Groenevelt volgt de FNV-loonlijn 'Joden waren van schuld, ik wist niet alles de beter' VAN CHOCOLA KRUG JE MAAR ÉÉN LETTER, IN EEN BOEK STAAN ER DUIZENDEN. boeken: Van Agt: Aanval Kamer in zaak- Menten oneerlijk molan m: In het weekend koken maakt nog geen moeder van u, meneer. Waarom zit Frankrijk vanaf 13 november in Leiderdorp? Acht maanden voor verbergen lijk DINSDAG 23 NOVEMBER 1976 BINNENLAND Als u precies wilt weten welk boek u wilt s;evcn óf krij«en, kijk dan in de laatste Boekenmolen. Een gids met ca. 550 cadeautips plus 8 voordeel aanbied i ngen Nog niet ontvangen? Vraag bij de boekhandel. Daar vindt u nog veel meer ideeen. Totaal 4,5 procent geëist Groenevelt had de motie op zak waarin de bondsraad over de periode oktober '75/oktober '76 een volledige prijscompensatie eist. "Als men dat standpunt niet aanpast dan kunnen wij geen gecoördineerd beleid voe ren", zei FNV-vice-voorzitter Wim Spit. Andere bonden (de grafici en amb tenaren) die over 1976 de prij scompensatie inclusief de btw- verhoging eisten hebben zich achter de FNV-Iijn geschaard. Zij kunnen wel volledige prij scompensatie eisen maar dat gaat dan ten koste van de ruimte voor de bruto loonsverhoging. De bovengrens is 4.5 procent, of zij Groenevelt zal volgen of De federatieraad heeft aanvaard AMSTERDAM (SP/ANP) - Arie Groenevelt, voorzitter van de Industriebond NVV, heeft zich gisteravond achter de FNV-lijn over de lonen 1977 geschaard. De FNV-bonden willen op 1 januari 1977 in totaal 4.5 procent meer loon, 2.5 procent compensatie van gestegen prijzen. De gemid delde werknemer zal er daar door in koopkracht 2 procent op vooruitgaan. Die 4.5 procent is de bovengrens. De FNV zal geen afrekening vragen over 1976, hoewel iedereen zich tekort ge daan voelt. eigen koers zal i dat de totale loonruimte 1977 op 8.5 procent ligt. Dat trekt een zware wissel op het prijsbe leid, zei Spit. We verwachten een grote inspanning van over heid en werkgevers om de prijs- doelstelling van 1977 op 6.5 pro cent te houden. Woensdagmiddag leggen de werkgevers hun loonvoorstel- len op tafel. Die zullen zeer ma ger zijn, zo hebben zij al laten doorschemeren. Donderdag middag praten werkgevers en vakbeweging in de stichting van de arbeid. Spit acht de kans op een centraal akkoord 1977 ge ring. Daarom heeft de Feder atieraad gekozen voor een ge coördineerde opstelling. Spit taxeert dat de federatie over 1976 1.3 procent loonruimte laat zitten. Over het kalenderjaar gerekend zelfs 2.2. procent. De FNV eist wel herstel van het systeem van prijscompensatie, maar dan gezuiverd van belas tingverhogingen en medische kosten. Of ook na 1977 met het schone cijfer moet worden ver der gegaan wil de federatieraad bij het loonoverleg voor 1978 bekijken. Andere FNV-eisen zijn: per 1 ja nuari een inhaal plus nieuwe verhoging van het minimum loon plus herstel van de indexe ring van het minimumloon. Voorts is in het beleidsplan op drie punten een clausule opgeno men: De bonden zullen er naar stre ven in de cao's bepalingen vast te leggen over de koppeling van arbeids- en leerovereenkomst, een nogal omstreden zaak nu met name in de metaal sommige werkgevers proberen die leer overeenkomsten te ontkoppe len. Verder moet in de cao's worden vastgelegd dat mensen niet kunnen worden ontslagen zolang de leeroverkomst van kracht is. I waar mogelijk moet worden geëxperimenteerd met verla ging van de pensioengerech tigde leeftijd. I Invoering van de vijfdaagse of 40-urige werkweek waar die nog niet bestaat. ROERMOND - SS-kampbeul Lambertus Johannes Hans Loyen (58) is tijdens de eerste dag van zijn proces al aan het eind van zijn krachten. Om kwart over drie 's middags na een op zeer milde toon gevoerd verhoor, dat slechts 2 uur duurde antwoordt hij op de hem gestelde vragen zo volsla gen verward, dat de president het zinloos vindt om de zit ting die dag nog langer voort te zetten. Loyen verlaat de zaal net zoals hij gekomen is: verwezen kijkend en wankelend, af en toe steun zoekend aan de arm van een parketwachter. r, -*r Söfcsf'- Eerder deze dag hebben zijn advo caten dan ook een beroep gedaan op artikel 16 wetboek van strafvor dering: de geestelijke toestand van de verdachte zou zo slecht zijn dat hij het gebeuren ter zitting niet kon volgen. Het proces moet dus wor den opgeschort, volgens de verde digers. „Dat zou dan een schorsing voor eeuwig zijn" repliceert officier van justitie mr. Bruigom. Hij meent dat de communicatiestoornissen met Loyen te wijten zijn aan het feit dat de Duits opgevoede verdachte een zeer primitieve man is, die een ei gen taaltje brabbelt. "En verder komt er een hoop theater bij", zegt de officier. De verdere loop der procesvoering lijkt de verdedigers echter gelijk te geven. Af en toe flakkert in de ver dachte het bewustzijn even op van wat er met hem gebeurt. Maar zelfs als hij probeert antwoord te geven op de vragen die hem worden ge steld, moeten de tolk én de presi dent moeizaam trachten enige zin en betekenis te ontlenen aan zijn bijna onverstaanbare gemompel. Formaliteiten Het komt er op neer dat rechtbank president mr. H. J. te Strake telkens de verdachte diens eigen verkla ringen voorhoudt, welke hij in het vooronderzoek aan de recherche en aan de rechter-commissaris heeft afgelegd. "Blijft u daarbij?" vraagt de rechter, waarop Loyen knikt of ADVERTENTIE Omdat onze chefkok zo eigen wijs was te beweren dat hij en hij alleen een echt Frans^ Restaurant kan houden in Zuid Holland. Komt u maar eens kijken om zijn exquise keuken s cn zijn ..Cave" te beoordelen. Dat kan allemaal vanaf 13 november. ontkennend het hoofd schudt om een antwoord te mompelen dat vaak slaat als een tang op een var ken. Het gaat vooralsnog niet om de ten laste gelegde misdrijven, maar om "formaliteiten", zoals de leven sloop van de verdachte en de wijze waarop hij is toegetreden tot de Waffen-SS, hetgeen allemaal mede van belang is voor de vraag of hij moet worden beschouwd als Ne derlander. Dat is de grote vraag, waarvan af hangt of Loyen in ons land kan worden bestraft voor de moorden die hij 30 jaar geleden in Rusland zou hebben gepleegd op Poolse jo den uit het ghetto van Warschau. Als zoon van een Nederlandse va der en een Duitse moeder groeide hij op in een dorpje nabij Krefeld in het Duitsland van vlak voor de oor log. Al zijn Duitse vrienden gingen na 1940 in dienst en Hans werd in het dorp met de nek aangezien om dat hij zich aan die plicht zou ont trekken: de meisjes minachtten hem en in het café werd hem niet meer getapt. Uit wanhoop meldde hij zich januari 1942 in een dronken bui bij de Waffen-SS, die hem na een opleiding van drie maanden te werk stelde in het jodenkamp in Bobruisk, Rusland, vlakbij Minsk. Objectiviteit IN DEN HOUTKAMP De president neemt dit uitvoerig met Loyen door en doet dan - om wille van een zo volledig mogelijke objectiviteit - mededeling van ver klaringen van anderen. Zo staat in het psychologisch rapport over Loyen: "Hij verzwijgt dat zijn ou ders en de "Nederlandse vereni ging" ter plaatse sterk gekant ren tegen zijn dienstneming Jodenhaat Na zijn arrestatie, tijdens het voor onderzoek, heeft Loyen vertwijfeld uitgeroepen: "Hoe heb ik dit alles kunnen doen! Ik besef nu pas wat er eigenlijk gebeurd is". Hij heeft alles willen wijten aan het feit dat in Duitsland de jodenhaat hem met de paplepel was ingegeven. Geleerd Hij i de SS'i dat andere Nederlanders in sleept het dorp het best rooiden, zoals "als 1 verdachtes zwager die zich wist te drukken er doorkwam" Verdachtes wezenloosheid ter zit ting doet soms wel wat absurd aan. Op een gegeven moment zegt hij helemaal niet tussen mei 1942 dat alles wat hij had gezien als een film in zijn geest was ge brand en dat hij in de jaren 1942-43 in het kamp precies datgene had gedaan wat hem als jongeman was "geleerd". Zo zou hij in zijn dorp hebben meegemaakt dat een jood op het plein werd opgehangen en dat andere joden de schoenen van SA-mannen moesten likken. In Krefeld had hij een jood levend zien begraven en andere joden zien ver drinken en doodschoppen. En overal hingen affiches dat joden moesten worden gecastreerd. Weer omwille van de objectiviteit, zoals de president nadrukkelijk stelt, wordt dan een rapport van het Ter zitting levert verdachte vrijwel Rijksinstituut voor Oorlogsdocu- tratiekampen, waarvan Loy weert het bestaan niet e ben geweten voordat hij "werken". En openlijke propa ganda voor het castreren van joden werd zelfs niet gemaakt in "Der Sturmer", het blad dat op dit ge bied het meest ver ging. ARNHEM/AMERSFOORT - Mi nister Van Agt heeft van zich afge beten. Naar zijn mening is hij vorige week in de kamer niet eerlijk aangevallen voor de vlucht van Menten. „Niet alle verontwaardiging was zuiver. Het ging sommigen in de eerste plaats om de beschadiging van de lijsttrekker van het CDA", zei hij gisteravond op een drukbe zochte CDA-bijeenkomst in Amersfoort. Van Agt vond het CDA te waardevol om schade te laten op lopen door justitiële fouten en de vlucht van een (volgens hem) waar schijnlijke oorlogsmisdadiger. Volgens Van Agt zouden naarmate de verkiezingen naderen de aanval len op het CDA en haar lijstaan voerder scherper worden. Beleid Opnieuw verdedigde Van Agt zijn beleid in de zaak Menten. Herhaal delijk werd hij onderbroken. Ie mand riep „Flauwekul" toen Van Agt zei niet op de hoogte te zijn ge weest van het moment waarop Menten gearresteerd zou worden. Er stak zelfs een storm van protest op toen Van Agt zei dat het feit dat Menten een oorlogsmisdadiger is nog bewezen moest worden. „Om een zo sterk mogelijk dossier tegen Menten te krijgen" was volgens VAn Agt de arrestatie zo lang moge lijk uitgesteld. „Een dag voor de ar restatiepoging kwam er nog belas tend materiaal uit Israël binnen, zei hij. Van Agt liet er geen twijfel over be staan dat er door het Openbaar Mi nisterie „onvergeeflijke fouten" gemaakt waren. De minister hield echter vol dat hij belangrijke straf zaken alleen in grote lijnen hoefde te volgen. „Ik maak er dan ook niemand een verwijt van dat ik niet op de hoogte was van het tijdstip van de arrestatie", zei hij. Kritiek Fractievoorzitter Aantjes van de AR sprak ook op een CDA- bijeenkomst, in Arnhem. Hij uitte scherpe kritiek op de manier waarop Van Agt in de Kamer werd aangepakt. „Voor mij heeft Drees jr. afgedaan als respectabel politi cus. Hij heeft op ondermaatse wijze Van Agt aangevallen door te sugge reren dat hijzelf de hand heeft ge had in de ontsnapping van Menten. Schandelijk." Volgens Aantjes heeft het imago van de minister niet geleden onder de zaak Menten. Dat hij geen sluitende verklaring had over de precieze gang van Zaken weet Aantjes aan onzorgvuldigheid van het Openbaar Ministerie. Kri tiek uit de zaal dat Aantjes Van Agt niet was bijgesprongen wimpelde hij af. „Dat zou zijn uitgelegd als zwakte van Van Agt. Maar ik ben wel steeds op mijn plaats gebleven te heb- zodat hij me kon zien als hij opkeek zelf ging van zÜn kathedertje". Aldus onder- "De joden waren van alles de schuld. Wij wisten niet beter", al dus Loyen, die als jongen talloze keren had staan kijken hoe joden door bruine SA-mannen en zwarte uit hun huizen werden ge- ïn op vrachtwagens gegooid /aren het vuilniszakken" hun woningen werden ge- die toch de oorlog plunderd. "Ik dacht dat het zo hoorde", zei Loyen. geen commentaar. Maar te weten of hij vooronderzoek vertelde hij dat hij september 1943 nooit wel in het jodenkamp in Bobruisk bijvoorbeeld Russische krijgsge- is geweest. De president houdt hem vangenen. Wel tegen joden, die vol- mentatie voorgelezen waaruit blijkt dat in de "Kristalnacht" we- zijn opgetreden tegen liswaar 36 joden dodelijk zijn. mis- handeld, maar dat dit in geen geval is voorgekomen in verdachtes dorp of in Krefeld. schreef Aantjes zijn morele steun aan Van Agt. Bokser Het Tweede-Kamerlid Geurtsen van de WD zei gisteren tijdens een spreekbeurt voor zijn partij in Bil- thoven dat „minister Van Agt zich tijdens het Kamer-debat over Men ten een slecht amateurbokser 1942 iets met hem is gebeurd, toonde die overeind probeerde te maar dat hij niet mag zeggen wat. blijven door stoten onder de gorde- len uit te delen. De stoten werden "U mag het zeggen", moedigt de gegeven aan de ambtenaren van de president hem aan. Verdachte sta- bewindsman en aan Hans Knoop melt iets onverstaanbaars. Het kost van Accent". Geurtsen zei het te- de tolk en de rechter veel moeite recht te vinden dat aan minister eruit wijs te worden. Tenslotte Van Agt gevraagd werd zijn con- blijkt verdachtes geheim te zijn dat clusie uit falend beleid te trekken, hij in Minsk een druiper had opge- „Ook zijn zoveelste miskleun kon lopen bij een prostituee. hem daartoe niet brengen". Een keer tijdens de zitting geeft verdachte blijk van enige emotie. Dat gebeurt niet als het lot van zijn slachtoffers te sprake komt, maar hij snikkend roept dat Zwijgplicht ambtenaren betrokken bij Zaak-Menten BLARICUM (SP) - Minister Van Agt van Justitie heeft persoonlijk alle ambtenaren die betrokken zijn bij de affaire-Menten een zwijgplicht opgelegd. De voor lichting over deze zaak heeft hij helemaal naar de voorlichtings dienst van zijn ministerie toege trokken. Slechts sporadisch zul len er mededelingen worden ge daan. Daaruit blijkt eens te meer dat de zaak-Menten een volledig politieke affaire is geworden. Vanmiddag zou Van Agt het voor lopige rapport over het misluk ken van de aanhouding van de 77-jarige miljonair uit Blaricum met een begeleidende brief aan de Tweede Kamer sturen. De procureur-generaal in Amster dam, mr. J.F. Hartsuiker, heeft dat voorlopige rapport gisteren bij het ministerie van Justitie af geleverd. Vanmorgen hebben minister Van Agt en mr. Hartsui ker de inhoud van het rapport met elkaar besproken. In het landhuis De Hom in Blari cum, waar Pieter Menten tot voor kort woonde, zit nog steeds een aantal politiemannen. Gister middag hebben ze daar opnieuw de huishoudster van het echtpaar Menten, mevrouw De Haan, ver hoord. De politie heeft de indruk dat de vrouw meer weet dan ze wil zeggen. Ook bekenden van Menten geloven dat de huis houdster weet waar de van oor logsmisdaden verdachte kunst verzamelaar verblijft. Het was gebruikelijk van Menten haar steeds van al zijn doen en laten op de hoogte te stellen. Inmiddels is de rijkspolitie van het district Amsterdam druk doende met het natrekken van alle tips die de afgelopen dagen met be trekking tot Menten zijn binnen gekomen, vooral nadat het op sporingsbericht vrijdag op de televisie is verschenen. Er zijn zo'n 130 tips binnengekomen Op het eerste gezicht is daar geen bruikbare bij. Een rechercheteam van 14 man probeert de schuilplaats van Menten en zijn aanzienlijk jon gere vrouw te achterhalen. Ook de auto waarmee het paar is ge vlucht, een blauwgrijze Simca 1301 stationcar, van de 63-DR-73 is nog spoorloos. De politie is er voor 99 procent zeker van dat de auto niet op een vande inmense parkeerplaatsen bij Schiphol staat. Daar is met een flinka aan tal politiemensen herhaaldelijk gezocht. ADVERTENTIE tussen zes andere kamp Bobruisk waren allemaal SS-bewakers. "U bent de tweede van links", zegt de president. "Klopt dat?" Loyen mompelt iets. "Ja", zegt de tolk, "het klopt". geïnspireerd door wat hij als jongen had meegemaakt, vooral tijdens de zogenaamde "Kristalnacht", een door de Nazi-partij georganiseerde Geheim De door Loyen beschreven exces sen gebeurden wel, maar altijd in het diepste geheim .in de c BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft de 30-jarige Marokkaan E.O. uit Breda gisteren vrijgespro ken van het opzettelijk zwaar li chamelijk letsel toebrengen aan het 13-jarige meisje Kadhja Elbaz uit volg daarvan zou zijn overleden. Wegens het verbergen van het lijk van het meisje in de kelder van de woning (later deed hij het stoffelijk overschot in een koffer welke hij wegzette op een parkeerterrein in Breda) werd de verdachte veroor deeld tot acht maanden gevange nisstraf met aftrek van drie maan- Volgens de verdachte had het meisje dat onder drankinvloed verkeerde hem met een stiletto aangevallen en bij het afweren van het mes was dit in haar hals te rechtgekomen. Moeder zijn betekent veel meer. Het is in feite een onbetaalbare baan. Ook financieel gezien. Dat blijkt maar al te zeer, als zij er niet meer zou zijn. Zorg daarom voor een goede verzekering. Praat met elkaar en met uw verzekeringsadviseur k over de Hartetyouwpolis van de Utrecht, de speciale f verzekering voor de getrouwde vrouw. üfRECHT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 7