Visserij vloot op sterkte iiouden Politiek in Amsterdam: een puinhoop Terroristen in Amsterdam laten vrijwel al hun eisen vallen Geen bericht Aronson Vreemd dat men met meer kennis van zaken over onze auto's spreekt dan over ze prijzen Kamer tegen minister Van der Stee f 'n Philips Hoogtezon zorgt o.a. voor weerstand VRIJDAG 19 DECEMBER 1975 BINNENLAND PAGINA 1 AMSTERDAM (SP) De terroris- Amsterdam hebben vrijwel al isen laten vallen. Verwacht >rdt dat vandaag in een laatste ge brek met hun geestelijk leider Me- jiari besloten wordt de actie, die nu Hjftien dagen duurt, op te geven. De laatste eis van de kapers waar Ee tot vannacht aan vast hielden was [en vergadering over de Molukse Uak tussen een ambtelijke deputa- Ee van Indonesië, een afgevaardig de van het huidige bestuur op de Z.- wolukken, en afgevaardigden van de RMS. Nederland zou de besprekin gen alleen maar als toehoorder be hoeven bij te wonen. Sinds bekend krerd dat Indonesië niet afwijzend Staat tegenover de laatste eis, gister- Echtend om half zes, is er in het Haagse crisiscentrum vele uren on afgebroken vergaderd. Om de terroristen definitief zover te krijgen dat bun actie opgeven koet nog overeenstemming worden pereikt over details. De heren Ma nusama en Metiari zouden daarom Morgenochtend opnieuw naai- het be leidscentrum in het Amsterdamse hoofdbureau van politie komen. Instructies veerde daar omstreeks vier uur. Hij kwam uit het crisiscentrum van de regering in Den Haag. Mogelijk heeft hij daar instructies gekregen van premier Den Uyl of van minister Van Agt van Justitie, die hij door moest geven aan ds. Meiari. De Molukse predikant kwam om half zes op het hoofdbureau van politie aan. Hij was thuis in Assen door de poli tie afgehaald. Nadat Manusama en Metiari ruim een kwartier met het beleidscentrum hadden gesproken, vertrok de domi nee naar het consulaat. Na half ze ven kwam hij, ogenschijnlijk lachend weer naar buiiten. In die tijd heeft ook Manusama ongeveer acht minu ten over de telefoon met de bezetters gesproken. Over de inhoud van de ge sprekken heeft de Amsterdamse poli tie, zoals gewoonlijk sinds het be gin van de affaire, geen mededelin gen wilde doen. Politie-woordvoerder willen doen. Politie-woordvoerder E. Jagerman deelde later mee: "Het overleg is niet vruchteloos ge weest. Morgen gaat men verder". Ir. Manusama vertrokvan Am sterdam naar Hilversum, waar hij geïnterviewd zou worden door de Evangelische Omroep. De dominee echter at eerst nog op het hoofdbu- DEN HAAG (SP) De Tweede Kamer komt waarschijnlijk in een speciale vergadering bijeen om de regering aan de tand te voelen over de behandeling van de gijzelingsza ken in Wijster en Amsterdam. Bij het begin van het kerstreces, dat in beginsel tot 20 januari duurt, heeft voorzitter dr. A. Vondeling gister avond uitdrukkelijk op deze mogelijk heid gewezen. reau en vertrok toen .naar zijn huis in Assen. Voor en tijdens het verblijf van ds. Metiary in het consulaat leek al les er op dat er aan de gijzeling een einde zou komen. Alle afzettingen werden versterkt, er mocht niemand meer door, het politie-personeel moest de posten verdubbelen, de ar restatie-ploegen werden achter de hand gehouden, evenals de ploegen rechercheurs die het gebouw na af loop van de bezetting moeten door zoeken en een koppel rechercheurs dat een gewonde Molukker naar het ziekenhuis moet begeleiden en hem daar moet bewaken. Volgens de scherpschutters die zicht hebben op het consulaat, loopt, een van de bezet ters duidelijk met zijn arm in het verband. Waardoor de verwonding is veroorzaakt, of hoe ernstig deze is, is niet bekend. Ook de auto's die de Molukkers moeten afvoeren, stonden gereed. Bruiloft uit de hand gelopen EINDHOVEN In witte bruids jurk compleet met bloemenstruik, heeft een vrouw uit Roermond in de eerste huwelijksnacht haar man uit het politiebureau moeten halen. De 34-jarige bruidegom werd gistermor gen tegen vier uur in Eindhoven aan gehouden, omdat hij volgens de poli tie dronken achter het stuur zat. Na afloop van de bruiloft was hij in zijn eentje aan de zwier gegaan en was in een nachtclub terecht gekomen. De politie geloofde het verhaal over het prille huwelijk pas toen de vrouw als bruid op het bureau verscheen. Na een verzoening mochten de ech telieden per taxi naar Roermond te ruggaan. AUTOM. IMP. HANS MAASLAND B.V. Voorschoterweg 17, Valkenburg (Z.H.) telefoon 01718—13900/16275 Met deze foto ivon fotograaf Vincent Mentzei de jaarlijkse Zilveren Camera, een begeerde trofee. De foto is gemaakt in Paramaribo: -premier Den Uyl telefonerend achter een muurtje van het To- rarica-hotel over de 'kwestie Glastra van Loon'. Ook toestand Nico Arends onbekend DEN HAAG (SP) De tijdelijke fóakgelastigde van Nederland in I- tak, mr G. Meihuizen, heeft een onderhoud aangevraagd met de iraakse minister van binnenlandse faken, die teveris belast is met het gevangeniswezen. De heer Meihui zen wil daarbij zijn herhaalde ver- Zoek bekrachtigen om toegelaten te worden tot onze landgenoot Leo Aronson, die sinds maart van dit jaar door de Iraakse autoriteiten gevan gen gehouden zou worden op be schuldiging van spionage. Op het ministerie van buitenlandse Zaken in Den Haag neemt men nog fcteeds aan dat Aronson in leven is, pndanks het hardnekkig zwijgen van de Iraakse autoriteiten over deze zaak. Aronson werd in maart van dit jaar tijdens de strijd tussen de Koer dische opstandelingen en het Iraak se leger gearresteerd. Op 11 okto ber kwam het bericht uit Bagdad dat hij daar terecht gesteld zou zijn. Kort daarop berichtten de Iraakse autoriteiten dat er sprake was van 'n vergissing en dat Aronson nog steeds in de gevangenis zat. Over een tweede Nederlander, Ni co Arends uit Delft, die half novem ber in Spaans Sahara door een pa trouille van de bevrijdingsbeweging Polisario ontvoerd zou zijn, tast het ministerie van buitenlandse zaken ook nog steeds in het duister. Arends, die bezig was met weten schappelijk veldonderzoek in Mau- retanië in opdracht van TNO in Delft zou ergens in en dorpje gevangen gehouden worden. Volgens de schaar se brichten zou zijn gezondheidstoe stand redelijk zijn. Hij kan zich vrij bewegen op een binnenplaats en krijgt als voedsel rijst en brood en een geringe hoeveelheid water. "In beide zaken is het voorname lijk een kwestie van afwachten", al dus een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag. DEN HAAG (SP) Na de sanering van de visserij-vloot moet minister Van der Stee met een dusdanige ondersteuning ko men, dat het vlootbestand op peil blijft- Daarnaast zal hij op korte termijn een meerjarenplan voor de zeevisserij moeten bedenken. Tegen de zin van minister Van der Stee van Landbouw en Vis serij maakte de Kamer via twee met grote meerderheid aange nomen moties duidelijk, dat men ontevreden is over het beleid van de minister aangaande de visserij. Tegen de motie, waarin om steun wat de plannen voor de visserij vloot werd gevraagd, had de minister zich verzet met: "Eerst moet de sanering voltooid zijn voor we praten over steun. Er zou een negatief effect van uitgaan op de sanering". Onvoldoende Indirect verweet het SGP-kamerlid Van Rossum de minister dat hij de Kamer onvoldoende inlicht over de sanering, door zelf met cijfers daar over te komen. Daaruit bleek dat leiding voor de "blijvers" de sanering voor een groot deel al nering wel voldoende is geïdealiseerd. "De minister wilde twintig procent van de vloot sane ren. Als men kijkt naar het tonna ge is die sanering op een procent na gerealiseerd. Bij het beschouwen van de vangstcapaciteit mankeert nog vijf procent", aldus het SGP- Kameriid. m de minister wa- quotering voor het volgend jaar. "Ik vind 'het een kwa lijke zaak dat de minister van plan is om deze regeling over te laten aan het bedrijfsleven". Van Hart- meijer kwam de motie, waarin werd gevraagd aan de minister om een meerjarenplan. Uitsluitend de CPN en de Boerenpartij stemden er te- Het PvdA-lid Hartmeijer was een van de leden die zich er over ver wonderde dat de minister zich nu houdt aan de maatstaf van de vangst capaciteit en niet langer aan die van het tonnage. "Was het soms zo", aldus Hartmeijer, dat twintig pro cent van de vloot schroot bleek te zijn of nauwelijks het predikaat schip verdiende". Volgens Hartmeijer zou het best eens kunnen zijn, dat dt» minister op deze wijze een uitweg heeft geevonden naar een grotere sanering. Het PvdA-Kamerlid vroeg zich af n te kunnen blijven. Hij wees in zijn mo tie over ondersteuning van het vloot bestand onder meer op het wegvallen van de olie-voorschotregeling per 1 januari en de quotering van diver se vissoorten. Ook deze motie werd met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer, ondanks dat minister Van der Stee de motie had ontraden. Voetbal FC Amsterdam is gis teren door de tuchtcommissie van de KNVB veroordeeld tot een boete van f 1000,-, waarvan f 500,- voorwaarde lijk met een proeftijd van één jaar. FC Amsterdam liep deze straf op omdat trainer Bruins Slot zonder de vereiste licentie bij de hoofdstede lijke club werkzaam is. Bruins Slot zelf werd het recht ontzegd tot fe bruari 1976 een functie te bekleden in het betaalde voetbal of een bij de KNVB aangesloten club. Arubaans streven naar spoedige onafhankelijkheid ORANJESTAD (ANP) De leider van de Arubaanse regeringspartij MEP, Betico Croes, vindt dat Aru ba volgend jaar een datum voor de onafhankelijkheid van het eiland moet gaan noemen. Dat zou moeten gebeuren nadat een delegatie van de Arubaanse eilandsraad Nederland heeft bezocht. Croes zei in Oranjestad dat zijn Movimienüo Electoral di Pueblo zich zeker tot het volk zal wenden, indien het zover komt dat Aruba in over weging moet gaan nemen de onaf hankelijkheid eenzijdig uit te roepen. Dat zou kunnen gebeuren door mid del van een referendum, aldus de leider van de MEP, die in de staten van de Antillen vijf van de acht Aru baanse zetéls bezet en in de eilands raad van Aruba 13 van de 21. Aardgasprijs voor tuinbouw tot 1 oktober niet omhoog DEN HAAG (SP) De prijzen van aardgas voor de tuinbouw blijven in elk geval tot 1 okto ber 1976 onveranderd. Met de ze mededeling is minister Van der Stee gist/eren gekomen over de steeds zorgelijker ontwikke ling van de inkomens. Dit geldt vooral in de glastuinbouw, waar de kostenstijgingen als gevolg van de oliecrisis zeer groot zijn. Een derde van alle tuinders werkt al onder het minimum inkomen. Voor 1976 werd ver wacht, dat mede door aanpas sing van de aardgasprijzen aan de algehele prijsstijging, de kos ten weer met 16 procent om hoog zouden gaan. Daar zou hoog uit een opbrengststijging van 10 tot 12 procent tegenover kunnen Om verder terugvallen van de inkomens op te vangen heeft de regering financële steun toe gezegd via de rijksgroepsrege ling zelfstandigen. Op een voorstel van de PvdA- fractie om een tuinbouwnota op te stellen ging minister Van der Stee niet in. Het is er de PvdA om te doen, dat van rijkswege de ontwikkeling wordt gestimu leerd van regionale tuinbouw centra. De PvdA wil af van de allesoverheersende centrumfunc tie van het Westland. De minister zei, dat hij het zoveel mogelijk aan de tuin bouw zelf wil overlaten om re gionale centra tot stand te bren gen. Voor vitamine D en energie. i 'n Philips Hoogtezon is goed /v Philips Hoogtezon. voor een II Raadpleeg vooraf uw arts. fgcff PHILIPS Door Henk Kuyt AMSTERDAM (SP) Als aan genomen mag worden dat De Ge- piddelde Burger geen al te hoge hoed op heeft van De Politiek, dan zal hij de berichten over de politieke troebelen in Amsterdam en met name die in de Amsterdamse Partij van de Arbeid wel helemaal onbegre pen in zijn pet gooien. De ruzies, tegenstellingen, intriges en persoonlijke rancunes zoals die Eioh daar sinds het begin van de jaren '70 manifesteren duren al te lang om te kunnen denken, dat de meest nonconformistisohe bestuurder van Nederland, wethouder Roel van Duyn, de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. De PPR-wethouder Van Duyn, 'voorstander van biologisch-dyna- misch. eten in de gemeentelijke (bedrijfskantines, wordt als zondebok de woestijn ingestuurd om de binnenhuisruzies van de Amster damse PvdA, van de PvdA-fractie en van het neo-regenteske college van B en W te maskeren. Generatie Er is dan ook wel wat veranderd in het Amsterdam van de post-provo- jaren. Nadat de wethouders Koets en De Han hammers Wit waren verdwenen, fractieleider Ed van Thijn en wethouder Polak voor de landelijke politiek werden geroepen, kreeg burgemeester Sam- kalden een college van een Jongere generatie om zich heen. Jonge- wethouders, waarvan sommigen be hoorden tot de uitdagers van het socialistische establishment voor een spelletje „Tien over Rood". Han Lammers met name. De verwachtin gen waren hoog gespannen over zijn wethouderschap, maar hij heeft in zijn zittingsperiode zowel binnen de PvdA als naar buiten (de Nieuw- markt/metrorellen) nogal eens met de achterkant van de keu gespeeld. Toen Polak staatssecretaris van binnenlandse zaken werd en het met name moeilijk kreeg met de onzalige spreidingsplannen, werd zijn opvolging in de raad ook een punt van discussie. Fractie-voorzit ter Wim Sinnige werd wethouder van financien, maar wie moest de nieuwe fractieleider worden? Het werd uiteindelijk De Cloe, maar eigenlijk was Jaap van den Bergh uitverkoren. En De Cloe bleek niet de leider, die nodig was om de 17 man sterke fractie in de Amster damse raad bijeen te houden, want de persoonlijke ruzies waren al op haast genante wijze zichtbaar g'eworden en ook de tweespalt binnen fractie en gewest over de afbouw van de geldverslindende metro leek onoverbrugbaar. De metroproblematiek werkte als zout in al bestaande wonden en veroorzaakte nieuwe. De onverzoen lijkheid bleek groot en ook in het gewest boterde het al lang niet erg, wat gerust als een eufemisme mag worden uitgelegd. Akkoord De man met de naam als uit een stripverhaal, Pelle Mug, lustten enkele gewestleden niet langer. Een aanval op zijn positie als voorzitter MOTIE VAN WANTROUWEN AMSTERDAM (ANP) De gemeenteraad van Amsterdam heeft in de afgelopen nacht ge volg gegeven aan een dringende oproep van burgemeester Sam- kalden om door een beraad van alle fractievoorzitters te pogen een einde te maken aan de be- stuursimpasse in de hoofdstad. Nadat de verdeelde PvdA-frac tie - een deel stond niet afwij zend tegenover het aanblijven van de omstreden PPR-wethou der Roel van Duyn - na twee schorsingen van de vergadering van gisteravond tot eenstemmig heid was gekomen, werd van die zijde veiklaard dat indien Van Duyn niet vrijwillig heen gaat, een motie van wantrouwen kan worden verwacht. Die komt dan in de eerstvolgende raads zitting, 7 januari, aan de orde en wordt door de hele PvdA- fractie gesteund. mislukte, maar toen waren ook in het gewest de verhoudingen goed verziekt. Voorjaar '74 ontstond in Amsterdam een progressief akkoord tussen PvdA, PSP, D'66 en PPR, waardoor een linkse meerderheid in het college van B en W mogelijk is. Daarmee was voor een nieuw conflict alweer de kiel gelegd, want gewest ten fractie kwamen fel tegenover elkaar te staan in de problemen rond de koopavond en de Nieuwmarkt. Het felst bleek die controverse toen het gewest Pitt Treumann kandidaat stelde als opvolger van de om de Nieuwmarkt- rellen opstappende PSP-wethouder Hui'b Riethof. De meerderheid van de fractie wenste Treumann niet. Het was het begin van een regelrechte scheuring, want het college (vijf socialisten, twee communisten en twee radica len) kon al lang niet meer op een meerderheid in de raad rekenen, omdat de helft van de PvdA-fractie samenwerkte met de oppositie, CDA en VVD. Daarbij komt nog, dat de PSP heeft afgehaakt van het progressief akkoord. De politieke puinhoop is dus compleet. Ingrijpen van het landelijk partijbestuur heeft de zaak enigszins gesust, maar heeft niefe kunnen voorkomen dat de troebelen naar buiten zijn g'etreden, nog maals: op een niet alleen voor do PvdA genante manier. Nota Het doet wat komisch aan, dat er nu nieuwe perikelen zijn ontstaan over een nota, terwijl het college van B en W de laatste tijd weinig aan nota's is toegekomen, in het algemeen zelfs aan geen enkel initiatief. Het gaat nu om de Kalkar-nota van wethouder Roel van Duyn. Zijn college-wethouders distancieerden zich van de nota omdat het college niet op de hoogte was van de inhoud ervan terwijl de ex-kabouter die wel in de openbaarheid had gebracht. Begin deze maand ont stond in de raadsvergadering een tumult als in een kleuterschool over deze nota, waardoor de burgemees ter gedwongen was. de raad een urn- te schorsen. Deze week werd in de vergadering van het gewest het hoofd van Lammers geeist, maar de stemming daarover is dankzij landelijk vice- voorzitter Van der Doef voorlopig opgeschort tot aan het begin van het nieuwe jaar. Van der Doef kon dit uitstel alleen bewerkstelligen door een beroep te doen „op het belang van de partij". Maar de scheuring is wel degelijk definitief: dat bleek toen wethouder Wim Sinnige het op de gewestverga dering opnam voor Lammers, die de storm achter in de zaal over zich heen had laten gaan. De kritiek in het gewest op Lammers is, dat hij zijn wethouderszetel beschikbaar heeft willen stellen als Van Duyn ook opstapt. Lammers zou zo de weg vrij willen maken voor een CDA- en een VVD-wethouder. Maar Sinnige zei, dat de anti-Lammers motie zou worden opgevat als een motie van wantrouwen jegens twaalf PvdA- raadsleden, inclusief de vijf wethou ders. Daarmee bleek de scheuring nog eens en daarmee bleek ook dat er aan beide kanten van de kloof koppen geteld koncten worden. CDA-fractieleider Herma zei deze week: „Het is een volkomen puinhoop, maar er is meer aan de hand dan moeilijkheden met de PPR. De grote tegenstellingen zitten in de fractie van de PvdA". Daarmee trapt hij alleen maar een al enkele Jaren openstaande deur in, want het, lijkt gerechtvaardigd, te veronder stellen dat het hele conflict gebonden is aan enkele personen. Wethouder Lammere had het beschikbaar stellen van zijn wethou- dersstoel waarschijnlijk beter kun nen verbinden aan het opstappen van gewestvoorzitter Pelle Mug. Dat zou meer in het belang van de PvdA en dus van Amsterdam zijn geweest. Lammere heeft het biljartlaken waarop hij Tien Over Rood wilde spelen flink beschadigd. En veel caramboles heeft hij daardoor niet kunnen makvn. Dat komt ervan als je met de dikke kant van de keu speelt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 7