij ons achter man-tegen-man situaties onstaan die levensge vaarlijk zijn. Maar goed, de competitie is nog lang. Hopelijk gaat het na de winterstop weer beter. Nee, skiën ga ik niet.Dat is verboden. WIM RIJSBERGEN Vreugde na afloop bij FC VW, dat het gelijkspel tegen Feyenoord vierde als een overwinning. EREDIVISIE AZ'67-PSV Feyenoord-FC VW Ajax 17 Feyen.1 Utrecht 17 AZ'67 17 PSV 17 Roda 17 Sparta 17 Haarlem 17 D. Haag 17 NAC 17 FC VW 17 Eagles 17 Eindhoven 17 Telstar 17 Twente 16 NEC 17 Amsterd. 17 Graafsch. 17 1-1 28 33-13 26 43-16 23 33-34 20 43-21 20 33-21 19 26-17 19 29-27 19 23-24 18 32-24 18 27-28 14 19-20 13 20-39 13 17-39 12 21-34 12 19-22 11 26-27 10 19-37 9 15-35 EREDIVISIE AZ'67 - PSV 4-0 (2—0), 30. VKAN Rijnsoever 1-0, 34. Spelbos 2-0, 61. Nygaard 3-0, 85. Kist 4-0. Scheids rechter. - Derks. Toeschouwers: 16.000. Feyenoord - FC VW 1-1 (1-0). Schneider 1-0, 51. Van Dinter 1-1. Scheidsrechten Mulder. Toe schouwers: 12.000. Geels (Ajax)17 Nico (Feyenoord)14 Kist (AZ'67)13 Clarke (Sparta)12 Van der Kuylen (PSV) 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 13