Onbehagen over stemprocedure ruilverkaveling /(IsytK HISTORISCHE ZEILSCHEPEN LEVEREN STRIJD Van der Ploeg stapt op bij Willib In Zoeterwoude Commissie akkoord met kabeltelevisie- systeem in Voorhof DONDERDAG 16 OKTOBER Friese Strontarmadadoet volgende week Warmond aan &CJQtldcÊ Warmond De gemeente War mond krijgt als alles goed gaat volgende week dinsdag in de loop van de morgen een bliksembezoek van een stuk of vijftien Friese Tjal ken, Klippers en Klipperaken, die deelnemen aan de, een dag eerder gestarte "Strontrace". Een prolon gatie van de tocht, die in het verle den door talloze binnenvaartschippers is ondernomen om de bollenboeren te voorzien van verse Friese mest. Precies zoals dat volgende week het geval is trokken de schippers groepsgewijs vanuit Friesland West waarts, reden waarom hun vloot nog altijd bij velen bekend staat als de "Strontarmada". Initiatiefnemer tot het terugdraai en van de klok is de Workumse ar chitect Reid, zelf enthousiast zeiler en zeer geïnteresseerd in de binnen scheepvaart, zoals die nog tot vlak voor de oorlog aan de orde was. In de herfst van het vorig jaar werd zijn reeds lang gekoesterde plan uit gevoerd: opnieuw trokken Friese schippers naar de Bollenstreek, om daar in Sassenheim hun mest te lo zen en vervolgens weer snel weg te wezen, want het gaat ook nu weer om de vraag; wie de route het snelst kan varen. Organisatorisch gezien was de vorig jaar gehouden Stront race een succes, de voorbereidingen bleken voldoende, er waren deelne mers, alleen bleek in Sassenheim van de kant van de bevolking wei nig belangstelling te bestaan. Ach teraf misschien gevolg van de moei lijke ligplaats, waar de schippers moesten lossen. Niet alleen in Friesland wonen Friezen en niet alleen daar wint de belangstelling voor alles wat geweest is, opnieuw terrein. De heer Taconis, een in Leiden wonende Fries was één van de vorig jaar in Sassen heim aanwezige toeschouwers en vroeg zich af of er geen betere plaats van aankomst te bedenken was. Na afloop van de race nam hij contact op met initiatiefnemer Reid en sa men besloten ze de gemeente War mond tc vragen om medewerking. De Warmonders, zelf fervente wa tersporters, voelden daar best voor en het ligt daarom voor de hand dat de deelnemers dinsdag bij hun aankomst niet te klagen zullen heb ben over belangstelling. Die deelne mers overigens, moeten aan een fors eisenpakket voldoen, om mee te mo gen dingen naar de eerste plaats. Hun schepen moeten volledig zijn uitgerust, de bemanning mag niet groter zijn dan drie koppen, men dient zich onderweg te houden aan alle van overheidswege ingestelde voorschriften voor de binnenvaart en binnen een uur na aankomst moet bij de wedstrijdleiding een journaal worden ingeleverd, waar in de tocht van uur tot uur beschre ven moet zijn. Uiteraard is niet altes bij deze raoe het zelfde als voorheen. Waren de schepen vroeger bevracht met ver se mest, nu bestaat de lading uit zakken gedroogde koemest van 25 kg. Hoe laat d»e schepen uit Workum van start gaan is nog niet bekend. Vast ligt wel dat tussen vier en zes uur 's middags vertrokken wordt, maar het werkelijke aanvangsuur blijft tot het laatste moment geheim. Traditie is namelijk dat terwijl de schepen in de haven beladen klaar liggen, de schippers in een café sa menkomen en daar een borreltje drinken. Die gezelligheid wordt dan plotseling onderbroken door het startsein en dan is het een kwestie van snel wegwezen. Bij een gunstige wind is de aankomst by de War- mondse loswal in de morgenuren. Het lossen neemt vermoedeiyk niet meer dan een uur in beslag. Onder de deelnemers bevinden zich schippers, die ook vroeger in de Strontarmada hebben meegevaren. Voor de jongere zeilers is het de kans om hun sche pen te testen en om daarnaast het idee te hebben, dat de tijd heeft stil gestaan. TON yAN BRUSSEL. DONDERDAG Valkbouwmanweg 236, Liei. aeraorp. Bijbelstudie en uesprekskrlng ffiraHB,r2e0ntea.8AUereir- van da Leidse Werkgroep Homofilie/COC. 8- Gebedssamenkomst unined Family, 8.30 uur nam. tel. 144853. Steenstraat 1 b, Wereldwinkel. 12.30-6 i Cultuur. 8 x Raadsver- GroTnoordhal, "boVAG-sItow van 2e hands auto's, 6-10 uur nam. LAKMïTheater, "Antigone", Griekse tragedie, 8,15 uur nam. Apotheken ZOETERWOUDE. De laatste van de drie openbare discussies over het voorontwerp van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid. die in Zoeterwoude plaatsvinden, werd gisterochtend ge houden voor de belanghebbenden van de Grote Polder. Het werd te vens de bijeenkomst waarop de meest indringende vragen naar vo ren kwamen. Zelfs uit België was een grond eigenaar gekomen om zijn zegje te doen. Zijn grieven betroffen de aan leg van een bosgebied nabij de Wei- poortse Vliet en de spoorlijn. Deze gronden zijn van uitzonderlijke kwa liteit. Suggesties om te trachten tot verschuiving te komen wees hij van de hand; dergelijke gebieden daar heeft niemand behoefte aan. Voor zitter Ten Heuvelhof wees er opdat men'hieraan niet ontkomt. Er was ook veel kritiek op de stemprocedure die pas enkele maan den terug is gewijzigd. Deze spitste zich toe op het feit dat eigenaars van particuliere woningen bultende bebouwde kom kunnen deelnemen aan de stemming waarbij hun stem dezelfde waarde heeft als die van hun bum-man met 20 hectare. De stemmen worden op twee manieren geteld. De "neuzen" worden geteld en het aantal hectaren wordt ge teld. Als één van beide positief is. tenminste de helft plus één, gaat de verkaveling door. Deze vorm van de mocratie gaat velen te ver omdat burgers die niets behoeven te beta len toch een beslissende rol kunnen spelen. Ook het tracé van de aan te leg gen boerderij weg in de richting van de Gemeneweg werd aangevochten. Het alternatief 2A kreeg de voor keur bij de aanwezigen. Opnieuw kwam de invloed van de natuur-we tenschappelijke dienst tot uiting. De ze zag de ontsluitingsweg liefst pal langs de spoorlijn om zo doende het vogelweidegebied zo rustig mogelijk te houden. Bij de onderhandelingen heeft men een compromis bereikt ook de voorbereidingscom- niet gelukkig is. Kamerlid praat over onderwijs LEIDEN Het Tweede-Kamer lid mevrouw drs. N. Ginjaar-Maas (VVD) zal morgenavond in restau rant 'Nieuw Minerva' een inleiding houden over 'Onderwas in beweging' of "bewogen onderwijs". Mevrouw Ginjaar, die deel uitmaakt van de vaste kamercommissie voor onder wijs, zal een aantal stellingen ver dedigen en vervolgens gelegenheid geven tot discussie. De bijeenkomst begint om acht uur. Miljoen winst in Wassenaar WASSENAAR Uit de rekening van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven van de gemeente Wasse naar over het dienstjaar 1973 blijkt dat de gemeente een winst heeft ge boekt van ruim één miljoen gulden. De gemeenteraad zal een commis sie van onderzoek benoemen, die de rekening zal natrekken. De reke ning geeft een totaal aan inkom sten te zien van 51,6 miljoen gul den en een totaal aan uitgaven van 50,6 miljoen gulden. Jaarverslag 1 Het betrekkelijke is dat ze veel goede dingen bevatten. Deze stelling kan slechts in zesvoud worden aangevochten. En dan nog zullen wij niet op ons standpunt terugkomen. Dat illustreert trou wens weer eens onze onwrikbaar heid. Jaarverslag 2 Het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp meldt in zijn jaarverslag ©ver 1974 dat het begrip "overbed- ding" vorig jaar het onderwerp van de dag was in de Leidse regio. Wij moeten dit helaas tegenspreken. Meestentijds spraken wij over vrije dagen en de wijze waarop wij deze zouden doorbrengen. In het jaarverslag van het zieken huis wordt voorts gerept over de tij delijke onderbezetting waarmee men vorig jaar te kampen had. Dit pro bleem. zo meldt ons het jaarverslag, werd niet helemaal uit de wereld geholpen. Maar wel werd dank zij een stukje samenwerking met de Anna Kliniek een aantal bedden ter beschikking gesteld van de or- thopaedie. Overigens werden ook besprekin gen geopend over de oprichting van een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis en de aanstelling van een mondheelkundig specialist. Aan het eind van het verslagjaar waren deze besprekingen nog gaande. Dat is trouwens het nadeel van jaar verslagen: ze vertellen je niet altijd hoe het is afgelopen. telefoon 125260 Jaarverslag 3 De avondscholengemeenschap "Boerhaave" meldtons wederom een toename van leerlingen in 1974. Het totaal aantal teerlingen dat vwo, ha vo of mavo deed, steeg ten opzichte van 1973 met 84 tot 790. Inclusief de leerlingen die middelbare handels avondschool en meao volgden, is de ze stijging 76 tot 840. Het mannelijk geslacht nam in omvang toe met 34 tot 424 en het aantal vrouwelijke leerlingen steeg met 50 tot 366. Dit laatste geldt overigens voor vwo, ha- In het jaarverslag wordt opge merkt dat het nogal eens voorkomt dat gehuwd'en beiden aan een avondopleiding beginnen, soms in ver schillende afdelingen, maar vaak ook in eenzelfde afdeling, op hetzelf de niveau en met hetzelfde vakken- Woensdag gaat men naar de dui nen en het strand van Meyendel. Dat betekent dat er om kwart voor tien wordt verzameld bij het clubhuis onder de Arendshorst en dat er om tien uur met de bus wordt vertrok ken. Om half vier is de hele tent weer teruggekeerd. De meegebrach te boterhammen kunnen rustig wor den genuttigd. Er zal tevens voor lekkere soep xyorden gezorgd. Een stevige kleding is eveneens een van de vereisten Het kost f 2.25. De donderdag wordt besteed met het maken van kreatieve stukjes. De benodigdheden daarvoor zyn woensdag al meegenomen. Van 2 tot 3 kunnen de kinderen van 6 tot 9 en van drie tot vier die van 9 tot 12 zich bezighouden. De activiteiten worden afgesloten met pannekoeken en limonade. Lekker dus. Mevrouw Van der Werff, Zijldonk 124 is degene bij wie kan worden ingeschreven. Maar wel voor maan dag de 20ste. Mejuffrouw Goud zwaard, Peppelrode 19, weet er trou wens ook een heleboel van. Ouders, die meekunnen en willen, zijn zaterdag aanstaande om tien uur welkom in het clubhuis van de Arendshorst. vrijdag okt. door: Apotheek Her- dingh en Blanken, Hogexvoerd 171, tel. 120502; Apotheek Voorschoten. Leidse- weg 66, tel. 01717—2525: Apotheek Be ker. Lijtweg 4. Oegstgeest. tel. 153274. SOS-dienst SOS - Telefonische hulpdienst: Tel. 071-125202. Voor allen die ln moeilijk heden verkeren Dag en nacht te be reiken Dierenhulpdienst Anna Paulownastr. 15, Lelden^ Voor hulpverlening verongelukte honden, katten vogels e.d. ln de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Dag en nacht bereikbaar: telef 134687 Dienstencentrum Gezinsverzorgi ng Stichting Gezinsverzorging Lelden. Aanvragen hulp bejaarden dxirlg zieken Maatschappelijk Werk Bureau Maatsch. Werk; Oude Rijn Sociale raadsvrouv Er kwam een pleidooi voor de aan leg van een ontsluitingsweg in de Grote Polder temeer daar de aan leg van de Burg. Smeetsweg met zijn paralelweg eeen zeer dubieuze zaak is geworden. Bij de toedeling zal de gemiddelde korting op de oppervlak te 6,8 procent bedragen bij de huidi ge stand van zaken. Door grondaan kopen kan dit minder worden. De ze aankopen door het S.B.L. kwamen opnieuw onder kritiek te staan. De prijzen die geboden worden zouden te laag zijn. Vanuit de voorberei dingscommissie werd dit aangevoch ten zonder dat de aanwezigen over tuigd raakten. Wel indruk maakte het argument dat de betaalde prijs straks weer door de gebruiker moet worden opgebracht. Bijzondere vraagstukken vormen de gemeleerde samenstelling van de grond in sommige percelen en de eventuele schade aan boompercelen waar wel de voorwaarden voor wor den geschapen maar waarover de beslissing aan de polder is. De controverse met de voorlich tingscommissie kwam duidelijk naar buiten. Er blijkt een verschil van. opvatting te zijn over het tijdstip waarop deze haar taak zou aanvan gen. Bij boerderij-verplaatsing zal de minimale bedrijfsgrootte 20 hectare zijn. Voor de stichting van bedrijfs gebouwen ontvangt men 30 procent subsidie en eenzelfde percentage, wordt voorgefinancierd. De oude be drijfsgebouwen mag men nu zelf ver kopen een belangrijk verschil met. de oude wet. Uitgebreid werd er gediscussieerd over de kosten van de verkaveling die in het Zoeterwoudse gebied dui delijk lager zullen zijn dan b.v. in het boomkwekeryengebied van Hazers- woude. Grote belangstelling voor de ruilverkavelingsproblematiek. In het midden (met bril en sigaar) voorzitter Ten Heuvelhof. Krakers zullen huisje moeten verlaten WARMOND Burgemeester De Vreeze van Warmond heeft gistermiddag op verzoek van het college een gesprek gehad met de vier krakers, die sinds zon dag het Jan Steen-huisje bewo nen. In dit gesprek heeft hij "hun duidelijk gemaakt, dat hun daad in strijd is met een onlangs ge nomen raadsbesluit, waarin is bepaald dat het pand bestemd wordt als kantine en opslag plaats van de dienst Gemeente werken. De krakers kunnen er dan ook op rekenen", aldus De Vreeze, dat het pand binnenkort weer ontruimd moet worden. "Het gesprek is heel plezierig verlopen en ik moet zeggen dat ik voor de huisvestingsproble men van twee van de krakers, zeker begrip heb. Zoals in elke gemeente zijn wij echter ver antwoordelijk voor de toewijzing v. woonruimte en kunnen wij na tuurlyk nooit tolereren dat ons die taak wordt ontnomen. Na tuurlijk zoeken wij ook voor hen naar een alternatief. In dit huis kunnen ze in elk géval niet blij ven", aldus De Vreeze. Hogendorpstxaat 36, Tuiiistadwijk: Heren- Koordstudio Gemeenschap Zuidwest LEIDERDORP Vijf sies uit de Leiderdorpse gemeente raad zijn gisteravond tijdens een bij eenkomst .inbet Dorpshuis akkoord gegaan met het kabeltelevisie systeem zoals dat in de nieuwe wijk Voorhof opgezet gaat warden. Dit betekent dat ieder die in deze wijk gaat wonen tot het antenne-systeem verplicht wordt overeenkomstig be paalde richtlijnen die nog nader door de gemeenteraad en in elk geval vóór 1 november a.s. zullen worden vastgesteld. De commissies waren gisteravond bijeengekomen om te praten over het antenne-systeem. Leidraad was aaarbij de nota over de aanleg en ex ploitatie van een centrale antenne inrichting voor geheel Leiderdorp. Volgens wethouder Drenfch houdt een centr. antenneinrichting (c.a.i.) het volgende in: "Een centrale antenne inrichting is een inrichting waarbij met één antenne radio- en televisie signalen rechtstreeks uit de ether worden ontvangen en worden doorge geven aan een wijk, stad of agglome ratie" Stof tot discussie vormde het kos tenaspect van de kabeltelevisie. In de Voorhof zal dat evenwel weinig problemen gaan opleveren omdat in de grondtransacties de aansluiting op een c.ai. al is geregeld. Als bij drage in de stichtingskosten van het antennesysteem wordt van de toe komstige kopers ongeveer vijfhon derd gulden gevraagd. Ook indien ander antenne-systeem zou besluiten-'komen de kosten op dat bedrag uit, zo' deelde wethouder Drenth mee. Een antenne op het dak kost f 350, maar daar staat- tegenover dit men met een kabeltelevisienet zes pro-, gramma's-'- kan ..ontvangen, - t.w. Ne derland I en II, Duitsland I. II en III plus Vlaams België. Overigens moet in verband met de buitenland se televisieprogramma's wel een voor behoud worden gemaakt, om dat zich. atmosferische storingen kun nen voordoen. Technisch is het ook mogelijk om andere systemen op het kabeltelevi sienet aan te sluiten. Voor enkele dui zenden guldens meer is het dan mo gelijk het huidige systeem met twee televisie en drie FM-kanalen uit te breiden tot zes. De commissies vonden zes pro gramma's wel voldoende en konden hun instemming betuigen met het systeem voor de wijk Voorhof en de mogelijkheid dat dit later voor ge heel Leiderdorp zal worden inge voerd. Voor wat de beheersvorm betreft, concludeerden de commissies dat er een raadscommissie met het beheer zou kunnen worden belast. Deze com missie zou dan met deskundige bur gers kunnen worden aangevuld. Zo dra de zaken met. de firma die de in stallatie zal verzorgen, zijn afgerond zal er overigens meer voorlichting aan de bevolking gegeven worden. Hulpverlénlnes- gemeenschap Zuidwest tel. 764115 .133921 en 761944. Kinderopvang Stichting werkgemeenschap Kinder- 4, tel. 130360. Geopend di. t/m x —12 uux vm en van 2—5 uur n Moeders voor moeders Mevr Zr B JansenNiem*vei dijck 32. Oegstgeest. tel. 071-] Huize St.-Maarten Opvanghuis voor orlsisgevallen - nacht' bereikbaar. Tel. 132187. Adviesbureau Leiden -en Omstreken van de Ned. Bond van Weduwen en weduwnaars. Inl. en Adv.. tel. 761112 ('s avonds en in het weekeinde) Leidse Rechtswinkel Isch Adv 2a (voormalig 11-1 uur. dl. 6.3 11—1 uur, do. 6.30—8.30 uur nam., dienstencentrum Van Hogendorpstraat Geopend maandag uag va.ii 12- 6 uur nam. Infosentrum infocentrum. Breestraat Donderdag 8.3010.30 uur zaterdag 24 uur nam. Gespreksavonden Gespreksavonaen Baüa-l nap. Wo. 8 uux nain., Ki Oegstgeeit, vr. ö.ib uur i 6cnap. Wo. 11. Oegsti Henarikpi Moederhulp Bureau Mueaerhulp (nlet-geliuwde- moederzorg), Terweepark 2, tel. 151068, Bij de eindexamens in 1974 slaag den bij mavo IV 85 procent, bij havo 90 procent, bij atheneum-A 81 pro cent, by atheneum-B 100 pro- delbare handels-avondschool-5 89 procent. Overigens viel de aandacht voor het meao een beetje tegen: er waren slechts 55 leerlingen. Er wordt even wel aan gewerkt om dit aantal te vergroten. Kamala Vakantie Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die wonen in de Slaaghbuurt in de Merenwijk is er woensdag 22 en donderdag 23 oktober het nodige te doen wat herfstvakantiebezighe den betreft Zaterdag (het is druk dit week einde) is er een open dag voor ie dereen die eindelijk wel eens iets wil weten over de Kamala scoutinggroep. Van 11-17 uur staan de deuren wa genwijd open op het adres 1ste Binnenvestgracht 20 in Leiden. Tij dens deze open dag proberen te ver kenners radio-contacten te leggen met padvinders en niet-padvinders over de gehele wereld. Met medewer king van de VRZA-vereniging van radio-amateurs doet men dit, na het vorig Jaar, voor de tweede keer Wees dus welkom om van alles op de hoogte gebracht te worden. ZOETERWOUDE De r.k. Wo ningbouwvereniging (St. Willibrord) neemt tijdens de jaarvergadering van maandag, die in het Don Boscohuis (19.30) begint, afscheid van voorzit-» ter Van der Ploeg. J. H. v.d. Ploeg, sinds de oprichting nu 29 jaar ge leden onafggebroken aan het roer bij St. Willibrord, treedt af evenals P. Bakker die 25 jaar zitting had in het bestuur. Ook P. P. Takken stelt zich niet meer herkiesbaar. Daar naast krijgen de leden nieuwe sta tuten en een nieuw huishoudelijk regelement voorgelegd. Uit de nieuwe naam, Willibrord, blijkt dat de vereniging het predi kaat r.k. laat vallen. In de nieuwe statuten staat vermeld dat woning bouwvereniging "Willibrord" een voortzetting wordt geacht te zijn van de in 1945 opgerichte "St. Wil librord" en zich ten doel stelt van uit een christelijk geïnspireerde visie op mens en maatschappy in het be lang van de volkshuisvesting werk zaam te zyn in Zoeterwoude. Tijdens de jaarvergadering komen ook aan de orde de bouwplannen in Hoge Rijndijk Oost en Westeinde II waar de vereniging momenteel 67 woningwetwoningen in voorbereiding heeft. Van het huidige bestuur zijn herkiesbaar J.A. v.d. Meer, J.W. v.d. Drift, P.P v. Mil en CJ Overdevest Het bestuur zal worden uitgebreid tot negen leden waarvoor verder kandidaat zijn: drs P.v. Son, H.C. Bergman, mevr. J. v.d. Ploeg-v.d. Poel, mevrouw Vermeulen-Binke als mede een op de vergadering voor te dragen kandidaat. Nieuw is de ver kiezing van 'een ledenraad. Hiervoor zijn kandidaat: L. v.d. Berg, S. Blij- leven, F.G. d. Graaff, v.d. Hulst-Juffermans, Jansen-Redgeld, W-M. v.d. Ploeg, J. 'M. Romijn, J. Scheren en J. Volwa- ter. Vanuit de KAJB., opvolger van de Volksbond en voorganger van het huidige N.K.V., werden in 1945 ini tiatieven ontwikkeld om. te komen tot oprichting van een- woningbouw vereniging. Door de oorlogsjaren was pr een grote achterstand ontstaan in de wo ningbouw. Bovendien was de huis vesting van vele, meestal grote, ge zinnen van de werknemers erbarme lijk. Toch ontmoete de jonge vereni- j ging niet overal begrip voor haar streven. Met stug volhouden kwam men stap voor stap verder en het eerste resultaat werd tastbaar in de veertien woningen die werden ge bouwd aan de Schenkelweg. Einde loze onderhandelingen zijn in de loop der jaren gevoerd, besprekin gen op diverse niveaus vonden plaats en steeds ging voorzitter J. H. v. d. Ploeg voorop en de zee van tijd die de scheidende praeses in dit werk heeft gestoken is schier onmeetbaar. Ook in talloze andere func ties heeft. Van der Ploeg de Zoeter woudse gemeenschap gediend w.o. een laiigdurig raadslidmaatschap voor de KVP, waarbij hij leider was. Ge dwongen door 'n tanende gezondheid heeft hij ze de laatste jaren stuk voor stuk neer moeten leggen. De laatste twee houden beiden direct verband met de volkshuisvesting. Daarvan blijft er na a.s. maandag nog één over: die van voorzitter van de woonruimte-adviescommissie. Het bezit van de woningbouwver eniging zal met de bouw van 67 wo ningwetwoningen binnenkort op 354 woningen komen. Van der Ploeg zei hierover bij zijn zilveren jubileum: "We hebben elke woning voor de hei deur vandaan moeten slepen". INBRAAK IN LINDENHOEVE VOORSCHOTEN Inbrekers heb ben vannacht ingebroken in "De Lindenhoeve". Ze braken de luiken, die voor de ramen zijn bevestigd open en door middel van een glassnijder sneden ze een ruit stuk, waarna ze naar binnen drongen. De sigarettenautomaat, die een geldbedrag van ruim f 275,- bevatte, werd gekraakt. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Witte Singel 1 Leiden. Postbus 45 Giro 57055. Tel. 071-144941. Hoofdredacteur Han Mulder. Kwartaalabonnement f 35,90 Per post f 40,30 Jaarabonnement f 132,10 Jaarabonnement p. post f 149,70 Losse nummers f 0,50 Abonnementsgelden by" vooruit betaling te voldoen. By auto matische overschrijving geen administratie- en incassokosten. NaDezorging van 18.00-20.00 uur. Zaterdag van 16.00-18.00 uur. Telefoon 071-130500. Indien in gesprek 071-134539. CORRESPONDENTEN Leiderdorp R. Veeren, Luy- kendreef 32, teL 071-892222. Oegstgeest N. van Weizen, Hazeboslaan 2, tel. 071-151402. Voorschoten J. Peeters, Leid- seweg 139, tel. 01717-2421. Warmond T. van Brussel, Utrechts Jaagpad 10, tel. 071- 140938. Wassenaar P. Zonneveld, Burmanlaan 33, tel. 01751-13387. Zoeterwoude J. van der Geest, Watertje 19, tel. 01715- 1229. Zoeterwoude (HR) R. Kaiser, Oranjelaan 20, tel. 071-33694.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 2