LEIDSCH DAGBLAD Argentijns leger neemt president Isabel Peron gevangen Eerste verlies Ford in Noord Carolina vandaag Verdeeldheid christen-democraten voor Nederland bouwt drie oorlogs schepen Indonesië. Veel faillissementen in goederenvervoer zijn boerenbedrog WOENSDAG 24 MAART 1976 OPGERICHT I MAART I860 34892 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Lt.-generaal Vileda I DJAKARTA (ANP) Op het hoofdkwartier van de Indonesische marine in Djakarta is maandag het contract getekend voor de bouw van (drie korvetten door het Rijn-Schel- I de-Verolme concern. De schepen zullen op de Wilton— Fcyenoord werf in Schiedam wor- I den gebouwd! en in 1979 en 1980 wor den opgeleverd. Bij de ondertekening van het con tract, door de chef-staf van de Indo nesische marine admiraal Subiyak- to en vertegenwoordigers van de Ne derlandse bedrijven, was de Neder landse ambassadeur, mr. P. W. Jalink, aanwezig. Staatssecretaris Stemerdink van de- i fensie heeft gisteren in de Eerste Kamer gezpvd dat morelnk nov dit Jaar de derde serie standaard-fre- ga Hen van de marine zullen worden aanbesteed. In het vlootplan was met iotq rekening gehouden. De order is j b-d-vid om on korte termiln meer w^Vtreieeenheid te scbeopen. Tn to taal zet de marine vier series od ctonel van elk drie fregatten. De I kn-ten per schip- bedragen ruim 200 giiTd°n. Hoofdaannemer is h-t T?;in-«5chelde-Verolme concern. wostdnitsers wordt nog ou- d«*-HnriHpld over gebruik van het Ne- d-rionrfco scheepsontwerp, voor hun eieen vloot. Toenemende bewolking BUENOS AIRES (Reuter/UPI/AFP/AP) De Argen tijnse strijdkrachten hebben vanmorgen een zorgvuldig voorbereide staatsgreep tegen president Isabel Peron uitge voerd en de macht in het land overgenomen. President Peron werd gevangen genomen op het vliegveld van Buenos Aires. De president verliet per helikopter het rege- »j ringsgébouw op weg naar haar residentie in de voorstad Cli- jj vos. Maar zij gaf haar piloot opdracht naar het vliegveld te gaan, kennelijk hopend het land. te ontvluchten. Luchtmacht officieren hielden haar echter op het vliegveld aan. Militaire kringen zeiden, dat de president een revolver trok toen militairen haar omsingelden, maar zij werd ontwapend. Met een vlieg tuig van de luchtmacht werd zij Uit alle internationale I overeenkomsten, die door de repu bliek Argentinië zijn gesloten. Rondom het residentiële paleis in het hart van de stad hebben zes Buenos Aires weggevoerd. Volgens tanks van het Argentijnse leger post j welingelichte kringen werd zij over gebracht naar haar winterverblijf bij Bariloche aan de voet van de An des aks gevangene van de strijd krachten. De radio van de Argentijnse strijd krachten heeft de arrestatie van me- on even na negen uur on ze tijd bekendgemaakt. Er werd aan toegevoegd, "haar persoonlijke vei ligheid is door de militairen gewaar borgd". Mede gearresteerd is gevat. In het hotel San Martin i zich het ministerie van Buitenland- j se Zaken bevindt, zün manschappen van de marine getrokken. Het nieuwe militaire bewind in Ar- j. gentinië heeft besloten, alle openba- re bijeenkomsten te verbieden. Te- ij een het verspreiden van alarmeren- de berichten en tegen betogingen op f. straat zal zeer streng worden opge- treden. De -president van Argentinië, Maria Estela IsabelPeron, is vanmorgen door de strijdkrachten afgezet. Op de foto verlaat mevrouw Peron haar paleis per helikopter, in de hoop via het gemeentelijk vliegveld naar het buitenland uit te wijkenZij werd op het vliegveld door militairen aangehouden. eigendommen In het communiqué herinneren de leiders de bevolking aan het be- staan van de staat van beleg in Ar gentinië. De junta verplicht zich tot Amerikaanse voorverkiezingen !inlg wind cn flinke no klaringen met minima van plus graad vlak aan zee tot min 5 grade 1 binnenland. Morgen t vr\j krachtige RALEIGH (AP) Ronald Reagan heeft gisteravond de voorverkiezin gen voor de Republikeinse nomi natie voor het presidentschap ge- i in Noord-Carolina. verrassende ontwikkeling wist Reagan, die alle voorgaande voor verkiezingen van president Ford heeft verloren, zijn medekandidaat te verslaan. Bij de Democraten wist Jimmy ontlopen," aldus verklaarde pers secretaris Ron Nessen. "Maar hij had ook verwacht te zullen win nen, dus is hij uiteraard teleurge steld". LEIDSCH DAGBLAD Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs Q Ik word abonnee per 8 april 1976 en ontvang de krant reeds vanaf heden. n Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. adres: plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen, In open envelop (zonder postzegels) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden, Carter opnieuw de zege te behalen. De president wilde geen verontschul- Hij versloeg George Wallace over tuigend en toonde daarmee aan dat Wallace de favoriet is van de Democraten in het zuiden. De eind uitslag van de voorverkiezingen in Noord-Carolina was: Republikeinen: Reagan 101.448 stemmen (52 procent), Ford88.924 46 procent), geen voorkeur 3345 (2 procent). Democraten: Carter 321.059 stem men (54 procent), Wallace 209-807 (35 procent), Jackson 25.698 (4 procent), Geen voorkeur 22.585 (4 procent). Udall 14.122 (2 procent). Harris 6136 (1 procent), Bentsen 1794 (0 procent). President Ford is teleurgesteld dat hij in Noord-Carolina de voorver kiezingen van Ronald Reagan heeft verloren, maar blijft er op ver trouwen dat hij de Republikeinse nominatie voor de presidentsver kiezingen zal winnen. "De president had verwacht dat hij en Reagan elkaar niet ver zouden digingen aanvoeren voor zijn lies, zijn eerste in zes voorverkie zingen, aldus Nessen. De strategie van Fords verkiezingscampagne zal niet worden gewijzigd. De laatste keer dat een zittende pre sident een voorverkiezing van zijn partij heeft verloren was in 1968, toen de Democratische uitdager Eugene MacCarthy president Lyndon Johnson versloeg in Wis consin nadat Johnson had aange kondigd dat hij zich uit de race terugtrok. ook voor goecjë gebruikte wagens- Van Ulden auto's b.v. Knobel denkt aan opstappen Bondscoach George Knobel (rechts) zegt, dat hjj een ont goocheld man is en met de gedachte speelt om on te stap pen. Hü is bijzonder teleurge steld over de houding van de topclubs in ons land. die hun spelers niet wilden afstaan voor Jong Oranje, dat zich vanavond tegen Schotland moet kwalificeren voor een plaats in de halve finale van het Europees kampioenschap voor de jeugd. PAGINA 13 De commissie-Donner heeft zeker nog twee maanden no dig om het onderzoek af te sluiten naar de eventuele be trokkenheid van prins Bern- bard bij het Lockheed-steek- penningenschandaal. PAGINA 7 Zuidmolukse bezetters vinden hun actie nog steeds doelmatig. PAGINA 9 28 PAGINA'S Uit welingelichte bron is particuliere secretaris, Julio dat de portefeuilles in de nieuwe re- Gonzalez. Volgens niet-officiële be- gering van Argentinië aan militaire richten hebben de militairen nog leiders zijn gegeven, een groot aantal andere arrestaties De nieuwe functionarissen zouden 1 verricht. Naar verluidt zouden on- geen ministers zijn maar slechts de der de arrestanten in militaire ba- leiding hebbeh van de deDartemen- ses de minister van Arbeidszaken Mi- ten totdat nieuwe functionarissen zijn guel Unamuno en de vakbondsleider aangewezen. Lorenzo Miguel zich bevinden. Binnenlandse vluchten zijn verboden VLKrvLAKliNvj en voorlopig mag ook geen schip Argentijnse ambassades In de hele Argentinië verlaten. wereld hebben een verklaring uitge- IV/IA rUT Keven waarin de redenen worden uit- IVIAVri 1 eengezet voor de militaire staats- De militaire junta heeft vanmorgen **«P- In de verklaring heet het on een communiqué uitgegeven, waar- der mefT. dat de bevelhebbers van in het heet, dat de junta de macht dp Strijdkrachten besloten hadden in handen heeft genomen. Het is on- hdt bewind over te nemen, omdat dertekend door de bevelhebbers van aL zich Seste,d ^sen tegenover "in de drie onderdelen van de strijd- stitutionele, sociale en administratie krachten: generaal Jorge Rafael Vi- Ye 0j>a0s de Argentinië", leda (landmacht), admiraal Emi- In, de verklaring wordt ook de ver- lio Massera (vloot) en generaal Or- ^kering gegeven, dat het leven, de lando Agosti (luchtmacht). UTRECHT (ANP) Het Cen traal Bureau voor de Statistiek in het goederenvervoer heeft bere kend. dat het aantal faillissemen ten in die bedrijfstak de laatste tüd met 89 procent is gestegen. Naar schatting een kwart van al die faillissementen is puur boe renbedrog. Aldus voorzitter Jan Schroer van de Vervoersfederatie NVV-NKV, vandaag in Utrecht op de federa tieraadsvergadering. Volgens hem z(jn de vervoersbjonden in korte tijd tot vijf maal toe geconfron teerd met nep-faillissementen, met „beurzen-snüderij binnen het kader van de wet". HU deed uitvoerig uit de doeken hoe „hr« boerenbedrog" van de vervoerbedrijven in zijn werk gaat. Een vervoerder van twijfel achtig allooi laat eerst de beta- de belangen Argentinië gewaar borgd zullen zijn, op grond van het internationale recht. De militaire staatsgreep die een eind maakte aan het bewind van Isabel Peron, is de zevende in de laatste halve eeuw van de Argentijn se geschiedenis. Jorge Rafael Vileda, de grote man achter de coup, werd door Peron zelf \orig Jaar tot opperbevelhebber van het leger benoemd. Volgens zijn vrienden is Vileda, de 50-jarige lei der van de nieuwe regering, een streng militair, fel anti-communist, en streng rooms katholiek. "Ik ben geen Peron", heeft hij onlangs in een vraaggesprek ver klaard, "ik ben militair". "Vileda is geen politicus", aldus een politiek commentator in Argen tinië, hij is militair en een bijzonder goed militair". Held van El Alamein MONTGOMERY OVERLEDEN LONDEN (Reuter, AP) Veld maarschalk burggraaf Montgomery is vanochtend vroeg op 88-jarige leeftijd overleden. Dit heeft het Britse ministerie van Defensie be kendgemaakt. Montgomery stierf in zijn slaap in zijn landhuis in het zuiden van Engeland waar hij al enkele jaren bedlegerig was. Hij zal met volledige militaire eer worden begraven in Windsor. Een datum voor de begrafenisplechtig heid is nog niet vastgesteld. Mont gomery was een van de laatste nog levende grote militaire leiders uit de Tweede Wereldoorlog. (Zie verder pagina 17). ling van de sociale premies aan de bedrijfsvereniging en het be drijfspensioenfonds schieten. Het geld en de waarde van de bedrijfs- bezittingen worden in veiligheid gebracht. Na verloop van tyd /.al dan de bedrijfsvereniging het faillissement aanvragen. Om de vervoersvergunning veilig te stel len. richt de vervoerder een nieuw bedrijfje op. „En op de oude vergunning begin je gewoon weer opnieuw, vanaf hetzelfde adres maar met oen. iets andere naam. De chauffeurs, die nooit naar de cao werden be taald, hebben nog geen nieuwe baan en gaan graag aan de slag", aldus voorzitter Schroer. Hy schat dat jaariyks op deze manier al gauw een miljoen gulden wordt „gegapt" van fiscus en sociale fondsen. FNl bejaarden teveel op één hoop geveegd UTRECHT (ANP) De Federa tie Nederlandse vakbeweging (NW/NKV) vindt dat In de nota bejaardenbeleid 1975 de bejaarden teveel als probleemgroep op één hoop worden geveegd. „Juist de gevari eerdheid binnen de bejaarden vraagt om een gevarieerd pakket van be leidsmaatregelen. aldus de FNV in een commentaar op nota. Volgens d«» federatie blijft de nota steken in uitgangspunten zonder dat er voor stellen voor de uitvoering worden gedaan. De FNV dringt er op aan de on afhankelijke positie van de be jaarden die in tehuizen verblijven te waarborgen door een goede rege ling van het beheer van hun inko mens en vermogen. Wftar nodig, al dus de federatie, moeten tele foonkosten vergoed worden via de bijstandswet. De FNV wil ook regel matig geneeskundig onderzoek van bejaarden. Huisvesting van bejaarden moet e-.-n ingebouwd onderdeel zijn van algemene woningbouwplannen, op dat geïsoleerde woningbouw voor bejaarden kan worden voorkomen, aldus de FNV, die grote waarde hecht aan de democratisering in de tehuizen. Vraagtekens zet de FNV bij de doelmatigheid van de "pas 65" die de bereikbaarheid van sociaal-cul turele activiteiten zou moeten be vorderen. Groepen die in het verle der "niet bereikt" werden, zullen door het wegnemen van een finan ciële drempel niet opeens cultureel aktief worden. Bovendien krijgen de nie<* mobiele bejaarden onvoldoende mogelijkheden om van de pas ge bruik te maken, aldus de federatie. SIKKENS AUTOLAKKEN ROME (AP) Een ernstig ver deelde Italiaanse Christendemocra tische partij heeft vanmorgen Be- nigno Zaccagnini herkozen tot se cretaris-generaal. Zaccagnini's tegenkandidaat was Arnaldo Forlani, minister van De fensie in het christendemocratische minderheidskabinet van premier Al do Moro. De reeds verdeelde partij is tijdens het congres in twee vleugels uiteen gevallen. De ene vleugel, onder lei ding van oud-secretaris generaal A- montore Fanfani, bepleitte een fel anti-communistisch standpunt. De andere vleugel, welke wordt ge leid door Zaccagnini en Moro. is ge neigd de communisten te betrekken bij het overleg over belangrijke vraagstukken van regeringsbeleid. Zaccagnini heeft echter opname van communisten in de regering ver worpen. De gedelegeerden op het partijcon gres brachten od Zaccagnini 885.500 stemmen uit. Op Forlani werden 54 000 stemmen uitgebracht. De vergadering van gisteren waarop de secretaris-generaal moest worden gekozen had een zeer rumoerig en chaotisch verloop. De afgevaardigden waren het zelfs niet eens over de procedure voor de ver kiezing van de secretaris-generaal Men besloot tenslotte de oude pro cedure op te geven en de verkie zing direct door de nationale gedele geerden te laten geschieden. Voor heen werd de secretaris-gene raal gekozen door de nationale par tijraad, die op zijn beurt wordt geko zen door het congres. Forlani had het congres gewaar schuwd dat het opnemen van com munisten in de regering de Noord- Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in gevaar zpu kunnen bren gen. Bij de regionale verkiezingen van verleden Jaar hebben de communis ten bijna evenveel stemmen behaald als de christen-democraten. Zij ble ven slechts twee punten onder het percentage dat de christen-demo craten kregen. De Amerikaanse regering heeft her haalden 1k gewaarschuwd tegen op name van communisten in de Ita liaanse regering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 1