«Onzekere geplunderde drukkerij Hwl ik Politiekorps ernstig onderbezet ISsBL Overlast cafes leidt tot tien tallen kl Universiteitsraad: van uw naar consolidatie o pboi HET ÏP« I Weer nieuwe eigenaar Hitsige bokser met ferme sprongkracht LEIDSE KANTONRECHTER „We hebben er nog nooit zo slecht voorgestaan' Alleen met stoffer en Mik rondlopen L/ENKER WEL OM.... UBENT GEWAARSCHUWD VOOR Terreur op straat aan banden? DINSDAG 2 NOVEMBER 1976 Het Rembrandthuisje aan de Weddesteeg wordt steeds sneller afgetakeld. De benedendeur is eruit gesloopt, evenals de glas- in-loodraampjes en de luiken op de begane grond. De ruitjes op de eerste verdieping zijn allemaal t luik is verdwenen LEIDEN - De toekomst van de Rotogravure is nog steeds onzeker. Het grote voormalige drukkerijbedrijf tussen Galgewater en Noordeinde wisselde anderhalve weer gele den weer van eigenaar. Ondertussen wordt het grote com plex steeds verder geplunderd. De Wassenaarse project- de gemeente met dit gedeelte ontwikkelaar M.L. Rijkers verwierf de binnenstad. Aanleiding tot aankoop gaven de rapporten en nota's van de ge meente en het erin geschetste be- LEIDEN - Tientallen klachten krijgen we over tientallen horecage legenheden. Wij doen eraan wat we kunnenMaar als je naast een kroeg woont, dan zul je moeten accepteren dat er zo nu en dan wat geluidshin der is. Ik zeg het wel eens cru: dan zou je eigenlijk je koffer moeten pakken en weggaan". Dat zei gisteravond politiecommis saris Van Voorden politionele aangelegenheden nt aanleiding van klachten van t wodenden over de overlast die zoekers van café „Het Vosje" in Haarlemmerstraat veroorzaken. uur open, en dan kun je niet meer slapen." Bovendien constateerde hij dat de eigenaar van het café niet aanwezig is een dat zijn zoon of een stamgast de zaak vaak runt. Hoofdinspecteur Van Dijken stelde bovendien vast, dat het aantal ei genaars van het café nogal groot is geweest de laatste tijd. ,J£n er ko men veel mensen, waarbij het voor komen van overlast niet op de eerste plaats staat", aldus de hoofdinspec teur. Burgemeester Vis wees erop dat er verordeningen in de maak zijn, die de overlast van horecage legenheden verder zou kunnen Commissaris Van Voorden erkende dammen. Deze verordeningen zijn twee jaar geleden het eigendo het complex, en ontwikkelde plan- huur- en koopwoningen i de primiesector. Bij de ongeveer leid. De Westland-Utrecht hoopt honderd appartementen kleine parkeergarage moeten ko men, gedeeltelijk bestemd voor de bewoners zelf, gedeeltelijk ook voor het publiek toegankelijk. Anderhalve week geleden werd de houdt Westland-Utrecht Hypotheekbank derd, eigenaar. Dit bezit omvat naast het steeds gebouw van de Rotogravure ook enkële woonhuizen en winkels enkele maanden concrete plannen voor het complex op tafel te komen. Het aantal krakers dat verblijf de Rotogravure is vetmin- aar het complex wordt ïeer eer) bouwval doordat alle kanten geplunderd wordt. Ambtenaren van Bouw- en het Noordeinde. In hoofdlijnen zal Woningtoezicht zijn er de laatste 3 eigenaar gebruik maken maanden een paar keer geweest na klachten van omwonenden, maar men zag ook geen reden tot maat- regelen, er was "geen onmiddellijk verschillende gevaar". "Op een paar grensgeval- van c^e plannen en contacten project-ontwikkelaar Rijkers. De opzet van de bank is om premie- grootten te realiseren; net zoals de vorige plannen zouden de deels niet de verordeningen,- monumentale panden Noordeinde gerenoveerd worden. letjes na" is de situatie niet in strijd omdat het particulier eigendom is kan de gemeente weinig doen. Ook de gisteravonddat die klachten te recht waren. „We hebben de zaak uitvoerig geobserveerd en we moe ten beamen wat er in de brieven van omwonenden geschreven wordt. We hebben nu een aantal maatregelen genomen en we hebben goede hoop d.at de klachten binnen afzienbare tijd tot het verleden zullen beho ren." Tot die maatregelen behoort onder meer een in tensievere surveil lance. Een van de omwonenden vroeg gis teravond ook iets aan de openings tijden van café's te doen. ,JHet' be wuste cdfé is 's ochtends al om zes op het ogenblik voor advies bij de Kamer van Koophandel en de Pro vinciale Raad voor de Volksge zondheid. Het CDA-raadslid Driessen stelde vast dat de gemeente op het punt van de' geluidshinder meer moge lijkheden heeft, dan er nu worden benut, terwijl Beijen (PPRID'66) vroeg of niet overwogen zou kunnen worden om de openingstijd van ca fés vast te stellen op acht uur 's mor gens. ADVERTENTIE - ^«1 De glazen wanden aan het Galgewater zijn volkomen vernield, iedereen kan vrijelijk verlaten complex ronddwalen (zie foto boven). In de grote hal op de begane grond liggen vodden, stukken hout en staat deze gesloopte Fiat (foto onder). LEIDEN - In zeer bedekte ter- gisteravond in de com- politie- aangelegenheden gesproken over het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en de straf maat van de rechter. Daartoe uitge lokt door het CDA-raadslid Vink zei burgemeester Vis dat het nogal voorkomt dat er een andere straf uit de bus komt, dan menin geen verwacht. Commissaris van politie Van Voorden constateerde klein percentage van het grotendeels de zaken waarvoor proces-verbaal wordt opgemaakt ook werkelijk vervolgd wordt. Gouden en Zilveren Ringen, Armbanden, Colliers en Sieraden, Briljant Een uitgelezen collectie. Altijd voordelig. Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181, Eigen ateliers voor het repare ren en ontwerpen van Uw sie raden. Over de parkeergarage bestaan nog brandweer is wel geen concrete plannen bij de Westland-Utrecht. In de opzet van Rijkers wordt die niet levensvat baar geacht, de gedachten gaan ken, maar zag geen aanleiding in te grijpen. Rijkers; "Het gebou gesloopt worden, sloopt zijn een jaar geleden, toen kij- gegadigden met vrachtwagens af en aan reden. Op de vraag of de situatie in en om het gebouw niet gevaarlijk i toch voor de bewoners. In hoeverre de winkels terugkomen aan Noordeinde af van de plannen parkeerkelder krakers er vanzelf uit. De panden aan het Noo'rdeinde blijven nog aardig intact". Het meeste zou vol gens hem al uit het gebouw ge gaan de dat ieden alle kanten het onbeheerde complex in en uit kan, wordt bij Bouw- en Woningtoezicht opgemerkt "Zo zijn er in Leiden nog wel tientallen plaatsen". LEIDEN - Met een feestelijk aangeklede vergader ing, uitmondend in een informele borrel, hebben de leden en oud-leden van de Leidse universiteitsraad en het college van bestuur gisteravond het vijfjarig bestaan van de raad gevierd. Dat gebeurde in het gebouw van het Sinologisch Instituut aan de le Binnenvestgracht, waar de universiteitsraad door gaans ook vergadert. Aan het slot van de vergadering ging de raadsvoor zitter dr. J. C. P. A. van Esch nog even kort in op de achterliggende vijf jaren, waarbij hij de eerste paar jaar betitelde als een fase van opbouw en de laatste jaren als een periode van consolidatie. „Er komt niet veel nieuws meer in deze raad, bepaalde dingen van vroeger keren nu steeds terug", zei hij. Van Esch zag als belangrijkste kenmerk van de raad in de toe komst de continuïteit. Dit omdat de Wet Universi taire Bestuurshervorming (WUB), bij de gratie waarvan de universiteitsraad tenslotte bestaat, van bestuurlijk experiment nog moet groeien naar een definitieve wet. De WUB trad officieel in 1971 in werking, waardoor in vrijwel alle universiteiten en hogescholen demo cratisch samengestelde bestuursorganen hun in trede deden in de vorm van vakgroepen, (sub)facul- teitsraden en een universiteitsraad. De laatste - net als de gemeenteraad voor een gemeente - is het hoogste bestuursorgaan van .een universiteit. Dat die democratisering niet zonder moeilijkheden is verlopen en eigenlijk nog steeds wel vrij veel beslag legt op de offervaardigheid van degenen die in de bestuursorganen zitten, illustreerde mr. K. J. Cath, voorzitter van het college van bestuur, met de op merking dat de universiteitsraad ongeveer 25 keer per raar (langdurig red.) vergadert en daartoe onge veer 400 gedrukte stukken gebruikt. Hij zei te hopen dat de universiteitsraad nog eens in overweging wilde nemen om meer zaken aan het college van bestuur over te laten door het college bepaalde mandaten te geVen. Hij bood de universiteitsraad namens het college een klok aan onder het mom van: „Zo blijft de raad bij de tijd". Bloemen kreeg de griffier van de universiteitsraad, mevrouw Tan Mei Hwa, die de raad van meet af aan heeft bijgestaan, terwijl de secretaris van de universiteit, mr. N. F. Hofstee werd vergast op sigaren. De audio-visuele dienst van het universitair Medisch Centrum ver toonde ten slotte een video-band van de installatie van de eerste Leidse universiteitsraad vijfjaar gele den. Sexclubexploitant S. uit Am sterdam heeft met een sexclub aan het Noordeinde in Leiden "schandalige winsten behaald", aldus vertelde de officier van justitie, mr. Van Veen gister middag tijdens de zitting van de Leidse kantonrechter. Maar sexclubexploitant S. is nergens te vinden. Aan zijn niet door een ieder gewaardeerde activiteiten in het pand aan het Noordeinde, kwam op 2 december 1975 een einde, toen de politie een inval in de sexclub had gedaan. Voor overtredingen tegen de bio scoopwet en de horeca wet is S. al tweemaal bij verstek veroor deeld tot boetes van duizend gulden. Het boetebedrag liep gisteren op naar 3000 gulden: er kwam nog eens duizend gulden bij, omdat in de sexclub ook een speelautomaat (met daarin een bedrag van 275 gulden, evenals het apparaat zelf i nomen) aanwezig v blijft waar is S.? Dan is die Voorschotense hond sportiever. Een bruine bokser, waarvan de naam op deze plek niet onthuld zal worden. Een hitsig beestje, dat loslopend op de Raadhuislaan werd aange troffen. De vader van de baas van de bokser kwam'zich giste ren daarvoor verantwoorden. De familie Van der P., bij wie de bokser inwoont, was niet thuis, toen de niet zo trouwe vierpoter in overtreding ging. Hij brak uit de schuur - de deur zat op een klip, maar dat bleek .op den duur geen beletsel - en sprong .uit de tuin, hoewel die om zoomd wordt door een schut ting van twee meter, een hek van twee meter en nog eens een hek van anderhalf meter. "Hij kan in het circus terecht", zei vadef- Van der P., toen hij zijn toehoorders een voorstelling gaf welk een sprong de bruine bokser moet hebben gemaakt. En wóarom had deze dartele hond dergelijke acrobatische toeren uitgehaald? Hem was de geur van een loopse teef ten neuze gekomen. Niet dat hij in de buurt van de Raadhuislaan woont, verre van dat, maar "hij heeft een goeie neus", zei Van der P. En hjj concludeerde dat de schutting en het hek rondom de tuin nog wat verhoogd zullen moeten worden. De officier van justitie, mevrouw Klopper, wees nog op het gevaar dat de bokser ongewild vader had kunnen worden en de kanton rechter, mr. Van Dijke sprak vervolgens over alimentatie plichten, die daar weer uit zou den kunnen voortvloeien, maar zij kwamen eendrachtig tot de zelfde boete: 25 gulden. Om commentaar gevraagd, zei de bruine bokser volledig be grip voor zijn straf te kunnen hebben. Helaas keken de ge broeders Van P. Vrouwe Justi- tia minder vrolijk in de ogen, nadat zij tot een overigens zeer geringe boete waren veroor deeld, omdat zij ieder langer dan tien minuten (in beide ge vallen 25 minuten) voor een zelfde pand in de Leidse Haar lemmerstraat met een orgel hadden staan draaien. Uit hun woorden bleek dat het met de verstandhouding tussen de Leidse orgeldraaiers en een aantal winkeliers in de Haar lemmerstraat niet zo best ge steld is. Winkeliers willen nog wel eens muziek door luidspre kers laten klinken en dat laat zich moeilijk combineren met de ongetwijfeld schone klan ken, die en orgeldraaier rond- spreidt. En bij demonstratieve acties, zoals de St. Nicolaasvie- ring, wanneer de muziek onaf gebroken uit de luidsprekers opklinkt, botsen de belangen helemaal. Nu zegt de gemeente lijke verordening dat een or geldraaier niet langer dan tien minuten op dezelfde plaats mag staan. Officier van justitie, mr. Van Veen vertelde dat de con trole daarop niet eenvoudig is, omdat èèn bepaalde brigadier van politie hiermee belast is en diens gezicht is de orgeldraaiers zeer bekend. Dezelfde brigadier heeft, aldus één van de gebroe ders Van P. "ons niet zo hoog staan, omdat we een keer bonje hebben gehad". Kortom, ook de officier van justitie signaleerde dat de verhouding politie- orgeldraaier niet optimaal is. En dat er tijdig was gewaarschuwd, dat de controle verscherpt zou worden. Hij eiste een boete van twee maal vijftien gulden, maar omdat orgeldraaiers hun brood "met centen, dubbeltjes en kwartjes moeten verdienen", verlaagde de kantonrechter, mr. De Koningh dit bedrag tot vijf gulden. Dan was daar andermaal het parmantige raadslid, mr. D., die het verzoek deed om een boete van 51 guldén te krijgen, omdat hij dan in hoger beroep kan gaan. Het college van B en W zal door hem desnoods tot in de hoogste rechtsorganen worden achtervolgd. Hij had andermaal geparkeerd op het Stadhuis plein, terwijl dit niet meer mocht. Maar, zegt Driessen, het desbetreffende bord is ge plaatst zonder dat B en W de verkeerscommissie hadden ge raadpleegd en zonder dat deze verkeersmaatregel in- een ad vertentie was aangekondigd. JOHN KROON LEIDEN - "Het Leidse politiekorps is ongelooflijk zwaar belast. We hebben er nog nooit zo slecht voorgestaan als nu. De recherche kan het werk niet aan. Mensen van bijzondere wetten zijn bij mij gekomen en hebben gezegd: er moet nu iets gebeuren, want zo kan het niet langer. En er moeten ook zeker twee wijkagenten bij komen". Deze noodkreet werd gisteravond in de gemeentelijke commissie voor poli tionele aangelegenheden geuit door de Leidse commissaris van politie H. W. van Voorden. "Als gevolg van deze onder- bezetting moeten we prioriteiten bepalen en blijven be paalde zaken liggen. Dat is een droeve zaak", aldus de commissaris. "De sterkte van het korps moet met tenmin ste 15 procent verhoogd worden, om de taken naar behoren te kunnen vervullen." Hoofdinspecteur Van Dijken vulde daarbij aan: "We hebben op dit ogenblik geen enkele reserve. Als er iets bijzonders gebeurt, dan ben je bijzonder snel uitgepraat. We doen eigenlijk niet anders dan met stoffer en blik rondlopen". Com- Negatief beeld Van Voorden: "U heeft er Officieel ligt de sterkte van het geen idee van wat bijvoorbeeld de Leidse politiekorps op dit moment recente heroïnezaak voor man- op 199 man. Maar er zijn op het kracht vergt. Daar zijn we nu nog ogenblik 17 vacatures, die niet ver dag en nacht mee bezig. Daardoor vuld kunnen worden en er is ook blijven allerlei andere stukken lig- verloop. "Daardoor zitten we tien gen". procent beneden de sterkte", aldus commissaris Van Voorden. Een ander feit, dat in het nadeel van de Leidse politie werkt is, dat de wer ving minder gunstig verloopt dan in andere gemeenten. "Waaraan dat te wijten is weten we niet", aldus de commissaris, die zich afvroeg of het niet het nega- tiève beeld is dat men in den lande van Leiden heeft. Met name door de recente televisie-uitzending. Dat probleem is inmiddels onderwerp van bespreking geweest tijdens een overleg van de commissaris met het ministerie van Binnenlandse Za ken. Overwogen wordt op dit ogenblik of er niet een aparte wer vingscampagne zal worden gestart voor Leiden en Dordrecht. Dat zijn - naast de grote gemeenten als Am sterdam - nog de twee gemeenten, waar men met een groot tekort aan politiemensen kampt. "Elders in het land zijn de vacatures langza merhand vervuld", aldus de Leidse politiecommissaris. Beschermd "Het aantal sollicitanten dat we krijgen neemt toe, maar de kwali teit loopt terug. Veertien dagen ge leden plaatsten we een advertentie. Daarop kwamen 45 reacties bin nen. Er bleken er 22 over onvol doende papieren te beschikken, en van de rest zijn er inmiddels 15 na een test afgewezen". Commissaris Van Voorden wees ook op het sterk toenemende ziekteverzuim binnen het korps en het feit dat een aantal mensen in verband met hun ge zondheid op zogenaamde "be schermde plaatsen" moesten wor den gezet. CDA-raadslid Vink vroeg zich af of de geringe belangstelling voor het Leidse politiekorps niet geweten zou moeten worden aan het nega tieve beeld, dat men elders van het Leidse korps zou kunnen hebben. Hij wees erop dat bijvoorbeeld de belangstelling voor het Leidse brandweerkorps juist bijzonder groot is. Volgens burgemeester Vis gaat een dergelijke vergelijking niet op, omdat voor brandweer mensen nu eenmaal andere nor men gelden dan voor politiemen- Driessen (CDA) informeerde of er misschien een samenhang zou kunnen zijn met de Deperkte huis vestingsmogelijkheden voor aan komende agenten in Leiden, maar dat ontkende burgemeester Vis. Hij zei dat dit in het verleden wel eens gegolden heeft, maar dat het nu ze ker niet meer opgaat. Tenslotte vestigde commissaris Van Voorden de aandacht op de kledingtoelage voor de politie die volgens hem veel te laag is. "Daar over onderhandelen we tot verve lens toe in het georganiseerd over leg", aldus de commissaris, "en vo rige week hebben verschillende kamerleden bij de begrotingsbe handeling nog op deze zaak gewe- Verwacht: LIDO theater EEN ANGSTAANJAGENDE FILM Uitgebracht dooY CFM filmverhuur LEIDEN - De straatterreur, die de afgelopen zomer in Leiden duidelijk toenam, is op het ogenblik aardig de kop ingedrukt. Desgevraagd deelde hoofdinspecteur Van Dijken gisteravond in de commissie voor politio nele aangelegenheden mee, dat er een flink aantal verdachten is aange houden. Een feel daarvan verblijft op het ogenblik in het huis van bewaring.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 3