1E1IER i „KIND- EN DIERDAG" IN VUF HOVEN HUIS Piet Kleine slaat eerste paal ijshal Vreemd, vrolijk dansspektakel Mercury, Protest afbraak pand aan Aalmarkt „De Sleutels1' viert feest CPN-LEIDEN VERONTRUST OVER ANNA- KLINIEK Stripwedstrijd met beperkte deelneming de betrouwbare MAANDAG 17 MEI 1976 LEIDEN Alcohol hoort niet bij snelverkeer. Patat kennelijk ook niet. getuige dit ongeval dat zaterdag avond omstreeks half acht op het Havenplein gebeurde. De Leidse auto bestuurder I. M. (25) was er van overtuigd het besturen van een auto te kunnen oombineren met het eten van een zakje frites. Hy raakte daar bij de maóht over het stuur kwijt, schampte de leuning van de Haven- brug en kwam tenslotte tot stilstand tegen de pui van de groente- en fruitwinkel op het Havenplein. De auto werd onherstelbaar beschadigd en de bestuurder kreeg snijwonden aan de kin en klaagde over pijn in de schouder. LEIDEN In een brief aan de Leidse gemeenteraad hebben drie inwoners van Leiden pro test aangetekend tegen de af braak van het pand Aalmarkt 17. dat door V. en D. gebruikt werd als opslagplaats. De briefschrij vers zijn J. M. J. Joosten, hoofd conservator der Gemeentemusea in Amsterdam, Henk Overduin. hoofd van de Educatieve Dienst van het Haagse Gemeentemu seum en Pauline Buring. oud raadslid en student architectuur. Het Leidse drietal constateert dat de staat waarin het pand sinds jaar en dag verkeert wei nig bevorderlijk is voor een juis te beoordeling van zijn waarde. "Het gebouw, dat oorspronkelijk het kantoor- en pakhuis van het Leidse filiaal van de koffie-, thee- en tabaksfabrieken van de Erven de Wed. J. van Nelle NV te Rotterdam was, is een van de eerste scheppingen van het architectenbureau J. A. Brink man en L. C. van der Vlugt in Rotterdam, de bouwers van de alom bekende Van Nelle-fabrie- ken in Rotterdam", aldus de brief. Wie een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de 20ste eeuwse bouwkunst weet welke vooraanstaande plaats dat ar chitectenbureau heeft ingenomen in de ontwikkeling van het in ternationale functionalisme en welke plaats daarin nog steeds de Rotterdamse fabrieksgebou- "Het Leidse pakhuis", aldus de briefschrijvers, "werd in 1926 ge bouwd. Om het op zijn waarde te kunnen schatten moet men het in zijn oorspronkelijke staat beoordelen, glad witgeschilderd en met de teksten getooid, die zo'n onverbrekelijk deel van zijiï architectuur uitmaken. We kun nen gerust zeggen dat het pand, dat nu na 50 jaar gedoemd is te verdwijnen, een van de zeer wei nige gebouwen in Leiden is, die kunnen bogen op een plaats in de internationale architectuur geschiedenis. Wanneer de afbraak een vol dongen feit moet zijn", zo schryft het drietal, "dan hopen wij dat dit de laatste is in de reeks vandalisme, die het gebrek aan belangstelling en goede in formatie over de prestatie van onze beste architecten zo duide lijk demonstreren." Inmiddels is een begin ge maakt met de sloopwerkzaam heden. LEIDEN Ze waren er zaterdag in alle formaten, kleuren en geaard heden: de huisdieren op de Kind- en Dierdag in het Vijf Hoven Huis. Meer dan veertig trotse bezitters van hon den. katten, cavia's, konijnen, kana ries en andersoortige dierlijke have hadden gehoor gegeven aan de op roep van de LPKV en het Vijf Hoven Kuis om de dieren naar het buurt huis in Zuid-West te brengen, om mee te dingen naar de titel van best verzorgde huisdier. Een deskundige Jury onder leiding van de Leidse dierenarts Muur ling liet het niet bij een beoordeling, maar gaf gevraagd en ongevraagd ook een aantal deskundige adviezen. Jeugdige baasjes van honden met een minder blinkend gebit kregen het advies om de tanden en kiezen, maar eens een beurt met Vim te geven. En die hondjes die er wat al te doorvoed uit zagen kregen het volgende recept mee: niet meer dan één voeding per dag. Soms kreeg het dier tijdens de keu ring ook direct een behandeling, zo als het verwijderen van haar uit de oren bij honden. Een vrij pijnloze zaak ter voorkoming van ontstekin gen. maar die door de bazen en ba zinnen meestal met een angstige blik in de ogen werden gadegeslagen. „En op zijn tijd met een wattenstokje schoonmaken" adviseerde dierenarts Muurling. „Maar kan dat geen kwaad voor zijn oren?" informeerde een jeugdige bazin belangstellend. „Zolang je het niet met een schroe vendraaier doetwas het ant woord. Zo passeerden ze allemaal de revue: het kleine meisje dat geen kans zag haar grote hond op de Jurytafel te tillen, de cavia die weliswaar glansde maar volgens een deskundig oordeel toch iets te klein was gebleven, en de guppies in het goudvissenkom- metje.. Overtuigend winnaar werd tenslotte Marjolein Blote, die beslag legde op de eerste twee plaatsen. Ze won met haar parkiet en de hond eindigde op de tweede plaats. Het konijn van Pe ter de Ligny werd derde en de cavia van Mirjam van Rossum vierde. Een bijzondere prijs kreeg Janette Nieu- wenhuizen. Dat gebeurde omdat haar tien Jaar oude konijn er nog bijzon der gezond uit zag. Verder waren er nog eervolle vermeldingen voor Je roen van Ravenswaay (konijn). Dia na Dubbelaar (hond), Rony van Haa ien (hond) en Esjen Hückner (kana rie). Zoekt U een goed Ankerhorloge reeds vanaf f 40, OF Electronic Quarts D bes nu "kru brr-ntr.-n wij U SEIKO CASIO - CERTINA - PRISMA - CITIZEN - JUNGHANS EWE - ANKER Horloge v. d. Water HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig - Eigen ateliers Aanleg van Gooimeerlaan LEIDEN De eerste paal die Piet Kleine zaterdagmiddag sloeg voor de ijshal aan de Vondellaan ging zo vlot de grond in, dat de verwachting ls dat eind volgende week het heien voltooid is. Het mooie weer gaf extra cachet aan dit officiële begin van de bouw waarvoor zeer veel Leidenaars op de been waren, terwijl Jong K en G voor de muzikale omlijsting zorg de. Omdat Olympisch en wereldkam pioen Piet Kleine tot 1 uur in Gro ningen moest zijn, was hij* vandaar speciaal eerst overgevlogen naar Zes tienhoven. De beroemde schaatser werd omringd door tientallen fans die op een handtekening jaagden. Ook enkele wethouders en ambte naren gaven acte de presence. Terwijl de jeugd een drietal ijs karren bestormde om een gratis ijs je te bemachtigen, sprak Ton Men ken in Holiday Inn de genodigden toe over zijn .ijskoude onderneming". Hij was alweer aan het denken over een grandioze opening in oktober. Met nadruk prees hij de voortvarend heid van de gemeente; de inspannin gen van de gemeente noemde hij „in weerwil van wat je wel eens hoort". Wethouder Tessélaar sprak namens de gemeente een gelukwens voor het welslagen van de onderneming, en drukte zijn respect uit voor de parti culier die dit durft te ondernemen. Op de foto: Ton Menken, rechts Piet Kleine. LEIDEN De CPN-afdeling Lei den heeft in een verklaring haar ver ontrusting uitgesproken over de moei lijkheden rondom de Anna-Kliniek. De afdeling maakt zich met name zorgen over de werkgelegenheid in deze kliniek. "Een noodzakeiyke nieuwbouw voor een belangrijke ge zondheidszorgvoorziening is in het vaarwater van de bezuinigingswoede van staatssecretaris Hendriks terecht gekomen", aldus de CPN. "en dat dreigt een directe verslechtering voor zowel de voorziening als een aantas ting van de positie van het personeel te betekenen." De afdeling vindt dat elk bed dat bij de Anna-Kliniek ver loren gaat, een onaanvaardbare situatie oplevert. "De verslechteringen zullen met be slistheid moeten worden terugge bracht", aldus de CPN. die verder verklaart dat zij eventuele acties van personeel en bevolking tot behoud van de Anna-Kliniek actief zal on dersteunen. Zoals bekend zal de kliniek gesloten worden in verband met de realisering van een nieuwe orthopedische afde ling in het Academisch Ziekenhuis. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat staatssecretaris Klein de geyol- gen van deze sluiting voor zijn reke ning zou nemen, trok hy zich later formeel terug. De werkgelegenheid binnen de kliniek en de medische zorg zijn hierdoor ernstig in gevaar gekomen. LEIDEN De Stripwedstrijd, die door de Stichting Leiden Museum- stad in de paasvakantie werd uitge schreven is door het mooie weer in hetwater gevallen. Maar acht kin deren stuurden een stripverhaal in. De jury heeft besloten alle inzenders meteen prijs te belonen. Het zijn: René Sweers, Marcel van Dorp, Friso Versluys, Mike Huezen, Michael Ben- jemins (allen uit Leiden), Raymond Pieters (Zoeterwoude), Marie-José Caspers (Stompwijk) en Christien Jaspers (Oegstgeest). Wie welke prijs heeft gewonnen blijft geheim tot de uitreiking, woensdag 26 mei om half vier in het Legermuseum. LEIDEN Op feestelijke wijze is afgelopen vrijdag- en zaterdagavond in het druk bezochte Antoniusclub- huis het zesjarig bestaan van de "De Sleutels" gevierd. Deze groep van spelende en zingende mensen maakt deel uit van het Vormingswerk voor Geestelijke Gehandicapten. Voor de pauze bracht De Sleutels een potpourri en een solo-optreden, na de pauze werden er afzondelijke nummers ten gehore gebracht onder leiding van dirigent Pieter Vlasveld. De heer J. van Dam. manager van de groep, bleek een verdienstelijk con ferencier, die het programma op een originele manier aan elkaar praatte. Hoogtepunt van de avond was onge twijfeld het aanbieden door mevrouw en de heer Barnings jr. (van de pia nohand) van een spiksplinternieuwe Yamaha-piano met aangepaste zit bank aan het bestuur van het Vor mingswerk. Namens dat bestuur sprak A. F. van Remundt een dankwoord uit. De avonden werden afgesloten met het aanbieden van bloemen aan me dewerkers en leiding. Een geste die kon worden mogelijk gemaakt dank zij de Rijnsburgse bloemenveiling. LEIDEN Het is een andere we reld. echt waar. Kende men in de ballrooms ooit een wuft en sjiek ver maak in ijzige styl, hier wordt dat ijzige gecombineerd met een kermis achtige vrolijkheid. De Joelerige sfeer van amateurfesivals verbroederend Keurige huisvrouwtjes worden in een verwoede strijd om de mooiste beker tomeloos over de dansvloer ge slingerd bij het LatijnS-Amerikaans dansen, en dragen daarbij carnava leske japonnetjes in giftige, bijna Pijnlijke kleuren, die netzomin iets met Latijns-Amerika te maken heb ben als met Quebec of Dahomey. Kinderen van nog geen vijftien poet sen zich op en zijn naar de meest verwijfde kapper geweest om als vol. wassen poppetjes fijngevoelige -En gelse walsje op de vloer te presente ren. Een argeloze passant, op een verloren zondag in de Stadsgehoor zaal verzeild geraakt, staat perplex. De finale van de Nederlandse kam pioenschappen Ballroom en Latijns- Amerikaans dansen, georganiseerd door de Nederlandse Dansspoit-Or ganisatie, kondigt zich 's middags al aan in de garderobe met zwoele geu ren en rumoerige parfums. Voor de spiegel zich keurend, strekken heren en jongens zich de rug, ze steken de borst vooruit met een fiere vastbera- ren blik in de ogen, kijken nog eens goed in de spiegel, en steken de borst nog meer vooruit. Maatvaste muziek dringt door vanuit de-zaal en zenuw achtige meisjes of vrouwen (leeftijds loos op één en dezelfde manier ge schilderd) oefenen enkele pasjes en pirouettes. Maar bovenal, laten we dat vooral niet vergeten want de hele dag door was niets duidelykers dan dathebben de 700 aanwezigen enorm veel plezier. Die mate van ple zier en onbekommerd wedijveren is alleen te vinden by amateurfestivals. De kleding. Jongens die nog maar amper brommer mogen ryden in rok- kostuum. In grote ballonachtige zak ken (diameter minstens anderhalve meter) worden de ballroom Jurken meegevoerd: massa's petticoat, het liefst gifgroen, hel paars of knetter - rose, bestikt met dingetjes die glim. men. stukjes geslepen glas, metaal, en donsachtige dotten. Naaldhakken van een scherpte, die je niet meer tegenkwam nadat steeds meer men sen parket in de huiskamer hadden laten leggen. Met versteende blik en yzige glimlach slaat ieder zich door de moeilijkheden heen. Als die dames wat uitgeblust in een stoel zitten in de wolk van hun Jurk, doen ze on- ophoudelyk denken aan vogels, een bepaald soort. Ik zocht het thuis op: korhoenders tydens baltsspelen. De kapsels, niet alleen die van de dames maar ook van de verwijfd gekapte heren, onwrikbaar in een snel model, een betonnen coupe. Een beangsti gende, burgelyke decadentie straalt daar vanaf. In golven van valse romantiek klinkt soms nog iets op van een ver heven gedachte. Vooral 's avonds als de minst goeden het veld heb ben moeten ruimen, wordt het dan sen steeds meer een kunst, een bal let met grillige choreografieën. Als de Engelse Juryleden Vicky en Mi chael Bahr enkele dansen demon streren en de mensen opgepakt staan aan de kanten van de zaal en op het balkon, straalt de schoonheid van het perfect, lichtvoetig dansen, het moeiteloos zweven. Maar de kermismuziek en de en tourage van de toch altyd wat kale Stadsgehoorzaal zorgen voor een merkwaardige sfeer die een buiten staander toch nooit vatten zal. Een styve hork aan de kant zal alleen kunnen constateren: het is een vreemd maar vrolijk spektakel, doch laten we overgaan tot de orde van de dag. TOM MAAS Uitslagen (alleen hoofdklasse en eerste klasse»: kampioen hoofdklasse ballroom: v. d. Hilst—v. d. Hilst; le klasse: v. d. Deissende Ruyter; kampioen hoofdklasse Latin Ameri can: v. d. Hilst—v. d. Hilst; le klas se: Oskam—Kater; kampioen Basic Rumba: Rams—Rams. Winnaar van de wisselbeker van de Stadsgehoor zaal werd het paar v. d. Hilst. Auto tegen pui op Havenplein Een sjiek Engels walsje in een jurk die gifgroen, helpaars of kenlterrose is_. LEIDEN De parkeerstroken en de kinderspeelplaats aan het Zwarte Pad zyn met ingang van morgen ge durende veertien dagen afgesloten. Dit in verband met de werkzaamhe den voor de aanleg van Gooimeer- laan, de tweede toegangsweg tot de Merenwyk. De Mercury buiten boordmotor heeft veel temperament en is uiterst betrouwbaar.Topsporters weten er alles van. Ook U kunt snel beslissen bij Uw erkende Mercury Dealer. Die zit dichtbij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 3