Particuliere renovatie in Kooi op gang 15 Onwil vormt grootste probleem bij voortgang van rehabilitatieplan In Cronesteijn eerste paal voor nieuwe lavo- leao-school geslagen EjfTaMlïWI ONDERWIJSWINKEL VOORLOPIG UIT FINANCIËLE ZORG Toch centrum Merenwijk? PSYCHIA TRISCHE HULP IN GEVAAR Leiden Noord krijgt straks opbouwwerker mijn Jlofyn... eximgtmtijenever Oudt Leyden VAN OOSTEN IN RAAD VOOR DU GARDIJN Prof. Goslings (72) overleden VRIJDAG 17 OKTOBER grenzende wijken. LEIDEN Na decennia verpaupering en gestaag gi-oeiend achterstallig onderhoud zullen de te midden zeventiger jaren de geschiedenis ingaan als de période, waarin schot kwam in de renovatie van het vooroorlogs woningbezit in Leiden. De (gemeentelijke) Leid- se Woning Stichting dient regel matig ambitieuze plannen in bij 'Den Haag' voor verbetering van hun oude huizen in Noorderkwar tier, de Kooi, het Haagwegkwar- tier. Hier en daar zijn al opknap beurten voltooid en hebben trot se voorzitters van woningcorpo raties officiële openingen ver richt of laten verrichten. En hoe wel er tal van tijdrovende hinder nissen te nemen zijn, alvorens het ministerie van volkshuisves ting de subsidiekraan opendraait en hamer en bijtel ter hand geno men kunnen worden, zullen oude woningen in de steigers voorlopig bepalend blijven voor de aanblik van de direct aan de binnenstad huurders het grootste Niet denkbeeldig is evenwel dat probleem bij de voortgang van de bruisende verbouw activiteiten een aantal woningen een zieltogende aanblik zal verto nen, Zoals gezegd, de woningbouw verenigingen willen wel (en zo niet, dan worden ze er wel door het "stadhuis" aan herinnerd), maar hoe staat het met de par ticuliere huiseigenaren? Voorzo ver het gaat om woningen, waar de eigenaar zelf inwoont, zal de be reidheid om tot renovatie over te gaan, vaak wel aanwezig zijn. An ders wordt het bij dë huiseigena ren/-verhuurders, de huisbazen Dat is althans de ervaring in de Kooi, opgedaan door de heer J. Wesseling van Geoproject b.v., waaraan onderzoek, rapportage en uitwerking ten behoeve van de verbetering van deze wijk door de gemeente is gedelegeerd, (zoals de renovatie Nationale Woningraad in Noor derkwartier opereert) •ehabilitatie in de Kooi. "Ze zien het over het algemeen niet zitten. Dat is niet terecht, want er zijn wel degelijk mogelijkheden. Maar als zo'n eigenaar-verhuur der dan niet wil, zou ik het liefst hebben dat hij de woning zou ver kopen aan de gemeente. Zo niet, dan stagneert de zaak ontzettend Maar een aantal huisbazen wacht liever tot de woning leeg komt. Dat gaat ten koste van de mensen die om een woning zitten te springen, want meestal wordt zo'n huis voor een veel te hoge prijs verkocht. Degene, die erin getrapt is heeft meestal geen geld meer om ingrijpende verbeterin gen in de woning aan te laten brengen. En het is nog steeds zo, dat niemand te dwingen is om tot movatie over te gaan". Het probleem is niet nieuw, daarom niet minder het Hij noemt de onwil*van de eige- signaleren waard. Zoals ook vast 41 te stellen is. dat niet alle huisba zen over één kam te scheren zijn. Onderstaand verhaal gaat over een blok van vijf woningen in de Sieboldstraat. Vier van de vijf zijn eigendom van een particulie re verhuurder (de vijfde is van een eigenaar/bewoner). Renova tiewerkzaamheden zijn er volop aan de gang. Er zijn meer voor beelden van particulier woning- bezit, waar een ingrijpende ver bouwing voltooid of bijna voltooid is. De woning Bloemstraat 15 is de eerste, sinds Geoproject in De Kooi bezig is; de renovatie ervan is bijna gereed. Opgeknapt zijn al Bloemstraat 16 en Deci- mastraat 22. Voorts zijn renova tieplannen in uitvoering of in voorbereiding bij de volgende panden (particulier woningbe zit): Lage Rijndijk 23, 107, 113, Kooilaan 8, Decimasitraat 17, 27, 24, 7-7a, Sieboldstraat 22, Bloem straat 11, 13, 20 en Ftoresstraat- BESTAANDE VOORGEVEL LEIDEN De panden Siebold straat 7 tot en met 15 worden grondig opgeknapt. De bewoners zit ten op dit moment in een wissel wo ning. Rond de kerstdagen, zo is de bedoeling, keren zij terug in een woning die zo, goed als nieuw is. De ingrijpende verbouwing die er nu plaats heeft, kent een lange voor geschiedenis. Al in december 1974 hadden de projectleiders van Geo project een eerste gesprek met de particulier eigenaar van de panden 7 tot en met 13 (15 wordt bewtfond door een-eigenaar-bewoner). In de daarop volgende periode werd er met de huurders gesproken, die eveneens hun medewerking toezegden. Daar na kon een verbouwingsontwerp worden gepresenteerd, op grond waar van ook een kostenraming te maken was. Op een avond in februari werd dat ontwerp besproken door alle partijen. Het werd een gloedvolle avond, maar dat kwam het ministe rie van volkshuisvesting en ruimte-* lijke ordening goed uit, want er wer den van die bijeenkomst filmopna men gemaakt, dlie zullen worden gebruikt voor een voorlichtingsfilm over woningverbetering. De werkzaamheden in de Siebold straat vormen het bewijs dat ook particuliere renovatie in de Kooi- op gang komt. Een belangrijke rol, speelt daarbij het feit dat de wijk is aangewezen als zg. rehabilitatiege- bied. Dat betekent dat het rijk ook de kosten van achterstallig onder houd subsidieert. De verbouwing in de huizen aan de Sieboldstraat, die nu zes weken aan de gang is, wordt door Geoproject gekenschetst als "zeer ingrijpend". Zo worden de daken van de vijf panden volledig vernieuwd. In de voorgevel worden de lange smalle vensters vervangen door grote moderne ramen; van het plat op de uitgebouwde keuken wordt een balkon gemaakt; de w.c. verdwijnt uit de keuken en Verhuist naar de nieuwe'hal. 'De keuken wordt gemoderniseerd. 'Ook de eer ste verdieping wordt ingrijpend ge wijzigd. De trap wordt verplaatst, waardoor er ruimte vrijkorfit voor een extra slaapkamer. Ook wordt eéri nieuwe douchecel z De renovatiekosten per woning worden op 40.000 gulden geraamd. Het heeft enige moeite gekost alvo rens het ministerie bereid was om met subsidie over de brug te komen maar uiteindelijk is dat toch gelukt. Geöproject is van plan om de wo ningen in de Sieboldstraat te zijner tijd als "modelproject" te etaleren. de Sieboldstraat zijn in volle gang; rond de kerstdagen moet de renovatie LEIDEN De psychiatrische hulp, die via de GG en GD in Leiden wordt verleend, dreigt in gevaar te komen. Oorzaak is het vertrek van twee assistenten bij het psychia trisch ziekenhuis "Endegeest", die bij deze hulpverlening zijn ingescha keld. Als gevolg van het verdwijnen van de assistenten ontstaat er een krapte in de personeelsbezetting bij Endegeest, waardoor moeilijk men sen vrijgemaakt kunnen worden voor de GG en GD. Desgevraagd deelde de waarnemend geneesheer-directeur van Endegeest, de heer G. Mojet, mee dat het ver trek van de assistenten deze week bekend is geworden en dat er geen directe aanvulling mogelijk is. "Dat de situatie somber is, vind ik wat te zwaar gezegd, maar er kunnen in derdaad problemen ontstaan. Daar voor zal zo spoedig mogelijk een op lossing gezocht moeten worden." De heer Mojet zei vandaag contact te zullen opnemen met de directeur van de GG en GD, mevrouw M. C. Zw&rt-Feenstra, om haar op de hoogte te stellen van de kwestie. De heer Mojet: "Voor de stad en onze inrichting hebben we een 24-uurs dienst. We zijn er steeds in geslaagd deze dienst goed te bemannen. Maar door het vertrek komen we nu wat krap te zitten." MODELWONINGEN MERENWIJK: KievieTshoek 15 GEOPEND: 's woensdags van 1017 uur. 's zaterdags van 1017 uur. WAARDEILAND: 5 modelwoningen met speciaal woonadviescentrum. Dealer: Ploeg - Besouw - Stork - Pastoe. GEOPEND: dinsdags, woensdags, vrijdags zaterdags en zondags van 14—16 uur. Deze modelwoningen kunt U vrijblijvend bezoeken en zijn bijzonder geschikt om nieuwe woonideeën op te doen. INTERIEURVERZORGING Wl TS&B/7E£ESV ZEEMANLAAN 22 J. DY leiden, tel. 071-142627 LEIDEN In de polder Cronesteijn zal dit pand het Lammenschanspark is daag de eerste paal bouw van het vierde schoolcomplex stroom in dit gebied, bestemd voor de lavo/ leao school. Deze school is nu nog gehuisvest aan het Noordeinde, maar verwachting tien maanden kunnen verlaten. Het nieuwe gebouw, dat in een bouw- vijf scholen wordt opge zet, zal een capaciteit krijgen voor 850 leerlingen. De school zal hier door nog meer dan voorheen kun nen beantwoorden aan haar streek- LEIDEN Voor Leidien-Noord zul len een opbouwwerker en een ad ministratieve kracht mogen worden aangetrokken. Het ministerie van CRM heeft aan het wijkcollfectief Plan Noord meegedeeld deze krach- ADVERTENTIE Sn fijn een borrel van ten voor 100 procent te willen sub sidiëren. Daarnaast kan er ook een onderwijsopbouwwerker worden aan getrokken, die gesubsidieerd zal wor den door het Koningin Julianafonds. CRM heeft het project Plan Noord in principe aangemerkt als ontwik kelingsproject dat ten doel heeft het woon- en leefmilieu in Noord te verbeteren. Daarbij zullen aller lei activiteiten worden ontwikkeld waarbij de bewoners direct worden ingeschakeld. Een en ander is al ge bundeld in het wijkcollectief. Overigens heeft hfet ministerie wel de voorwaarde gesteld dat de aan te trekken medewerkers worden be geleid door een groep waarin des kundigen op het gebied van de sa menlevingsopbouw zitting hebben en vertegenwoordigers van het onder wijs. Dit om de activiteiten die in Noord ontwikkeld worden geregeld aan het ministerie te kunnen rappor teren en de wijze van werken met de nieuwe medewerkers uit te. stippe len. Voorlopig wordt het ontwikke lingsproject voor drie jaar aange merkt. ADVERTENTIE TV Ruimte vri j wanneer u ongestoord met relaties of klein gezelschap wilt lunchen of dineren. Denk dan eens aan de bovenzaal van Oudt Leyden! (max. 26 personen) LEIDEN Om de onderwijswinkel aan de Sophiastraat voorlopig 'uit de financiële problemen te helpen zullen B en W aan dë gemeenteraad voorstellen voor de periode juli '75 - januari 76 een voorschot te verle nen van 5000,- De commissie on derwijs kon zich daar gisteravond mee verenigen. Het voorschot wordt verstrekt in afwachting van een nadere subsi dieregeling die ofwel door het minis terie van Onderwijs en Wetenschap pen ofwel door CRM moet worden vastgesteld. De onzekerheid die daar- Aan de Utrechtse universiteit J.C.M. Rodewijk (Langeraar) alaagd voor het doctoraal diergeneeskunde, Meer Leids nieuws elders in deze krant bestaat is er de voornaamste ■ak van dat. de onderwijswinkel in financiële nood verkeert. Sinds mei '74 is de onderwijswinkel, die in tussen van gemeentelijke zijde volle dige erkenning heeft gekregen, al bezig via allerlei kanalen subsidie los te krijgen. CRM heeft van die tijd af-al tijd een beetje de boot afge houden met het gevolg dat ook de gemeente zich niet .tot subsidiëring liet verleiden. Intussen heeft de gemeente over het schooljaar 1974-'75 een bijdrage 'verstrekt van 1500 als aanvulling '.op een bedrag van 8500 dat eer der aan de onderwijswinkel beschik baar werd gesteld door het wijkcol lectief Plan Noord. Er zal nu gepro beerd'worden het bedrag van 8500 door CRM vergoed te krijgen. Lukt dat niet dan komt er in totaal een bedrag van f 10.000 voor rekening van de gemeente. Overigens zal de onderwijswinkel zelf een begroting opstellen voor 1975-'76 om die vervolgens in te dienen bij CRM en Onderwijs en Wetenschappen. functie. Eerder werd op Cronesteijn een begin gemaakt met het vormings centrum voor werkende jongeren, de Leidse school voor meao en de christelijke middelbaar-technische school. Het vormingscentrum is alweer enige tijd klaar, de meao- school zal spoedig volgen. Het laat ste gebouw dat in het gebied zal verrijzen is dat van de streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs. Verwacht wordt dat dit gebouw eind 1976 of begin '77 gereed zal zijn. Overigens wordt de bouw van de vijf scholen uitgevoerd door de Mebo groep. Het ontwerp van de lavo/leao school is van het architectenbureau Van Vliet, Van Vliet h.b.o. en Her- pertz te Leidschendam en zal wor den gerealiseerd door het Ingenieurs bureau ir. A.E. Christiaanse te Heem stede en de Aannemingsmaatschap pij Panagro BV in Warmond. Het ge bouw zal drie gymzalen bevatten met een totale vloeroppervlakte van 5609 v.'erkante meter. LEIDEN Frits van Oosten, buurthuiswerker van het Mierennest (Transvaalbuurt) zal in de gemeen teraad de plaats gaan innemen van Kees du Gar dijn, de scheidende fractieleider van PPR/PSP/D'66. DU Gar dijn vertrekt in december naar Enschede, waar hij een nieuwe baan heeft aanvaard. Het heeft eni ge moeite gekost, alvorens de PPR er in kon slagen om een opvolger te vinden. Een aantal kandidaten, dia boven Van Oosten op de verkiezings lijst staan, trok zich terug wegens tijdgebrek of wegens een aanstaand vertrek uit Lead'en. Dat laatste gold onder meer voor Leo Neve, die als fractie-assistent zal worden opge volgd door het voormalig D'66-raads- lid Wil van Rooijen. Over de vraag, wie straks het fractieleiderschap zal zal gaan vervullen, is binnen PPR/ PSP/D'66 nog geen afspraak ge maakt. LEIDEN In zijn 'woning aan de Rijnsburgerweg is prof. dr. J. Gos lings (72) overleden. Prof. Goslings was hoogleraar in de rheumatologiö aan de Rijksuniversiteit in Leiden. In 1939 vestigde hij zich als inter nist in Leiden. Naast zijn medische praktijk bekleedde hij nog tal van functies. Zo was hij lid van de ker- keraad van de Doopsgezinde Ge meente en hoofdbestuurslid van de Doopsgez. zendilngsvereniging. Ook was hij voorzitter van de Europese liga voor de rheumabestrijding. In 1946 nam prof. Goslings zitting in de gemeenteraad van Leiden voor de VVD. In 1949 werd prof. Goslings genees heer-directeur van de stichting Leid se Rheumatologische Kliniek. Van 1 juli 1946 tot 1 juli 1951 was hij daarbij adviseur van de geneeskun dige hoofdinspectie met de titel van inspecteur volksgezondheid in alge mene dienst voor de rheumabestrij ding. In 1960 werd hij benoemd tot ge woon hoogleraar, nadat hij eerst buitengewoon en bijzonder hoogleraar was geweest. ADVERTENTIE LEIDEN Een met gebruikte auto's volgepakte Groenoordhal (meer dan tweehonderd wagens van éénendertig Bovag-garages uat het district Leiden) trok op de eerste avond van de driedaagse show weer heel wat belangstelling. En het bleef niet bij kijken al leen. Meer dan veertig van de talrijke bezoekers werden met een bloemetje „gehonoreerd" nadat zij één van de tentoongestelde auto's hadden, gekocht. Op de derde „ocoasionshow" in het voorjaar werd op eerste avond een even groot aantal auto's verkocht, maar in het najaar vorig Jaar was de nering in die eerste avonduren beduidend minder. Wan neer men dan in de gaten houdt, dat in het najaar in de auto branche over het algemeen minder zaken worden gedaan, dan kan men begrijpen, dat de organisatoren van deze show verre van on tevreden zijn. Vandaag en morgen kan men nog in de Groenoord hal terecht. LEIDEN A.s. maandag zal er een gesprek zijn tussen B en W, ver tegenwoordigers van CRM en alle overige betrokkenen over een wijk en buurtcentrum in de Merenwijk Wethouder Tesselaar deelde dit gis teravond mee aan de raadscommis sie voor samenlevingsopbouw. Eer der zag het ernaar uit dat de plan nen voor dit centrum definitief van de baan zouden worden geschoven, toen de Stichting Slaaghbuurt ken baar maakt"e niet aan de opzet van. 'n gezamenlijk wijk en buurtcentrum te willen meewerken. De stichting gaf er de voorkeur aan een afzon derlijke ruimte te betrekken en wei In het gebouwtje van de Korti-markt aan de Meren donk. Aangezien deze supermarkt verhuist naar het nieu we winkelcentrum De Kopermolen, komt het gebouwtje vrij. Dit ge bouwtje zal nu door de gemeente tegen een bepaalde vergoeding aan de Leidse Jeugdactie beschikbaar worden gesteld nadat het is over genomen van de exploitante van de supermarkt Verhoeff's Handelsmaat schappij R.H.M. Evenals de raads commissie voor ruimtelijke ordening kon de commissie voor samenlevings opbouw zioh daarmee verenigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3