Leidenaars bij Kroon in beroep tegen bouw C&A Motie Endegeest misschien ingetrokken „AANWEZIGHEID GASTARBEIDERS AANVAARD" agenda Keuze repertoire promenadeconcert te oppervlakkig Dodelijk ongeluk PAGINA 2. STAD EN RAND ZATERDAG 10 JANUARI 197l LEIDEN Aan de motie-Höppener. die zich uitspreekt voor het benoemen van dokter G. Mojet als medisch directeur naast een nog te benoemen economisch directeur, zullen waarschynlyk nog enkele amendementen wor den toegevoegd over de te volgen procedure: het is ook nog mogelijk dat de motie, die in de eerstkomende raadsvergadering in stem ming gebracht wordt, teruggetrokken wordt. Dit was op te maken uit mededelingen van Laurens Beijen, fractieleider van PPR/PSP/ D 66, tijdens de ledenvergadering van de PPR gisteravond. Deze ledenvergadering sprak zich ervoor uit, dat de motie-Höppener alleen aan- vaardbaar is. als de zeggenschap van de in- spraakoomissie van Endegeest en het stafor gaan gewaarborgd wordt. Laurens Beijen had gesprekken gevoerd met dokter Mojet en met de voorzitter van de in spraakcommissie van Kempen. Deze laatste had, naar zeggen van Beijen, niet veel prin cipiële bezwaren tegen een tweehoofdige led- ding, in plaats van één geneesheer-directeur; hU meende dat momenteel echter, nu Mojet waarnemend directeur is. de zaken goed lopen, waarbij het staforgaan als een soort directie team fungeert. Naar zeggen van Beijen. was Mojet erg verbitterd over de gang van za ken, maar deelde hy verder het standpunt van Van Kempen over de gewenste structuur. Opmerkelijk was. dat door deze gesprekken en nader overleg met enkele wethouders, er bij Beijen twijfels waren gerezen omtrent het standpunt van B. en W. over de financiële en economische capaciteiten van dokter Mo jet; Beijen had de indruk gekregen dat Mojet over meer capaciteiten beschikte dan B. en W. hadden voorgespiegeld, ook omdat de zaken nu "toch best aardig'' liepen Hij wilde de mo tie-Höppener niet te overhaast in stemming brengen; het was misschien beter om er eerst nog eens rustig in commissieverband over te vergaderen, on om met de betrokkenen op Endegeest te praten over een oplossing, ni deze zin zou de motie-Höppener dan welicht aange past worden, of zou deze, t /.ville van het overleg, ingetrokken worden- /,k hield Beijen nog de mogelijkheid open dat een zogenaamde artikel 61-commissie door de gemeenteraad in gesteld zou kunnen worden; dergelijke be heerscommissies worden ingesteld door de ge meenteraad om de belangen van een bepaalde zaak, zoals bijvoorbeeld Endegeest, te behar tigen. LEIDEN Een achtendertig Ja rige man die vannacht om haifdrie kennelijk onder invloed over het Levendaal reed, is door de politie aangehouden. Bij nader onderzoek bleek dat de man bij een botsing met een gevel hoofdwonden had op gelopen. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs. ZATERDAG De Burcht, Antiekmarkt, 9.30 vni 5 uur nam. Steenstraat lb, Wereldwinkel,'s mor. Anna Paulownastraat (clubgebouw) tentoonstelling Postduivenvereniging 'De Reisduif', 2-10 uur nam LAK-Theater. optreden van Lena In het Wctssenaarse Jeroen huis loerden gisteravond de prij zen van de jubileumtentoonstel ling van de pluimveefokvereni- Kuhr. 8.15 ging "Wassenaar" uitgereikt. Maar voordat alle glanzende be- ZONDAG kers een weg vonden naar de die renliefhebbers werd het dames comité. dat veel werk achter de schermen had verricht in de bloe- voor kamerbewoners metjes gezet. Antonius Clubhuis i 65. Oegstgeest, sociëteii LEIDEN Twee groepen Leidenaars zijn bij de Kroon in beroep gegaan tegen het be sluit van de minister van CRM Van Doorn om aan C&A toestemming te geven de panden Breestraat 125, 127, 129 en Langebrug 48. 50, 52 af te breken of te verbou wen. Dat zijn een aantal leden van de Werkgroep Milieubeheer aan de Leidse universiteit en leden van de Vereniging Milieu Defensie die in de Pieters-en Academiewijk woon achtig zijn. In een uitgebreide brief aan de koningin komt de Werkgroep Milieu beheer tot de conclusie dat de door CenA met sloop bedreigde panden uit cultuurhistorisch en bouwkundig oog punt van groot belang zijn. De sug gestie van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Rijnland dat de winkelfunctie van de Leidse binnen stad achteruit zou gaan is volgens de briefschrijvers niet met voldoende gegevens onderbouwd. "Een verster king van de winkelfunctie van de Leidse binnenstad is ons inziens ge wenst. Op voorwaarde dat het ka rakter van de binnenstad en de daar in aanwezige cultuurhistorische waarden behouden blijven. Bij de versterking van d? winkelfunctie zal het eigen karakter van dit gebied juist moeten worden uitgebuit", al dus de Werkgroep Milieubeheer. Geconstateerd wordt dat die ver sterking alleen dan op een verant woorde manier mogelijk is, wanneer de vestiging van grootschalige perife re winkels en winkelcentra wordt te gengegaan. Voorts zegt de werkgroep dat in de Leidse regio in de kleding- sector geen sterke groei te verwach ten is. "Een uitbreiding van CenA in de Leidse binnenstad is uit een oog punt van economisoh belang in prin cipe gewenst, als kan worden aange toond in cijfers dat de zogenaamde "trekkersfunctie" van CenA zal over heersen over de concurrentie met be staande speciaalzaken in de binnen- Mocht aangetoond worden dat de uitbreiding van CenA in Leiden in derdaad gewenst is dan lijken er vol gens de werkgroep twee reële alterna tieven te bestaan voor de huidige nieuwbouwplannen, namelijk een uitbreiding van de bestaande vesti ging tussen de Botermarkt en de Dwarskoorenburgsteeg, of nieuw bouw aan de Garenmarkt, met in de kelder een parkeergarage. Omdat er geen vertrek van CenA uit Leiden te vrezen is vindt de Werkgroep Milieu beheer dat er ruime gelegenheid be staat om deze alternatieven grondig te onderzoeken. Op grond van de ge noemde argumenten vinden de le den van de werkgroep de sloop van de betrokken panden ontoelaat baar en men verzoekt dan ook met klem het besluit van de minister te vernietigen. De andere groep, leden van de Vere niging Milieu Defensie, vrezen dat door sloop en verbouwing het karak ter van de Breestraat nog verder zal worden aangetast. "Een ontwikkeling die", aldus de vereniging, 'al is in gezet door de bouw van panden als die van de studenten, sociëteit Miner va en de Algemene Bank Nederland. Als CenA haar plannen kan doorzet ten is dit mogelijk voor meer instel lingen een prikkel om "het hunne aan de ontluistering van de Bree straat bij te dragen", aldus de ver eniging. Bij het besluit van minister Van Doorn heeft onvoldoende afwe- ing van belangen plaatsgehad, zo vindt de Vereniging Milieu Defensie en daarom verzoekt zij evenals de Werkgroep Milieubeheer om vernie tiging hiervan. MAN zet actie tegen milieu heffing voort LEIDEN De afdeling Leiden van het Milieu Aktiecentrum Neder land, kortweg MAN, blijft actie voe ren tegen de verontreinigingsheffing zoals die het afgelopen jaar voor de eerste maal via het hoogheemraad schap van Leiden i s opgelegd. Vol gens het MAN hebben alle weige raars van de milieuheffing in Ryn- land dezer dagen van het hoog heemraadschap een „herinnering" toegestuurd gekregen. Volgens Cor Vergeer van het MAN is het de bedoeling, dat evenals vo rig jaar, zoveel mogelijk van deze herinneingskaarten bij de weigeraars worden opgehaald. „Wij roepen alle weigeraars op, om ook nu te blijven weigeren, om op die manier een be ter milieubeleid af te dwingen", al dus het MAN. Goed spel Residentieorkest LEIDEN Het tweede prome- nadeconcert van het Residentie- Orkest stond gisteravond onder leiding van de Amerikaan Mark 6tarr. De volle zaal hoorde ach tereenvolgens de ouverture Se- miramis van Rossini, Air varié van Rode, de Onvoltooide van Schubert, Moessorgski's Nacht op de kale berg, de Romanze van Svendsen en tenslotte Rimski's Capriccia Espagnol. Music for the millions, althans Aangehouden voor handel verdovende middelen LEIDEN De Leidse politie heeft gisteren in een pand in Leiden een man <501 en een vrouw (23) aange houden die in bezit waren van ver dovende middelen, bestemd voor ver- handelging. Met de man en de vtouw werden ook nog andere men sen aangehouden. Dezen zijn echter direct weer in vrijheid gesteld. ZOETERWOUDE De rk EHBO-vereniging St. Liduïna wil aan het eind van deze maand be ginnen met een cursus eerstehulp bij ongelukken. De animo is echter nog niet groot. Deeelnemers kunnen zich alsnog opgeven bij mevr. Overdevest-Welp, Eloutstraat 19, tel. 1816 en bij de heer J. v. Die- men, Weipoortseweg 93a, tel. 1382. De cursus omvat 12 lesavonden welke worden gegeven in het Wit gele Kruisgëbouw aan de Korte Miening. Maandag Havenplein, Haarlemmerstraat (van Haven tot Mare), Donkersteeg. Kui- persteeg, Dullebakkersteeg, Hoog landse kerksteeg, Pelikaanstraat Koestraat. Lege Werfstraat, Bouwe- louwensteeg, Duizenddraadsteeg, van der Werfstraat. Meermanshof. Druckerstraat, Maredorpsedwara- straat. Grevenstraat. Voldersgracht. Noord- en Zuid Rundersteeg, Jan- vossensteeg, Koddesteeg, Clarasteeg. Oude Singel (van Houtmarkt tot Mare), Oude Vest (van Havenplein tot Mare), Lange Zandstraat, Vol molengracht. Oostdwarsgracht, Koolstraat, Emmastraat. Baatstraat. Haarlemmerstraat (van Turfmarkt tot Mare), Stille Rijn, Apothekers- dijk, Schapensteeg, Goegerritsteeg, Prinssessekade, Turfmarkt, Steen straat, Beestenmarkt, Nwe. Beesten markt, Kort Galgewager, Mors- straat, Smidsteeg, Narmstraat. Kruisstraat, le en 2e Binnenveet- gracht, St. Aagtenstraat. Lammer markt, Marksteeg, Lange Schei- straat, Nieuwe Mare, Oude Singel (van Mare tot Turfmarktbrug), Fokkestraat, Oude Vest (van Turf markt tot Mare), Lange Mare. Vrouwenkerkhof, Vrouwenkerkkoor- steeg. Dolhuissteeg, Sionshof, St. Ursulasteeg, Caeciliastraat. Lange en Korte Lijsbetsteeg, Korte en Lange Agnietensttaat, Spijkerboor- steeg, Vestwal, 3e Binnenvestgracht. Reineveststeeg, Langegracht., Vrede hof, Houtmarkt, Noorderstraat, Hen drikstraat. Donderdag Woensdag Van Vollenhovenkade en plein, Snouck Hurgronjestraat, Huizlnga- straat, Uhlenbeckkade. Colenbran- derstraat, Meyerskade, Duyvendak- straat, Kanaalweg (van Hoge Rijn dijk tot van Vollenhovenplein), Rijndijkstraat, Kanaalstraat, Dozy- straat, de Goejestraat, Cosijnstraat, Hartmanstraat. Roomburgerlaan. Hoge Rijndijk (van Utr. brug tot Wilhelminabrug), Utr. Jaagpad (van Utr. brug tot Wilhelmina brug), CatharinaMraat, Rijnstroom- straat. Hoge Rijndijk en Utr. Jaagpaa (belde van Wilhelminabrug tot Rhynvreugd), Rhynvreugd, Brugge- straat. Besjeslaan, Park „Die Ley- the", Roomburgerweg, Aarstraat Meerburgerkade en straat, Gouwe straat, Amstelstraat, Leedestraat, hof, Vliststraat, Zaanstraat, Maas straat, Merwedestraat. Drechtstraat. Lingestraat, Spaarnestraat. Lek straat, Castellumweg Oude Herengracht. Ververstraat. Zijlstraat, Oost- en West Haven straat, Dwars Havenstraat, Ververs plein. Haven. Havenkade. Kalver markt, Kijfgracht. Minnebroers- gracht, Zuidsingel. Herengracht. Korte en Lange Langestraat, Nwe. Waardstraat. Oosterkerkstraat Waardkerkplein en steeg, Waard- gracht, Oranjegracht. Kaarsemaker- straat, Looyerstraat, Weverstraat. Vestestraat, Groenestegen, Uterste- gracht, Kerksteeg. Breestraat, Langebrug, Ketelboeter- steeg, Schoolsteeg, Wolsteeg, Gan getje, Botermarkt, Vismarkt, Stad huisplein, Koornburgsteeg, Dwars- koornbrugsteeg. M&arsmansteeg. Mandemakersteeg. Vrouwensteeg, Boommarkt, Aalmarkt. Nieuwe RilD den Burcht. Burchtsteeg, nieuw- straat, Hartesteeg. Beschuitsteeg. Moriaansteeg, Hooglandsekerk- gracht, Koppenhinksteeg, Hoog- landskerkkoorsteeg, Middelweg, Oude Rijn, Hoogstraat, Kaasmarkt hooigracht, St. Pancrassteeg, van Driessenstraat, Middelstegracht. Vrijdag Zoeterwoudsesinge (van Lammen- schansweg tot Hoge Rijndijk), v. d. Brandelerkade, Durieuxstraat, T. Siegenbeekstraat, Hoodenburger- straat, de Mey van Streefkerkstraat Cobetstraat. de Ridderstraat, Thor- beckestraat, Wasstraat, de Laat de Kanterstraat, Cronesteinkade, P. J. Blokstraat, Frulnlaan, de Gljselaar- straat. Kernstraat Verdamstraat Korevaarstraat Plantsoen. 4e Bln- nevestgracht, Rijnstraat, Kraaier- straat, 2e en 3e Havenstraat, le, 2e en 3e Gortestraat. Geregracht, Le vendaal, Oranjeboomstraat. CathrlJ- nenstraat, Barbarasteeg. St. Joris- steeg, Koenesteeg, Nwe Brugsteeg, Wielmakersteeg, Hogewoerd Water- steeg, Plantage. Utr Veer, Veer- straat. Burgerlijke Stand Kuyvenhov Zeegeres; J Jagt: C. J Zeegeres; J. de Gier en E. D. Delft en M. J. OtgaarOtgaar; C. de Lezenne Coulan- ke6 de Beer i Tongeren; I. J. Lol- H. Benschop; E. H. Koppen; H. Schreudei ren en C. M. Hassing. WARMOND Geboren Matteüs Ondertrouwd: Th. J. M. Dekker; R. M. Kiel Getrouwd; H. in deze Haags-Amerikaanse sie, die de makers van de 'Third Program" met een flegmatieke glimlach, doch daarom niet min der resoluut zouden verwijzen naar hun collega's van BBC-2 of Hilversum-4. Met andere w den: interpretaties die vervuld waren van enerzijds vuurwerk anderzijds salonromantiek, volle dig afgestemd op de smaak die men nog steeds bij "Jan Publiek" aanwezig acht. Revaluatie van de begrippen Promenade, smaak. Jan en Publiek lijkt mij niet ondien stig: Jan zit het liefst voor de kijkkast en wil best af en toe een plaatje draaien, maar het concert publiek heeft er wat voor over om zyn muziekhonger te stillen en verdient dus meer dan een slap muziekkroketje uit de muur. De smaak van hét publiek is moei lijk te concretiseren en een pro menadeconcert is misschien een leuke publiekvanger, maar houdt tevens een onderwaardering van veel composities in. Voer voor so ciologen? Intussen geen kwaad woord over de spelkwaliteiten der Hagenaars. Op enkele menselijke vergissink- jes na voldeden ze aan de eisen, die hun gesteld werden. De diri gent had moeite met de akoestiek van de Stadsgehoorzaal en slaag de er niet in. d>e klank der strij kers en blazers met elkaar in evenwicht te brengen. Zijn opvat tingen waren als boven omschre ven, met uitzondering van een fijnzinnig andante in Schubert. Willem Noske leverde als solist een knappe pre.vtatie met Svend- sens Romanze, welke Ik ondanks zijn enthousiaste toelichting sa- lonmuziek bleef vinden; maar het strekke hem tot troost de Romances van Beethoven horen mijn smaak in dezelfde ca tegorie thuis. RON HARMS Anna Paulownastraat (clubgebouw), tentoonstelling Postdulveffiverenlgltu De Reisduif', 10 uur vm,-4 uur nam MAANDAG Steenstraat lb. Wereldwinkel 9.3C Steenschuur 6, ruil. Bestuurlijke Aangelegenheden. 8 uur Noordelnde 2A, groepen op Troef: Recht/Onrecht. W.S.W.-groep, _Man- denarbeid. Wandkleden en Tonéei, 3- Medische diensten Artsen Wyk I (Morswezk war tier. binnenstad tot Cityrlng): G. D. de Jong Ho-e Rijndijk 15. tel. 132877; Wijk II(Groen oord. Kooi en Merenwljk)P L Tan de Sftterlaan 57. tel. 132227;'Wijk III (Waard Professorenwijk en Tulnstad- wijkJS. Smit, Cobetstraat 43 tel. OEGSTGEEST Wl Frans Halslaan 10. tel 153747 'I VOORSCHOTEN F. Koopmans. Van Beethoven laan Apotheken De avond-, na der apotheken wordt waargenomen van "9-16 jan.) door: Apotheek Kok. Rapenburg 9. tel. 124807; Apotheek Voorschoten, Leldseweg 66, Voorschoten, tel. 01717- en zondagsdienst de regio Leiden, Wijkverpleging LEIDEN Inter kruis Middel wee 38. tel. 121753. LEIDERDORP Gezondheidszorg Leiderdorp, tel 140131. OEGSTGEEST Interkruls. Lljt- d. Waalslaan. tel. Zr. A Vriend. SOS-dienst SOS Telefonische hulpdienst: Tel 071-125202. Voor allen die in moellilk- Dag en nacht te be- Jaarverslag Stichting Rijn en Lek: Moederhulp Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvrouwe. Binnenstad, Gerecht 10. woe 56 uur nam. Noord: v Hogendorpstraat 36, 11.00 uur ra. Tuinstadwtjfc: Heren straat 45. vrij. 10.3011.30 uur m Burgerraadsman Bur. Burgerraadsman, Koornbrug- ■eeg 7 (zfikant Btadhuis) Openings- len ma. dl en woe. 11.00—12 00 u. en do.avond 18.3020.00 uur Telef. dageUlks tijdens kantooruren- 143171. Centrum voor intermenselijke be dekkingen Geopend r Weduwe en weduwnaars den telefoon (na 18 uur) 761112. Advocatenspreekuur Pieterskerkgracht 11. Elke donderdag- Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau. Noordelnde 2a (voormalig marinecomplex): ma 11-1 uur. dl. 6.30—8 30 uur nam., woe. De aanwezigheid vaai buitenlandse werknemers in de regio is volgens de stichting "bijstand buitenlandse werknemers Rijn en Lek" een alge meen aanvaarde situatie. Dat im pliceert echter niet. dat daarmee de problemen door en van buitenland se werknemers, ontstaan door hun aanwezigheid, zijn opgelost. De stichting constateert in haar Jaarverslag over 1974 een verschui ving in de problematiek, in het bij zonder voor die buitenlandse werk nemers, die al enige Jaren in Neder land wonen en werken. Niet alleen het individu, maar vooral de belan gen van de groep als onderdeel van de Nederlandse gemeenschap komen in het Jaarverslag aan de orde. In dit verslagjaar was in de regio de werkloosheid onder de groep bui tenlandse werknemers gering. Het werkgebied van de stichting strekt zich uit van Katwijk tot Woerden. Het omvat een vijftigtal gemeenten, waaronder Katwijk, Noordwijk. Hillegom, Lisse. Alke- m";e. Alphen en Boskoop. Het be leidsplan van de stichting werd in het verslagjaar in een aantal fa sen uitgevoerd. De eerste stap is het inventariseren van problemen rond gastarbeid en gastarbeiders. Van de ze problemen worden oorzaken en gevolgen bestudeerd. Uit de conclu sies. die de stichting hieruit op maakt worden de uitgangspunten van de stichting gekozen Bij deze analyse van de gevolgen blijkt één belemmering fundamen teel, en samen te hangen met veel van genoemde problemen. Deze be lemmering is het ontbreken van de mogelijkheden, waardoor buitenlan ders zelf en naar eigen inzicht hun situatie kunnen bepalen. De midde len, die het meest geschikt zijn om deze belemmering uit de weg te rui men hebben prioriteit in het werk van de stichting, die ontstaan is van uit particulier initatief. In overleg met het ministerie van CRM kwa men fusies tussen comités, commis sies en werkgroepen tot stand, die gestart waren met de opvang en be geleiding van buitenlandse werkne mers. Die fusie resulteerde in het oprichten van een aantal regionale stichtingen uit Gouda. Alphen en Leiden. Omdat ook in het verslagjaar veel onduidelijkheid heerste omtrent de doelstellingen van de stichting werd haar van verschillende kanten aller lei zaken betreffende buitenlandse wecknemers toegeschoven. In 1974 registreerde de stichting in haar werkgebied ln totaal 5507 buitenlandse werknemers waaron der Marokkanen, Turken, Joegosla- ven, Spanjaarden, Grieken en Italia nen. Als voornaamste doelstellingen ziet de stichting de opvang en bege leiding van buitenlandse werkne mers en het geven van voorlichting aan de Nederlandse samenleving. In het algemeen won het inzicht in in 1974 veld. dat stichtingen zich zouden moeten specialiseren op as pecten die specifiek gelden voor gastarbeid. Als dergelijke aspecten worden beschouwd de taal en cultuur vormings. en ontwikkelingsmethoden mogelijkheden voor terugkeer. Als niet-6pecifiek aspect noemt de stichting onder meer hulsvesting, so ciale voorzieningen, medische zorg. en recreatie. Deze problemen zou den. aldus de stichting, door op die terreinen actieve instellingen en groepen worden opgepakt. In 1974 werden in de regio in drie verschillende plaatsen vaak drukbe zochte spreekuren gehouden. Daar naast zagen veel buitenlandse werk nemers kans, ook buiten de spreek uren aandacht voor hun problemen te vragen en te krijgen. Do individuele problematiek waar de stichting mee te maken kreeg, be trof onder meer kwesties rondom verblyfs- en of werkvergunningen ontslagkwesties, vragen met be trekking tot sociale voorzieningen, huisvestingsperikelen, zorgen rond om onderwijs en gezondheid. In het verslagjaar was intern nau welijks of geen sprake van verminde ring van de vraag naar dit soort hulp verleningen. Nog steeds bleek, dat Nederlandse instellingen te weinig aandacht schonken aan de vragen van buitenlanders en gemakkelijk verwezen naar de stichting. Als zeer positief ervaarde de stich ting de inzet van Nederlandse vrij willigers in verschillende plaatsen in de regio. Aan het eind van het ver slagjaar beschikte de stichting over de adressen van ongeveer driehon derd gezinnen ln haar regio, honderd meer in één Jaar tijd. Ook werden in 1974 verschillende contacten ge legd met diverse instanties, zoals gezinszorg, maatschappelijke dienst verlening en wijkverpleging. UTRECHT NIEUWKOOP De 51-jarige M. K. Koppenaal uit Nieuwkoop is gistermiddag om het leven gekomen bij een verkeersonge luk in Wilnis. Hy wilde, volgens de politie, met een snelheid van 120 km per uur op de- Lange Meentweg een andere auto inhalen, toen er een te genligger aankwam. De heer Koppe naal remde zo hard, dat zyn auto in een slip geraakte en na botsingen met de tegenligger en een boom in een sloot terechtkwam. Hy was op slag dood. De bestuurder van de an dere auto geraakte licht gewond. LIEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leidscb Dagblad B.V Witte Singe) 1 Leiden. Postbus 64 Otro 57055 Telefoon: 071—144941 Nabezorglng van 18.U0—20 00 u Zaterdag vaD 16 00—18 00 uur Te'efoon 071—130500 indieD iD gesprek 071—1345:19 Hoofdredacteur Uan Mulder Kwartaalabonnement f 37,85 Per post f 48,25 Jaarabonnement f 139,90 Jaarabonnement p. post f 181,50 Losse nummers f 0.50 Abonnementsgelden oy vooruit betaling te voldoen Bil automa tische overschrUvtng geeD ad ministratie- en Incassokosten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 2