mum (2l/d SV/r Kritisch toneel Nieuwe Komedie POEZIE ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD DE GELE SPIN ZATERDAG 18 DECEMBER 1976 PAGINA 29 Spandoeken met kreten als "Gekraakt!!! Stop de sloop"! en "Vecht mee met het buurtcomi- té. In deze sfeer van "harde" ac tie speelt de vormings toneel groep "De Nieuwe Komedie" maandagavond 20 december in Leiden het programma "Kost winner, wat is dat pa"?. De voorstelling wordt om techni sche redenen (het stuk vereist bijvoorbeeld een zeer flexibel stoelenplan en een podium met twee trappen naar de zaal) niet in de Leidse Schouwburg, maar in het LAK-theater gegeven. Het gaat hier duidelijk om een maatschappij kritisch stuk met als thema's de renovatie van oude wijken, grondspeculatie, kaalslag, politieke manipulatie, werkeloosheid en de activiteit van buurtcomité's. Kortom, veel misstanden uit de samen leving worden in deze produk- tie bijeen geveegd. Behalve actie-theater is het ook een soort satire op de zelfgenoeg zame burger (in dit geval het ge zin De Vries), die elke ontmoe ting met maatschappelijke ver anderingen uit de weg gaat door deze te bagatelliseren. De rol van de moeder wordt in het stuk, dat een grote bezetting heeft, gespeeld door Heieen van Meurs, die van de vader door Jaap Hoogstra en die van de zoon door Bart Scheepens. De foto met links Eric Schuttelaar en rechts Valentijn Ouwens geeft een fragment uit het maat schappij kritische stuk weer. Rob v. Reijn met "Christmas Carol" HAARLEM - Het pantomime theater Rob van Reijn en de technische theatergroep Per- spekt uit Haarlem hebben op nieuw het kerstverhaal "A Christmas Carol" van Charles Dickens op het repertoire ge nomen. Donderdagavond 23 december gaat de voorstelling in de Leidse Schouwburg. Vorig jaar kwam Van Reijn en Perspekt al met het kerstver haal. Er konden slechts tien voorstellingen worden gege ven, ofschoon de uitvoering werd bejubeld. De mimekun stenaar en de technische thea termensen maakten een nieuwe produktie, waarmee een uitge breide serie voorstellingen wordt gegeven. Het verhaal gaat over Scrooge, die weigert iets te geven voor het kerstfeest van de armen. Zijn overleden compagnon Marley voorspelt hem drie gees ten. Scrooge komt tegenover een lieflijk verleden, een on heilspellend heden en een barre boze toekomst te staan. De hardvochtige, schraperige Scrooge krijgt berouw en gaat ten slotte geluk brengen in het bestaan van zijn medemensen. LEIDEN - "Deze wereld is niet de echte" is de titel van de voor stelling van Poëzie Hardop, die dinsdag 21 december in de Leidse Schouwburg wordt ge geven. De voorstelling is geba seerd op korte prozafragmen ten en gedichten van Paul van Ostayen en Hans Lodeizen. De uitvoerenden zijn Henk Baten- burgh en Jeanneke Stam. Ach ter de piano zit Antoine Oomen. Het gedeelte voor de pauze, dat is gewijd aan Paul van Ostayen, is samengesteld door Henk Ba- tenburgh en Huub Oosterhuis, het programma rond Lodeizen door Willem Jan Mulder en Huub Oosterhuis. Galerie v. d. Vlist, Botermarkt 3. Ten toonstelling Machteld Hooyen - Goua ches, Fred Koot - grafiek, Margot Daems j- poppen, Anke Blankevoort- keramiek, |Jan Rotteveel - tekeningen, Karei Wig- gers - schilderijen, t.m. 31 december 'geopend di. t.m. za. van 10-17 uur. do tot '21.uur. Galerie 't Straatje, ingang Nieuwe Rijn; J38. Handgeborduurde tafellakens en ta felkleden van Linthorst en gobelins met afbeeldingen van Renoir. Tot 31 dec geopend di. t/m za. van 10-17 uur, do 'ook van 19-21 uur. Galerie De Oude Rijn, Oude Rijn 40^ Tentoonstelling Jan Hameling - pente keningen en aquarellen, Maijolein v. d. tAssen - potloodtekeningen, Alex Hak-! .Galerie Denise Stephan, Bakkersteeg' 18. Tentoonstelling Kees van Roemburg schilderijen. Geopend za van 14-18 iur tot 30 jan. Atelier "De Scherf', Nassaulaan 41, Oegstgeest, tel. 150220. Ans v. d. Hei- de-Kort exposeert eigen werk glasbui-, gen, houtwerk, tegels en mozaïeken. jDe Lakenhal, Oude Singel'28-32, Ten toonstelling "Geschildert tot Leyden Anno 1626". Van 18 nov. t/m 9 jan., geopend dag. van 10-17 uur, zo. van 13-17 uur (25 dec. en 1 jan. gesloten). Galerie De Oude Rijn 40. Tentoonstel ling Ans Wortel - gouaches en Geert Jan van Meurs - beeldhouwwerk. Van 17 dec. tot 20 jan., geopend di. t/m zat. van 10.30-17 uur, do ook van 19-21 uur Rijksmuseum van Volkenkunde, Steen- straat 1. Tentoonstelling "Eskimo kunst, vroeger en nu". Tot 31 dec., geopend ma. t/m za. van 10-17 uur, zo. en feestdagen Galene-bibliotheek, Luifel baan 1, Was senaar Tentoonstelling Aimée Crince le Roy - houtsneden. Wim Fraeyhoven - poppen Openingstijden van de biblio theek. Van 18 dec. tot 13 jan. 'an Oudheden (Rapen-' Ttijksmus burg 28). Werkd. 10 uur voorm.-5*uiiV nam. zondag 1-5 uur nam. Pulchri Studio, Kempenaerstraat, Oegstgeest. Tentoonstelling Leon Zeldenrust - schilderijen en Ula van Ophuysen - beeldhouwwerk Van 10 t/m 30 dec. Geopend dag van 10 tot 16 uur (zondags en beide kerstdagen gesloten). Werkplaats De Bange Duivel, Rijndijk- Tentoonstelling Canal - gouaches en pentekeningen. Tot 1 jan., dag, geopend, telefoon 124454. Bejaardencentrum Rosenburch. Ten toonstelling zeefdrukken van H. Hase- noot. Geopend dag. van 9-20 uur. zat. van 9-15 uur, tot 2 jan 18 DECEMBER 1976 Honderd jaar geleden stond de krant: - In een particulieren brief uit Widdin, een Bulgaarsche dis trictshoofdstad aan de Servi sche grens, wordt gezegd, dat overal in Bulgarije rooverben- den voor den dag komen om de bevolking volmaaktheid brand schatten. Op de wegen worden reizigers uitgeplunderd en zelfs worden kleinere en grootere plaatsen op klaarlichten dag overvallen, waarna alle huizen worden doorzocht op waarde volle voorwerpen. Zelfs de mos keeën zijn voor deze Muzelman- sche roovers niet veilig. Een de- lemvP zer heiligdommen werd onlangs volkomen leeggehaald en ook de woning van den geestelijk werd geplunderd. De politie legt bij dat alles de handen in den schootomdat zij het te druk zou hebben met andere zaken. Vijftig jaar geleden: - De Daily Mail" publiceert bijzonderheden omtrent een be langrijke uitvinding van den Schot John Baird, die verwacht, dat, indien zijn "wonderlijke straal" tot volmaaktheid kan worden gebracht, het zien in het duister een voldongen feit zal zijn. Verder beweert hij met zijn toestel een afstand van 40 km te kunnen bestrijken, waardoor zoowel oorlogsschepens vlieg tuigen ontdekt kunnen worden. Ook het zien van voorwerpen in den mist zal volgens Baird op een afstand mogelijk zijn (De Schot John Logie Baird, 1888-1946, geniet den bijnaam van "vader der televisie". Hij vond 50 jaar geleden een tv- systeem uit, dat gebaseerd was op de schijf van den Duitser Nipkow. Reeds in 1928 ver zorgde de Baird Television De velopment Company geregelde tv-uitzendingen over twee Lon- dense zenders, alsmede een transatlantische verbinding. Na 1933 werkte Baird aan BBC-uitzendingen van tv mee. Onder gebruikmaking van vele van zijn vindingen werd zijn pionierswerk door de industrie overgeiiomen en vervolmaakt, Red.). Areas pass 17 Algiers nr Rotterdam, Breevecht pass 17 Downsing nr Midd- lesboro, Carabeka-1 17 35 w Marseille nr Kenitra, Dutch Engineer 16 van Rotterdam nr Tees, Dutch Mate 17 50 no Quessant nr Pi- Josephine 16 75 zw Quessant nr Shore- ham, Keizersgracht 16 20 no Gran Canaria, Merak 17 150 o Algiers nr Piraeus, Neutron pass 16 Westhinder nr Londen, Noblesse 17 vn Rotterdam nr zee, Okdine pass 17 Royal Sovereighn nr Gi braltar, Rochab 16 90 zzo Accra nr Port Harcourt (Grote vaart) Abiba 17 te Bahrein, Acmaea 16 te Rotterdam, Alkes 16 vn Salvador nr Tenerife, Amersfoort 17 te Pto Plata, Amstelmeer 16 190 w Miami nr New Or leans, Area 17 vn J arrow nr Stanlow, Ares 16 vn Hamburg nr Antwerpen, Bntsum 16 1100 zzw Mazatlan nr Bum- side. Chevron Amsterdam 16 275 no Trinidad nr Trinidad, Chevron Kentucky 16 p Singapore nr San Clemente, Chevron Rome 16 490 z San Francisco nr Rastanura, Coral Obelia, 16 te Rotterdam, Diadema 16 rede Aruba, Doelwijk, 16 vn Napels nr Skikda, Esso Bonaire 16 360 zzw Ascensionfcor Aruba, Farmsum 16 1000 o Hawaii nr Japan, Gardenia 16 t.a. rede Carrera, Groetedyk, 16 te Le Havre, Hermes, 16 300 no Saba nr Curacao, Holendrecht 16 p Fernando do Noronha nr Polen, Ilias 16 vn Rotterdam nr Felixstowe, Katelysia 16 vn Campana nr Curacao, Leersum 17 vn Bremen nr Antwerpen, Leiderkerk, 16 120 zo Faial nr Muscat, Lovellia, 17 te Kharg Island, Macoma, 16 320 zzw Bombay nr Los An- Madison Lloyd 16 40 o Mogadiscio nr Suez, Mytilus 16 440 z Cape Palmas nr Rot- Neder Ebro, 16 80 zw Djeddah nr Dubai, Neder Eems 16 570 nw Lissabon nr Pa- Neder Rhone 17 vn Port Said nr Suez, Neder Rijn, 17 te Karlshamn. Nedlloyd Dejima, 16 vn Gothenburg nr Hamburg, Nedlloyd Niger 16 v Duinkerken nr Le Havre, Nwdlloyd Nile 16 vn Dakar nr Bordeaux, Ossendrecht 16 930 wzw Flores nr Ge- Philippia 16 800 o Bermuda nr Rotter- Puttèn 16 1140 ono St. Maarten nr Cuba, Sinoutskerk 16 vn Dubai nr Koeweit, Straat Algoa, 17 te Kingston, Straat Frazer 16 vn Tauranga nr Bang kok, Straat Futami 17 te Durban, Straat Hobart 17 te Nagoya, Straat Magelhaen 16 250 no Paas eil. nr Bangkok, Straat Napier, 16 vn Port Elisabeth nr Durban, Straat Talbot 17 te Luanda, Thameshaven 17 vn Santos nr Antwer pen, Trident Amsterdam 17 te Maracaibo, Trident Rotterdam 16 vn Sta Marta nr Rotterdam, Walcheren, 16 vn PortCartier nr Gdynia, Westland 16 500 zw Las Palmas nr Aal- borg, Wieldrecht 16 350 nw Finisterre nr Pa- Zuiderkerk 16 vn Valencia nr Tripoli. panda en de overmeestering 25-135 - Aal de Glibber had Pam naar de achterbuurt gebracht waar hij op een huurkamertje woonde - en daar legde hij uit wat hij van plan was. ,Jk heb een leuk karweitje op het oog," verklaarde hij. ,Jk weet een aardige verzamelingwaar we aan kunnen komen als we een beetje handig te werk gaan. En handig ben je wel, geloof ik." Maar Pam ging deze keer niet op die vleiende woorden in. „Wat bedoel je: aankomen?" vroeg hij argwanend. „ALs je maar weet dat ik een eerlijke Panda ben. Je wilt me toch niet op het slechte pad brengen? Daar doe ik niet aan mee!" Nu werd Aal boos. Je hebt toch geen babbels, huh?!"schreeuwde hij. ,f)enk er aan dat ik je uit de gevangenis gehaald heb,en dat heeft me veel geld gekost. Voor wat, hoort wat!" ,Als het maar eerlijk is!" riep Pam. „Want mijn familie Zijn stem verstierf in gemompel en er kwam een vreemde blik in zijn ogen. Het was duidelijk dat hij weer een van zijn aanvallen kreeg, want hij greep de tafel en tilde die met verwrongen gelaat boven zijnhoofd.fl-niet doen!" riep Aal ongerust. ,fkg-geloofjewel RIJST SCHOTEL 3 kopjes rijst, 6 kop jes water, 1 bouillon tablet, 3 preien, 2 eet lepels boter met 2 theelepels kerrie, 40 g boter 40 g bloem, 4 dl melk en hï bouil lontablet. aroma- zout, zout, peper, 150 kaas. ook de rijst in het water met bouillon tablet in 20 minuten ar en droog. Snijd prei in ringen, was en smoor ze in de boter met kerrie in 10 minuten gaar. Smelt de 40 g boter, voeg de bloem toe en roer met de melk en het bouillontablet tot een gladde saus is ontstaan. Maak deze op smaak met de kruiderij. Doe laag m laag rijst, prei en Jakjes kaas in een •eboterde vuurvaste schotel. Zorg dat de laatste laag uit rijst bestaat. Overgiet dit alles met saus. Zet de schotel 20 minuten min een op 225°C voorverwarmde i tot de boven kant goudgeel is ge kleurd. AIS JE ZO OMSrABIEt BUVFT MKc, Je- MOOIr ESA> ftCHOORCWCe BAA/'S a -a_ 2SZ6 IK. k_AM TOCb S.Q D£ ©F* PE AFDEblNCi OM CyB LCCO HOTl K~~ LUXOR- "Wie dan leeft wie dan zorgt", dag. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. 2.15, 4.30, 7.00 en 9.15 uur. AL CAMERA: "Towering inferno", dag. 8.00 Kindermatinee: Ali 1 2.00 e di. i i de 40 r 2.30 i 15 uur. AL. Nachtvoorstelling: "Performance", 11.30 uur. 18 jaar. STUDIO: "20.000 mijl onder zee", di 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4 45 ui AL. Kindermatinee: "101 Dalmatiërs' Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13 00 Uur tot woensdag 13 00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13,00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14 30 uur Avondbezoekcur 18.30-19 30 uur. Kinderafdeling dage lijks van 14 00-19 00 uur alleen voor ou ders zondag 14 00-15.00 uur voor overige familieleden. Kinderen beneden 14 jaar hebben geen toegang op de kinderafde ling. Sint Elizabeth-ziekenhuis volwassenen dagelijks van 14.00-14 45 uur en van 18.30 tot 19.30 uur; klasse-afdelingen ook 11.15 tot 12.00 uur. Kraamafdeling: dag. van 11.15 tot 12.00 uur (alleen voor echt- gen )v. 15.00 tot 16 00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Laatste kwartier middag- en avondbezoek babyshow. Kinderafde ling dag. 15.00 tot 18.30 uur. CCU (hart- bewaking)dag. van 14.15tot 14.45 uuren ♦v^n 19 00 tot 19.30. Sport-Medisch Adviescentrum Spreek uur ma. en do. 19.30-20.30 uur in het St. Elisabeth-Ziekenhuis. Endegeest dinsdag en vrijdag 13-14.30 uur 's zondags 11-12 uur en 14-15 uur; eerste klasse: de gehele dag. Annakliniek: Klasse afdeling van 13.00-14.30 uur van 18.30 tot 20.00 uur. Derde klasse bezoekuur van 13.00-14.00 uur en 18.30-19.30 uur Kinderzael; van 13 00-14 00 uur. Op woensdagavond (uitsluitend voor de ouders) van 18.30-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14 15-15.00 uur. 18 30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag tlm vrijdag: 18 30-18 45 uur. Zaterdap en zonaag 14.45-15:00 uur. Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur. 18.30-19 00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur. 18.30-19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord le en 2e klas 11-11.30; 13 30- 14.15 en 18 30-19.30 uur; 3e kla$ 13.30- 14.15 en 18.30-19 30 uur; Kraamafdeling 13.30-14.15 uur alleen voor echtgenoten 19-20 uur; Kinderafdeling 14.30-18.30 uur alleen voor ouders 14.30-15.30 uur. overige familieleden (niet meer dan 2 pers.). Kinderen beneden 14 jaar geen toegang. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schio- hol (020-175000).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 29