LEIDSCH DAGBLAD GIJZELING TEN EINDE Bezetters geven zich om 13.15 uur over Toestand na rebellie in Argentinië onduidelijk KENWOOD Twee redacteuren van VVDM-blad voor de rechter gedaagd alles Vlieland LEIDSCH DAGBLAD Hans knipt óók heren! Libanese moslims leggen eisen op tafel VRIJDAG 19 DECEMBER 1975 OPGERICHT I MAART I860 34813 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 26 PAGINA'S AMSTERDAM (ANP) Aan de gijzeling in het Indonesisch consulaat in Amsterdam is vanmiddag een einde gekomen. Om precies 13.15 uur gaven de bezetters zich over en lieten hun gijzelaars vrij. Even tevoren was de vlag uit het raam van het consulaat-gene raal binnengehaald. De overgave kwam niet als een complete verrassing. Na het overleg van dominee Metiari en ir. Manu- sama gisteren werd het al waarschijnlijk geacht dat de bezetters de leider is Annis S., drie anderen zijn Henk M., Bobby S. en L., allen uit Bovensmüde hun actie vandaag zouden opgeven. Om 12.40 uur vanmiddag vertrok ken ir. Manusama en ds. Metiari weer naar het consulaat. Zij waren vergezeld van hoofdcommissaris San ders en hoofdinspecteur Sietsma van de Amsterdamse politie die voor de deur van het consulaat bleven wach ten. De ontknoping volgde toen snel. kwamen de eerste bezetters naar bui ten en werden in een busje geplaatst. Vijf minuten later hadden alle zeven bezetters het consulaat verlaten. Het eerste busje bracht drie over vallers weg. Telkens als een overval ler het consulaat uitkwam, slaakte hij een kreet. In een tweedie busje Brachthuijzerstraat volledig afzetten, busje. Nadat de busjes terwijl een kraanwagen geparkeerde auto's begon weg te slepen. Al voor één uur verschenen de gegijzelden voor de ramen van het consulaat. Zij werden enthousiast toegewuifd door familieledenjdie inmiddels bij het ge bouw waren gearriveerd. Om kwart over één ging de hoofd commissaris van politie het consulaat binnen waarna bussen en zieken auto's naar het consulaat reden. Ver volgens kwamen de gegijzelden naar buiten. Zij liepen naar een gereed staande bus. Zij maakten een fitte indruk. Daarna reed de politie zee busjes tot vlak voor het consulaatsgebouw. Om zeven minuten voor half twee weg gereden. kwamen ir. Manusama en ds. Metiari het oonsulaatsgebouw uit, gaven hoofdcommissaris Sanders van de Amsterdamse politie een hand en reden daarna weg. Vervolgens ging de Indonesische consul in gezelschap van iemand van de Explosieven Opruimingsdienst het gebouw binnen. De ministerraad was op het mo ment van de afloop van de gijzeling in het Catshuis te Den Haag bijeen voor de wekelijkse ministerraadsver gadering. Via de radio volgden de be windslieden de gebeurtenissen. Mi nister Van Agt vertrok na de eerste berichten onmiddellijk naar Amster dam. BUENOS AIRES (AP/REUTER) Volgens regeringskringen is men de opstand van luchtmacht-officieren Argentinië de tal manschappen van de luchtmacht betrokken was en dat zij bij hun ak- tie hulp van burgers hadden. Het overgrote deel van de strijdkrachten hellerende militairen schijnen zich heeft zich volgens Robledo niets Veel bewolking plus drie gradei het land. Zwakke 20 DECEMBER Zon op: 8.45 uur; onder: 16.30 Maan op: 19.01 uur; onder: 9.45 Hoogwater te Katwijk te 4.14 en 1 overigens nog niet te hebben over gegeven, terwijl opruiende uitzendin gen uit twee radiostations nog voort Verscheidene ministers hebben zonder m'evrouw Peron een spoed vergadering belegd om de toestand te bespreken. Volgens de berichten zou de machtige algemene vakbonds- federatie - de ruggegraat van de ver deelde peronistische partij - bereid zijn een algemene staking af te kon digen om mevrouw Peron te verde digen. Minister van Binnenlandse Zaken Angel Federico Robledo heeft van ochtend in een verklaring voor ra dio en televisie gezegd dat de rege ring het conflict heeft door een nieuwe bevelhebber va luchtmacht te benoemen. Hij ze bij de rebellie slechts een gering aangetrokken van de oproep om zich bij de rebellie aan te sluiten. De opstandige troepen hebben ech ter enkele radiostations in handen. Verder beweren zij de gehele lucht macht achter zich te hebben. Volgens militaire bronnen zijn de landmacht en marine-eenheden in staat van paraatheid gebracht. Of zij tegen de rebellerende luchtmacht in actie zullen komen is niet bekend. ADVERTENTIE SAMANTHA'S DISCOTHEQUE KOOI KIEZEN tl in chroom of i van plastic of gelakt voor kanarie of papegaai Q trop. vogel of hamster voor konijn of koekeroe parkiet of een cavia mét of zonder standaard VOOR EEN VOGELWONING- ADVIES EERST VRAGEN BIJ Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs Ik word abonnee per 3 jan. 1976 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. adres: plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen, In open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden. In een speciaal daarvoor ingerichte herensalon. En om te weten hoe dat bij hem toe gaat moet u het gewoon eens mee maken! Hans prefereert het geven van een goed advies over haar en model (model- lenboek aanwezig) en knipt vol gens de laatste technieken. Als u eens langs wilt komen is een telefoontje vooraf wél zo makkelijk. Wacht er niet te lang mee en ga goed geknipt de feestdagen in! P.S. De maandag vóór de kerst dagen zijn we geopend, de zater dag er Record PARIJS De Fransman Jac ques Petellat heeft het wereld record autorijden op het ijs voor zich opgeëist. In de wintersport plaats Isola in de Alpen reed hy gedurende 100 uur rond op de ijsbaan waarbij hij een af stand van 4.000 km aflegde- Zaterdagvoetbal afgelast DEN HAAG (ANP) De KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) heeft alle wedstrijden voor de zaterdagamateurcompetitie en de jeugdelftallen betaald voetbal voor zaterdag afgelast. Ook alle afdelin gen van de KNVB hebben de wed strijden voor zaterdag afgelast. Ongelooflijke Hi-Fi aanbieding Tunerversterker, KR 2400, 2 x 20 watt een topper volgens de laatste consumentengids. Nu met twee hoogwaardige boxen van KENWOOD Compleet 975,- vraagt demonstratie bij OVERGAAUW HïFï Centrum BREESTRAAT 148 UTRECHT (ANP) De redacteu ren Derk S. en Fons B. van het blad „Twintig" van de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen (VVD DM) zullen zich maandag voor de politierechter in Utrecht moeten ver antwoorden wegens belediging. Het tweetal moeit voor de burger rechter verschijnen omdat ze geen militair zijn en dus niet onder de krijgstucht vallen. Zij noemden in het aprilnummer van „Twintig" een sergeant-majoor een "idioot" en een "lummel". Volgens de WDM is het voor het eerst in de tienjarige geschiedenis van „Twintig" dat de redactie voor de rechter moet verschijnen. In het verleden zijn wel tal van redacteuren (militairen) van WDM-afdelingsbla den gestraft wegens het schrijven van "krijgstuchtondermijnende arti kelen". Maar omdat de redactie van "Twintig" niet onder de krijgstucht valt is haar tot nu toe nooit iets overkomen, alhoewel ze vaak dezelf de artikelen afdrukte als de door militairen bemande redacties van de afdelingsbladen, aldus de VVDM. BEIROET (AP) De linkse mos limleiders in Libanon zijn vandaag met een pakket "minimum eisen" gekomen waaraan volgens hen moet worden voldaan om een einde te ma ken aan de politieke en economische overheersing door de christelijke minderheid in het land. Enkele van hun eisen zijn de volgen de: Er moet een nieuwe kieswet ko- mei: die voorziet in evenredige ver tegenwoordiging en die kleine poli tieke partijen de gelegenheid geeft hun stem te laten horen. De invloed van godsdienst op de verkiezingsuit slagen moet worden verminderd. Dc constitutie moet zodanig wor den geamendeerd dat er een betere machtsverdeling komt tussen de naar schatting 1.8 miljoen moslims en de 1.2 miljoen christenen in het land. Momenteel hebben de christe nen de meerderheid in het parle ment, is een christen president en bezetten christenen belangrijke le- gerfuncties. Van de zijde van de Falangepartij, waarin de rechtse christenen zijn ver enigd, is nog niet op het pakket eisen een boete gereageerd. De partijen in Libanon gulden) hielden zich vandaag redelijk het 15de bestand van dit Jaar. O Marco bakker (foto), solist tij dens het kerstconcert van het Christelijk Rijnlands Mannen koor: „Geen zanger kan hier van zijn zelfrespect leven" PAGINA 5 De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Van der Stee van Landbouw en Visserij de visserijvloot op peil houdt PAGINA 7 De landen van de Europese Ge meenschap (ook Nederland), de Verenigde Staten en Israël boy cotten besprekingen van de Unes co in Parijs omdat daar wordt in gehaakt op de anti-zionistische resolutie die onlangs in de Alge mene Vergadering van de VN werd aangenomen PAGINA 11 De z.g. Commissie Open School heeft in een advies aan minister Van Kemenade en staatssecreta ris Meijer Leiden aangewezen voor de uitvoering van een proefpro ject PAGINA LEIDEN GARCIA SALVE VRIJGELATEN tafels stoelen TV-kasten bankstellen slaapkamers wandkasten dekenkisten A Meubelfabriek Oisterwijk Toonzaal: Berkel (Z.H.) Noordeindseweg 116 (langs het water). Vrijdag, maandag, dinsdag van 9-21 uur; woensdag,2e Kerst dag en zaterdag van 9-18 uur. Uw kopje koffie staat klaar. MADRID (DPA) De Spaanse priesterarbeider Francisco Garcia Salve is vanochtend ontslagen uit het gevangenishospitaal Caraban- chel, nadat het aartsbisdom Madrid i 200.000 pesetas (10.000 hem had betaald. De boete was opgelegd wegens versto ring van de openbare orde. Hij was op 5 december in het kader van de amnestie vrijgelaten uit de priestergevangenis in Zamora. Maar toen hij bij zijn terugkeer op het sta tion in Madrid een toespraak wilde houden tot de mensen die hem ver welkomden werd hij weer opgepakt. Bij zijn vrijlating zei Garcia tegen de mensen die hem opwachten dat hij verder zal strijden totdat er een algemene amnestie voor politieke ge vangenen is bereikt. Jonge vrouw (18) lag maancl dood in klooster ZOETERWOUDE De Jonge vrouw, die door spelende kinderen woensdag levenloos werd aange troffen in het voormalige De Goede Herder klooster ïn Zoeterwoude blijkt de 18-jarige J. A. L. F. Wolterbeek te zijn geweest. De laatst bekende verblijfplaats van het meisje was Leiden. Uit het onderzoek van dr. Zeldenrust is gebleken dat zij on geveer een maand geleden is over leden. Ook kwam vast te staan dat van een misdrijf geen sprake is ge weest. Het overleden meisje was niet als vermist opgegeven. - 2de KERSTDAG - Speciaal Indonesisch Kerstdiner NASI KOENING ISTIMEWA Nog enkele mogelijkheden. Reserveer nu tel. 071124028 (na 16.30 u.) Off. dealer van: Sterk concurrerende prijzen Kom naar Leiden. KIP - GOLDSTREAM - JORP f CHRISPIJN CARAVANBEDRIJF B.V. FISHER - COLCESTER - LEIDEN - RIJNDIJK 123 -TEL. 071-764256 COLUMBUS - APOLLO - MONTANA^^^j| b.g.g. 01715-2129. ^J^Tussen de Vink en Haagsche Schouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 1