Bloedige aanslag Palestijnen Turks vliegveld 'Vernietig gebied Seveso' Amin "hondt van" de Engelsen Ministers niet- gebonden naties in Colombo DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1976 LONDEN - Zichlelf s wereO» machtigste man" noemen® heeft Amin gisteren in een in Kampala afgenomen inter view met de BBC tegenge sproken dat zijn positie van binnenuit wordt ondergraven en de economie van zijn land een chaos is. De president richtte ook een vriendelijke boodschap tot Engeland, dat twee weken ge leden met hem gebroken heeft. Hij zei: „Ik houd erg veel van de Britten en ik wil dat er meer hierheen komen". „U mag zich gelukkig prijzen mij een interview te mogen af nemen", zei de president. Hij zei dat hij niet zou toestaan dat welke grote mogendheid ook hem vertelt wat hij doen moet Hij schrijft hier de „veelvul dige aanvallen" op zijn per soon, „vooral in het westen", aan toe. 'Zijn eigen positie wordt niet bedreigd, aldus Amin, en de economie van zijn land is ge zond. Er is genoeg te eten, er zijn genoeg medicijnen en de export van gewassen neemt toe. De Oegandezen hebben loonsverhogingen gekregen die ze onder het vorige bewind ontbeerden. „U hoort nergens dat Oeganda schulden heeft. De wereldbank is zeer ingenomen met Oegan da", zei Amin. Hij verklaarde geen licht te kunnen werpen op de verdwij ning van twee Britten in zijn land: mevrouw Dora Bloch en Graham Clegg. Over de gebeurtenissen op En tebbe zei Amin dat zijn leger de kapers niet had geholpen en dat hij het toestel toestem ming tot landen had gegeven op humanitaire gronden. Amin hoeft er niet op te reke nen zijn zijn betrekkingen met Engeland gauw zullen worden hersteld. Zijn mooie woorden zijn de Britse regering niet ge noeg, zij wil daar daden aan toegevoegd zien. Ook wil zij dat Amin over de brug komt wat betreft de eigendommen die 30.000 Aziaten met Brits paspoort die door Amin wer den uitgewezen, hebben ach tergelaten. Vier doden - tien gewonden .7 i I Geheimzinnige moord op twee Joegoslaven in Brussel Een gewonde passagier wordt uit het El Al-vliegtuig gedragen. ISTANBUL/TEL AVIV (UPI/Reuter) - Drie Pa lestijnse guerrillastrijders hebben gisteravond met machinegeweren en granaten een aanslag gepleegd op het internationale vliegveld van het Turkse Istanboel. De aanslag, die tien minuten duurde, kostte het leven aan vier mensen en een tiental personen moest met verwondin gen in ziekenhuizen worden opgenomen. De guerrillastrij ders voerden hun actie uit in de vertrekhal van de luchtha ven, op het moment dat zich daar de passagiers gereed maakten voor een vlucht van de Israëlische luchtvaart maatschappij El Al naar Tel Aviv. Hoewel de berichten over het ver- De lijken van de gedode passagiers, loop van de aanslag elkaar tegen- hun kleren aan flarden gereten spreken schijnt een van de Pales- door de explosie, lagen een tijdlang tijnen in eerste instantie een bom te een grote plas bloed. Later wer- hebben gegooid naar de plaats waar den ze bedekt met kranten. Achter- de veiligheidscontrole werd uitge- gelaten bagage lag overal ver voerd. Drie passagiers - een Pakis- spreid, taan, een Japanner en een Ameri kaan - die hun handbagage lieten Onder VUIII* controleren kwamen om het leven. ,r Het Amerikaanse slachtoffer is Ha- Volgens een functionaris van het rold Wallace Rosenthal, een assis- Israëlische consulaat in Istanboel tent van de Republikeinse senator werden twaalf Israëlische passa- JacobJavits. 8iers met wonden van kogels en Volgens ooggetuigen werd de bom bomsplinters in ziekenhuizen be- geworpen van bovenuit de ver- handeld. Twee van hen zouden er trekhal, over een trap, naar de één ernstig aan toe zijn. Zes lichtge- verdieping lager gelegen wonde passagiers gingen nog boord van het El Al-toestel dat even later met 82 inzittenden naar Tel Aviv vertrok. „De schietpartij tus sen de terroristen en de politie duurde vijf a zes minuten", zei JHH||_Moestafa Turkei, de dienstdoende t Politie-agenten bedekken op de luchthaven van Istanboel de lijken van de slachtoffers, die tijdens de aanval dekking" zochten beantwoordden dokter op het vliegveld. Volgens van Palestijnse guerrillastrijders omkwamen. De Palestijnen probeerden tevergeefs een vliegtuig van El Al te Turkse veiligheidsagenten het hem schoten de drie aanvallers kapen. vuur, waarbij een van de guerrilla- vanuit de belastingvrije winkel die strijders werd gedood. De twee an- Jmst bovenaan de trapJ passagiers-uitgang. Toen de bom explodeerde trokken de Palestij nen machinegeweren uit hun ba gage en openden het vuur op de passagiers die de trap afdaalden. Terwijl gillende mensen in paniek deren werden gevangengenomen. Weer 2 doden in Belfast BELFAST (DPA/UPI) - De onrust in Noord-Ierland heeft gisteren weer twee slachtoffers geëist. In Londonderry werd een ongeveer 40-jarige man op de openbare weg dodelijk door een kogel getroffen, die waarschijnlijk in zijn buurt bij een vuurgevecht tussen terroristen en soldaten was afgeschoten. Het andere slachtoffer is de drieja rige John Maguire in Belfast. Het kind overleed de dag nadat hij door een slippende auto was gegrepen. De inzittenden van de wagen, IRA- leden, hadden een legerpost onder vuur genomen en werden achter volgd. De chauffeur werd daarbij door een kogel getroffen en verloor de macht over het stuur. Het zes weken oude broertje en een achtja rig zusje van het overleden kind waren dinsdag op slag gedood door de auto. Anderzijds heeft de Britse minister voor Noord-Ierland, Merlyn Rees, gisteren de hechtenis van de plaatsvervangend voorzitter van de Sinn Fein-bewegingen. Marie Drumm, met vijf dagen verlengd. In Londonderry kaapten leden van de voorlopige vleugel van het Ierse Republikeinse Leger (de Provisio nals) 20 vrachtwagens en persone nauto's en barricadeerden 11 stra ten in de katholieke Bogside-wijk. Deze actie kwam aan de vooravond van de jaarlijkse protestantse Oranje-mars door de stad, vplgens de politie 10.000 deelnemen. COLOMBO (DPA/Reuter) - De mi nister van Financiën van Sri Lanka (Ceylon), Felix Bandaranaike, heeft gisteren de conferentie van minis ters van Buitenlandse Zaken van niet-gebonden landen geopend. Hij deed als voorzitter van de conferen tie een beroep op deze landen hun onderlinge tegenstellingen uit de weg te ruimen en sprak de hoop uit dat zij in staat zouden zijn aan uit dagingen van kolonialisme en im perialisme het hoofd te blijven bie den. Een speciaal woord van .welkom had hij voor Vietnam, Laos en Cambodja. „Gelukkig zijn de oor logen geëindigd met een volledige overwinning voor de landen van Indo-China", zei hij. Aan de vierdaagse conferentie, die de op 16 augustus beginnende top conferentie van staats- en rege ringsleiders van niet-gebonden landen moet voorbereiden, nemen ruim 60 ministers van Buitenlandse Zaken deel. De overige staten van de in totaal 85 niet-gebonden lan den zijn door andere autoriteiten vertegenwoordigd. Uitbreiding van de ontspanning in alle delen van de wereld, het instel len van vredeszones en een „nieuwe internationale economi sche orde" zijn de belangrijkste programmapunten van de tot nu toe op de conferentie ter tafel lig gende ontwerp-resoluties. De politieke ontwerp-resolutie wil: uitbreiding van de ontspanning in Europa in het gehele gebied van de Middellandse Zee en het Midden-Oosten, veroordeling van het imperia lisme en het racisme, waarby in het bijzonder Israël, Zuid-Afrika en Rhodesië genoemd worden, het vormen van vredeszones in de Indische Oceaan en in Zuid- Oost-Azië, DE hereniging van Korea en de terugtrekking van Israël uit alle be zette Arabische gebieden, DE vorming van een rechtvaar dige politieke wereldorde, de volledige soevereiniteit van Panama over de kanaalzone en de overdracht van het Amerikaanse steunpunt Guantanamo aan Cuba. PEKING - Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de zwempartij van de Chinese par tijleider Mao Tse-toeng in de Jangtse Kiang hebben arbeiders, boeren en soldaten op het Kun ming Meer voor het zomerpaleis een vaar- en zwemoptocht ge houden, waarbij een groot por tret van Mao werd meegevoerd. passagiers-uitgang ligt. „De passa giers kwamen onder vuur toen ze de trap afdaalden. Daarom raakten de meesten ook aan het hoofd ge wond", zo zei hij. Volgens de politie waren de drie Palestijnen op paspoorten van Koeweit met een vlucht van Alitalia vanuit Tripoli (Libië) via Rome in Istanboel aangekomen. Ze hadden geboekt voor een vlucht naar Bag dad. Aanvankelijk had de politie meegedeeld dat de Palestijnen van plan waren geweest het toestel van El Al te kapen. Een woordvoerder van de Turkse ambassade in Tel Aviv maakte later bekend dat de drie waren geïdentificeerd als le den van het Volksfront voor de Be vrijding van Palestina. Het Volks front wordt geleid door George Ha- basj. De aanslag komt nog geen vijf we ken na de Israëlische Comman doactie op het Oegandese vliegveld Entebbe, waarbij 104 passagiers uit de handen van Palestijnse kapers werden bevrijd. „De operatie van Entebbe heeft geen einde gemaakt aan terreur of terrorisme" zei de Is raëlische premier Rabin gistera vond in Tel Aviv, nadat het toestel van El Al daar was teruggekeerd. „Ik kan niet zeggen dat de interna tionale gemeenschap iets heeft ge daan inzake betere en doeltref fende samenwerking ter bestrij ding van terreilr", aldus Rabin. „Ik kan niet zeggen dat luchtvaart maatschappijen, uit welk land dan ook, verbetering hebben aange bracht om te waarborgen dat pas sagiers van en naar Israël zijn bevei ligd tegen kaping". Brussel (ReuterijAFP) - De Brus selse politie heeft Interpol inge schakeld nadat in de Belgische hoofdstad twee Joegoslaven dood geschoten zijn aangetroffen. Een van hen was de 56-jarige secretaris-generaal voor Europa van een Joegoslavische royalisti sche beweging, Mijodrac Boskovic. Deze was volgens de politie al ver schillende malen bedreigd. Boskovic, die ook eigenaar was van het hotel waar de lijken werden ge vonden, had een kogelwond in de borst. De ander, de 28-jarige Uros Milicevic, heeft in Parijs gewoond. Hij zou met Boskovic in contact zijn getreden om werk in het hotel wezen te zoeken. De gerechtelijke politie in Parijs heeft meegedeeld dat Uris Milice vic de vriend was van Stefan Mar- covic, de in 1968 vermoorde lijf wacht van de Franse filmacteur Alain Delon. Het lijk van Stefan Markovic, het manusje-van-alles van de filmacteur Alain Delon, werd in 1968 op een vuilstortplaats bij Parijs ontdekt, tintje zaak, die spoedig een politiek-mondain tintjr kreeg, werd nooit helemaal opgehelderd. De be langrijkste beschuldigde, Francois Marcantoni, werd in januari 1976 buiten vervolging gesteld. Men vroeg zich af wat er precies was gebeurd, waarom en hoe de lijfwacht van Delon werd ver moord. Er werden verschillende mogelijkheden naar voren ge bracht, van een afrekening onder zware jongens en de „bestraffing" van iemand die in de weg liep of te veeleisend werd. Het duurde zes jaar voordat Uros Milicevic in een late wens „zijn ge weten te bevrijden" besloot mede delingen te doen aan degenen die een onderzoek instelden. Uros, die een intieme vriend van het slach toffer was, was 19 dagen na het ont dekken van het lijk verdwenen. „Ik vrees voor mijn leven", had hij vanuit Belgrado gezegd toen de rechter-commissaris hem verzocht had in Frankrijk een verklaring te komen afleggen. Na jaren verklaarde Uros aan de moord te hebben deelgenomen. Hij werd beschuldigd vab medeplich tigheid aan de moord op zijn vriend, maar later werd hij door psychiaters niet verantwoordelijk voor zijn daden bevonden en werd hij in vrijheid gesteld. Sedertdien werd niets meer van hem gehoord. De zaak-Markovic is hiermee ech ter niet van de baan. Mr. Roland Dumas, advocaat van de civiele partij, is in cassatie gegaan tegen de buitenvervolgingstelling van Francois Marcantoni, een gewezen Corsicaanse gangster. Nota Turkije aan Griekenland ANKARA (Reuter) - Turkije heeft Griekemland gevraagd op te hou den met wat het betitelt als „het hinderen van een Turks explora tievaartuig in de Egeische Zee door Griekse vliegtuigen en schepen". Het bewuste vaartuig, de „Sismic", is op zoek naar olie in een omstre den gebied van de Egeische Zee. Het Turkse verzoek vormt een reac tie op een Grieks protest tegen de activiteit van de 'Sismic', die vol gens Athene een schending bete kent van de Griekse soevereiniteit De Griekse regering heeft zich naar aanleiding van het conflict tot de Veiligheidsraad en het Internatio nale Gerechtshof in Den Haag ge wend. De veiligheidsraad komt vandaag te New York in spoedzit ting bijeen. Frankrijk wijst Kissingers voorstel af PARIJS (ANP) - De Franse eerste-minister, Jacques Chi rac, heeft gisteren het voorstel van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken dr. Henry Kissinger verworpen, dat een drie-partijenregeling wordt getroffen over de ver strekking door Frankrijk aan Pakistan van een opwerkin- stallatie. Voor radio "Europa 1" zei Chi rac dat het gaat om een ver drag tussen Frankrijk en Pa kistan en dat het derde landen niet betaamt zich te mengen in de zaken van twee soevereine staten. Aanbeveling Italiaanse wetenschappelijke commissie: ROME (UPI) - Een door de regering ingestelde wetenschappelijke commissie heeft gisteren aanbevo len alle vegetatie en gebouwen in het door een giftig gas besmette ge bied van Seveso in Noord-Italië te vernietigen. De commissie deelde mee dat de begroeiing in een gebied van 70 ha. moet worden vernietigd en dat alle gebouwen, waaronder de huizen van 855 geëvacueerde inwoners van Seveso over drie jaar moeten worden neergehaald. De aanbevelingen volgden een maand nadat Seveso en omgeving werden besmet door een giftige gaswolk met het dodelijke chemi- calie dioxine, die ontsnapte uit de chemische fabriek Icmesa. "Het heeft geen zin de bewoners van het gebied enige hoop te ge ven", zei prof. Aldo Cimmino, voor zitter van de commissie. "Wie weet zij het gebied weer zullen kunnen bewonen". "De gebouwen zijn allemaal be smet. Wy zouden ze nu niet kunnen vernietigen vanwege het probleem van het stof. Het is beter minstens drie jaar te wachten. Dan zal de dioxine-concentratie aanzienlijk verzwakt zijn". Prof. Cimmino zei dat de chemi sche fabriek moet worden neerge haald, maar dat er nog enig verschil van mening bestaat over de manier waarop. Voorts beval de commissie dat alle vegetatie in een gebied van 200 ha. grenzend aan de meest besmette' zone, verbrand moet worden met vlammen die een temperatuur hebben van 2.192 graden Fahren heit. Het Zwitserse chemische concern Hoffmann-la Roche, waarvan Ic- meso een dochteronderneming is, heeft gisteren meegedeeld dat het alle materiële schade zal betalen die door het giftige gas is veroorzaakt. Een Italiaanse vrouw, die vlakbij het gebied rond Seveso woonde, heeft gisteren een dood kind ter wereld gebracht. Volgens het pers bureau Ansa was de vrouw enkele dagen geleden in een ziekenhuis in Desio opgenomen voor een onder zoek naar eventuele besmetting met chemische stof. Op het lijkje van het kind wordt autopsie ge pleegd. De "Osservatore Romano" en radio Vaticaan hebben gisteren de "wet tigheid" en de "zedelijkheid" be twist van de "therapeutische abor tus", een mogelijkheid voor zwan gere vrouwen uit het gebied van Seveso. Het dagblad en de radio van het Vaticaan verklaarden zich solidair met de kardinaal aartsbisschop van Milaan, Gio- Colombo, die zondag de heeft gevraagd niet te luisteren naar de uitnodigingen zich te laten aborteren. De kardinaal is gekritiseerd door een aantal kranten omdat hij katho lieke gezinnen had aangemoedigd de kinderen te adopteren, die mis vormd of ziek ter wereld zouden komen en niet bij hun te arme fami lies konden blijven. Volgens de radio "zijn er trouwens geen onweerlegbare bewijzen" dat vrouwen uit het door de gifwolk ge troffen gebied misvormde kinde ren zullen krijgen, "Maar is er slechts een mogelijkheid" De "Os servatore Romano" herinnert eraan dat abortus "altijd een kwaad" is en dat de "simpele kans op misvor mingen" geen "voldoende legale reden is om een kind niet geboren te laten worden dat ook kansen (zonder twijfel veel grotere) heeft om normaal ter wereld te komen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 6