Officieren luchtmacht in opstand tegen Isabel Peron Grens over? Belangrijke mededeling voor Zilvervloot-spaarders. Westen en Israel boycotten Unesco-debat BOTSINGEN MADRID TUSSEN RECHTS EN POLITIE KORTE REBELLIE IN MOZAMBIQUE Gevangenen (160) vrij in Chili EG wil meer kansen voor de vrouw Lambareneblijft De Zilvervloot RIJDAG 19 DECEMBER 1975 BUITENLAND PARUS (ANP) Gezamenlijk met Be andere landen van de Europese Gemeenschap, de VS en Israël heeft Nederland in Parijs een intergouver nementele deskunddgenconferentie, Un de Unesco verlaten, omdat deze onferentie zich door een aanvaar- Hng van een amendement stelde ach- er de op 10 november Jl. door de herenigde Na/ties aangenomen reso- utie, waarin het zionisme als een lorm van racisme werd veroor- ledd. Het amendement was voorge- (teld door Joegoslavië. Het had be trekking op de ontwerp-verklaring van de Unesco over de rol, die de massa-media moeten spelen in de strijd voor de vrede en tegen het ra cisme en de apartheid. De conferen tie van deskundigen beraadslaagt in Parijs over deze ontwerp-verkla- rimg, waarvan de bedoeling is, dat zij het volgend jaar in de plenaire ver gadering van de UNESCO aan de or de wordt gesteld. ook de Verenigde Staten, Canada, Australië, Venezuela en Israël te gen het amendement, waarin werd verwezen naar drie resoluties van de Verenigde Natd.es. Eén van deze drie resoluties is de befaamde re solutie, waarin het zionisme gelijk wordt gesteld met racisme. Nederland heeft ook in de Verenigde Naties tegen deze resolutie gestemd. Na mens de negen landen van de Euro pese Gemeenschap is een brief aan de conferentie gegeven, waarin ge zegd wordt, dat de negen afvaardi gingen op instructie van hun rege ring niet verder aan 't overleg over de opstelling van de resolutie zullen deelnemen. De Tsjechische voorzit ter van de conferentie heeft op aan dringen van de Russische en de Iraak se delegatie geweigerd de brief in de vergadering voor te le zen. De brief wordt wel door het sec retariaat van de conferentie onder de afgevaardigden verspread. De Nederlandse delegatie heeft gis teravond in een persconferentie me dedeling gedaan van haar tegenstem men tegen het amendement en van het Nederlandse besluit niet meer aan het overleg over de ontwerp-ver klaring deel te nemen. Een dergelijke verklaring, als hij wordt aangenomen, heeft voor Ne derland natuurlijk geen enkele bin dende betekenis. Dit geldt uiteraard ook voor de andere landen met een vrije pers. De verwachting van de Nederlandse delegatie is wel, dat de verklaring wordt aangenomen door de plenaire vergadering van de Unesco, want in de meeste landen van de Verenigde Naties bestaat geen vrije pers. i de luchtmacht- MADRID CAFP'AP) In Ma- örid is het gisteravond tot incidenten feekomen waarbij militanten van de rechtse beweging 'Christus Koning' en linkse betogers met elkaar slaags De botsing deed zich voor toen de linkse betogers demonstreerden voor ivrijlating van alle politieke gevange nen. Volgens de advocaat Raul Morodo hebben militanten van "Christus Ko ning" op de demonstranten gescho ten. Minstens twee van hen, onder wie de hoogleraar in de politieke we tenschappen Enrique Uriel, werden paarbij zwaar gwond. Professor Uriel [heeft een spoedoperatie ondergaan. De betoging was georganiseerd door linkse groepringen, die de minister pn Binnenlandse Zaken tevoren er van op de hoogte ha'dden gesteld dat Zij een petitie op het Ministerie van Justitie wilden overhandigen waarin lom een uitgebreidere amnestie werd [gevraagd. De minister had geen bezwaar te gen de betoging gemaakt op voor waarde dat zij ordelijk zou verlo pen. Behalve enkele verkeersopstop pingen deed zich geen enkele orde- Olietanks gescheurd Op de olie velden aan de Prudhoe-baai in Alas ka moet ongeveer 600.000 ruwe olie onschadelijk worden gemaakt die uit gescheurde opslagtanks is gelopen. Als gevolg van de strenge vorst dringt de olie niet door in de bo dem. Volgens een woordvoerder van de bouwers van de olieleiding door Alaska waren de betrokken acht tanks gevuld toen het ongeveer 40 graden onder nul was. Doordat de temperatuur in verloop van een hal ve dag steeg tot 11 graden boven nul, zette, de olie zoveel uit dat de tanks het begaven. verstoring voor. Op het moment echter dat de betogers uiteen gin ger. doken de 'commando's van 'Christus Koning' op. Zij versperden de straat en schoten in de lucht. In het avondlijke duister dachten de de monstranten aanvankelijk dat er vuurwerk werd afgestoken en liepen door. De commando's schoten toen in de menigte, waar verscheidene mensen gewond raakten, en namen daarna de vlucht. Voor hét Ministerie van Justitie maakte de oproerpolitie verscheide ne charges tegen Jonge demonstran ten die 'vrijheid' en 'amnestie' rie pen. Een onbekend aantal betogers werd gearresteerd. Ooggetuigen noem den het optreden van de politie bij zonder hardhandig. Er werd zonder aanziens des persoons met wapen stokken op de betogers ingeslagen. De Spaanse vakbondsleider Marce- lino Camacho heeft na een reis van drie dagen door Catalonie gezegd dat de zaken in Spanje aan het veran deren zijn. De politie valt de oppo sitie en de vakbondsmensen niet meer lastig, toont zich erg voorzich tig en het volk voelt dat de vrijheid naderbij komt, aldus Camacho, die onlangs uit de gevangenis werd ont slagen. Hij zei dat hij 'n rede had kunnen houden voor meer dan 400 mensen zonder dat de politie ingreep. Cama cho noemt 't regeringsprogramma 'n stap in de goede richting, maar "we wachten nog op concrete maatrege len als een politieke amnestie en vrijheid van vakvereniging". Hij meent dat de regering moet zorgen dat alle arbeiders die zijn ontslagen wegens stakingen of vakbondsacti viteit weer in dienst worden geno men in het bedrijfsleven. BUENOS AIRES (Reuter/AFP) Rebellerende officieren van de Argentijnse luchtmacht hebben gisteravond drie com merciële radiostations bezet. Ze zenden voortdurend commu niqués uit waarin het vertrek van president Isabel Peron wordt geëist. De stations zijn Radio Belgrano, Radio Splendid en Ra dio Rivadavia. De opstandige officieren hebben vannacht een van hun eisen ingewilligd gezien. Brigade-genraal Hector Fau- tario, de commandant van de luchtmacht die gisteren acht uur lang door hen werd vastgehouden op het vliegveld van Buenos Aires, is van zijn functie ontheven. Blijkens een bekendmaking van het bureau van president Peron is Fautario vervangen door grigade-generaal Orlando Agosti. De opstandige officieren bezetten de radiostations nadat de regering een krachtige waarschuwing aan de nieuwsmedia had doen uitgaan niet meer dan zeer voorzichtig gestelde bulletins over de rebellie te publice ren. Volgens de communiqué's van de opstandelingen is de actie van drie luchtmachtgarnizoenen bedoeld om mevrouw Peron als president te doen vervangen door Jorge Videla, de bevelhebber van het leger. De op stand heeft de codenaam gekregen „Blauwe Condor". Militaire kringen in Buenos Aires verklaarden dat de opstand is ontketend door officieren van de zevende luchtmachtbrigade van Mendoza, in het westen van Argentinië en het garnizoen op het vliegveld van Buenos Aires. De lei der van de opstandelingen is bri gadegeneraal Orlando Capellini, de vertegenwoordiger van de lucht macht in de generale staf van de strijdkrachten. Tegenover een corres pondent van het persbureau Reuter verklaarde Capelline telefonisch dat een vierde garnizoen bij Villa Rey nolds, in de provincie San Luis, zich bij de opstand heeft aangesloten. In een proclamatie van vier pun ten die door de opstandelingen is ge publiceerd, staat dat zij „het natuur lijke recht van rebellie uitoefenen" omdat de situatie in Argentinië de grens heeft bereikt. „Ons geweten kan niet langer de vernedering en de schande dulden dat onze wapens moeten worden gebruikt ter verdedi ging van dit festival van corruptie, van publiek bedrog en het onteren van de grondwet". Dit lijkt een ver wijzing naar de oorlog waarin de strijdkrachten zijn gewikkeld met linkse guerrillo's terwijl de regering van Isabel Peron verwikkeld is in een reeks corruptieschandalen bij één waarvan de président persoonlijk betrokken zou zijn. De proclamatie verklaart verder dat de opstande lingen besloten hebben „op te treden tot de omverwerping van de politieke autoriteiten en de installatie van een nieuwe orde tot wederopbouw van 't land in een nationalistische en chris telijke geest". JOHANNESBURG/ LONDEN (REUTER) In de Mozambi- kaanse hoofstad Lourenco Mar ques is een gewapende rebellie neergeslagen, zo meldt Radio Lou renco Marqués, opgevangen in Londen. "Een aantal gewapende reactionairen in uniform' is ge dood, gewond of gevangengeno men', aldus het radiostation, dat het Mozambikaanse dagblad No- ticias citeert. Volgens Noticias was er spra ke van een 'provocatie' tegen de strijdkrachten, de politie en het vollL Regeringsgetrouwe troepen en para-militaire eenheden hebben gisteren voor de tweede achter eenvolgende avond gevechten ge leverd met rebellerende soldaten en politiemannen. Aan beide kan- De gevechten braken woens dagmiddag uit toen ongeveer 400 militairen en politiemannen in op stand kwamen en aanslagen pleeg den op belangrijke installaties in het centrum van Lourenco Mar ques, waaronder het stadhuis, een radiostation en een krachtstation. De vuurgevechten verspreidden zich later tot in de arme buiten wijken van de stad. Aangenomen wordt dat de muiters in opstand zijn gekomen tegen de zuiverin gen in hun rangen, uitgevoerd door de regerende Frelimo-partij die zes maanden geleden de macht in Mozambique overnam van Portugal. Ooggetuigen ver telden dat een groot aantal heli kopters is gestationeerd op het vliegveld van Lourenco Marques, dat verder voor alle vliegverkeer is gesloten. De verbindingen met de stad zijn bijna volledig ver broken. In het leger van Mozambique zijn sinds de onafhankelijkheid grote spanningen opgetreden. Veel van de onbezoldigde querrilla- strijders van het Frelimo wilden na tien jaar oorlog tegen het Portugese koloniale bewind terug keren naar hun boerderijen. Pre sident Samora Machel meende echter dat een leger noodzakelijk bleef. Hij ging ermee akkoord dat het politieke kader in het leger zou worden betaald, maar schafte, naar Chinees voorbeeld, alle ran gen af. Begin deze maand ver oordeelde hij in het openbaar wat hij noemde "misdadigers in het leger". Honderden militairen, politiemannen en burgers die voor de politie werkten werden gear resteerd op beschuldigingen, va riërend van moord, verkrachting en roof tot het bevordeFen van ondermijning. Maak het u gemakkelijk: voor alle geldzaken naar één adres, ook voor uw buitenlands geld naar de LEIDSE SPAARBANK Orlando Capellini, de leider van det egen Isabel Peron rebellerende officieren van de luchtmacht. Negentig minuten nadat uitzen dingen waren verzorgd via radio Ri vadavia viel deze zender plotseling weg. Radiomensen vertelden dat de energievoorziening was afgesneden. De twee andere stations bleven tus sen de communiqué's door muziek uitzenden. LIBREVILLE (AFP) President Bongo van Gabon en de minister raad van Gabon hebben besloten dat het voortbestaan van het Albert Schweitzerziekenhuis in dit West- afrikaanse land gewaarborgd zal worden. Er wordt een commissie in gesteld die maatregelen zal treffen opdat het ziekenhuis zijn normale activiteit kan voortzetten. Het ziekenhuis in Lambarene had eerder laten weten dat het zijn me dische dienstverlening per 1 janua ri as. zou moeten stopzetten we gens geldgebrek. De laatste hoop was gevestigd op de Gabonese rege ring, die nu dus te hulp komt. De ministerraad besloot dat het zieken huis zijn activiteiten niet alleen moet voortzetten, maar zich ook zal gaan specialiseren in de behandeling en onderzoek van tropische ziekten als lepra, slaapziekte en kwalen die door parasieren worden veroorzaakt. SANTIAGO, CHILI (UPI) Presi dent Augusto Pinochet van Chili heeft gister'en bekendgemaakt dat onverwijld 160 politieke gevangenen, onder wie vijf r.k. priesters, in vrij heid zullen worden gesteld. Dit ge schiedt met het oog op het naderen de kerstfeest. Zij zullen in het land mogen blijv'an. De priesters werden in november door de geheime politie gearresteerd op beschuldiging van medewerking met linkse guerrillastrijders. De mededeling inzake de vrijla ting volgde een dag nadat de r.k. hiërarch te kennen had gegeven dat er een petitie tot het verlenen van amnestie aan politieke gevangenen "in die gevallen waarin dat mogelijk is" aan het militaire bewind zou wor den gericht. De regering zei dat er vorige maand 687 mensen waren die om politieke reden aangehouden waren maar dat het aantal politieke gevangenen dat terechtstaat of reeds berecht is on geveer 4.000 bedraagt. Geen enkele vooraanstaande per soonlijkheid van de regering van wij len president Allende, die in septem ber 1973 door de strijdkrachten werd omvergeworpen, bevindt zich onder de 160 personen die door Pinochet zullen worden vrijgelaten. 'Tk heb besloten de gearresteerde priesters vrij te laten omdat ze heb ben toegegeven dat ze werkelijk schuldig waren", aldus Pinochet te genover verslaggevers. Pascal Allende, leider van dfe MIR en een neef van wijlen president Al lende, heeft inmiddels asiel aange vraagd en verkregen in de ambassa de van Costa Rica i ADVERTENTIE Als u meevaart op de Zilvervloot is het U moet de premie aanvragen bij de in uw eigen belang om nü direct na te instelling waar u hebt gespaard. Doe dat kijken wanneer u daarmee bent begonnen, nü, vóór u het vergeet! Want was dat in 1966, dan hebt u Overigens, de Zilvervloot blijft varen, uiterlijk tot het eind van deze maand Iedere jongere van 15 t/m 20 jaar kan de tijd om uw spaarpremie binnen te halen, aanmonsteren. Vraag een folder aan bij U weet wel: die 10 procent (belastingvrij) „De Zilvervloot", over spaarbedrag-plus-rente. Postbus 51. Den Haag. Publikatie van bet Ministerie van Sociale Zaken. Moord Omar Benjelloun, de 42-jarige leider van de socialistische oppositiepartij in Marokko, is gis- terén vermoord toen hij zijn huis verliet, aldus de Marokkaanse poli tie. Hij werd door een jongeman met een knuppel neergeslagen. De politie heeft twee mannen gearres teerd. Benjelloun is in Marokko tweemaal ter dood veroordeeld we gens samenzwering tegen de veilig heid van de staat en kreeg beide keren gratie. Hij steunde de recen te regeringscampagne inzake de Spaanse Sahara. BRUSSEL (ANP) Over onge veer dertig maanden zullen de Euro pese vrouwen niet meer gediscrimi neerd mogen worden ten aanizen van mannen. Dat geldt dan voor wat betreft de toegang van vrouwen tot arbeid in het algemeen, de beroeps opleiding, promotiekansen en ar beidsvoorwaarden. Dit is vastgelegd in een Europese richtlijn, waaraan de ministers van sociale zaken van de EG, gisteren in Brussel, hun goed keuring hebben gegeven. Al eer der dit jaar, op 17 Juni, legden de mi nisters het principe van de gelijke beloning van vast. Volgens de i opleiding en beroepsuitoefening ge lijke kansen krijgen als de mannen. Staatssecretaris van Sociale Zaken, Mertens, heeft er geen enkele moei te mee gehad dat uit de wetgeving verwijderd wordt, alles wat discri minerend ten opzichte van de vrouw werkt. Minder gemakkelijk voor Neder land lag de "positieve benadering", dat wil zeggen die rechtsre gels scheppen die de discriminatie van vrouwen tegen gaan. Met het principe als zodanig hebben we niet de minste moeite, aldus Mertens, maar we kijken wel een beetje aan tegen een verwezenlijking die juri disch waterdicht is". De Nederlandse staatssecretaris gaf toe dat ons land daarbij wel een beetje last heeft van het precies volgens de wet handelen wat Nederlanders nu eenmaal eigen is. Om de tijd te hebben dit soort zaken goed te regelen komt de ter mijn van dertig maanden (waarom overigens ook de Duitsers en de De nen vroegen) goed van pas. Ook met het principe van de gelij ke toegang tot het beroepsonderwijs had Nederland geen moeite. Wel doet zich een praktische moeilijkheid voor. In de Nederlandse grondwet is namelijk het beginsel van vrijheid van onderwijs vastgelegd en daaruit vloeit voort dat het vrije onderwijs geen voorschriften opgedrongen kun nen worden inzake het toelaten van mensen die onderwijs willen volgen. Voor het openbaar onderwijs le vert de Europese richtlijn natuurlijk geen enkele moeilijkheid op, aldus staatssecretaris Mertens. De Nederlandse moeilijkheden wer den door de raad begrepen en er werd een formulering opgenomen die een voorbehoud toestaat ten aan zien van de autonomie die bepaalde lid-staten geven aan bepaalde tak ken van onderwijs. Verder is uit de richtlijn geschrapt de verplichting, dat lid-staten van de EG speciale in stituten moeten oprichten die voor lichting en bijstand aan de werken de vrouw verschaffen. Daar was al gemeen bezwaar tegen, aldus staats secretaris Mertens, die erop wees dat in Nederland die voorlichting en bij stand al op vele manieren verzekerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 11