Leiden maakt ernst met aanpak centrum r 'SLUIT PROJEKT OPEN SCHOOL AAN OP PRAKTIJK' Conflict in Sint Joseph- parochie rond Binnenhuis Oudt Leyden Vrijdag 5 maart me Medewerkers en cursisten Ouders op herhalingin Leiden-Noord 3'oor £?-Wim Wirtz 'LEIDEN „Wij zouden willen dat 't nine, projekt van de open school in Lei- den aansluiting gaat krijgen op het w bestaandé werk. En wy hebben i 36, praktische ervaring in dat werk, dus waarom zou je daar geen ge- bruik van Aldus enkele zon.medewerkers van de cursus iten: „Ouders op herhaling" in Leiden- ock-, Noord. Zij vragen zich in gemoede AalJ af hoe het z.g. proefprojekt van de !522- open school, dat begin dit jaar aan Leiden werd toegewezen, gaat lo pen. Ze zijn namelijk bang dat er van alle kanten aan het projekt enatl 8etrokken gaat worden, met het Leidens neus voorbij zal gaan. Het Leidse proefprojekt van de open school is morgen onderwerp van gesprek op een uitgebreide infor matie- en oriëntatiedag in het ge bouw van de Louise de Coligny Scholengemeenschap. Tal van in stellingen uit „het educatieve veld" zijn voor deze dag uitgenodigd met de bedoeling over de open school te discussiëren en vervolgens te ko men tot de samenstelling van een werkgroep. Deze werkgroep moet dan het proef projekt gaan coördineren, d.w.z. zij is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers (in Leiden: 150), een noodzakelijkerwijs aan het Dro- jekt verbonden onderzoek, de aan stelling van personeel en de huis vesting. De bedoeling is dat zoveel mogelijk instellingen uit „het vclld" in de werkgroep zijn vertegenwoor digd. Wat op zichzelf niet meer dan logisch lijkt. Toch kijken de medewerkers van de cursus „Ouders op herhaling" daar een beetje angstig tegenaan, omdat ze vrezen dat er een soort belan- genstrijdje uit te voorschijn zal ko men ten nadele van het projekt zelf. „Wij zijn bang dat het dan zal ver snipperen", zegt Sjoukje Drost, een van de medewerkers van „Ouders op herhaling". „En ik denk dat als je het aansluit op het bestaande werk, dat niet zal gebeuren. Kijk, er is ook in andere wijken een dui delijke behoefte aan een cursus „Ouders op herhaling". Wij hebben hier zeker twintig man uit andere wijken. Veel mensen uit de Meren- wyk, maar ook uit Zuid-West. Nou mikt die open school op dezelfde mensen als waarmee wij werken. Maar die open school krijgt 150 deelnemers. En dat is teveel voor Leiden-Noord. Dus je zou ze in elk geval over de stad moeten spreiden. En dan zou je gebruik kunnen ma ken van de ervaring die wij met dit werk hebben. Wij zeggen persé niet: wij moeten zonodig dat pro- Jekt naar ons toetrekken, dat wil- Lesmateriaal len we helemaal niet. Maar wat we wel willen is dat dat projekt op de De praktijk gaat aansluiten". de) volwassenen, gezegd, Jong-volwassenen. Voor alle projekten geldt dat ze moeten in spelen op een leer/ervaringsniveau van de vijfde klas lagere school. Het Leidse proefprojekt van de open school, dat zich geheel en al richt op jong-volwassenen (17 tot 30 jaar), is een van de vele projekten die door de landelijke Commissie Open School (adviesinstantie voor de ministers van Onderwijs en CRM) in het gehele land worden opgezet. Landelijk richten de proef- projekten die alle 1 januari 1977 van start gaan, zich op drie cate gorieën van deelnemers: (werken rsus „Ouders op herhaling", die hetzelfde niveau uitgaat, heeft overigens al een zekere relatie met het open-school-gebeuren. Een paar jaar geleden kwam er tussen de cursus en de commissie open school een contact tot stand, dat resul teerde in de vraag of de medewer kers en de deelnemers van „Ouders op herhaling" bereid waren mee te werken aan de totstandkoming van het lesmateriaal van de open school. Ze zouden dan gedurende een bepaalde tijd met proefmate- riaal moeten werken, daar hun mening over moeten geven en het vervolgens in samenhang met de commissie constant moeten bij stellen. In principe wilden de cursisten en medewerkers daar graag aan mee werken, maar toen bleek dat er ge werkt zou gaan worden op niveau begin havo. kwamen er protesten. Enkelfe ouders schreven brieven aan minister Van Kemenade, waarin ze erop aandrongen de drempel te ver lagen. En toen het papieren sta dium was gepasseerd, bleken de in zichten van de commissie open school inderdaad op dat punt ver anderd. Het niveau lag op vijfde klas lagere school en de vorming naast de scholing een fel begeerd element was evenmin vergeten. De cursisten en medewerkers van „Ouders op herhaling" hebben in tussen hun volledige medewerking toegezegd. Half maart gaan er twee zg. klankbordgroepen in Lelden- Noord van start om aan de hand van thema-materiaal «film en boe ken) tot zo goed mogelijke leerstof te komen. Er zullen thema's worden behandeld over wonen, werken en school, en regelmatig zal er met de in totaal 25 cursisten worden over legd om te bekijken hoe ze de leer stof ervaren en wat eraan verbe terd zou kunnen worden. De open-schoolpr oef periode, de ouders-op-herhaling elke week één avond by elkaar zullen komen (naast de avond die ze nu besteden aan hun cursus), duurt tot eind juni. Daarna zal er over de erva ringen worden geëvalueerd en ver volgens zal bekeken worden hoe die ervaringen kunnen worden gebruikt by het maken van het definitieve lesmateriaal. LEIDEN Drie werkstukken over de binnenstad werden gistermiddag gepresenteerd door de wethouder voor ruimtelijke ordening Waal. Het belangrijkste werkstuk is het "plan van actie voor de binnenstad". Het is een systematisch opgezette samenvatting van 52 bladzijden waarin staat "wat er al gebeurd is, wat er nu gebeurt, en wat er in de toekomst moet gebeuren in de binnenstad". Het bevat geen theoretische beschouwingen, maar een grote hoeveelheid concrete informatie. I VERLOVINGSRINGEN I De 1 beste voegloze 14 k. rin-1 1 gen o.a. 1 paar met geslepen 1 zijkant 190,-1 I Dit model met briljant 265,1 1 Met 2 briljanten 340,1 Gratis graveren. Blijvende service. 1 I Ruime keuze in de beste 1 merken. Altijd voordelig. De Koning der Verlovingsringen V. d. WATER UW JUWELIER HAARLEMMERSTR/yiT 181 LEIDEN Dr. M. Mareel uit Gent en dr. J. M. van Ree uit Utrecht hebben gisteren in het Snouck Hurgronjehuis van de Leidse uni versiteit aan het Rapenburg de Hugo van Poelgeest-prijs ontvangen. Zij kregen de prijs op grond van hun werkzaamheden op medisch- biologisch gebied die hebben geleid tot een besparing op het gebruik van proefdieren. De Hugo van Poelgeest-prijs wordt periodiek door de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming" uitgereikt. Deze stichting werd in 1951 opgericht door Hugo van Poelgeest steen- fabrikant in Leiderdorp en vele jaren landelijk voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Dr. Mareel (foto rechts) ontving een bedrag van f 4000 voor zijn methoden om tumorcellen-te onderzoeken door celkweek op kippen- embryonen. Hierdoor kan het gebruik van hogere dieren, zoals hon den, katten en apen, ivorden beperkt. Dr. Van Ree kreeg een prijs van f 3500 voor zijn methode ter opsporing van verslavende eigen schappen van medicijnen door gébruik te maken van ratten in plaats van, zoals gebruikelijk was, apen. De prijzen loerden uitgereikt door "an Poelgeest, weduwe van de Leiderdorpse steenfabrikant. Protest plaats adviescentrum LEIDEN Een zestal in Leiden- Noord opererende comités, com missies en groepen heeft geprotes teerd tegen het onderbrengen van een adviescentrum voor werklozen in de renovatiewinkel voor het Noor derkwartier aan de Prinsenstraat 66. Hoewel het hier om een proef gaat wordt ernstig betreurd dat er geen en kele vorm van overleg is geweest mer de bewonersgroepen die van de winkel gebruik maken. In een brief wordt de commissie Arbeidsmarkt Overleg gevraagd naar een andere ruimte uit te kijken. ADVERTENTIE Ruimte vrij :cr u ongestoord met relaties J of kleingèzfclscnap wilt lunchen ofdincren. Denk dan eens aan de bovenzaal van Oudt Leyden! (max. 2G personen) Van groot belang is ook het twee de werkstuk, de "nota te bescher men stadsgezicht". Gisteren al heeft deze krant de inhoud van de ze nota weergegeven. De nota is op verzoek van B. en W. gemaakt door de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg, en heeft de volledige in stemming van het college: men wil graag de binnenstad tot "be schermd stadsgezicht" verklaren. Tenslotte presenteerde de dienst gemeentewerken een voorlopig ver slag over de problemen van iedere binnenstadswijk afzonderlijk. Deze "probleembeschrijving per gebied" geeft een oordeel over de kwalitei ten van de twaalf wijken binnen de singels; daarbij wordt gekeken naar onder andere de woningbouw, de recreafcïemogeiykheden, de monu menten in de wijk, de samenstelling van de bevolking, en de voorzienin gen aan scholen en winkels. Deze "probleembeschrijving" probeert aan te geven welke delen van de binnenstad het eerst aangepakt moeten worden. Toen in het najaar van 1974 een nieuw college aan het bewind kwam, werd in de beleidsverklaring al aangekondigd dat er een plan van actie zou komen. In de voor gaande jaren was al wel veel onder zoek verricht naar de toestand van de binnenstad, het gebied binnen de singels, maar de resultaten van het onderzoek waren nooit omgezet in daden. Door het formeren van een binnenstadsteam wilde wethou der Waal de krachten en ideeën bundelen. De ambtenaren Post en Van der Weijden zouden in het ver volg de helft van hun tijd besteden nieuwe nota's over binnenstad aan de binnenstad. Enige tijd later kwamen daar de drie externe advi seurs Latta, Yap en Engberts bij, van wie gisteren in deze krant een gesprek gepubliceerd werd over de aanpak van de binnenstad. De eerste resultaten van de ze nieuwe aanpak beginnen nu vorm te krijgen. De ambtenaren Post en Van der Weijden hebben, nog voordat de drie externe advi seurs deel gingen uitmaken van het binnenstadsteam, een zeer veelom vattende inventarisatie gemaakt van het werk aan de binnenstad: 't Plan van actie. Het plan bestaat uit drie hoofd groepen: de eerste hoofdgroep geeft concreet aan welke bebouwing een opknapbeurt nodig heeft, de tweede hoofdgroep behandelt het herstel van de "infrastructuur", daaron der vallen de straten, de rioleringen, de walkanten, de bruggen en derge lijke, en de derde hoofdgroep gaat over de "functies" van de binnen stad, zoals wonen, werken, winkelen, en recreatie. De hoofdgroepen zijn onderverdeeld ln aparte punten. Bijvoorbeeld is de hoofdgroep "verzwakte bebouwing" onderverdeeld in monumenten van de gemeente, monumenten van par ticulieren, overige gemeentelijke pan den. en particuliere panden. Vervol gens wordt bij elk apart punt de vraag gesteld: wat. moet er nu ge beuren? Zo wordt bij de monumen ten van de gemeente opgemerkt dat er een restauratieschema nodig is. Dat restauratieschema is dan het be leidsvoornemen. De volgende vraag, die steeds gesteld wordt luidt: Past het beleidsvoornemen in een alge meen aanvaard toekomstbeeld? Om bij bovengenoemd voorbeeld te blij ven: inderdaad wordt een restaura- tieschema door alle partijen en groe peringen in Leiden nodig ge acht. Het plan van actie vermeldt in de inleiding dat er verschillende pun ten zijn waarbij deze vraag niet zo eenvoudig beantwoord kan worden. Hei is noodzakelijk dat over derge lijke punten een discussie ontstaat. Wat in dat verband erg aardig is. is dat iedereen tussen negen en tien uur 's morgens een bepaald tele foonnummer van het stadhuis kan bellen om zijn of haar mening te ge ven, of om wensen kenbaar te ma ken Bij de definitieve vaststelling van het plan van actie door de ge meenteraad kunnen deze opmerkin gen en wensen verwerkt worden. Na de vraag of het beleidsvoorne men in het toekomstbeeld past wordt er steeds de vraag gesteld: Wat is er tot nu toe gedaan en hoe gaan wc verder? Wat de monumenten be treft wordt op die vraag geantwoord dat er al gewerkt wordt aan een restauratieschema. Er worden ook nog een aantal monumenten gp noemd waar plannen voor zijn. De laatste vraag die steeds beant woord moet worden is: Is er geld be schikbaar om het gestelde doel te bereiken? Bij het beantwoorden van die vraag wordt zo concreet mogelyk vastgesteld hoeveel geld er de ko mende jaren te verdelen valt. Op dezelfde manier waarop de mo numenten behandeld worden in het plan van actie aan de hand van bo vengenoemde vier vragen, worden talloze andere zaken nagegaan, zoals de woningen in de binnenstad, de fietsroutes, de beplantingen, straat verlichting, het parkeren, het win kelen, het onderwijs, de bedrijfs- functie en vele andere facetten. Bij de presentatie van het plan van actie zei wethouder Waal gister middag dat men nog nooit zo con creet geweest was over het toe komstbeeld: "Dit lokt de mensen ook uit om te zeggen of ze het wel of niet zo willen hebben". Het plan van actie geeft de nabije toekomst aan. voor de langere termijn zal er een structuurplan gemaakt worden. Dit structuurplan kan gezien wor den als een bestemmingsplan dat de hoofdzaken aangeeft. Over één of twee maanden is ook nog een tussentijds rapport te ver wachten van 't binnenstadsteam. Dit rapport zal het werk van het team beschrijven, en aan de hand daarvan zal het verdere werk bepaald worden. Het plan van actie is voor ieder een verkrijgbaar bij het Bureau Voorlichting in de hal van het stad huis; telefoon 145344. toestel 224 of 321. ADVERTENTIE WIE IS VERANTWOORDELIJKI LEIDEN Het gebouwtje van de jeugdbeweging 't Binnenhuis in de Alexanderstraat is dicht. Het is niet duideiyk wanneer het weer open gaat. De kans bestaat verder dat er in deze buurj, straks twee concurrerende jeugdbewegingen gaan draaien. Ziedaar de gevolgen van een con flict dat zich afspeelt binnen de R.k. St. Jcoephparochie (Herensin- i gel). Partyen zyn het kerkbestuur aan de ene kant en het grootste deel van het bestuur van de jeugd beweging aan de andere kant. Zy ruziën over de vraag wie verant- woordelyk is voor wat zich in en met het Binnenhuis afspeelt. Het gebouwtje is eigendom van het zie- kentriduüm; de grond is van de kerk. Over deze kwestie zyn de afge lopen maanden koele brieven ge schreven, boze telefoontjes gepleegd en langdurige gesprekken gevoerd. Het slot van het gebouwtje werd tussentyds twee keer gewisseld. Maar het resultaat van alle overleg is dat sinds begin februari het Bin nenhuis potdicht zit en de spullen van de jeugdbeweging zyn wegge haald. Er heeft zich een ander Jeugdbestuur gepresenteerd, dat be zig is met een nieuwe opzet. Men hoopt deze zomer weer te kunnen draaien. Centraal in het conflict staat de positie van Aad de Jeu. oud-vour- zitter van The Lord's Folks, oud-lid van de parochieraad en by de jeugdbeweging bestuurslid en stage coördinator. Vooral hy blykt het bij het kerkbestuur te hebben ver bruid. In een gesprek, waarby ook de jeugdbestuursleden (van het door het kerkbestuur niet meer erkende Jeugdbestuur) Frank en Lia de Haas aanwezig zyn, zegt hy zelf: „De jeugdbeweging was vroeger een pa pieren toestand. Op het laatst wa ren er nog één of twee mensen over. Toen hebben ze een beroep gedaan op de jongeren van The Lord's Folks om de zaak opnieuw op poten te zetten. Na verloop van tyd zijn we lekker gaan draaien. Met het kerkbestuur hebben we nooit iets te maken gehad. Het heeft ons de laatste drie jaar nooit moreel of fi nancieel hulp geboden. Nu is de zaak anders geworden. Het kerkbe stuur heeft een parochiezaaltje in de Maria Gyzensteeg verkocht. Er is nu geld, het kerkbestuur probeert allerlei touwtjes in handen te kry- gen, zelfs van zelfstandige groepe ringen. Nu zeggen ze: het jeugdbe stuur valt onder het kerkbestuur". Op zolder „De problemen zyn begonnen doordat men de pastorie aan de Herensingel is gaan verbouwen. Daar was altyd een clubje van be jaarden in een zaaltje op woens dagmiddag. Het kerkbestuur besloot om de bejaarden in het Binnen huis onder te brengen. Op een woensdagmiddag troffen onze leid sters opeens een zaal vol met be jaarden aan. Dat is daarna nog eens gebeurd. De derde keer was de maat vol. We hebben brieven ge schreven naar het kerkbestuur. Maar van penningmeester Silvester kregen we te horen: ga maar met de kinderen op zolder zitten'. Op 23 oktober gingen kerk- en jeugdbestuur met elkaar om de tafel zitten. Resultaat had dit gesprek niet. Het kerkbestuur eiste de ver antwoording op; het jeugdbestuur wildé die niet afstaan. Ook latere gesprekken stokten op dit stryd- punt. De zaak escaleerde. Aad de Jeu: „Het kerkbestuur stelde een nieuw jeugdbestuur samen, waarin notabene mensen wérden benoemd, die er een jaar geleden uit waren gegaan. Onze bankrekening werd geblokkeerd. Van de penningmeester kregen we een briefje met het ver zoek om de bescheiden over te „Later begrepen we dat het ging om een persoonlyke kwestie tussen mij en pastoor Verlaan (die inmid dels naar Wassenaar vertrokken is - red.). Toen heb ik tegen het be stuur gezegd: dan stap ik er uit. Dat is op 19 november schriftelyk aan het kerkbestuur meegedeeld. Het jeugdbestuur deed er de uitno diging by om opnieuw te praten. Het antwoord van pastoor Verlaan was: nee, we willen niet praten, we willen de bescheiden. In het pa rochieblad werd rond Kerstmis be kend gemaakt, dat er een nieuw jeugdbestuur was. Toch hebben we tot begin februari normaal doorge draaid. Vlak voor Kerstmis hebben we nog een avond georganiseerd, waarop 68 kinderen kwamen. Op 30 januari, een week na het afscheid van pastoor Verlaan was er plotse ling weer een nieuw slot op de deur. Een sleutel daarvan konden we niet krygen. Die zondagmiddag bleken al onze spullen weg te zyn. Ik belde pater Severings op en die zei: „Dat klopt", boem meteen gooide hy de hoorn op de haak. In de kerk werd bekend gemaakt dat het Binnenhuis tydelyk dicht zou zyn". Inmiddels overweegt het Jeugd bestuur om het jeugdwerk desnoods in een ander gebouw in de buurt voort te zetten. Aad de Jeu is door de sluiting van het Binnenhuis trouwens met nog een ander pro bleem geconfronteerd: de stagaires, die daar werkten in het kader van hun opleiding (ze zyn van verschil lende scholen afkomstig) kunnen voorlopig niet verder. Triest De mogelyke ontwikkeling naar 1 r Het gebouwtje van de jeugbeweging 't Binnenhuis: tijdelijk gesloten. twee jeugdhuizen in dezelfde buurt wordt door de gemeentelyke stich ting Leidse Jeugd Actie allerminst toegejuicht. „Maar formeel kunnen we niets doen", zegt Van Pykeren van de LJA. „Het is triest dat 't werk op deze manier onmogelyk wordt gemaakt. De jongeren en de kinderen wordt het plezier ontnomen. De doelgroep waar Je het voor doet, is het slacht offer". In principe zouden beide jeugdbewegingen te subsidiëren zyn. Van Pykeren: „De LJA subsidieert per lid, niet per jeugdhuis. Maar efficiënt is het niet, als er daar twee jeugdhuizen zouden komen". Aad de Jeu: „Het is een trieste zaak dat in deze tyd van krappe financiële mogelykheden de inzet en het werk van een groep vrij willigers door een paar mensen on- mogeyk wordt gemaakt doordat het kerkbestuur zef nu enige financiële armsag heeft gekregen. Dit ruikt naar machtswellust". Uiteraard is door deze krant aan het kerkbestuur ruimschoots de ge legenheid geboden om op de klach ten van De Jeu cs. in te gaan. Ondanks herhaald aandringen heeft het kerkbestuur gemeend zich van elk commentaar te moeten ont houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 3